bilgiz.org

YükseköĞretim kurulu
Tarih27.12.2017
Büyüklüğü119.98 Kb.

Indir 119.98 Kb.

ÖZGEÇMİŞ  

1.      Adı Soyadı: Haluk Soran

2.      Doğum Tarihi: 22. 12. 1944

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat

Ankara Üniversitesi

1965

Doktora

Mikrobiyoloji

Göttingen Üniversitesi

1970


5.      Akademik Unvanlar:

Doçentlik Tarihi : 1975

Profesörlük Tarihi : 1980
6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

Sümer, E., (1990). Ortaöğretim Biyoloji Programlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akaydın, G. (1991). Lise I. Biyoloji Konularının Uygulamalı Olarak Gösterilme Olanakları. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özbaş, G. (1992). Devlet Liseleri, Özel Liseler ve Anadolu Liselerindeki Biyoloji Eğitiminin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Oruç, M. (1993). İlköğretim Okulu II. Kademe Öğrencilerinin Fen Tutumları ile Fen Başarıları Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Ozan, K. (1993). Bilgisayar Destekli Biyoloji Öğretiminde Öğretmenin Rolü. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Örnek, G. (1994). Çevre Eğitimi ve Lise Eğitim programlarındaki Yeri. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Demirci, C. (1996). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü 1. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yaman, M. (1998). Türkiye’de ortaöğretim Kurumlarında Biyoloji Öğretiminin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yılmaz, M. (1998). Ortaöğretimde Değişen Eğitimi Sistemlerinin Biyoloji Dersine Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Işık, S. (1998). Türkiye’de Biyoloji Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Programlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gerçek, c. (1999). Ortaöğretim Biyoloji Derslerinde Biyoteknoloji Konularının Yeri, Öğrencilerin Biyoteknolojiye Olan İlgilerinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akbulut, P. (2001). Ortaöğretim Biyoloji programı İle Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Eğitimi ABD’nın Programlarının Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Mülayim, H. (2002). Lise 1 Biyoloji Ders Kitapları ve Haftalık Ders Saatleri Hakkında Öğrenci Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüş ve Önerileri. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gülen, S. (2002). Lise 1 Biyoloji Müfredatında Yer Alan “Ekoloji-Dünya Ortamı ve Canlılar” Ünitesinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bingöloğlu, K. (2002). Lise 1. Sınıf Biyoloji dersinde Kullanılan İfade ve Kavramların Uygunluk ve Tutarlılık Yönünden Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dervişoğlu, S. (2003). Ortaöğretim Biyoloji Eğitiminde Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Taşçı G. (2006). Biyoloji Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Öğrenme Başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Daşdemir, N. (2006). Orta Öğretimde Basit Araç ve Gereçlerle Yapılabilecek Biyoloji deney ve Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Balcı, M. (2008). Karma Öğrenme İle İlgili Öğrenci Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sönmez, S. (2010). Türk Eğitim Sisteminde Evrim. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özdemir, C. (2010). Türk Eğitim Sisteminde Biyolojik Çeşitlilik. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çelikkol, N. Z. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Bilgi ve Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kutru, Z. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Doğa Algıları. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.6.2.  Doktora Tezleri

Gerçek, C. (2004). Öğretmenlerin Biyoloji Öğretiminde Deneysel Yöntem Kullanma Durumlarının Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Köseoğlu, P. (2004). Biyoloji Dersinde Araç-Gereç Kullanım Açısından Öğretmen Yeterlilikleri. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dervişoğlu, S. (2007). Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Yönelik Eğitim İçin Öğrenme Ön Koşulları. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Taşçı, G. (2011). Yüksek Öğretim Biyoloji Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ve Bilişsel Yapılarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kılıç, D. S. (2011). Biyoloji Dersinde “Evrim” Konusunun İşlenmesini Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özbaş, S. (2011). Biyoloji ders Kitaplarının İçerik, Yöntem ve Didaktik Açıdan Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tankuş, M. (2011). Öğrencilerin Biyolojik Çeşitliliği Koruma Davranışlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güneş, P. (2012). Dereceli Puanlama Anahtarının Araştırma Becerisi ve Bilişsel Alan Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Taşçı, G. & Soran, H. (2012). Yüksek Öğretim Biyoloji Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ve Bilişsel Yapılarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 394-405.

Kılıç, D. S., Soran, H. & Graf, D. (2011). Evrim Öğretimini Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 255-266.

Taşçı, G., Yaman, M. & Soran, H. (2010). “Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretimde Yeni Teknolojileri Kullanma Durumlarının İncelenmesi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 267–278.

Dervişoğlu, S. , Menzel , S., Bögeholz, S. & Soran, H. (2009). “Değerler, İnançlar ve Problem Algısının Biyolojik Çeşitliliği Korumaya Yönelik Kişisel Normlara Etkisi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 50–59, 2009.

Taşçı, G. Altun, A., & Soran, A. (2008). “Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 284-296.

Yaman, M., Gerçek, C. & Soran, H. (2008).Biyoloji Öğretmen Adaylarının Mesleki İlgilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 351–361.

Taşcı, G. & Soran, H. (2008). “Hücre Bölünmesi Konusunda Çoklu Ortam Uygulamalarının Kavrama ve Uygulama Düzeyinde Öğrenme Başarısına Etkisi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 233 – 243.

Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C. & Soran, H. (2007). “Bilgisayar kursunun bilgisayara yönelik başarı, tutum ve öz-yeterlik inançları üzerine etkisi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 203–209.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Köseoğlu, P., Soran, H. & Storer, J. (2009). Developing learning stations for the purification of waste water" Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1 (1), 210-214.

Yılmaz, M., Soran, H. & Beyatlı, Y. (2006). Antimicrobial activities of some Bacillus spp. Strains isolated from the soil. Microbial Research, 161,127-131.

Yılmaz, M., Soran, H. & Beyatlı, Y, (2005). Determination PHB production by some Bacillus spp. World Journal of Microbiology & Biotechnology,,21, 565-566.7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Akkoyunlu, B., Soran, H., Yılmaz, A. & Erdem, M. . A study on teacher  candidates’ technology definitions  and their opinions on technology. ETEN Conference, 23-26 April, 23 – 26, 2009 Kuşadası, İzmir . (Accepted as oral presentation)

Köseoğlu P., Soran H., Storrer, J. “Developing Learning Stations for the Purification of Waste Water” World Conference on Educational Sciences, 4-7 February 2009, North Cyprus.

Soran, H. “Einstellung und Wissen zur Evolutionstheorie in der Türkei und Deutschland” Einstellung und Wissen zu Evolution und Wissenschaft in Europa (EWEWE), 20 Februar 2009, Dortmund.

Taşçı, G., Yaman, M. ve Soran, H. “Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretimde Yeni Teknolojileri Kullanma Durumları ve Şartlarının incelenmesi” Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi, 2008, 438-443.

Dervişoğlu, S., Menzel, S., Soran, H. & Bögeholz, S. “Einflussfaktoren auf die Bereitschaft von Schüler(inne)n in der Türkei, die Biodiversität zu schützen” Globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule, 9-10 Oktober 2008, Göttingen.

Dervişoğlu, S., Menzel, S., Soran, H. & Bögeholz, S. „Einflussfaktoren auf die Bereitschaft von Schüler(inne)n in der Türkei,  die Biodiversität zu schützen“ Conference EURECO-GFOE 2008, 15–19 September 2008, Leipzig.

Dervişoğlu, S., Menzel, S., Soran, H. & Bögeholz , S., “Öğrencilerin Biyolojik Çeşitliliği Koruma Eğilimlerine Etki Eden Faktörler”. International Conference on Educational Sciences, Eastern Mediterranean University, Magosa, 23-25 Juni 2008.

Dervişoğlu, S., Menzel, S., Soran, H. & Bögeholz, S., “Türkiye’deki  Öğrencilerin Biyolojik Çeşitliliğin Azalması ve Ekolojik-Sosyal İkileme İlişkin Algıları”. Uluslar Arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 12- 14 Mayıs 2007, Bakü.

Dervişoğlu, S., Menzel, S., Soran, H. & Bögeholz, S., “Wahrnehmung des Rückgangs der Biodiversität durch türkische SchülerInnen”. 9. Frühjahrschule, 23.- 25. März 2007, Bielefeld.

Köseoğlu, P., Gerçek, C., Yılmaz, M. & Soran, H. “Yabancı Dilde Hazırlanan Bir Genel Özyeterlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması” Uluslararası Öğretmen Yetiştirme ve Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2007, Bakü.

Işık, S., Yaman, M. & Soran, H. “Türkiye’deki Biyoloji Öğretmen Tiplerinin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklere ve Önceliklerine Göre Dağılımı” Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, 12-14 Mayıs 2007, Bakü.

Taşçı, G., Yaman, M. & Soran, H. “Biyoloji, Fizik, Kimya Öğretmenlerinin Öğretimde Yeni Teknolojilerin Kullanımına Yönelik Görüşleri” Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2007, Bakü.

Yaman, M., Gerçek, C. & Soran, H."Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlgileri" Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu,  12-14 Mayıs 2007, Bakü.

Dervişoğlu, S., Menzel, S., Soran, H. & Bögeholz, S., “Rekonstruktion von Ressourcen-Nutzungsdilemmata durch türkische Schüler(innen)”. 8. Frühjahrschule, 24.- 26. März 2006, Berlin.

Yaman, M., Işık, S., Soran, H. “Biyoloji Öğretmenlerinin Tutumlarına Göre Tiplerinin Belirlenmesi” Çanakkale Üniveristesi, III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 2006, Çanakkale.

Dervişoğlu, S., Menzel, S., Soran, H. & Bögeholz, S., “Gefährdung und Erhaltung endemischer Ornamental- und Nutzpflanzen in der Türkei aus Sicht von Schüler(inne)n”. 7. Frühjahrschule, 18.-20. Juli 2005, Göttingen.

Köseoğlu, P., M. Yılmaz, C. Gerçek, H. Soran, “Bilgisayar Kursunun Bilgisayara Yönelik Tutum ve Öz-Yeterlik inançlarına Etkisi” V. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Sakarya Üniversitesi, 21-23 Eylül 2005, Sakarya.

Gerçek, C., P. Köseoğlu, M. Yılmaz, H. Soran.“ Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi” V. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Sakarya Üniversitesi, 21-23 Eylül 2005, Sakarya.

Dervişoğlu, S., Yaman, M. & Soran, H., “Interesse türkischer Schüler/innen am Biologieunterricht und an biologischen Themen in der Sekundarstufe I”. Internationale Tagung der Sektion Biologiedidaktik im VDBiol., 27.-04. März 2005, Bielefeld.

Yaman, M., H. Soran, ve R. Klee, “Schüler-, Fach- und Gesellschaftsrelevanz im Unterricht über Ernährung. Eine empirische Untersuchung bei Lehrern und Lehramtstudierenden auf der Grundlage der Theory of Planned Behavior” Verstehen: Fördern und Verstehen in Schule und Unterricht. 2. Göttinger Fachtagung für empirische Unterrichts- und Schulforschung, 64, 2004, Göttingen.


7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Graf, D.; Soran, H. (2010). Einstellung und Wissen von Lehramtsstudierenden zur Evolution – ein Vergleich zwischen Deutschland und der Türkei. – In: Graf, D. (Hg.): Evolutionstheorie – Akzeptanz und Vermittlung im europäischen Vergleich. – Heidelberg: Springer.7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yılmaz, M., Gerçek, C., Köseoğlu, P. & Soran, H. (2006). “Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi“ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 278 – 287.

Gerçek, C.; Köseoğlu, P., Yılmaz, M. & Soran, H. (2006). “Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 130–139.

Köseoğlu, P. & Soran, H. (2006). “Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına yönelik tutumları” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 159 – 165.

Soran, H., Akkoyunlu, B., Kavak, Y. (2006). “Yaşam boyu öğrenme becerileri ve eğiticilerin eğitimi programı: Hacettepe Üniversitesi örneği" Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 201-210.

Gerçek, C., Yılmaz, M.,  Köseoğlu, P. & Soran, H. (2006). “Biyoloji Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretiminde Öz-Yeterlik İnançları” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39, 1, 57-73.

Işık, S., M. Yaman, Soran, H. (2005). “Biyolojiye Ve Biyoloji Öğretmenliğine Karşı Tutumlarına Göre Biyoloji Öğretmen Adaylarının Tiplerinin Belirlenmesi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 110–116.

Gerçek, C. & Soran, H. (2005). “Öğretmenlerin Biyoloji Öğretiminde Deneysel Yöntem Kullanma Durumlarının Belirlenmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 95-102,.

Işık, S., & Soran, H. (2005).  Biyoloji Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 109 – 117.

Köseoğlu, P. & Soran, H. (2005). “Biyoloji dersinde araç-gereç kullanımı açısından öğretmen yeterlilikleriHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 150–158.

Dervişoğlu, S., Yaman, M. & Soran, H. (2004). “Orta Öğretim Öğrencilerinin Biyoloji Dersine ve Biyoloji Konularına İlgilerinin Belirlenmesi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 67–73.

Köseoğlu, P. & Soran, H. (2004). “Biyoloji Öğretmenlerinin Araç-Gereç Kullanım Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 189–195.

Yaman, M., Dervişoğlu, S. &  Soran, H. (2004). “Orta Öğretim Öğrencilerinin Derslere ilgilerinin Belirlenmesi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 232-240.

Yılmaz, M., Köseoğlu P., Gerçek C. & Soran H. (2004). “Öğretmen Öz-yeterlik İnancı” Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl: 5, Aralık Sayı: 58, 50–54.

Yılmaz, M., Köseoğlu P., Gerçek C. & Soran H. (2004). “Yabancı Dilde Hazırlanan Bir Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ ye Uyarlanması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 260–267.

Yılmaz, M. & Soran, H. (2003). “Türk Ve Alman Eğitim Sistemlerinin Orta Öğretim Ve Biyoloji Dersi Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 149–159.

Mülayim, H. & Soran, H. (2002). “Lise 1 Biyoloji Ders Kitapları Ve Haftalık Ders Saatleri Hakkında Öğrenci Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüş Ve Önerileri” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 185–197.

Işık, S. & Soran, H. (2000). “Türkiye’de Biyoloji Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Programlarının Değerlendirilmesi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 219–228.

Soran, H. , Morgil, F., İ., Yücel, S., Atav, E. & Işık, S. (2000). “Biyoloji Öğrencilerinin Çevre Konularına Olan İlgilerinin Araştırılması ve Kimya Öğrencileri İle Karşılaştırılması” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 128–139.

Atav, E., Yılmaz, A., Yaman, M. & Soran, H. (2000). “Öğrencilerin 1996–1997 ÖSS ve ÖYS Biyoloji Sorularındaki Başarılarının Karşılaştırılması” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 35–41.Gerçek, C., Soran, H., (1999). “Ortaöğretim Biyoloji Derslerinde Biyoteknoloji Konularının Yeri, Öğrencilerin Biyoteknolojiye Olan İlgilerinin Belirlenmesi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,17, 167–177.

Akaydın, G. & Soran, H. (1998). “Liselerdeki Biyoloji Öğretmenlerinin Derslerini Deneyler İle İşleyebilme Olanakları” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 11–14.

Özbaş, G. & Soran, H. (1993). “Devlet Liseleri, Özel Liseler ve Anadolu Liselerindeki Biyoloji Eğitiminin Karşılaştırılması” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 263,270.

Akaydın, G. & Soran, H. (1992). “Lise I Biyoloji Konularının İşlenmesinde Eğitim Araçlarının Kullanım Sıklıkları” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 229–239.

Sümer, E. & Soran, H. (1991). “Orta Öğretimde Biyoloji Programlarının Değerlendirilmesi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 241–257.

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Taşçı, G., Yaman, M. & Soran, H. “Biyoloji Öğretmenlerinin Teknolojinin Öğrenmeye Etkisine İlişkin Görüşleri” VII. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu

Dervişoğlu, S., Menzel, S., Soran, H. & Bögeholz, S.  “Öğrencilerin Biyolojik Çeşitliliğin Kaybına Yönelik Problem Algısı ve İnançları” VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu. Yılmaz, M.,  Köseoğlu, P., Gerçek, C. &  Soran, H. “Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımlarının İncelenmesi” 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,13-15 Eylül 2006, Muğla.

Altınoğlu, D.,  Atav, E., Köseoğlu, P., Gerçek, C. & Soran, H. “Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Profil AraştırmasıVII Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi,  7-9 Eylül 2006, Ankara.

Dervişoğlu, S. & Soran, H. “Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Öğrenci Kavramları” VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

Işık, S. Yaman, M. & Soran, H. “Biyoloji Öğretmenlerinin Mesleki Beklentilerine ve Önceliklerine Yönelik Görüşleri” VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006.

Taşçı, G. & Soran, H. “Biyoloji Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Öğrenme Başarısına Etkisi” VII. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

Yılmaz, M., Soran, H. & Sağlam, N. “Biyoloji Öğretmen Adaylarının Gen Teknolojisine İlişkin Ümit, Endişe, İlgi ve Subjektif Bilgilerinin İncelenmesi” 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

Gerçek, C. & Soran, H. “Öğretmenlerin Biyoloji Öğretiminde Deneysel Yöntem Kullanma Durumlarının Belirlenmesi” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28–30 Eylül 2005, Denizli.

Köseoğlu, P. & Soran, H. “Biyoloji Öğretmenlerinin Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutumları” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005,  Denizli.

Köseoğlu, P., H. Soran. “Biyoloji dersinde Araç-Gereç Kullanımı Açısından Öğretmen Yeterlikleri” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli.

Dervişoğlu, S. & Soran, H., “Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Öğrenci Kavramları”, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 07-09 Eylül 2006, Bildiriler Cilt –I, 191-195.

Dervişoğlu, S. & Soran, H. “Orta Öğretim Biyoloji Eğitiminde Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımının Değerlendirilmesi” Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Bilgi Şöleni II, 8 Mayıs 2004, Samsun.

Dervişoğlu, S., Yaman, M. & Soran, H., “Orta Öğretim Öğrencilerinin Biyoloji Dersine ve Biyoloji Konularına İlgilerinin Belirlenmesi”. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül 2004, İstanbul, Bildiriler Cilt-I, 80-85.

Köseoğlu, P. & Soran, H. “Biyoloji Öğretmenlerinin Araç-Gereç Kullanım Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri”, 6. Ulusal Fen Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül 2004, İstanbul.

Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. & Soran, H. “Yabancı Dilde Hazırlanan Bir Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ ye Uyarlanması” 6. Ulusal Fen Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül 2004, İstanbul.7.7.  Diğer yayınlar

8.    Projeler

Güntay Taşçı, Melek Yaman, Haluk Soran, 2007,Ortaöğretim Kurumlarında Yeni Teknolojilerin Durumu ve  Biyoloji Öğretmenlerinin  Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüş Tutum ve Bilgileri, MEB- EARGED,2007/9, Ankara.

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Bilgisayarla İlgili Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi

Biyoloji Dersinde Araç-Gereç Kullanım Açısından Öğretmen Yeterlilikleri, Doktora tezi, Milli Eğitim Bakanlığı, EARGED.

Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Yönelik Eğitim İçin Öğrenme Ön Koşulları. Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)

Investigation of Teachers’ Use of Experimental Methods in Teaching Biology, Research Center Office of Hacettepe University, Project No: 01 T 0260 4004 and Education Research and Development Department of Ministry of National Education (MEB), Researcher.

An Analysis Of The Self -Efficacy Beliefs About Computers Of The Biology Student Teachers in Hacettepe University, Research Center Office of Hacettepe University, Project No: 04 A 704 001, Researcher

Out of School Health Education Activities Towards Substance Use, TUBITAK (Turkey)-DFG (Germany) European Scientific Exchange Programme, Project maneger.

Health Care Education Towards “Stop Smoking” In Out Of School Context (Research Center Office, Hacettepe University).

Student-Centered Health Education Studies on Against Smoking (The Scientific & Technological Research Council of Turkey-German Federal Ministry of Education and Research).

9.    İdari Görevler

1980-1983 : Dekan Yardımcısı / Bölüm Başkanı – Çukurova Üniversitesi

1983-1987 : Trakya Üniversitesi Kurma Görevi – Rektör Yardımcısı

1999-2000 : Harran Üniversitesi – Rektör V.

1997-2006 : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

2006-2011 : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Bölüm Başkanı

2007-2010 : Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi OFMA Bölümü - Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Fitopatoloji Derneği – Üye

Türk Alman Doğa Bilimcileri Derneği – Üye

Türk Biyoteknoloji Derneği - Üye

Heidelberg Alumni International - Üye

DAAD Anadolu Bursiyerleri Derneği – Üye

Yüksek Öğretim Kurulu Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi - Üye (1997-2006)

Üniversiteler Arası Kurul Üyesi (1999-2000)

Mesleki Ünvanlar Belirleme Komisyonu – Üye (1999-2011)

Eğitim Fakülteleri Eğitim Konseyi Başkanlığı (1999-2011)Üniversiteler Arası Kurul - Doçentlik Sınav Alt Komisyonu Üyesi (2008-2011)

11.  Ödüller

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

Güz

Meslek Almancası I

3

0

51

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

11

Mikrobiyoloji

2

0

34

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

0

2

31

Seminer II

0

2

1

Biyoloji Eğitiminde Seçme Konular

3

0

3

İlkbahar

Meslek Almancası II

3

0

40

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

11

Seminer I

0

2

6

Konu Alanı Ders Kitabı incelemesi

2

2

10

Biyoloji Öğretmenliği Uygulama Semineri

0

3

8

Biyoloji Ders Programları Planlaması

3

0

3

Fen ve Mat. Eğitimi Doktora Programı Değerlendirilmesi

3

0

5

2011-2012

Güz

Meslek Almancası I

3

0

47

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

17

Mikrobiyoloji

2

0

27

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

0

2

23

Seminer II

0

2

10

Biyoloji Ders Programları Planlaması

3

0

2

Fen ve Mat. Eğitimi Doktora Programı Değerlendirilmesi

3

0

2

Bilimsel Eser Yazma

3

0

9

Çevre Eğitimi Araştırmaları

3

0

4

İlkbahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

0

2

20

Çevre Etiği

3

0

5

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

    Ana sayfa


YükseköĞretim kurulu

Indir 119.98 Kb.