bilgiz.org

Yüzme Hakem Yönergesi
Tarih03.07.2017
Büyüklüğü106.37 Kb.

Indir 106.37 Kb.

TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
YÜZME HAKEM YÖNERGESİ  1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER


AMAÇ
Madde 1- Bu talimatın amacı, Merkez Hakem Kurulu ve il Hakem Kurulları ile MHK’nin alt kurullarının kurulmasını, Hakem, Müsabaka Direktörü, Hakem Eğitmenlerin ve Gözlemcilerin eğitilmesini, Bedensel Engelliler Yüzme hakemlerinin klasmanlara ayrılmasını, klasmanlar arasındaki geçislerini, Uluslararası Bedensel Engelliler Yüzme Kuralları ve Federasyon’un belirleyici esaslar çerçevesinde düzenlemektir.
KAPSAM
Madde 2- Bu talimat, resmi ve özel yarısmalarda doğacak teknik anlasmazlıkların çözümünü, Resmi ve Özel Bedensel Engelliler Yüzme müsabakalarında görev alan Hakem, Müsabaka Direktörü ve Gözlemciler ile Hakem Eğitmenleri ve Merkez Hakem Kurulları ve İl Hakem Kurullarının kurulu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin dereceleri ile yükselme ve cezalandırılmalarına ait hükümleri kapsar.
DAYANAK
Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanununun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.


TANIM
Madde 4- Bu Talimat da geçen;
Federasyon : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nu

FİNA Uluslararası Yüzme Federasyonunu

İPC : Uluslar arası Paralimpik Komitesi,
Yurtiçi Faaliyetler :

Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statüye uygun olarak düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonaları ve bunlara ait bölgesel yarışmaları,Kurum Faaliyetleri :

Milli Eğitim Bakanlığı, Federasyonumuz ve diğer kurumlar arasında federasyonun onayı ve bilgisi dahilinde düzenlenen Bedensel Engelliler yüzme yarışlarını,Kulüp :

Bedensel Engelliler Yüzme bransında faaliyetlere katılan spor kulüblerini,Sezon :

Yüzme faaliyetlerinin başlama ve bitiş tarihleri arasında geçen süreyi,Merkez Hakem Kurulu (MHK) :

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde hakemlikle ilgili idari ve teknik tüm konularda sorumlu olan kurulu,İl Hakem Kurulu (İHK) :

İllerde Bedensel Engelliler yüzme hakemleri ile ilgili tüm idari ve teknik konulardan sorumlu olan kurulu,Hakem :

MHK ve/veya İHK tarafından Bedenserl Engelliler yüzme müsabakalarında hakemlik ile görevlendirilen kişiyi,Müsabaka Direktörü :

MHK tarafından Bedensel Engelliler yüzme müsabakaları içinde organizasyon ve denetimi ile görevlendirilen kisiyi,Gözlemci :

Bedensel Engelliler Yüzme faaliyetlerinde müsabaka ve müsabakada görevlendirilen hakemleri ve diğer görevlileri denetleyen kisiyi,Hakem Eğitmeni :

MHK tarafından Hakemlerin eğitimi için görevlendirilen kişiyi, ifade eder.
  1. BÖLÜM – ESAS HÜKÜMLER


Madde 5- Hakem Kurulları
Hakem kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu, İllerde İl Hakem Kurullarından olusur.
Madde 6- Merkez Hakem Kurulu (MHK)

6.1.1 Kurulusu
a) Federasyon Başkanı tarafından atanacak kişinin başkanlığında, 5 üyeden oluşur.

b) MHK üyeleri, Bedensel Engelliler yüzme sporuna hizmet vermiş, çevresinde sayılan ve sevilen kişiler içinden, Federasyon Başkanı’nın önerisi üzerine Yönetim Kurulu onayı ile atanır.

c) Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde aynı yöntemle yeni bir üye atanabilir.
6.2 Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler
Merkez Hakem Kurulunda görev alacak kisilerin asağıda beliritlen niteliklere sahip olması gerekir.

a) T.C. vatandası olmak,

b) 35 yasından büyük olmak,

c) En az lise mezunu olmak

d) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemis olmak,

e) Disiplin veya Ceza Kurulları tarafından Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne, Federasyon’a veya hakemlere karsı islenmis bir suçtan dolayı toplam 3 (üç) aydan fazla cezalandırılmamıs olmak,

f) Kulüplerde yönetici, antrenör ve sporcu olmamak,
6.3 Kurulun toplanması, Görev Dağılımı, Yetki ve Sorumlulukları
6.3.1 Kurul, Asbaskanı’nın baskanlığında salt çoğunlukla toplanır. Federasyon Baskanı veya Asbaskanı, Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Ancak faal sezonda en az ayda bir defa toplanır. Federasyon Baskanı gerektiğinde toplantılara baskanlık eder.
6.3.2 MHK toplantılarında, kurulun görev, yetki ve sorumluluğunda olan ve asağıda belirtilen konular değerlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Esitlik halinde Asbaskanın oyu 2 (iki) oy sayılır. MHK tarafından alınan kararlar karar defterine kaydedilir ve üyelerce imzalanır.

6.3.3 MHK Asbaskanı ilk toplantıda üyeler arasından bir Baskan Vekili ve bir Sekreter ataması yapar.
Üyeler

faaliyetlerinden dolayı Asbaskana karsı sorumludurlar. MHK Asbaskanı gerekli gördüğü durumlarda üyeler arasında görev değisikliği yapabilir veya ek görevler verebilir.


6.3.4 Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri asağıdaki gibidir;
a) İPC; tarafından yayımlanan uluslararası oyun kuralları ve müsabaka yönetimi ile ilgili kural değisiklikleri ile bunların uygulanmasına iliskin bilgilerin hakemlere duyurulmasını sağlamak, gerekiyorsa bu konuda seminerler düzenlemek, yabancı öğretici çağrılmasına, yabancı ülkelerde açılan gelistirme kurslarına hakem, hakem eğitmeni gönderilmesine karar vermek, Federasyonca düzenlenen bütün resmi yarısmalara, İPC tarafından düzenlenen yarısmalar dısında ülkemizde yapılan uluslararası yarısmalara ve Federasyona hakem talebinde bulunan bütün resmi ve özel kurulusların düzenledikleri yarısmalara hakem, müsabaka direktörü ve gözlemci tayin etmek, federasyon faaliyet programında bulunan müsabakaların baş hakemini ve çıkıs hakemini belirlemek,
b) Hakem, Müsabaka Direktörü ve Gözlemci yetistirme ve gelistirme programları hazırlama ve bu yönde çesitli projeleri uygulamaya sokmak,

kurslar açmak, seminerler düzenlemek,


c) Aday hakemlerden deneme dönemlerinde basarılı olanlara İl Hakem

Kurulunun teklifi ile Seviye 1 Hakem Lisansı vermek,


d) Hakemlerin derece yükseltmelerini yapmak,
e) Basarılı Ulusal Hakemleri İPC Hakem adayı olarak İPC ye teklif etmek,
f) Faal Hakemlerin isimlerini her yıl İPC ye bildirmek,
g) Hakem, Müsabaka Direktörü ve Gözlemciler hakkındaki sikayetler üzerine olayı incelemek, hatalı bulunanları hata boyutuna göre değerlendirmek, bu konuda gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde ilgilileri Disiplin Kurulu’na sevk etmek,
h) İl hakem Kurulları kararlarına karsı usulüne uygun yapılan itirazları bir ay içinde inceleyerek son karara bağlamak,
i) Hakem, Müsabaka Direktörü, Gözlemci ve Hakem Eğitmenlerine ödenecek tazminat ve ulasım giderlerini belirleyerek yıllık bütçe ve faaliyet programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
j) Hakem sınavlarını yapmak, sonuçlarını değerlendirmek ve lisansları vize etmek,
k) Her derecedeki hakem terfi taleplerini gerekli müsabaka değerlendirme sonuçlarına ve yapılması zorunlu sınavların sonucuna göre karara bağlamak,
l) Hakemlere ait sicil dosyalarını düzenlemek,
m) Federasyonca kabul edilen kıyafet ve kokartlar ile yarısmaların yönetilmesini sağlamak,
n) İl Hakem Kurullarını denetlemek gerektiğinde fesh edilmesini teklif etmek,
o) e, f, h, n, ve i maddeleri Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
6.4 Görevlerin Tarifi
6.4.1 Asbaskan
a) MHK toplantılarına baskanlık yapmak,
b) MHK yetki ve sorumluluğu içerisindeki konuların çözümü için MHK’nin

uyumlu çalısmasını sağlamak,


c) MHK tarafından alınan kararların Federasyon’un ilgili birimlerinde yerine getirilmesini takip ve kontrol etmek,
6.4.2 Baskan Vekili
a) Asbaskanın olmadığı durumlarda MHK toplantılarına baskanlık yapmak ve bu yönetmeliğin MHK Asbaskanı’na verdiği yetki ve sorumlukları üstlenmek,

b) MHK Asbaskanı’nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek,


6.4.3 Sekreter
a) Tüm derecelerdeki hakemler için dosya düzenlemek,
b) Her yıl yüzme sezonu baslamadan önce faal hakemlerin, İHK aracılığıyla listelerini olusturmak ve son durumlarını MHK’na sunmak,
c) MHK sekreterya görevini sürdürmek, bu görev için gereken alt yapıyı

hazırlamak,


d) MHK tarafından alınan kararların ilgili bölgelere, hakemlere, müsabaka direktörlerine ve gözlemcilere ve diğer ilgililere ulasmasını sağlamak ve denetlemek,
e) Gündemdeki konuları belirleyip MHK üyelerinin de görüsleri doğrultusunda olusan toplantı gündemini MHK toplantılarına sunmak, alınan toplantı kararlarının yazılmasını ve imzalanmasını sağlamak, ayrıca alınan kararların ilgililerce yerine getirilip getirilmediğini izleyerek MHK’na bilgi vermek,
f) Her iki ayda bir düzenli olarak Hakemlere MHK kriterlerine göre verilmiş değerlendirme puanlarını MHK Asbaskanı’na iletmek,
g) Hakem, Müsabaka Direktörü ve Gözlemcilerin görevli oldukları

müsabakalara iliskin bilgilerin Federasyon web sayfası aracılığı ile

İnternet’te duyurulmasını sağlamak,
6.5 MHK Üyeliğinin Sona Ermesi
6.5.1 Merkez Hakem Kurulu’nun görev süresi, Federasyon Baskanı’nın görevinden ayrılması ile kendiliğinden sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eski kurul görevini sürdürür.

a) Üyenin istifa etmesi, çıkarılması ya da sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığının ortaya çıkması,

b) Mazeret beyan etmeden üst üste 3 (üç) toplantıya gelmemesi,

c) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymesi,

d) Kurul üyelerinde aranılan niteliklerden birinin yitirilmesi veya görevden

alınması uygun görülmesi durumunda Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine

son bulur.


Madde 7- İl Hakem Kurulu (İHK)
7.1 Kurulusu
7.1.1 İl Hakem Kurulu, aday hakemler dısında lisanslı hakem sayısı en az 10 olan illerde olusur. Faal hakem sayısı 10’dan az olan il ve ilçelerde bu görevi İl Müdürlüğü ve İl Temsicisi müştereken yürütür.
7.1.2 İHK Yüzme İl Temsilcisi ile birlikte 5 (bes) asil üyeden olusur, Asil Kurul üyeleri İl Temsilcisi’nin önerisi, MHK’nun uygun görüsü ve Federasyon Baskanı’nın onayı ile atanır. Asil üyelerin görevinin son bulması durumunda asil üye görevi yapmak üzere ayrıca iki yedek üye belirlenir.
7.1.3 İl hakem kurullarının görev süreleri 2 (iki) yıldır.
7.2 Kurul Üyelerin
de Aranacak Nitelikler
İl Hakem Kurulu’nda görev alacak kisilerin asağıda belirtilen niteliklere

sahip olması gerekir.


a) T.C. vatandası olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az Seviye 1 hakemi derecesinde 1 yıl hakemlik yapmış olmak,
d) En az 25 yasını bitirmis olmak,
e) Spor kulüplerinin yöneticisi, antrenörü ve faal sporcusu olmamak,
f) Disiplin veya Ceza Kurulları tarafından Gençlik spor Genel Müdürlüğü’ne, Federasyon’a veya hakemlere karsı islenmis bir suçtan dolayı toplam 3 (üç) aydan fazla cezalandırılmamıs olmak,
g) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
7.3 Kurulun Toplanması, Görev Dağılımı, Yetki ve Sorumlukları
7.3.1 İl Temsilcisi, aynı zamanda İHK’nun Baskanı’dır. İHK, İl Temsilcisi’nin baskanlığında ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca il Temsilcisi gerekli gördüğü zaman kurulu toplantıya çağırabilir. MHK Üyeleri gerek gördüğü durumlarda iHK toplantılarına katılabilir.
7.3.2 Kararlar oy çokluğu ile alınır; oyların esitliği halinde Baskanın oyu iki (2) oy olarak sayılır. Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. MHK gerekli gördüğü hallerde İHK’nun karar defterini denetler eksiklik varsa yazılı olarak uyarır.
7.3.3 İHK Baskanı ilk toplantıda üyeler arasından bir Baskan Vekili ve bir Sekreter ataması yapar.
7.3.4 İHK’nun görev ve yetkileri asağıdaki gibidir.
a) İl faaliyetleri kapsamındaki bütün resmi ve Federasyon tarafından

onaylanmıs özel yarısmaların Hakem tayinlerini yapmak,


b) İlinde kayıtlı hakemleri denetlemek ve sicillerini tutmak,
c) İlindeki hakemlerin birlik ve beraberliklerini sağlamak, teknik ve teorik

bilgilerini arttırmak için Eğitim Kurulu’nca onaylanmıs kurs, eğitim

seminerleri ve sosyal faaliyetler düzenlemek,
d) Hakem gereksinimini karsılamak için Aday Hakem kursları açılması

konusunda TBESF ’na bas vurmak, Merkez Hakem Kurulunun görevlendireceği Hakem Eğitmenleri ile bu kursları açmak, kursları bitiren

aday hakemlere havuzda yarıs denemeleri yaptırmak,
e) İl faaliyetlerinde meydana gelen Uluslararası kuralların uygulanısı ile ilgili uyusmazlıklar hakkında birinci derecede karar vermek,
f) Basarılı olan Aday hakemleri Seviye 1 hakemliğine bu talimat hükümlerine göre terfi ettirmek ve hakem lisansı verilmesini sağlamak,
g) Bu talimat hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri yarısma

yönetmekten yasaklamak ve gerektiğinde lisanlarının iptali için nedenleri

ile birlikte Merkez hakem Kurulu’na basvurmak,
h) Seviye 1 ve Seviye 2 hakem derecesine yükselebilecek hakemleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek,

i) Merkez Hakem Kurulu tarafından yetki verilen yarısmalara hakem ve

gözlemci tayin etmek.
7.4 Görevlerin Tarifi
7.4.1 Baskan
a) İHK’nun yetki sorumluluğu içerisinde konuların çözümü ve kurulun uyumlu çalısmasını sağlamak,

b) İHK toplantılarına baskanlık yapmak,

c) İHK tarafından alınan kararların Federasyon veya Federasyon’un ilgili

birimlerinde yerine getirilmesini takip ve kontrol etmek,

d) MHK tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
7.4.2 Baskan Vekili
a) Baskan’ın olmadığı durumlarda İHK toplantılarına baskanlık yapmak,
b) Baskan’ın olmadığı durumlarda bu yönetmeliğin İHK Baskanı’na verdiği yetki ve sorumlukları üstlenmek,
7.4.3 Sekreter
a) Đldeki bütün hakemler için dosya düzenlemek,
b) İHK sekreterya görevini sürdürmek, bu görev için gereken alt yapıyı

hazırlamak,


c) İHK tarafından alınan kararların ilgili hakemlere ve diğer ilgililere

ulasmasını sağlamak,


d) Gündemdeki konuları belirleyip İHK üyelerinin de görüsleri doğrultusunda olusan Toplantı Gündemini İHK toplantılarına sunmak,
e) Alınan toplantı kararlarının yazılmasını ve imzalanmasını sağlamak, ayrıca alınan kararların ilgililerce yerine getirilip getirlmediğini izleyerek İHK’na bilgi vermek,
f) İlde görevli olan Hakem ve gözlemcilerin Türkiye’deki görevli oldukları

müsabakalara iliskin bilgilerin Federasyon ve varsa ildeki web sayfası

aracılığı ile İnternet’te bilgi edinmelerine yardımcı olmak,

7.4 Görevlerin Sona Ermesi
a) Üyenin istifa etmesi veya görevi sürdürmesine engel olacak sürekli bir

mazeret, hastalık ya da rahatsızlığın ortaya çıkması,


b) Mazeret göstermeden üst üste üç toplantıya katılmamak,
c) İl temsilcisinin üyeliğin sona ermesi için yapacağı talebin MHK tarafından uygun görülmesi,
d) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymesi,
e) Kurul üyelerinde aranılan niteliklerden birinin yitirilmesi,
f) Talimatlara ve Merkez Hakem Kurulu kararlarına aykırı hareket ettikleri

tesbit edilmeleri, durumunda MHK’nun kararı üzerine son bulur.
  1. BÖLÜM – HAKEMLER


Madde 8- Genel
8.1 Ülkemizde düzenlenen her türlü resmi veya özel Bedensel Engelliler yüzme müsabakalarında, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından belirlenmis esaslar doğrultusunda eğitim almıs ve eğitim sonunda sınav ve testlerde basarılı olarak hakem olma ünvanını kazanarak lisan almıs hakemler görev yapabilir.
8.2 Hakemlerin Bedensel Engelliler yüzme müsabakalarında görev yapabilmeleri için, müsabakaların organizasyon sorumluluğunu üstlenmis kurumlarca yetkilendirilmis hakem kurulları tarafından görevlendirilmis olmaları gereklidir.
8.3 Yabancı ülke Federasyonlarından hakemlik lisansı alan T.C. vatandası hakemler ile, Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu hakemlerin görev alabilmeleri, MHK kararına bağlıdır. Bu hakemlerin hakemlik yapıp yapamayacakları, yapacaklarsa hangi düzeyde olacakları MHK tarafından belirlenir.
8.4 Kayıtlı oldukları illerden geçici bir nedenle baska bir ilde bulunan hakemler, geçici olarak bulundukları ilde de kendileri arzu ettikleri taktirde, il yetkililerince görevlendirilebilir. Bu durumda hakem ek harcırah ve yolluk talebinde bulunamaz.
Madde 9- Hakemlik Dereceleri
Hakemler;
a) Aday Hakem

b) Seviye 1 Hakemi

c) Seviye 2 Hakemi

d) İPC Hakemi

Aday, Seviye 1 ve Seviye 2 hakemlik dereceleri TBESF Merkez Hakem Kurulu kararıyla, İPC Hakemlik Derecesi ise İPC tarafından verilir. Hakem olma sartları ile derece geçis için sağlanması gereken kosullar kendi ilgili maddelerinde verildiği gibidir.
9.1 ADAY HAKEM
Hakem olabilme sartlarına sahip olan adaylar illerde açılan hakem kurslarına katılırlar. Kurs sonunda yapılan yazılı sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan ve sözlü sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar aday hakem olmaya hak kazanırlar. Aday hakemler illerinde en fazla bir yıl denemeye tabi tutulurlar.
Aday Hakem Olma Sartları
9.1.1 Bedensel Engelliler Yüzme müsabakalarında aday hakem olarak görevlendirilecek kisilerin, MHK tarafından yapılacak Aday Hakem Sınavlarında basarılı olmaları gereklidir.
9.1.2 Ayrıca Federasyon tarafından hakemlik dersi açılmasına onay verilmis, üniversitelerdeki hakemlik dersini alarak bu dersi basarmıs olan ve Aday Hakem olma sartlarına uygun olanlar arasından, MHK tarafından yapılacak hakem sınavlarında basarılı olan adaylar, Aday Hakem olurlar.
9.1.3 MHK tarafından yapılacak Aday Hakem sınavlarına katılacaklarda asağıdaki kosullar aranır;
a) T.C. Vatandası olmak,

b) En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yasından küçük olmamak ,

d) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya uygun olduğunu doktor raporu ile belgelemis olmak,

e) Hakem adayı kurslarında basarılı olmak,
f) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyon tarafından üç ay veya daha fazla ceza verilmemis olmak,

g) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş bulunmak,


9.1.4 Aday Hakem sınavlarına girecek adaylar için talep olması halinde MHK tarafından illerde Aday Hakem Kursu açılabilir. Aday Hakem Kurslarının açılabilmesi için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü asağıda belirtilen kosulları sağlamak zorundadır.

a) Aday Hakem Kursu açılması için basvuru yazısı.


b) Federasyon tarafından atanacak kurs eğitmeninin yasal yolluk ve

harcırahlarının o ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce ödeneceğinin beyan ve taahhüdü.


c) Kurs sırasında uygulamaları göstermek için kurs süresi içinde kullanılmak üzere yüzme havuzu tahsisi.
9.2 Aday Hakemliğin Sona Ermesi
Aday Hakemlikte en fazla bir yıl sonunda denemelerde basarılı olamayarak İHK tarafından İl Hakemliğine terfi ettirilmemis olan aday hakemlerin, hakemlik görevi kendiliğinden sona erer.
9.3 SEVİYE 1 HAKEMİ
Seviye 1 hakemi Adayı olma kosullarını tasıyan aday hakemlerin arasından uygun görülenler, İHK kararı ile İl Müdürlüğü aracılığı ile MHK Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak bildirilir. Bu hakemler MHK onayı ile Seviye 1 hakemliğine atanırlar. Seviye 1 hakemleri kendi illerindeki bütün yarısmalarda görev alabilirler. Ayrıca Merkez Hakem Kurulunun uygun gördüğü hallerde, Federasyon faaliyet programındaki yarısmalarda da görevlendirilebilirler.

9.3.1 Seviye 1 hakemi olma koşulları
9.3.2 Aday Hakemlerin Seviye 1 Hakemi Adayı olabilmesi için asağıdaki kosulların olusması gerekir.
a) İHK tarafından verilen görevleri basarıyla yerine getirmek,
b) Deneme süresi içinde illerinde ya da Federasyonca çağrılı oldukları diğer yerlerde en az 2 yarısta görev alarak, Gözlemci raporlarına göre görev yaptığı müsabakalarda ayrı ayrı her yarıs için 100 puan üzerinden en az 80 puan alan aday hakemler İl Hakem Kurulunun teklifi, Merkez Hakem Kurulunun kararı ile İl Hakemliğine yükseltilirler.
9.3.3 Seviye 1 hakemliğine yükseltilen hakemlere MHK tarafından Seviye 1 hakem lisansı verilir
Madde 10- SEVİYE 2 HAKEMİ
10.1 Seviye 2 Hakem Olma Sartları
10.1.1 Seviye 1 hakemi olarak en az 3 yıl sürekli görev yapmak,
10.1.2 İllerinde ya da Federasyonca çağrılı oldukları diğer yerlerde en az 5 yarısta görev alarak, Gözlemci raporlarına göre görev yaptığı her müsabakada 100 puan üzerinden en az 80 puan alanlar, İl Hakem kurulu kararı ile Seviye 2 hakemlik derecesine yükseltilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna teklif edilmis olmak,

10.1.3

a) Merkez Hakem Kuruluna teklif edilen hakemler, Merkez Hakem Kurulu’nun belirleyeceği yer ve tarihte yazılı ve sözlü sınavlara girerek her iki sınavda da ayrı ayrı 100 puan üzerinden en az 80 puan alarak basarılı olmak,


b) Devam eden veya takip eden faaliyet sezonu içerisinde MHK tarafından belirlenecek yurtiçi müsabakalarının birisinde, müsabakanın bashakemleri tarafından yapılacak saha denemesinde en az 80 puan alarak basarılı olmak,
10.2 Yazılı ve Sözlü Sınavlar ve saha denemesi sonucunda basarılı olan Seviye 1 Hakemleri Merkez Hakem Kurulu kararı ile Seviye 2 Hakemlik derecesine yükseltilirler. Yapılan sınavlarda 2 defa basarısız olan Seviye 1 hakemleri bir daha Seviye 2 hakemliğine teklif edilemezler.
10.3 Seviye 2 hakemler yurt içi bütün ulusal ve uluslararası müsabakalarda görevlendirilebilirler.
10.4 Seviye 2 Hakem olma sınavına girecek adaylar bu sınavlara kendi olanakları ile katılırlar.
10.5 seviye 2 Hakemliğe yükseltilen Seviye 1 Hakemlerine MHK tarafından "Seviye 2 Hakem Lisansı" verilir.
Madde 11- İPC HAKEMİ
Seviye 2 Hakemlerin İPC listesine dahil edilebilmesi için asağıda belirtilen unsurları sağlamıs olması gerekir;
a. Seviye 2 hakemlik yaptığı süre içerisinde Federasyonun organize ettiği en az 10 Ulusal müsabakada görev yapmıs olmak,
b. Türkiye’de yapılan en az 5 Uluslararası müsabakada görev yapmıs

olmak,
c. En az 5 yıllık faal Seviye 2 Hakem olmak ve hakemlik görevine bu süre

içerisinde ara vermemis olmak,
d. KPDS sınavından en az 50 ve üzeri puan almak,
e. MHK tarafından teklif edilmis olmak ve TBESF Yönetim Kurulundan onay almıs olmak,
4. BÖLÜM – HAKEMLİKLE İLGİLİ KONULAR
Madde 12- Hakemlerin Sorumlulukları
12.1 Sezon öncesinde; Aday veya Seviye 1 Hakemi ise İlinde, Seviye 2 Hakem ise MHK tarafından düzenlenen seminerlerde yazılı ve pratik sınavlara katılmak,
12.2 Görevli olduğu müsabaka kendi ilinde ise en az bir saat önce, görevi kendi ili dısında ise MHK tarafından belirlenmis süre içinde o ilde ve bir saat önce müsabakanın yapılacağı havuzda, MHK tarafından belirlenmis hakem giysisi ile hazır bulunmak, müsabakada görevli diğer hakemlerle uyumlu olmak, özel yasamında etik olmayan davranıs ve iliskileri olmamak,
12.3 MHK veya İl Hakem Kurulu’nca verilen görevleri Talimatlara ve FİNA, İPC, tarafından belirlenen kurallara göre yerine getirmek.

Madde 13- Hakemlik Görevinin Belirli Süreyle Durdurulması
13.1 Asağıdaki kosullarda, MHK tarafından belirlenecek süre ile hakemlerin müsabakalarda görev yapması durdurulur:
a) Lisansını vize yaptırmamıs olmak (Aday Hakemler hariç)
b) Müsabakalarda MHK tarafından belirlenen genel kural ve prensiplerine aykırı olarak (örneğin sakallı, türbanlı vs. olarak) görev yapmak,
c) MHK tarfından belirlenen kıyafet ve kokart prensiplerine uymamak,
d) Bashakemi oldukları müsabakalara iliskin Federasyon tarafından istenilen raporları 24 saat içerisinde vermemek,
e) Spor Kulüplerinin Yönetim Kurullarında görev almak veya bir kulübün

idarecisi, menajeri, antrenörü, sporcusu veya masörü gibi görevleri olmak,


f) Ulusal Hakem ise MHK’den, diğer hakem statülerinde ise İHK’nin bilgisi ve izni dısında yurt içinde resmi veya özel yarısmalarda görev almak,
g) MHK ve İHK tarafından yapılan yurt içi ve il içi müsabakalarda göreve

çağrıldıkları halde mazeretsiz olarak görev kabul etmemek,


h) Sosyal yasam ve davranıslar ile yüzme hakemliğini küçük düsürücü

davranıslarda bulunmak,13.2 Hakemlik görevi herhangi bir nedenle belirli süreyle durdurulan bir hakemin, tüm seviyelerdeki hakemlik sıfatından kaynaklanan tüm hakları da aynı süreyle durdurulmus sayılır.

Madde 14- Hakemlik Görevine Ara Verme
14.1 Herhangi bir nedenle (tüm sağlık nedenleri de dahil) hakemlik görevine ara vermek isteyen Seviye 1 Hakemleri, İl Hakem Kurulu’na; Seviye 2 Hakemleri, MHK’ye yazılı basvuruda bulunarak mazeretlerini bildirir. Bu durum hakemin sahsi dosyasına islenir.
14.2 Mazeretli olarak hakemliğe ara verme süresi, aralıksız en fazla 2 sezonluk dönem, ara verme talebinde bulunma tarihindeki içinde bulunulan sezonu da kapsar.
14.3 Sağlık sebepleri dısında ikinci bir kez hakemliğe ara verme talebinde bulunulabilmesi için önceki ara verme sonucu yeniden görev almaya baslaması tarihinden baslayarak en az bir sezon boyunca görev almıs olması gerekir.
14.4 Ara verme süresi sonunda, hakemliğe dönme isteğinde bulunmayan hakemin lisansı herhangi bir talebe gerek kalmaksızın MHK tarafından iptal edilir. Sayet tekrar hakemlik yapmak isterlerse Aday Hakem olma sartlarına tabi olarak yeniden sınavlara katılmak zorundadırlar.
14.5 Gittikleri yerlerde yüzme müsabakaları olmaması nedeniyle hakemlik yapamayanların mazeretleri o sezon için geçerli sayılır. Bu durumdakilerin bu durumu İl Müdürlüğünden alacakları belge ile İlgili kurullara ispat etmeleri gerekir.
14.6 Sağlık nedeni ile mazeretli sayılan hakemler ayrıca hastalığının geçtiğini ve hakemlik yapmasında engel olmadığını belirten sağlık raporunu da dönüs dilekçesine eklemek zorundadırlar.
Madde 15- Hakemlik Görevinin Sona Ermesi
15.1 Asağıda belirtilen kosulların olusması durumunda, ilgili kurulların onayından sonra hakemlik sona erer;
a) Hakemin görevi sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığının ortaya çıkması,
b) 75 yasını doldurmus olmak (65-75 yas arasındaki hakemlerin her yıl sağlık raporu ibraz etmeleri gerekmektedir.)
c) Uluslararası Yüzme Kurallarının uygulanmasında acze düsmek veya

yetersiz kalmak,

d) Gerçeğe uymayan rapor düzenlemek, olayları gizlemek veya rapor

vermekten kaçınmak,


e) Disiplin veya Ceza Kurulu tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne,Federasyon’a veya hakemlere karsı islenmis bir suçtan dolayı 3 (üç) aydan fazla cezalandırılmıs olmak,
f) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymek, TBESF Talimatları veya MHK’nin sözlü veya yazılı talimatlarına uymamak,
15.2 Bu konularda lisans iptali için İl Hakem Kurulu kararının MHK tarafından, MHK kararının Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylanması esastır.
Madde 16- Hakemlere Verilebilecek Cezalar
16.1 Yüzme Hakemlerine verilecek cezalar, Disiplin Talimatı Hükümlerine göre Disiplin Kurulu tarafından saptanır.
16.2 Teknik konularla ilgili kesin karar vermeye Merkez Hakem Kurulu yetkilidir.
16.3 Seviye 1 Hakemlerinin lisansları İl Hakem Kurulu’nun teklifi ile MHK tarafından; Seviye 2 Hakemlerinin lisansları ise MHK teklifi ile Federasyon Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir.
16.4 Hakemler, İl Hakem Kurulları tarafından verilmis olan kararlara, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları İl Müdürlüğü kanalı ile Merkez Hakem Kurulu’na itiraz edebilirler. Merkez Hakem Kurulu ilk toplantısında konuyu görüserek karara bağlar. Merkez Hakem Kurulu kararları kesindir.
Madde 17- Hakem Giysileri
17.1 Hakem giysileri, Merkez Hakem Kurulu’nca uluslararası kurallar dikkate alınarak Federasyon tarafından belirlenir ve uygulanması sağlanır.
17.2 Hakemler, Merkez Hakem Kurulu’nca belirlenen kokartları takarlar.
17.3 Federasyon uygun gördüğü taktirde, hakem kıyafetlerinde kullanmak üzere reklam anlasması yapabilir.

5. BÖLÜM – MÜSABAKA DİREKTÖRLERİ
Madde 18- Müsabaka Direktörleri
Müsabaka Direktörlerinin çalısma prensipleri ayrı bir talimat ile MHK tarafından düzenlenir.
6. BÖLÜM – GÖZLEMCĐLER
Madde 19- Gözlemciler
19.1 Gözlemci Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Sartlar
a) Uluslararası kuralları ve Bedensel Engelliler Federasyonu ile ilgili mevzuatı bilmek,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Yüzme hakemliğinden en az Seviye 2 Ulusal Hakem derecesinden emekli olmak,
d) Kulüp yöneticisi ve antrenör olmamak,
e) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyon tarafından üç ay veya daha fazla ceza verilmemis olmak,
f) Merkez Hakem Kurulu Üyeliği yapanlar ve yapmıs olanlar ile IBSA ve IPC hakemleri, (b) bendindeki sart aranmaksızın gözlemci olarak görevlendirilebilirler.
19.2 Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri
a) Gözlemciler müsabakalar sırasında hakemlere ve yarısma

organizasyonuna herhangi bir sekilde karısamaz ve müdahale edemezler,


b) Gözlemciler hakemle müsabakalar sırasında herhangi bir nedenle

tartısamazlar,


c) Gözlemciler her yarısma sırasında hakemin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini değerlendirir ve rapor tutarlar.

d) Organizasyon ve hakemlerin yarısma yönetimi ile ilgili raporlarınıFederasyona en kısa sürede verirler.

7. BÖLÜM – ÇESİTLİ HÜKÜMLER
Madde 20- Görev Tazminatları ve Harcırahlar
20.1 Müsabakalarda görev yapan Hakemler, Müsabaka Direktörleri, Gözlemcilere ve MHK Üyelerine görev aldıkları görev karsılığı Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenen müsabaka tazminatı ödenir.
20.2 Müsabakalarda görev yapan ve MHK tarafından görevlendirilen Hakem Müsabaka Direktörü, Gözlemciler ve Hakem Eğitmenlerine ikamet ettikleri il dısından görevlendirilmeleri halinde ayrıca kendilerine yol gideri ve harcırah ödemesi yapılır.
20.3 Federasyon ve MHK tarafından seminerlerde görevlendirilen veya kendi ili dısında herhangi bir görev ve toplantıya gönderilen gözlemci, hakem vs. de ayrıca yol gideri ve harcırah ödemesi yapılır.
Madde 21- Hakemlerin Sigortalanması
Hakemlerin sigortalanması Yönetim Kurulunun tespit edeceği esalara göre yapılır.
Madde 22- Dıs Ülkelere Davetlerin Karara Bağlanması
Hakem ve gözlemcilerin İPC tarafından görevlendirilmeleri, Merkez Hakem Kurulunun teklifi Federasyon Baskanının onayı ile yapılır.
Madde 23- Federasyon ile Yazımsalar
23.1 Yüzme Hakemleri, Federasyon’a ve Merkez Hakem Kurulu’na her türlü basvurularını illerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla yapmak zorundadırlar. Doğrudan yapılan basvurular isleme konulmaz.
Madde 24- Görev Tebligatı (Duyurusu)
24.1 Hakemlere görevleri, Federasyon tarafından sezon faaliyeti açıklandıktan sonra her ay İl Müdürlükeri veya internet’teki Federasyon web sayfası aracılığı ile duyurulur. Duyuruda Hakemin görevli olduğu müsabakanın yeri, tarihi ile hakem teknik toplantısının tarih ve saati bulunur.
24.2 Hakemler tarafından herhangi bir nedenle tebligatı alamadığını bildirmeleri,göreve gitmemeleri için mazeret olarak kabul edilemez.
8. BÖLÜM – SON HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1– Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlük onayı ile açılan aday hakem kursuna katılan ve basarılı olan hakemler yaslarına ve müsabaka sayısı ve puanlamaya bakılmaksızın Merkez Hakem Kurulunun yapacağı değerlendirme sonucunda aldıkları görev ve gösterdikleri performansa göre Seviye 1 Hakemliğine terfi ettirilirler.
Madde 25- Talimatta Yer Almayan Hükümler
Bu talimatta yer almayan herhangi bir husus ve Talimattakarsılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi TBESF Yönetim Kuruluna aittir.
Madde 26- Yürürlük
TBESF Ana Statüsüne göre hazırlanan is bu talimat TBESF Yönetim Kurulu’nun kararı ve Federasyonun internet sitesininde ilanı ile yürürlüğe girer.
Madde 27- Yürütme
Bu talimat Bedensel Engelliler Spor Federsyonu yürütür.


    Ana sayfa


Yüzme Hakem Yönergesi

Indir 106.37 Kb.