bilgiz.org

YurtiÇİ geçİCİ GÖrev raporu
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü148.08 Kb.

Indir 148.08 Kb.


BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YURTDIŞI GÖREVİ SONRASI

TOPLANTI DEĞERLENDİRME RAPORU

TARİH : 11-15.04.2011
YER :Nairobi /KENYA
KONU :Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Programı (UN-HABİTAT)

23. Yönetim Konseyi Toplantısı Görev Raporu


RAPORU DÜZENLEYEN:
Adı Soyadı Unvanı
Saim PARLAK Müsteşar Yardımcısı

Canay ÇAMUR Y. Mimar

Esra İnce Y. Şehir Plancısı

Emre Öğmen Y.Şehir Plancısı

Rapor Tarihi:

25 / 04 / 2011


I. GÖREV / TOPLANTI KONUSU, AMACI ve ÖNEMİ
11-15 Nisan 2011 tarihleri arasında Nairobi/KENYA’da Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Programı (UN-HABİTAT) 23. Yönetim Konseyi toplantısı düzenlenmiştir. Toplantının ana teması “Arsa, Konut, Temel Hizmetler ve Altyapıya Genişleyen Adil Erişim Yoluyla Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma” dır.
Anılan Konferansa 90 ülkeden 973 katılımcı, 563 hükümet temsilcisi, Birleşmiş Milletler ajanslarının temsilcileri, uluslar arası kuruluşlar, profesyonel birlikler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri tarafından katılım sağlanmıştır.
Konferansa Bakanlığımızdan Müsteşar Yardımcısı Saim PARLAK başkanlığında Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünden Y.Mimar Canay ÇAMUR, Y.Şehir Plancısı Esra İNCE, Y.Şehir Plancısı Emre Öğmen ve İller Bankası Anonim Şirketinden Şube Müdürü Vekili Fazilet TANRIKULU tarafından katılım sağlanmıştır.
Söz konusu toplantıya Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından 2 kişi ve Çevre ve Orman Bakanlığından 2 kişi olmak üzere ülkemizden kayıt yaptıran toplam kişi sayısı 9 dur.
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT), Birleşmiş Milletlerin insan yerleşimleri ile ilgili kuruluşu olup, BM Genel Kurulu tarafından yönetilen UN-HABITAT, herkes için uygun meskenin sağlanması amacı ile sürdürülebilir sosyal ve çevresel kasaba ve şehirler yaratılmasına katkı sağlamakla beraber, Habitat Gündemi’nin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulanmasında da odak noktasıdır.
UN-HABITAT’ın amacı; 1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı’nda (HABITAT-II) kabul edilen “Habitat Gündem” de yer aldığı biçimde “kentleşen dünyada sürdürülebilir insan yerleşimlerinin gelişimi” ve “herkese uygun bir iskan olanağı” sağlamak olarak tanımlanmaktadır.
UN-HABITAT; Bakanlığımız faaliyet alanı ile yakından alakalı olan Kentsel Kalkınma ve Yönetim, Arazi ve Konut, Çevre ve İklim Değişikliği, Kanalizasyon ve Altyapı, Kentsel Ekonomi ve Barınma, Afet ve Risk Yönetimi, Sosyal Katılım, Bilgi ve İzleme konularında çalışmalar yürütmektedir. UN-HABITAT’ın çalışmaları, üye ülkelerin “2020 yılına kadar en az 100 milyon gecekondu sakininin yaşamlarının iyileştirilmesini” hedefleyen Bin Yıl Kalkınma Hedefi (MDG) ile doğrudan ilgilidir. Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (MDG):

 1. Aşırı yoksulluğun ve açlığın yok edilmesi.

 2. Evrensel ilköğretimin sağlanması.

 3. Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi.

 4. Çocuk ölüm oranının azaltılması.

 5. Anne sağlığının iyileştirilmesi.

 6. HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi.

 7. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

 8. Kalkınmaya yönelik küresel işbirliğinin geliştirilmesi’dir.

UN-HABITAT’ın temel organları şu şekildedir:


 1. Hükümetlerarası Yönetim

 • UN-HABITAT Yönetim Konseyi (Governing Council)

 • UN -HABITAT Daimi Temsilciler Komitesi (Committee of Permanent Representatives)

 1. UN-HABITAT Sekretaryası

UN-HABITAT’ın en yüksek karar–alma organı olan Yönetim Konseyi’nin toplantıları Nairobi’deki BM Ofisi’nde iki yılda bir gerçekleşmekte olup, Yönetim Konseyi’nin görevleri:

 • UN-HABITAT’ın politikalarını, politika hedeflerini, önceliklerini ve çalışma programlarını geliştirmek,

 • BM sistemi ve diğer kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek,

 • UN-HABITAT’ın iki yıllık çalışma programı ve bütçesini kabul etmektir.

UN-HABITAT Yönetim Konseyi Toplantılarında; insan yerleşimleri konusunda önemli olan ve yeni ortaya çıkan politikalar gözden geçirilmekte, yönetimin etkin çalışması konusunda kararlar alınmakta ve bütçe ve çalışma programları onaylanmaktadır. Yönetim Konseyi; BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) aracılığıyla, raporlarını BM Genel Kurulu’ na sunmaktadır.

UN-HABITAT Yönetim Konseyi 16 üyeli Afrika Grubu, 13 üyeli Asya Grubu, 13 üyeli Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu, 10 üyeli Latin Amerika Grubu ve 6 üyeli Doğu Avrupa Grubu ülkeleri tarafından temsil edilmektedir. Yönetim Konseyi iki yıllığına seçilen Konsey Başkanı, üç Başkan Yardımcısı ve bir raportörden oluşmaktadır.

UN-HABITAT Yönetim Konseyi’nin yardımcı organı olarak Daimi Temsilciler Komitesi (CPR) kurulmuştur. CPR iki yıllığına Komite Başkanı, üç Başkan yardımcısı ve bir raportörden oluşmaktadır. CPR’ın görevleri arasında :


 • Yönetim Konseyinin aldığı kararların uygulanmasının gözden geçirilmesi ve izlenmesi,

 • Taslak çalışma program ve bütçenin gözden geçirilmesi,

 • Yönetim Konseyi için taslak kararlar ile çalışma program ve bütçenin hazırlanması

yer almaktadır.

UN-HABITAT Sekretaryası üst düzey temsilcileri olarak İcra Direktörü, İcra Direktör Yardımcısı, İcra Direktörlüğü Ofisi Başkanı ve Yönetim Organları Sekretaryasını içermektedir. İcra Direktörü görevine 2010 yılında Joan Clos seçilmiştir.

Söz konusu UN-HABITAT 23. Yönetim Konseyi (GC-23) toplantısı; İspanya’nın Türkiye Büyükelçiliği’nde 2 yıl İspanya Büyükelçisi olarak görev yapmış olan Joan Clos’un, UN-HABITAT İcra Direktörü olarak katıldığı ilk toplantı olması ve bu vesileyle, tüm heyetlerle insan yerleşimleri konusunda işbirliği içerisine girmek istediği ve ülkemizin de aktif katılım ve katkı sağlamasının beklendiği bir toplantı olması açısından ülkemiz açısından önem arz etmektedir.

Söz konusu Toplantı ayrıca ülkemizin UN-HABITAT Yönetim Konseyi üyesi olarak katıldığı ilk toplantı olması, bu vesileyle ülkemizin toplantıda söz sahibi olması ve ayrıca İstanbul’da Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesini kapsayacak bir UN-HABITAT bölgesel ofisinin kurulması hususunun gündeme yeniden gelmesi açısından önem arz etmektedir.II. TOPLANTIDA İZLENEN YÖNTEM
11-15 Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleşen UN-HABITAT 23. Yönetim Konseyi (GC-23) toplantısının 11-12 Nisan tarihlerinde genel kurul formatında üst düzey toplantıları gerçekleşmiş ve üst düzeyli yetkililer toplantıda söz almıştır. 13 Nisan tarihinde 23. Oturumun ana teması olan “Arsa, Konut, Temel Hizmetler ve Altyapıya Genişleyen Adil Erişim Yoluyla Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma” konusu üzerine toplantılar yapılmıştır. Oturumda “arsa”, “konut”, “kanalizasyon”, “ulaşım” ve “enerji” konularında görüşler belirtilmiştir. Bu toplantılara paralel olarak 11-14 Nisan tarihleri arasında karar taslaklarının ele alınacağı “Tüm Komite (Committee of the Whole-COW)” toplantıları yapılmıştır. 15 Nisan tarihinde de toplantının kapanışı ve tüm raporların kabulü gerçekleşmiştir.
Üst düzeyli toplantı ile Committee of the Whole (COW) toplantılarında UN-HABITAT faaliyetleri, GC-23 ün ana teması, 2012-2013 dönem için UN-HABITAT çalışma programı ve bütçesi ve GC-24 için hazırlık ajandası ve diğer düzenlemeler ele alınmıştır. Tasarı Komitesinde ise 19 adet karar tasarısı üzerinde durulmuştur. GC-23’ün özel temasında ise delegeler, yerel otoriteler ve diğer katılımcılar ile birlikte diyalog içinde bulunmuşlardır.III. TESPİTLER
ÜST DÜZEY TOPLANTILAR
Üst düzey toplantılar, Yönetim Konseyi (GC) başkanı Karega başkanlığında, Pazartesi ve Salı günleri düzenlenmiş olup; gündem başlıklarından koordinasyon konularını içeren “UN-HABITAT etkinlikleri”, “GC-23 özel konular”, ve “2012-2013 dönemi UN-HABITAT iki yıllık çalışma programı ve bütçesi” alanlarında tartışmalar yürütülmüştür.
Pazartesi öğleden sonra, Bay Clos bir politika bildirgesi sunarak, üst düzey toplantısından önce gündem maddeleri üzerine yapılan tartışmalara bir giriş yapmıştır. Kentsel mekanların yönetiminde küresel dönüşüme dikkat çekerek, Sayın Clos kentleşmede yeni bir yaklaşıma yönelik kendi vizyonunun üç stratejisini tanımlamıştır. Bu üç strateji:


 • kentsel planlamanın canlandırılması,

 • kritik kentsel konulara yönelik mevzuatla desteklenen kentsel kurumların yaratılması,

 • kentsel paydaşlarca iş olanaklarının yaratılmasının önceliklendirilmesi’dir.

Sayın Clos daha sonra kentsel yönetimin temel uygulamalarına geri dönüşün gerekliliğine vurgu yapmış olup, bu temel ilkeleri daha iyi sokaklar, su ve sanitasyon, drenaj, daha az nüfus yoğunlukları ve sokaklar için ayrılacak belirli orandaki arazi yüzdesi olarak sıralamıştır.


Sayın Clos, UN-HABITAT’ın kaynak sınırlamaları çerçevesinde UN-HABITAT’ın çalışması göz önüne alınarak yönetim ve yönetişim sisteminin tekrar gözden geçirildiğini ve dünyanın küresel süreçlerinin yeni gerekliliklere uyumu ve esnekliğin artırılmasına yönelik adımların atılmakta olduğunu belirtmiştir.
Pazartesi ve Salı günleri boyunca delegeler; Sayın Clos tarafından açıklanan yukarıda belirtilen gündem maddeleri üzerine genel tartışmalar yürütmüşlerdir.
Avrupa Birliği (AB) adına Macaristan delegesi, hem kentsel yönetimin sürdürülebilirlik yönlerinin güçlendirilmesinin gerekliliğine, hem de kentlerin sosyal, ekolojik ve ekonomik kalkınmalarının sürdürülmesinin önemine vurgu yapmıştır. Macaristan delegesi ayrıca insani yerleşimlerin kalkınması için AB’nin işbirliği yapma isteğini açıklamış; diğerlerine ek olarak afet risklerinin azaltılması, hazırlılık ve zarar azaltmaya yönelik bir eylem gerekliliğine dikkat çekmiştir.
77 Grubu ve Çin (G-77/China) adına Brezilya delegesi, bölgesel ofislerin ve Güney-Güney işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekmiş ve UN-HABITAT’ın kapasitenin güçlendirilmesi ve teknoloji transferinin desteklenmesi konusunda rol oynaması gerektiğini vurgulamıştır. Ülke deneyimleri doğrultusunda GC-23’ün ana temasının tartışmaya açılmasına yönelik Grubun isteğini dile getirerek, ayrıca şehirde yaşayanların refahının sağlanmasındaki sorunların ve bu sorunların aşılmasına yönelik yeni fikirlerin tartışmaya açılmasının gerekliliğini belirtmiştir. G-77/Çin adına Brezilya delegesi, “Green economy” (Yeşil ekonomi) kavramına yönelik olarak, bir uzlaşmaya varılmadığını belirtmiştir.
Asya Pasifik Bakanlıklar Düzeyi Konut ve Kentsel Kalkınma Konferansı adına Endonezya delegesi, yenilikçi finans araçları aracılığıyla kamu sektörünce sağlanan finansmana bağımlılığın özel sektör tarafından sağlanan finansmana yönelik değişmesi gerektiğini toplantıda ileri sürmüştür.
Pakistan delegesi; UN-HABITAT’ın, tüm sistem çapında bir tutarlılık üzerinde odaklanmasını, afet ve karmaşa sonrası iyileştirme ve yeniden yapılanma süreçlerine katkıda bulunmasını vurgulamıştır. Tanzanya delegesiyle birlikte, ayrıca Pakistan delegesi 3. BM konut ve sürdürülebilir kentsel kalkınma konferansının (HABITAT III) organize edilmesine yönelik desteğini açıklamıştır. Arjantin delegesi, yeşil ekonomi çerçevesinde vurgulanan çevresel önlemlerin şeffaf ve çok taraflı bir sürecin sonucu olması gerektiğini ve Dünya Ticaret Örgütünün kurallarıyla uyumsuz olmaması gerektiğini vurgulamıştır.
Burkina Faso delegesi, UN-HABITAT’ın yeni vizyonuna desteğini açıklarken, UN-HABITAT’ın afetlerden etkilenmiş olan ülkelere yardım edebilen bir konum olmaya devam edebilmesi için bu vizyonun sürdürülmesini umut ettiğini belirtmiştir. Nijerya delegesi, Herkesin Temel Hizmetlere Erişimi Yönergesi ile Ademi Merkezileşme ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Yönergesinin uygulanması çağrısında bulunmuş ve kentlerin yeni sorunlarına ve değişen rollerine dikkat çeken bir kalkınma gündemi doğrultusunda çalışılması gerektiğine vurgu yapmıştır. Bunlara ek olarak Murahhas Üye’nin (Sayın Clos) belirttiği politika bildirgesinde belirlenen konuların en etkin şekilde hayata geçirilebilmesi için UN-HABITAT’a yeterli mali desteğin sağlanması için üye ülkelere çağrıda bulunmuştur.
İspanya delegesi, UN-HABITAT’ın küresel ölçekte kentsel gündemin tanımına katkıda bulunması, kendi normatif boyutunu güçlendirmesi, kaynakların sınırlı olması sebebiyle öncelikli etkinliklere dikkat çekecek yenilikler bulması, yönetişim reformunun taahhüdüyle oluşan yeni sorunlara ve önceliklere dikkat çekmesi ve de verimliliği ve etkinliği birleştirmesi gerektiğini söylemiştir.
Fransa delegesi, Murahhas Üye’nin açıkladığı yenilenmiş bir vizyon ve organizasyon biçimini desteklediğini belirterek, UN-HABITAT’ın rolünün UN sistemi içerisinde kentsel sorunlara yönelik bir referans birim olarak sağlamlaştırılması gerektiğini söylemiştir. Ayrıca, Murahhas Üye’nin kendi önerdiği reform yapısının ve UN-HABITAT’ın çalışma programının uygulanmasına yönelik stratejik yönergeler vereceğini umut ettiğini belirtmiştir.
Toplantıda söz alan Tayland delegesi, etkin bir kentsel planlama için gerekli belirli unsurların çerçevesini çizmiştir. Bunlar: özellikle şehir yaşayanlarının, özel sektörün ve gençlerin (süreç içinde kapsanacağı şekliyle) kentsel planlama sürecinin kapsayıcılığının sağlaması; insanların afetlere karşı hazırlıklı olması, afet etkilerinin azaltılması ve altyapının korunmasına yönelik gereklilikleri dikkate alan bir kentsel planlama olgusunun sağlanması; sürdürülebilir kentsel yönetim için, örneğin kamu-özel işbirliği aracılığıyla, gerekli finansman miktarının artırılması ve kentsel alanlarda yaşayan insanların yaşam tarzı dikkate alınarak, yaşayanların geleneksel yaşam tarzlarını kaybetmemeleri gerektiğinin ve de iyi bir şehir yaratmanın evrensel bir yolu olmadığının farkına varmalarının sağlanması’dır.
Birçok ülke delegesi ayrıca kendi ülkelerinin kentleşme yönetimine yönelik deneyimlerinden bazılarını toplantıda paylaşmıştır. Uganda delegesi, bir yönetim ve bir daimiden oluşmak üzere bir ulusal forumun ve de beş belediyede yerel forumların kurulduğunu belirtmiştir. Zambiya delegesi, Zambiya’daki düşük maliyette ve öncelikli yoksul bölgelere yönelik konut programını biçimlendiren ve yerel otoritelerce kentsel gelişim arazilerinin açılmasına olanak sağlayan bir arazi imar fonunun çerçevesini anlatmıştır. İspanya delegesi, nüfusu çok yoğun arazilerin etkin kullanılması ve büyük ölçekte sürdürülebilir enerji ve ulaşım hizmetinin sağlanması için şehirlerinin yeniden canlanmasına yönelik politika geliştirdiğini açıklamıştır. Malawi delegesi, ülkesinin ulusal çöküntü bölgesi iyileştirme programını ve afet zararlarının azaltılması ve afetlere hazırlığın sağlanmasına yönelik yapı yönergelerinin geliştirilmesi projelerini anlatmıştır. Fas delegesi, ülkesindeki kentsel yoksullara hitap eden ve daha iyi bir kentsel konut politikalarının uygulanmasını destekleyen bölgeselleşme ve ademi merkezileşme sistemlerine ilişkin bilgi vermiştir.
Sudan delegesi, öncelikle iç savaş sırasında yıkıma uğramış bölgelerin yeniden inşası ve “uygun bir kentsel çevre” yaratılması için uluslararası topluluktan ek destek talebinde bulunmuştur. Ayrıca, belirli bir yüzdesi kent yoksullarının konut ihtiyacı için harcanan fona aktarılan kentsel kalkınma fonuna dikkat çekmiştir.
Zambiya’daki Katuba Kadınlar Birliğinin bir temsilcisi, yerel ve merkezi hükümetlerin konut edinilebilirliği, kentsel alanların iyileştirilmesine yönelik toplum tabanlı projeler ve kentte yaşayanların gıda güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik girişimler alanında, kendi deneyimlerini paylaşmak üzere halk seviyesinde kadın örgütleriyle işbirliğine gitmeleri gerekliliğini vurgulamıştır. Gana delegesi, seçilen dört kentte yaşayanlara yönelik kentsel alanlardaki yaşama koşullarının iyileştirilmesini ve genel olarak belediye hizmetlerinin sunumunda kalitenin artırılmasını amaçlayan Gana Kentsel Yönetim Pilot Projesini anlatmıştır.

Tüm bunların yanı sıra ülke delegeleri, finans açığı ve sanitasyon eksikliği gibi kentleşme süreçlerinde karşılaşılan bazı sorunları dile getirmişlerdir.


GC-23’ÜN ANA TEMASI ÜZERİNE OLAN OTURUMLAR
GC-23’ün ana teması üzerine olan oturumlar, sabah oturumu ve öğleden sonra oturumu üzerine iki oturumda ele alınmıştır. Sabah oturumunda arsa ve konut için genişleyen eşitlikçi erişim yoluyla sürdürülebilir kentsel kalkınma üzerine durulurken, öğleden sonra oturumunda temel hizmetler ve altyapı için genişleyen eşitlikçi erişim yoluyla sürdürülebilir kentsel kalkınma konusu ele alınmıştır.
Yönetim Konseyi Başkanı Karega sabah oturumunu açtıktan sonra, yoksulluğun ortadan kaldırılması için çaba harcanması gerektiğini belirterek, bu çabalar olmadığı takdirde sürdürülebilir kent kalkınmasını sağlamanın imkânsız olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca konutun iş yaratarak, fakirliği yok ederek ve sürdürülebilir yeşil yapı uygulamalarını sağlayarak ekonomik kalkınmada merkezi bir rol üstlendiğini ifade etmiştir.
Başkandan sonra söz alan UN-HABITAT İcra Direktörü Joan Clos sokakların önemi üzerinde durmuştur. Sokaklar için arazinin en az %30 unun ayrılması gerektiğini, nüfus yoğunluğunun kilometre kare başına 12000 ile 15000 arası halkı içermesi gerektiğini vurgulamıştır.
Ayrıca oturumda çevresel konuların örneğin atık su, enerji, sürdürülebilir üretim ve tüketim, iklim değişikliği ve doğal afetlerin şehirlerin sorunlarının merkezinde olduğu ve bu konuları çözmek için “yeşil ekonomi” nin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Buna ilave olarak yeşil ekonomiye geçişin merkezinde şehirlerin olduğunu ve hükümetlerin çevresel baskıları azaltmak için yeşil ekonomi politikaları ile uygulamalarıyla birlikte mali mekanizmalarını ve temiz teknoloji yenilikleri için olan teşviklerini geliştirmeleri gerektiği belirtilmiştir. Sürdürülebilir şehirleri planlamada kültürel mirasın ve şehirlerin doğal çekiciliğinin turizm açısından korunması üzerine de vurgu yapılmıştır.
Oturuma katılan panelistlerden biri Afrika’nın karşılaştığı kentleşme sorunları üzerine durarak, çok sayıda gecekondu olduğunu, gecekondularda büyük bir nüfusun yaşadığını, altyapıya ve temel hizmetlere erişimin zayıf ve uygun olmayan arazi politikalarının var olduğunu belirtmiş, bu sorunlar için önerilerde bulunmuştur. Bu öneriler;


 • arazi kullanım yönetimi için arazi sistemlerinin yenilenmesi,

 • katılımcı ve sorumlu karar alma olanakları için yerel otoritelerinin güçlendirilmesi,

 • şehir kalkınma projelerinin geliştirilmesi ve izlenmesinde sivil toplumun ve yerel topluluğun rolünün artırılması,

 • kabul edilebilir düşük maliyetli konutların finans edilmesi’dir.

21. yüzyılın ana temasının “ sürdürülebilir şehirleşme” olduğu oturumda vurgulanarak, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinde kabul edildiği üzere yeterli konutun temel insan hakkı olduğu ancak mali kısıtlılıklar yüzünden ulusal hükümetlerin bu zorunluluğu yerine getiremediği, yine de sürdürülebilir şehir kalkınmasını elde etmek için kamu, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, yerel ve ulusal hükümetler arasında yeni ortaklıkların kurulmasının önemi beyan edilmiştir.

Oturuma katılan delegeler şu konuların önemini tartışmıştır; kentsel gelişme planlarında afet risk azaltma uygulamalarının olması; gecekondu iyileştirme işlemlerinde gecekonduda oturanların da yer alması; oturanların çekişmelerinin insanları yer değişikliğine itmesi ve gecekondu nüfusunun artmasına yol açması nedeniyle engellenmesi ve azaltılması gerekliliği.
Kırsal kalkınma konusunda ise kırsal alanların şehirlerin “ekmek sepeti” olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca UN-HABITAT’ın, gelişmekte olan ülkelerin şehirlerde düşük maliyetli konutları sağlamak için borç alabileceği bir fon kurması ve fakir şehirlerde konut maliyetinin sağlamaya yardımcı olmak için donör desteği olması yönünde uygulamaların bu gecekonduların genişlemesini azaltacağı belirtilmiştir.
Öğleden sonra oturumunda temel hizmetler ve altyapı konusu ele alınmış, özellikle yoksullar için olmak üzere insanların yaşamlarında su ve kanalizasyon gibi temel hizmetlerin, yeterli ulaşım ve enerjiye erişimin çok kritik konular olduğu ifade edilmiştir. Yönetim Konseyi Başkanı sosyo ekonomik dönüşüm için enerjinin önemini vurgulayarak alt Sahara Afrikasında 600 milyondan fazla yaşayan kişinin modern enerjiye erişiminin olmadığını belirterek, enerjiye erişimi artırmak için ana noktaların altını çizmiştir. Bunlar:


 • uygun kalkınmayı geliştirmek için enerji kapasitesinin tespit edilmesi ve yoksulların yaşam standartlarını geliştirmek için hızlı enerji erişimini yakalama,

 • enerji güvenliği için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve enerji maliyetlerinin azaltılması,

 • yeşil enerji olanaklarından faydalanılması’dır.

Su ve kanalizasyonun önemli temel ihtiyaçlar olduğu ve şehirlerde “şehirlerin sosyo ekonomik kalkınma merkezleri olması yerine hastalık merkezi olmasını engellemek” için suyun kirlenmesini ve kanalizasyonun etkilerini tersine çevirmeye ihtiyaç olduğu, ayrıca ifade edilmiştir. Bunu başarmak için örnek olarak şu yollar önerilmektedir:
 • kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel yönlerinin vurgulandığı kapsamlı planlama,

 • nüfus büyümesine karşı uygulamalar,

 • yeşil büyümenin teşvik edilmesi,

 • şehirlerin ekolojik ayakizlerinin azaltılması örneğin atık suyun yeniden kullanılması ve geri dönüştürülebilir atıklar gibi.


Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine (Millennium Development Goals-MDGs) ulaşmak için temel hizmetlere olan erişimin önemli bir yapı taşı olduğu ve şehirde yaşayan paydaşların rollerinin netleştirilmeye ihtiyaç olduğu, şehirde yaşayanlara iyi bir temel hizmet sağlayabilmek için uzun dönemli ortaklıkların kurulmasının önemi ve hem karlı yollardan hem kamu kaynaklarından kullanılan dengeli bir mali çabanın önemi yine bu oturumda ifade edilmiştir.
Oturumda devam eden tartışmalarda delegeler şu konulara da ışık tutmuşlardır: sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için bütünleşik şehir planlamasının önemi; yine sürdürülebilir kalkınmayı başarmaya yönelik olarak enerjinin sürdürülebilir kullanımı; ulusal, yerel hükümetlerle sivil toplum arasında iyi bir iletişime ihtiyaç durumu.
Ayrıca toplantıya katılan delegeler yeşil ekonomi fikrini tartışmışlardır. Bir delege tarafından ve sürdürülebilir ve başarılı olma fikri için ticaretin önüne sınırlar konmaması gerektiği ifade edilmiştir. Diğer delegeler de şehirlerin daha kompakt, çevresel olarak sürdürülebilir ve hizmetlerde daha verimli olunmasına ihtiyaç olduğunun altını çizmişlerdir.
Yenilenebilir enerji sektöründe gelişmelere, ulaşım sektöründeki yatırımlara ve bütünleşik kaynak yönetimine öneriler getirilirken, sürdürülebilir şehirlerin planlanmasında yeni ortaklıkların kurulması için çağrıda bulunulmuş ve sürdürülebilirliğin ancak kapsamlı ve ortak yaklaşımla yürütülebileceği belirtilmiştir.
Son olarak toplantıda; gecekondu sorununu tanımlamak için imar uygulama planlarının iyileştirilmesi; konutların sürdürülebilir şehir kalkınmasının her üç boyutuna katkıda bulunabildiği; yoksullar için enerji güvenliğinin teşvik edilmesinin kalkınmayı hızlı takip etmeyi sağladığı; sürdürülebilir şehirleşme ve yeşil büyümenin karşılıklı olarak metotları güçlendirdiği mesajları verilmiştir.

TÜM KOMİTE (COMMİTTEE OF THE WHOLE -COW) TOPLANTISI
Tüm Komite (Committee of the Whole -COW) Toplantısında ele alınan konular: UN-HABITAT koordinasyon işlerini de içeren faaliyetleri; 2012-2013 dönemi için çalışma programı ve bütçesi; ve GC-24 için hazırlık gündemi ve diğer düzenlemeler’dir.
UN-HABITAT koordinasyon işlerini de içeren faaliyetler: UN-HABİTAT Daimi Temsilciler Komitesi Başkanı oturumlar arası dönem süresince hazırlanan raporları ve taslak kararları sunmuştur. Norveç, 2016 tarihli HABITAT III konferansının Dünya Şehir Forumu ile birlikte yapılmasını önermiştir.
İcra Direktörünün politika görüşlerinin memnuniyetle karşılandığı, ancak hızlı büyüyen şehirlerde gıda güvenliği sorununun henüz çözülemediği belirtilmiştir. Toplantıda bazı ülkeler ise İcra Direktörü raporunun şehirlerle ve konutla ilişkili olarak sürdürülebilirliğin nasıl başarılacağı konusunda netleştirme talep etmişler ve yönetim mekanizmalarında sürdürülebilirliği sağlamak için açık bir rehber hazırlanması çağrısında bulunmuşlardır.
Çalışma programı ve bütçesi: İcra Direktörü Joan Clos, 2012-2013 dönemi için çalışma programı ve bütçeye ilişkin dokümanın (HSP/GC/23/5) titizlikle gözden geçirildiğini açıklamış ve onaylanmasını delegelerden talep etmiştir. Ancak, Norveç yeni bir kurumsal yapının oluşturulması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik için bütünleşik bir planlama ve raporlama sistemi, kaynak tahsisi için özel kriterler, merkezi stratejik yönetim sektörü, iki yıllık raporlama sistemine dayanan bağımsız değerlendirme görevi ve UN-HABITAT personelinin becerileri ve sorumlulukları konularına önem verilmesi önerisinde bulunmuştur.
Namibya tarafından, UN-HABITAT kurumsal yapısının gözden geçirilmesi önerisinde tahsis edilecek fonun açıklığa kavuşturulmasının istenmesi üzerine Sayın Clos bunun bütçede yapılacak herhangi bir azaltma ile düşürülebileceğini ifade etmiştir. Filipinler, çalışma programı ve bütçeyi uygun bulmakla birlikte, UN-HABITAT odak alanlarının ülkeler arasında güçlü işbirliği ile başarılabileceğini vurgulamıştır. Bu diyaloglardan sonra doküman değerlendirilmek üzere taslak komitesine (Draft Commitee) iletilmiştir.
Sonraki aşamada Sekretarya Orta Vadeli Stratejik Ve Kurumsal Plan (HSP/GC/23/5/Adds 2 ve 3) dokümanını tanıtmış ve COW, dokümanı onaylayarak Kurula iletmiştir.

Sekretarya daha sonra Deneysel Geri Ödenebilir Başlangıç Kaynak İşlemleri (ERSO) Programı ((HSP/GC/23/5/Add 4) Dokümanını tanıtmıştır. Doküman; programı sürdürecek en iyi organizasyonun tanımlanması için çalışma üstlenilmesi ve ERSO görevinin ortak mali kuruluşa aktarılması konularını içermektedir. Norveç, programı yürütecek en iyi mali organizasyonun, Daimi Temsilciler Komitesiyle birlikte danışılarak ele alınması ile olacağını ifade etmiştir. COW, bu dokümanı onaylamış ve Kurula iletmiştir.


Sekretarya Şehir Genç-Öncü Kalkınması için Fırsatlar Fonu üzerine olan doküman ile Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı 2008-2013 uygulamasına üzerine olan Büyüme Raporunu da tanıtmış ve bu dokümanlar da COW tarafından onaylanarak Kurula sunulmuştur.
GC-24 için hazırlık gündemi ve diğer düzenlemeler: COW hazırlık gündemi ve diğer düzenlemeleri tartışmış ve Sekretarya GC-24 ün hazırlık gündeminin hazırlanmış olmasına rağmen toplantı günlerinin henüz belirlenmediğini açıklamıştır. COW hazırlık gündemini Kurula kabul için sunmuştur.
KARARLAR

On bir taslak karar (HSP/GC/23/3/L.1-11 rumuzlu) GC-23 (Governing Council – 23.Yönetim Konseyi) tarafından değerlendirilmek üzere CPR (Committee of Permanent Representatives-Daimi Temsilciler Komitesi) tarafından sunulmuştur. İlave edilen ek sekiz taslak karardan biri daha sonra geri çekilmiş olup, Taslak Komitesi tarafından değerlendirilmek üzere toplam 18 taslak karar oturumlar sırasında tartışılmıştır. Tüm taslak kararlar Cuma günü kapanış oturumunda Yönetim Konseyi tarafından kabul edilmiştir.Söz konusu kararlar aşağıda özetlenmektedir:

 1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişmede Kadınların Güçlendirilmesi: Bu kararda (HSP/GC/23/CRP.1/Rev.1); Yönetim Konseyi, İcra Direktöründen “Gender Mainstreaming Unit-Cinsiyet Eşitliği Birimini” güçlendirmeyi istemiştir.

 2. İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Yerleşmelerini Geliştirme: Bu kararda (HSP/GC/23/CRP.1/Rev.2); Yönetim Konseyi, UN-HABITAT desteğiyle, çabalarını sürdürmeye, yasal ve kurumsal çerçevesini, politikalarını ve sürdürülebilir kentleşme için zemin hazırlamak için planlama, arazi ve konut ile ilgili uygulamalarını daha da geliştirmeye, Filistin Otoritesini teşvik eder. İcra Direktöründen Filistin Halkı ve Teknik İşbirliği Fonu için Özel İnsan Yerleşimleri Programına politik rehberlik sağlamak için bir Danışma Kurulu kurmasını ve başkanlık etmesini ister.

 3. Yoksulun barınma desteği: Bu kararda (HSP/GC/23/CRP.3/Rev.1); Yönetim Konseyi, İcra Direktörünü konut ve yoksullar için konut girişimlerini desteklemek için, planlama ve uygulamanın her aşamasında teknik destek ve proje yönetimi ile altyapı sağlanması alanlarında kapasite geliştirme güvencesi vermesi için cesaretlendirir. Ayrıca; tüm üye devletleri ve uluslararası kuruluşları Irak'taki projeleri desteklemeye çağırır.

 4. Kaliteli kentsel kamusal alanlara erişim yoluyla sürdürülebilir kentsel gelişim: Bu kararda (HSP/GC/23/CRP.4/Rev.1); Yönetim Konseyi, hükümetleri toplumsal adaleti, kentsel güvenliği, cinsiyet eşitliğini ve kentsel kamusal mekânların çevreyle dengeli kullanımını destekleyen sürdürülebilir kentsel gelişme politikalarını formüle etmeye ve uygulamaya davet eder. Aynı zamanda, hükümetleri ve yerel yönetimleri; kültürel, ekonomik, sosyal ve çevresel yakınlıkları beslemek için, sokak, park ve pazarlar gibi kentlerdeki kamusal alanların kullanımını kolaylaştırmaya davet eder. Böylece, tüm vatandaşlar toplumsal olarak adil ve çevre duyarlı koşullarda kamusal alanlara erişmiş olacaktır. Yönetim Konseyi ayrıca, İcra Direktöründen kapsamlı kentler yaratan, yerel ve uluslararası yaklaşımları birleştiren; UN-HABITAT ortaklarının ve yerel yetkililerin kamusal alan, kentsel yaşam kalitesi bilgisini arttıran; bu alanda çalışan ortaklar arasında işbirliği ve araştırma uygulamalarını paylaşan bir yaklaşım içerisinde kamusal alanlar gündemini ilerletmesini ister.

 5. Dünya Kent Forumu: Bu kararda (HSP/GC/23/CRP.5/Rev.1); Yönetim Konseyi, İcra Direktöründen Daimi Temsilciler Komitesi ile birlikte, sonuç odaklı bir yaklaşım kullanarak, ilk dört Dünya Kentsel Forumu'nun oturumlarından edinilen derslerin ana bulgularını uygulamayı ve her bir Forumun sonucunu ve etkisini değerlendirmeyi ister. Ayrıca, Yönetim Konseyi, İcra Direktöründen Forumun bölgelerarası destek mekanizmasını geliştirerek işbirliğini güçlendirmeyi de ister.

 6. Bamako Deklarasyonunun ve Eylem Planının Uygulanması ve AMCHUD (African Ministerial Conference on Housing and Urban Development - Konut ve Kentsel Kalkınma Üzerine Afrikalı Bakanlar Konferansı) Sekretaryasının Güçlendirilmesi: Bu kararda (HSP/GC/23/CRP.6/Rev.1); Yönetim Konseyi, Kasım 2010 yılında kabul edilen Bamako Deklarasyonu ve Eylem Planını memnuniyetle karşılar ve AMCHUD programlarını desteklemek için; yıllık 10,000$ katkı yapan, AMCHUD üye devletlerinin taahhütlerini dikkate alır; daimi bir sekretarya oluşturulması kararını memnuniyetle karşılar, Kenya'nın ev sahipliği yapması önerisini kabul eder, UN-HABITAT’ı, kararlarının ve eylem planlarının uygulanmasında, Konut ve Kentsel Kalkınma Üzerine Afrikalı Bakanlar Konferansını desteklemeye devam etmeye ve çalışma programı için mali ve kapasite geliştirme desteği sağlamaya davet eder.

 7. Kent Gençliğini Geliştirme: Sonraki Adım: Bu kararda (HSP/GC/23/CRP.8/Rev.1); Yönetim Konseyi, hükümetleri kentsel gençlik önderliğinde kalkınma girişimlerini desteklemesi ve öncelik vermesi için cesaretlendirir ve çok taraflı ajansları ve diğer paydaşları kentlerdeki genç nüfusu, katılımcı sürdürülebilir kentsel gelişme süreçlerine dahil etmeye davet eder. Ayrıca, İcra Direktörünü, Gençlik Danışma Kurulu aracılığıyla genç nüfusun UN-HABITAT faaliyetlerine daha fazla katılımını güçlendirmeye ve 2014–2019 stratejik planı odak alanlarındaki kentsel gençliği korumaya teşvik eder.

 8. Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Üzerine Üçüncü BM Konferansı: Bu ​​kararda (HSP/GC/23/CRP.9), Yönetim Konseyi İcra Direktörünün HABITAT III raporunu dikkate alır ve Genel Sekreterliği, BM Genel Kurulu 66. Oturumunda tartışılması için, kendi fikir ve önerilerini de rapora dahil etmeye davet eder. Yönetim Kurulu, İcra Direktörünün raporunda yer alan özellikle Habitat III’ün önerilen amacı gibi gözlemleri dikkate alır ve Genel Kurulu, 2016 yılında toplanacak Habitat III konusunu, 66. oturumunda müzakere etmeye davet eder.

 9. Milenyum Kalkınma Hedefleri ötesinde gecekondu sakinlerinin Yaşamlarının iyileştirilmesi için Küresel ve Ulusal Stratejiler ve Yapılar: Bu ​​kararda (HSP/GC/23/CRP.10), Yönetim Konseyi hükümetleri, bölgesel ve yerel yetkilileri, ulusal kentsel kalkınma stratejilerinin formülasyonu ve uygulanması yoluyla, gecekondu sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik, gerçekçi ve gönüllü 2020 hedefleri belirlemeye davet eder; UN-HABITAT’dan, yönetimlere ve gecekondu önleme ve iyileştirme stratejileri ve planları hazırlamak isteyen diğerlerine teknik ve danışmanlık desteği sağlamayı rica eder. Ayrıca, uluslararası toplulukları ve finansal kurumları, gelişmekte olan ülkelerde gecekondu iyileştirme, barınak ve temel hizmetler için kamu yatırımları ve özel sermayeyi harekete geçirmede, UN-HABITAT’a katkıda bulunmaya davet eder.

 10. Kent Yoksulları için Kentsel İyileştirme, Konut ve Temel Hizmetlere Yönelik UN-HABITAT’ın Kentsel Ekonomi ve Finansal Mekanizmalardaki Gelecek Etkinlikleri: Bu ​​kararda (HSP/GC/23/CRP.11), Yönetim Konseyi İcra Direktöründen UN-HABITAT çalışma odağının insan yerleşimlerinin finansmanı alanından, kentsel ekonomi ve kentsel yenilemenin finansmanının desteklenmesi, konut ve kentsel yoksullar için temel hizmetler gibi normatif yaklaşımlarının güçlendirilmesine kaymasını rica eder, ERSO program portföyünü veya yönetimini ve gecekondu iyileştireme faaliyet programının teknik kredi garanti gözetim sorumluluklarını, dış finans ortağına transfer etmeye çağırır.

 11. UN-HABITAT’ın iş programı ve 2012–2013 bütçesi: : Bu ​​kararda (HSP/GC/23/CRP.12), Yönetim Konseyi 2012–2013 için önerilen çalışma programı ve bütçeyi (toplam genel amaçlı 70.221.500 $’lık ve özel amaçlı 110.524.800 $’lık) onaylar. Aynı zamanda, genel amaçlı zorunlu kaynakların 6.619.500$’dan 7.022.150$’a çıkarılmasını kabul eder. Yönetim Kurulu İcra Direktöründen, hazırlık çalışmaları için bir yol haritası dahil olmak üzere, 2014–2019 için bir stratejik plan geliştirmesini, UN-HABITAT çalışma programının uygulanmasında kaydedilen ilerlemeye dair, hükümetlere ve 24. Yönetim Kuruluna, yılda iki kez rapor vermesini ister.

 12. Herkes için Temel Hizmetlere Erişim ile Yerinden Yönetim ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Rehberinin Koordineli Uygulaması: Bu ​​kararda (HSP/GC/23/CRP.13), Yönetim Konseyi hükümetleri iki rehberi koordineli bir şekilde ulusal koşullara göre adapte etme ve uygulama çabalarını artırmaya davet eder. İlgili tüm BM kuruluşlarını barınak ve temel hizmetlerle ilgili girişimlerinden yararlanmak için UN-HABITAT ile işbirliğine çağırır. UN-HABITAT’ı ilgili ülkelere, özellikle gelişmekte olan ülkelere, rehberlerin koordineli adaptasyonunu ve uygulanmasını sağlamada desteğe davet eder.

 13. UN-HABITAT’ın Yönetişimi: Bu ​​kararda (HSP/GC/23/CRP.14) Yönetim Konseyi, İcra Direktörünün GC UN-HABITAT yönetişim yapısının gözden geçirilmesi konusundaki raporuna ek olarak raporda sunulan seçenekler yelpazesine dikkat çeker ve İcra Direktöründen, Daimi Temsilciler Komitesi ile ortaklaşa öncellikli bir seçenek tanımlamaları için söz konusu seçenekleri daha fazla incelemelerini ister. Ayrıca, İcra Direktöründen, Daimi Temsilciler Komitesi ile inceleme aşaması için bir prosedür geliştirmesini ve üye devletler tarafından belirlenen seçenek üzerinde uzlaşma aramasını rica eder ve atılması gereken tüm adımların açık bir şekilde tanımlandığı bir eylem planı geliştirmesini ister.

 14. Güvenli Kentler ve Kentsel Suçları Önleme için Politikaları ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim: Bu ​​kararda (HSP/GC/23/CRP.15) Yönetim Konseyi, üye devletleri etkili kentsel suçları önleme tedbirleri düşünmeye, kabul etmeye ve güçlendirmeye teşvik eder ve daha güvenli şehirler inşa etmek için güvenlik, emniyet, sosyal ve ekonomik politikaları koordine etmeye zorlar. UN-HABITAT’dan, ilgili BM organları ile işbirliği içinde sürdürülebilir insan yerleşmeleri ve kentsel gelişme çerçevesinde, kentsel suç önleme ile ilgili politikalar, normlar ve kurumsal yapı konusundaki en iyi uygulamaları derlemesini ve güvenli kentler rehberini hazırlamasını ister.

 15. UN-HABITAT tarafından Ülke Etkinlikleri: Bu ​​kararda (HSP/GC/23/CRP.16) Yönetim Konseyi, İcra Direktöründen; felaket ve çatışma sonrası etkilenen ülkelerin rehabilitasyon ve yeniden inşa çabalarına katkıda bulunmasını, ülke faaliyetlerinden edinilen dersleri ve en iyi uygulamaları yaygınlaştırmasını, öğrenilen bu dersleri UN-HABITAT’ın küresel normatif çalışmalarını beslemesini sağlamasını, Güney-Güney işbirliğini destekleyen bir mekanizma gibi, uzmanlar, en iyi uygulamalar ve politika seçeneklerinin değişimi yoluyla, üç taraflı işbirliğini içeren, bölgesel, alt-bölgesel ve bölgelerarası programlar geliştirmesini ister.

 16. Küresel Konut Stratejisinin Formülasyonu : : Bu ​​kararda (HSP/GC/23/CRP.17) Yönetim Konseyi, İcra Direktöründen; hükümetler ile görüşerek 2000 Yılı Barınak için Küresel Strateji Uygulanmasını gözden geçirmesini ve yeterli ve sürdürülebilir konut ve temel altyapı sağlama zorluklarını ve konut politikalarını daha geniş kentsel planlama stratejileri ve hükümet eylemleri içine entegre etme ihtiyacını dikkate alarak, yeni bir küresel konut strateji belirlemesini ister.

 17. Arazi, Konut, Temel Hizmetler ve Altyapılarına Eşit Erişilebilirliği Artırarak Sürdürülebilir Kentsel Gelişim: Bu ​​kararda (HSP/GC/23/CRP.18) Yönetim Konseyi, hükümetleri ve Habitat Gündemi ortaklarını arazi kullanımının yoğunlaştırılması yoluyla kentsel yoğunluğu artırmayı düşünmeye; toplu taşıma sistemlerini ve hem yayalar hem bisikletliler için alanlar sunarak motorsuz ulaşımı desteklemeye ve sürdürülebilir kentsel gelişme stratejilerinin bir parçası olarak biyolojik çeşitlilik ve kentleri ilerletici koordineli eylemler yüklenmeye teşvik eder.

Arazi, barınma, temel hizmetler ve altyapıya eşit erişim hususunda; Yönetim Konseyi, hükümetleri ve Habitat Gündemi ortaklarını ve arazi, konut, temel hizmetler ve altyapıya erişimden sorumlu idari ve mali kurumlarını; dağıtım sistemlerini güçlendirmeye teşvik eder ve yararlanıcı grupların karar verme sürecine katılımını artıran entegre kentsel yönetişimi destekler.

Arazi sorunları ile ilgili olarak Yönetim Konseyi, hükümetleri ve Habitat Gündemi ortaklarını; sürdürülebilir kentsel gelişmeyi başarmak ve iklim değişikliğini düzeltmek için arazi politika geliştirme, düzenleyici ve usule ilişkin reform programlarını uygulamaya teşvik eder; herkes için tasarruf etme hakkının güvenliğini ve kentsel alan yönetişim mekanizmalarını iyileştirmeyi destekler.


Konut sorunları ile ilgili olarak Yönetim Konseyi, hükümetleri ve Habitat Gündemi ortaklarını; gecekondu iyileştirme girişimleri de dahil olmak üzere, tüm sosyal gruplar için uygun ve yeterli konut çözümlerini kolaylaştıran etkin konut politikaları ve reformları üretmeye; politika ve kurumsal reformlar yoluyla konut sektörünün ulusal ekonomik kalkınmaya katkısını artırmaya teşvik eder.

 1. Doğal afet riski azaltma, hazırlıklı olma, önleme ve hafifletme: Bu kararda (HSP/GC/23/CRP.19) Yönetim Konseyi; UN-HABITAT’dan; bölgesel, alt-bölgesel, ulusal ve yerel kentsel risk azaltma ve erken uyarı uygulanmasını, kılavuzların üretimini ve eğitim programlarını, en iyi uygulamaların toplanmasının ve yaygınlaştırılmasının desteklenmesini ister. Ayrıca, İcra Direktöründen, kentsel uzmanların hızlı konuşlanmasını sağlamak için tahsis edilmiş bütçe dışı kaynakları içeren, doğal afet sonrası olmasından korkulan kentsel doğal afet risk ve acil ihtiyaçlara yönelik, gerekli tüm mali ve idari mekanizmaları sağlamasını ister. Yönetim Konseyi, hükümetler ve ilgili kuruluşları doğal afetlerden etkilenen ülkelere hızlı yardım sağlamaya, rehabilitasyon ve yeniden yapılanma çabalarına destek olmaya teşvik eder.


IV SONUÇ
Genel Değerlendirme:

Bilindiği üzere; Türkiye - UN-HABITAT ilişkileri 1990’ lı yıllarda oldukça iyi seviyede olmuş ve ülkemiz örgüte gereken siyasi desteği vermiştir. Ülkemiz; örgütün vizyonunu ortaya koyan “İstanbul Deklarasyonu” ile “Habitat Gündem”inin kabul edilmesine vesile olan, 1996 yılında gerçekleştirilen Habitat- II Konferansı’na ev sahipliği yapmıştır.


Ayrıca ülkemiz; UN-HABITAT’ın gönüllü katkılardan oluşan ve örgütün işleyişini sağlayan ana bütçesine en son 2005 yılında 40.000 ABD doları katkı sağlamıştır. UN-HABITAT’ın 21. Yönetim Konseyi’nde kabul edilen, zorunlu olmamakla birlikte ülkelerin ödemeleri beklenen miktarın belirlendiği karara göre ülkemizin “Foundation-General Purpose” bütçesine 159.300 ABD doları katkı yapması beklenmektedir. UN-HABITAT’a yönelik olarak son dönemdeki katkımız ise BM Güvenlik Konseyi 2009-2010 dönemi geçici üyeliğine adaylığımız çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak uluslar arası kuruluşlarla müştereken finanse edilebilecek projelerden biri olan Mombasa’daki bir gecekondu ıslah projesine TIKA aracılığıyla yapılan mali destektir.
UN-HABITAT nezdinde Daimi Temsilcilik olan Türkiye Nairobi Büyükelçiliğimiz Türkiye - UN-HABITAT ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak UN-HABITAT ile olan ilişkileri yürütmekte ve sınırlı sayıda ve isteyen CPR üyelerinin katılımına açık olan UN-HABITAT’ın etkinliğini, şeffaflığını, verimliliğini ve hesap verilebilirliğini artırmak üzere başlatılan “Governance Review” sürecinde yer almaktadır.
Yükselen bir ekonomi ve donör olma yolunda ilerleyen ülkemizin sektörel politikalarının uluslararası ilişkilerdeki ve platformdaki konumumuz çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği düşüncesi ile örgütle gelişen ilişkilerimiz bağlamında UN-HABITAT; ülkemiz tarafından ilgi gösterilebilecek olan projelere dikkat çekmektedir. Bu projeler arasında; Somali, Filistin ve bölgesel niteliğe haiz olan Viktorya Gölü’ne ilişkin proje yer almaktadır. Projenin Afrika’ya Açılım Politikamız çerçevesinde desteklenmesi durumunda, Doğu Afrika Topluluğu ile geliştirmekte olduğumuz kurumsal işbirliğinin güçleneceği değerlendirilmektedir.
Ayrıca İspanya’nın eski Ankara Büyükelçisi olan Joan Clos’un yeni İcra Direktörü sıfatıyla iş başına gelmesiyle Türkiye - UN-HABITAT ilişkilerinin daha iyi olacağı değerlendirilmektedir.
Kenya'nın Başkenti Nairobi'de BM-Habitat Yönetim Konseyi kapsamında düzenlenen Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi (UNACLA) Toplantısı'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş UNACLA Başkanı seçilmiştir. Bu vesile ile BM ve Yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin daha da güçlü olacağı düşünülmektedir.
Bakanlığımızın Toplantıya Katkısı:

Toplantı süresince Bakanlığımız tarafından UN-HABITAT Gündemi kapsamında gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmış ve Bakanlığımız açısından faydalı olabilecek konular takip edilmiş ve gerekli notlar alınmıştır. Özellikle karar taslaklarında Türkiye’nin çıkarının gözetilmesi konusunda hassasiyetlere dikkat edilmiştir. Bakanlığımızın UN-HABITAT ile ilişkisinde bundan sonraki süreçte de daha aktif olarak yer almasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.


Toplantının Bakanlığımız açısından Değerlendirmesi:

Anılan toplantıya ilişkin olarak değerlendirme aşağıdaki gibi yapılmıştır.

 1. Bakanlığımızın faaliyet alanları ile yakından ilgili olan UN- HABITAT programı kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilecek olan gerek finansal, gerekse teknik destek içerikli yardımların, Bakanlığımızın misyonunun uluslararası alanda tanınması ve ilerleyen süreçte ülkemiz adına faydalı proje ve faaliyetlerin de gerçekleştirmesine fırsat tanıyacağı değerlendirilmektedir.

 2. Ülkemizin UN-HABITAT Yönetim Konseyine üyeliği de göz önünde bulundurulduğunda, yönetimde söz sahibi olmamız nedeniyle UN-HABITAT süreçlerine, dokümanlarına ve kararlarına ilişkin olarak Bakanlığımızın katkısının artırılmasında fayda görülmektedir.

 3. UN-HABITAT, insan yerleşimleri konusunda çok sayıda belge hazırlamış olup, örgütün bilgi ve birikiminden istifade edilebilir.

 4. UN-HABITAT görev tanımı çerçevesinde iklim değişikliğini programına dâhil etmiş ve 2010-2013 dönemini kapsayan iklim değişikliği stratejisini kabul etmiştir. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum alanında uluslararası desteğin önemini vurgulayan ülkemiz için kentlerde hayata geçirilebilecek faaliyetlerden istifade etmemizde yarar olacağı düşünülmektedir.

 5. Ülkemizin yaşadığı hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle oluşan konut ve kentleşme sorunlarının çözülmesi ve üretimin arttırılarak işsizliğin azaltılması amacıyla kurulan TOKİ’nin yürüttüğü konut üretimi ve finansmanı alanındaki faaliyetlerin UN-HABITAT kapsamında iyi uygulama örneği olarak değerlendirilip bu alandaki deneyimlerimizin diğer ülkelerle paylaşılabileceği düşünülmektedir.

 6. 2005 yılı hariç son 10 yıldır UN-HABITAT’ a gönüllü katkı sağlamadığımız, 2005 yılı katkısının ödenmesi sırasında da sorunlar yaşandığı ve 1996 yılında İstanbul’ da HABITAT-II Konferansı ile elde ettiğimiz prestij göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul’ da UN-HABITAT Bölge Ofisinin kurulmasında ve ayrıca gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi gönüllü olarak UN- HABITAT’a katkı sağlanmasında fayda görülmektedir.

 7. İstanbul’da açılacak bir UN-HABITAT ofisinin ilk aşamada Orta Asya ve civarındaki ülkelere hizmet edebileceği, anılan ofisin zaman içerisinde UN-HABITAT’ın Varşova ofisinin kapsamında bulunan Orta ve Doğu Avrupa ile Güney Doğu Avrupa ülkelerini de kapsayabileceği, Türkiye’nin bayındırlık sektöründeki çalışmalarını bu ofis aracılığıyla bölge ülkeleri için model gösterilebileceği ayrıca Türk müteahhitlik firmalarının bu bölgelerde daha fazla iş imkanı elde edebileceği düşünülmektedir.

 8. Toplantıda ele alınan kararlardan HSP/GC/23/CRP.2 nolu karar Filistin’i konu alan bir karar olup, karar taslağı kabul edilmiştir. Filistin’deki ofisin işleyebilmesi için Türkiye’den 50 bin dolar talep edilmektedir. Ayrıca Filistin için ayrılacak fonun yönetiminde Türkiye’nin yer alması istenmektedir. Konunun siyasi ve finansman yönü vardır. Ayrıca anılan karar ile bir danışmanlık meclisinin (advisory board) (bütçesi 2.3 milyon dolar) Filistin için politika rehberi sağlaması için kurulması öngörülmektedir. Bu danışmanlık meclisinde yer almanın Türkiye’nin prestiji açısından yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

 9. Toplantıda Bakanlığımızı ilgilendiren kararlardan biri Milenyum Kalkınma Hedefleri üzerine olan karardır. HSP/GC/23/CRP.10 nolu “Milenyum Kalkınma Hedefleri ötesinde gecekondu sakinlerinin Yaşamlarının iyileştirilmesi için Küresel ve Ulusal Stratejiler ve Yapılar” isimli kararda; Yönetim Konseyi hükümetleri, bölgesel ve yerel yetkilileri, ulusal kentsel kalkınma stratejilerinin formülasyonu ve uygulanması yoluyla, gecekondu sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik, gerçekçi ve gönüllü 2020 hedefleri belirlemeye davet etmektedir.

 10. Bakanlığımız açısından önemli olabilecek bir diğer karar UN-HABITAT’ın yönetim yapısına ilişkin olan HSP/GC/23/CRP.14 nolu karardır. UN-HABITAT’ın yönetişim yapısının gözden geçirilmesi gündemde olup, Yönetim Konseyi üye devletler tarafından belirlenecek seçenek üzerinde uzlaşmayı talep etmekte ve atılması gereken tüm adımları açık bir şekilde tanımlayan bir eylem planı geliştirmesini istemektedir.


Arz ederim.


GÖRÜLMÜŞTÜR    Ana sayfa


YurtiÇİ geçİCİ GÖrev raporu

Indir 148.08 Kb.