bilgiz.org

YükseköĞretim kurulu

 • İdarenin Amaç ve Hedefleri
 • Temel Politikalar ve Öncelikler
 • III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
 • Bütçe Uygulama Sonuçları
 • 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
 • 3- Mali Denetim Sonuçları
 • 4- Diğer Hususlar
 • B- Performans Bilgileri
 • 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
 • IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ • Sayfa3/3
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü371.81 Kb.

  Indir 371.81 Kb.
  1   2   3

  D- Diğer Hususlar


  (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  II- AMAÇ ve HEDEFLER


  (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi “……………..

  b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.)

  1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

  (Stratejik plan yapan idareler, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yılı kapsayan stratejik planlarında yer alan amaç ve hedefleri ile faaliyet yılı önceliklerini bu bölümde belirteceklerdir.)
  Stratejik Amaçlar

  Stratejik Hedefler

  Stratejik Amaç-1

  Hedef-1 Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı fiziksel mekanlar iyileştirilmek

  Hedef-2 Sınıflarda ileri teknolojinin imkanlarından yararlanılması sağlanarak eğitim ve öğretim faaliyetinin daha iyi koşullarda yapılması gerçekleştirmek

  Hedef-3 Fakültemiz Sosyal ve Fen Bölümlerini güçlendirmek için önümüzdeki bir yıl içinde, Moleküler Biyoloji ve genetik Bölümü ile Matematik Bölümüne öğretim üyesi alarak aktif öğrenci alımını sağlamak

  Stratejik Amaç-2

  Hedef-1 Bologna sürecine uygun ders müfredatını güncellemek.

  Hedef-2 Fen ve Sosyal Bölümler için uygulama Laboratuarları ve sınıfların kullanımı için gerekli donanımı sağlamak.

  Hedef-3 Kültürel faaliyetlere teşvik etmek.

  Hedef -4 Bilimsel Faaliyetleri ve katılımları teşvik ederek artırılmasını sağlamak.
  1. Temel Politikalar ve Öncelikler

  Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir.

  —Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”

  —Kalkınma Planları ve Yılı Programı,

  —Orta Vadeli Program,

  —Orta Vadeli Mali Plan,

  —Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı,

  C. Diğer Hususlar


  (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER


  ( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi “……………..

  c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. )
  1. Mali Bilgiler  ( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler başlığı altında,

  — Kullanılan kaynaklara,

  — Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,

  — Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere,

  — Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir.

  Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.

  1. Bütçe Uygulama Sonuçları  1.1-Bütçe Giderleri


   

  2010

  BÜTÇE

  BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

  2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

  GERÇEK. ORANI

  YTL

  YTL

  %

  BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

  1287.7

  2074.88

  % 162

  01 - PERSONEL GİDERLERİ

  1040.90

  1652.24

  % 158

  02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

  112.30

  280.63

  %249

  03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

  135.500

  142.014

  % 104

  05 - CARİ TRANSFERLER


  06 - SERMAYE GİDERLERİ


  Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.2-Bütçe Gelirleri


   

  2010

  BÜTÇE

  TAHMİNİ

  2010

  GERÇEKLEŞME TOPLAMI

  GERÇEK. ORANI

  YTL

  YTL

  %

  BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI


  02 – VERGİ DIŞI GELİRLER


  03 – SERMAYE GELİRLERİ


  04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR


  Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar


  (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu başlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  3- Mali Denetim Sonuçları


  (Birim iç ve dış mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  4- Diğer Hususlar


  (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  B- Performans Bilgileri  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri başlığı altında,

  —idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine,

  —performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,

  —diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.
  Performans bilgileri

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.

  1- Faaliyet ve Proje Bilgileri  Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.

  1.1. Faaliyet Bilgileri

  FAALİYET TÜRÜ

  SAYISI

  Sempozyum ve Kongre

  3

  Konferans

  4

  Panel

  1

  Seminer

  9

  Açık Oturum

  -

  Söyleşi

  2

  Tiyatro

  -

  Konser

  -

  Sergi

  -

  Turnuva

  -

  Teknik Gezi

  1

  Eğitim Semineri

  6   1. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

  İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar

  YAYIN TÜRÜ

  SAYISI

  Uluslar arası Makale

  36

  Ulusal Makale

  2

  Uluslar arası Bildiri

  39

  Ulusal Bildiri

  23

  Kitap

  1
   1. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

  ÜNİVERSİTE ADI

  ANLAŞMANIN İÇERİĞİ
  1.4. Proje Bilgileri

  Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

  PROJELER

  2006

  Önceki Yıldan

  Devreden
  Proje


  Yıl İçinde Eklenen Proje

  Toplam

  Yıl İçinde Tamamlanan Proje

  Toplam Ödenek

  YTL

  DPT

   

   
   

   

  TÜBİTAK

    1

   6

   7

   

    24.000 TL

  A.B.

   

   

   

   

   


  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

    2  10 

   

    27.500 TL

  DİĞER

    1

   

   1

   

    298.000 TL

  TOPLAM  14 

  18 

   

  349.500 TL 


  2- Performans Sonuçları Tablosu
  “Performans bilgileri

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”

  Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

  1. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi


  “Performans bilgileri

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”

  Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.  1. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi


  “Performans bilgileri

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”

  Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.  1. Diğer Hususlar


  “Performans bilgileri

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”

  Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır


  IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ


  Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir.
  Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler.

  A- Üstünlükler

  Fakültemiz açısından üstünlüklerimiz şunlardır:

  1. Fakültemiz akademisyenlerinin güçlü bir akademik alt yapısının olması ve dolayısıyla Üniversitemizin Bilimsel Yayın ve Faaliyetlerinde önemli bir rol almaları.

  2. Öğretim üyelerimizin üniversite dışı kamu ve özel kuruluşlar için düzenlenebilecek genel seminer, hizmet içi eğitim semineri vb. Katılımlarda aktif görevler üstlenmeleri .

  3. Öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslaraarsı bilimsel faaliyetlerde temsil etme birikimlerinin olması.

  4. Ar-Ge çalışmalarına katılmalarında tecrübeye sahip bulunmaları


  B- Zayıflıklar


  1. Fakültemizin, Matematik, Felsefe, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Coğrafya ve Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümlerinde yeterli akademik kadroya sahip olmaması.

  2. Kadrolu idari personel yetersizliği.

  3. Fakültemiz akademik personelinin sahip olduğu potansiyeli kullanması için gerekli araştırma laboratuarı eksikliği.

  C- Değerlendirme


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V- ÖNERİ VE TEDBİRLER


  (Bu başlık altında, faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle, birimin yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşabileceği risklere ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin genel değerlendirmelere yer verilir.
  VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


  İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI1[6]

  Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;


  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
  Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.2[7]
  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.3[8] (KİLİS / …/…/2011)

  1[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.

  [7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.

  [8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.

  2


  3


  1   2   3


      Ana sayfa


  YükseköĞretim kurulu

  Indir 371.81 Kb.