bilgiz.org

Yetkilendirme yönetmeliĞİ taslağI

 • TELEFON MESAJ HİZMETİ
 • Şirketin Adı
 • E-Posta Adresi
 • Onay Tarihi : ...... / ..... / 200.....
 • 2. TİP TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI
 • Ek-8 Taahhütname (Aşağıdaki şekilde hazırlanarak başvuru dosyasına eklenecektir) • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü173.85 Kb.

  Indir 173.85 Kb.

  EK-A : HİZMETE ÖZEL EKLER
  EK-A1

  GSM MOBİL TELEFON HİZMETİ
  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı
  GSM Mobil Telefon Hizmeti, ETSI’nin GSM Mobil Telefon şebekelerine ilişkin standartlarına uygun olarak, bir GSM şebekesi kurulması ve işletilmesi ile GSM Association tarafından uygulanan GSM MoU çerçevesinde öngörülen hizmetlerin verilmesini kapsar. Ülkelerin uygulamasına bırakılmış GSM MOU kapsamı dışında olan telekomünikasyon hizmetleri Kurumun izni ile verilebilir.
  2. Yetkilendirme Türü
  GSM Mobil Telefon Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri Kurumla imzalanacak bir İmtiyaz Sözleşmesi ile yetkilendirilir.
  3. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar
  GSM (Global System for Mobile Communications) : ETSI’nin mobil, hücresel sayısal haberleşme standartlarına göre verici ve alıcı üniteleri haiz baz istasyonları, baz istasyon kontrol istasyonları, anahtarlama teçhizatı, bunlar arasındaki irtibatı temin eden telli ve telsiz her türlü haberleşme sistemleri.
  GSM MoU : Avrupa çapında GSM Mobil telefon şebekesinin kurulmasına ilişkin protokol ve ekler.
  GSM Association : GSM MoU kapsamındaki GSM işletmecilerinin oluşturduğu kuruluş.
  4. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.

  4.1. Hizmet Kalitesi
  4.1.1. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.
  4.1.2. İşletmeci, GSM mobil telefon santralının ana telekomünikasyon şebekesine bağlanması için gerekli olan her türlü yazılım ve donanımı (CCOSS7 dahil) sağlamakla yükümlüdür.
  4.1.3. Kapsama alanı içindeki alanlarda şebeke içi arama blokaj oranı yüzde beş (%5)’ten, arama başarısızlık oranı ise yüzde iki (% 2)’den fazla olmayacaktır.
  4.1.4. Kurum, periyodik olarak şebekelerin hizmet kalitesini ve blokaj oranını kontrol ederek gerekli işlemleri yapar. Bu amaçla, Kurum işletmeciden raporlar ve bilgiler talep etmeye ve GSM şebekesinin verimliliğini incelemeye yetkilidir.
  4.2.İşletmeci, kendi GSM mobil telefon şebekesinin yabancı GSM mobil telefon şebekeleri ile haberleşmeye uygun olmasını sağlar. Ayrıca işletmeci yurtdışına çıkan abonelerinin yabancı GSM mobil telefon şebekelerini kullanma imkanına sahip olmasını temin eder.
  4.3. İşletmecinin GSM şebekesinin ekipmanları arasında kendi altyapısını kurma talebi Kurum tarafından değerlendirilir ve konuya ilişkin hususlar değişen şartlar da göz önüne alınmak suretiyle Kurumca belirlenir.


  EK-A2

  UYDU TELEKOMÜNİKASYON HİZMETİ
  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı

  Uydu Telekomünikasyon Hizmeti, uydular ve yer istasyonları aracılığı ile tek veya çift yönlü olarak, elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla coğrafi olarak birbirinden uzak noktalar arasında telefon hizmeti hariç olmak üzere ses ve veri iletişimi sağlayan sayısal bir telekomünikasyon hizmetidir.


  2. Yetkilendirme Türü
  Uydu Telekomünikasyon Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri, Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR ile yetkilendirilir.
  3. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar
  Uydu yer istasyonu : Uydu aracılığı ile bir veya daha fazla abone için tek veya çift yönlü ses, veri ve görüntü trafiğini yönetmek amacıyla kullanılan yer istasyonu.
  VSAT (Very Small Aperture Terminal) : Küçük anten çaplı uydu terminali.
  VSAT sistemi : Uydular aracılığıyla, uydu yer istasyonu üzerinden VSAT terminalleri arasında, düşük hızlarda, tek veya çift yönlü ses, veri ve görüntü iletimine imkan sağlayan uydu telekomünikasyon sistemi.
  VSAT hizmeti : VSAT sistemi kullanılarak verilen telekomünikasyon hizmeti.
  SCPC (Single Channel Per Carrier) : Taşıyıcı başına tek kanal.
  SCPC-VSAT sistemi : Uydular aracılığıyla iki VSAT terminali arasında, herhangi bir yer istasyonuna uğramaksızın doğrudan tek veya çift yönlü ses, veri ve görüntü iletimine imkan sağlayan uydu telekomünikasyon sistemi.
  4. İşletmecinin Hakları
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.
  4.1. İşletmeci, Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı olmamak üzere sunmakta olduğu hizmete abone kaydetmekte serbesttir.
  4.2. İşletmeci, hizmet sunumuna yönelik uzay kesimi uydu kapasite ihtiyaçlarını, ilgili kuruluşlardan serbestçe temin etme hakkına sahiptir.
  5. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
  5.1. İşletmeci, kurulacak her uydu yer istasyonu için ayrı ayrı; uluslararası koordinasyon kontör haritası, ışıma modeli, yatay yükseltme (horizontal elevation) diyagramları ve ilgili kayıt formu ile sistemde kullanılacak uydu yer istasyonu ve terminal cihazlarına ait teknik dokümanları ve uygunluk onay belgelerini Kuruma vermekle yükümlüdür.
  5.2. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

  EK-A3

  UYDU PLATFORM HİZMETİ
  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı

  Uydu Platform Hizmeti, değişik iletim ortamlarından alınan veri ve telefon hizmeti hariç olmak üzere ses işaretlerinin sayısal uydu platformunda kodlayıcı ve çoklayıcı grupları yardımıyla sayısal ortama çevrilerek, uydu yer istasyonları vasıtasıyla sayısal paketler halinde uyduya gönderilmesi ve uydudan alınan sayısal işaretlerin uygun terminal cihazları vasıtasıyla abonelere iletilmesi hizmetidir.


  2. Yetkilendirme Türü
  Uydu Platform Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri, Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR ile yetkilendirilir.
  3. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar
  Uydu yer istasyonu : Uydu aracılığı ile bir veya daha fazla abone için tek veya çift yönlü ses, veri ve görüntü trafiğini yönetmek amacıyla kullanılan yer istasyonu.
  Uydu platform sistemi : Değişik iletim ortamlarından gelen veri işaretlerinin birleştirilip çoklanarak sayısal paketler halinde uydu üzerinden abonelere iletimini sağlayan sistem.
  4. İşletmecinin Hakları
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.
  4.1. İşletmeci, Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı olmamak üzere sistemine abone kaydetmekte serbesttir.
  4.2. İşletmeci, hizmet sunumuna yönelik uzay kesimi uydu kapasite ihtiyaçlarını, ilgili kuruluşlardan serbestçe temin etme hakkına sahiptir.
  5. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
  5.1. İşletmeci, yetkilendirme kapsamında kuracağı altyapı üzerinden radyo ve TV yayıncılığı yapması halinde, ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) düzenlemelerine uymakla yükümlüdür.

  5.2. İşletmeci, hizmetin sunumuna yönelik olarak kuracağı her uydu yer istasyonu için ayrı ayrı; uluslararası koordinasyon kontör haritası, ışıma modeli, yatay yükseltme(horizontal elevation) diyagramları ve ilgili kayıt formu ile sistemde kullanılacak yer istasyonu ve terminal cihazlarına ait teknik dokümanları ve uygunluk onay belgelerini Kuruma vermekle yükümlüdür.
  5.3. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.


  EK-A4

  GMPCS MOBİL TELEFON HİZMETİ
  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı
  GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, pozisyonu ve çalışma frekansları ITU tarafından belirlenmiş ve tahsis edilmiş bulunan, bir sabit veya mobil, geniş bant veya dar bant, küresel veya küresel olmayan, yere göre durağan olan veya olmayan, mevcut veya plânlanan bir uydu kümesi üzerinden kullanıcılara verilen doğrudan ses, veri, faks ve benzeri hizmetleri kapsar.
  2. Yetkilendirme Türü
  GMPCS Mobil Telefon Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri, Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR ile yetkilendirilir.
  3. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar
  GMPCS (Global Mobile Personal Communications by Satellite) : Uydu Üzerinden Küresel Mobil Kişisel Haberleşme.
  GMPCS sistemi : Pozisyonu ve çalışma frekansları ITU tarafından koordine edilmiş ve tahsis olunmuş, uydular tarafından doğrudan kullanıcılara telekomünikasyon hizmeti sağlayan her türlü (mobil veya sabit, küresel veya bölgesel, yere göre durağan veya hareketli, dar veya geniş bantlı) uydu sistemi.
  4. İşletmecinin Hakları
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.
  4.1. İşletmeci, Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı olmamak üzere sistemine abone kaydetmekte serbesttir.
  4.2. İşletmeci, hizmet sunumuna yönelik uzay kesimi ihtiyaçlarını, ilgili kuruluşlardan serbestçe temin etme hakkına sahiptir.
  5. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
  5.1. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

  EK-A5

  TELEFON MESAJ HİZMETİ  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı
  Telefon Mesaj Hizmeti, 900 alan kodlu numaralar vasıtasıyla sabit şebekeler üzerinden verilen, önceden kaydedilmiş her tür sesli bilgi, eğlence, canlı sohbet, telekonferans, ilan ve bilgi toplama, anket yapma, yarışma, şans oyunu, her arayanın arama karşılığı yasal bir menfaat, hak veya meta sahibi olacağı, her tür mal ve hizmet satışı, pazarlama ve benzeri hizmetlerdir.
  2. Yetkilendirme Türü
  Telefon Mesaj Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri, Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR ile yetkilendirilir.
  3. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar
  TMH : Telefon Mesaj Hizmeti.
  TMH numara tahsis başvuru formu : 900 alan kodlu numara tahsisinde kullanılan ve bu ekte yer alan form.
  4. İşletmecinin Hakları

  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.


  4.1. İşletmeci, TMH kapsamında sunacağı içerikle ilgili olarak herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden hizmet alabilir. Ancak bu durum, içerikle ilgili olarak yetkili mercilere karşı işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  4.2. Tahsis edilen her bir numaranın kullanım süresi ilk tahsis tarihinden itibaren bir (1) yıldır. İşletmecinin, ilgili mevzuata uygun olarak lisans kapsamında telekomünikasyon faaliyetlerini sürdürdüğü ve bu Yönetmelikte yer alan mali yükümlülüklerini yerinde getirdiği müddetçe numara kullanım hakkı devam eder.
  5. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
  5.1. TMH’ye yönelik yapılacak ilan veya reklamlarda; işletmecinin adı, logosu/amblemi ve arama ücreti bilgisi yer alır. Arama ücreti bilgisi, açık ve anlaşılır şekilde ifade edilir ve bu bilgi ifade edilirken başında “Türkiye’nin her yerinden” ifadesi yer alır. Reklamlar, ifadelerin anlaşılmasını zorlaştıracak unsurlar içeremez. Önceden ilan edilmeyen bir ücret, TMH’nin faturalandırılmasında kullanılamaz.
  5.2. İşletmeci, TMH’ye ilişkin ilan veya reklamları, yer aldığı iletişim aracındaki şekliyle arşivleyerek bir (1) yıl süreyle saklar ve talebi halinde Kuruma verir.
  6. Diğer Hükümler
  6.1. Başvuru sahibi başvuru sırasında, bu Yönetmeliğin Ek-B3 ekinin 3.5inci maddesi uyarınca talep ettiği numaralar için TMH Numara Tahsis Başvuru Formunu doldurarak Kuruma başvurur.
  6.2. İşletmeci, ilave numara taleplerinde TMH Numara Tahsis Başvuru Formunu doldurarak Kuruma başvurur.
  6.3. Aynı numaralar için birden fazla başvuru olması durumunda başvuru sırası esas alınır.
  6.4. Geri alınan veya iade edilen numaralar, altı (6) ay boyunca başka bir işletmeciye tahsis edilemez.
  TMH

  NUMARA TAHSİS BAŞVURU FORMU  1. (1., 2., 3., ve 4. Bölümler Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır)

  Form Doldurma Tarihi : ...... / ...... / 200.....

  Şirketin Adı


  :

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Adresi

  :

  .................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................


  Telefon Numarası

  :

  ­0 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

  Faks Numarası

  :

  İmza / Kaşe


  ­

  0 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __


  E-Posta Adresi


  :

  ......................................................... @ .........................................................

  İnternet Adresi


  :

  http://www. ...................................................................................................

  TMH’nin İçeriği  :

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................


  2. Tip TR almak ve numara tahsisatı istiyorum.

  Talep ettiğiniz toplam numara sayısını ve bu numara/numaraları öncelik sırasına göre 2. Bölüme yazınız.
  2. Tip TR belgem var, ilave numara tahsisi istiyorum.

  Talep ettiğiniz toplam numara sayısını ve bu numara/numaraları öncelik sırasına göre 2. Bölüme yazınız. Daha önce tahsis edilmiş olan numaranızın / numaralarınızın kullanım durumunu 4. Bölümde belirtiniz.
  Numara(ları)mın kullanım süresi doldu, aynı numara(lar)ı / farklı numara(lar) istiyorum.

  Kullanım süresi dolan numaralarınızı 3. Bölüme; aynı numaraları tekrar kullanmak veya farklı numara istiyorsanız 2. Bölüme yazınız.

  2. Talep edilen toplam numara sayısı : ......... Bu numara(lar) şunlardır:

  3. Kullanım süresi dolan numara :

  1) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  6) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  1) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  6) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  2) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  7) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  2) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  7) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  3) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  8) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  3) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  8) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  4) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  9) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  4) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  9) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  5) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  10) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  5) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  10) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  4. Daha önce tahsis edilmiş numara sayısı : ..................... Bu numaranın/numaraların kullanım durumu :

  1) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  6) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  2) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  7) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  3) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  8) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  4) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  9) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  5) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  10) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  Daha önce tahsis edilmiş olan veya talep ettiğiniz numaraların bu bölüme sığmaması durumunda, bu numaraları ve kullanım durumlarını MS Word veya Excel dosyası olarak, disketle, bu formun eki olarak Kurum’a gönderiniz.

  5. (Bu bölüm Kurum tarafından doldurulacaktır)

  Başvuru belgeleri eksiksizdir. İlgili numaralar tahsis edilebilir. 2. Tip TR ücreti;............................................................................................

  Başvuru belgeleri eksiktir ve/veya ilgili numaralar tahsis edilemez. Yapılacak İşlem .....................................................................................

  .........................................................................................................................


  ONAY  Başvuru Tarihi : ...... / .... / 200...

  (Kurum tarafından doldurulacaktır)
  Onay Tarihi : ...... / ..... / 200.....


  EK-A6

  İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı
  İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, kullanıcılara internet şebekesi üzerinden sunulan internet erişimi hizmetidir.
  2. Yetkilendirme Türü
  İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri, Kurum nezdinde Gİ kapsamında kayıtlanmak suretiyle yetkilendirilir.
  3. Hizmete Özel Tanımlar
  İnternet Şebekesi : Dünya üzerinde bulunan birbirinden farklı büyüklükteki yerel bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan, donanım ve yazılımdan bağımsız olarak sistemler arası haberleşmenin TCP/IP protokol grubu ile yapıldığı, paket anahtarlamalı veri iletiminin desteklendiği, bilgisayarlar, terminaller, yönlendiricilerden oluşan, sistemler arası bağlantıların kablo, uydu, telsiz gibi uygun telekomünikasyon altyapıları yoluyla sağlandığı küresel şebeke.

   

  4. İşletmecinin Hakları


  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.
  4.1. İşletmeci bu hizmet kapsamında gereken yazılım ve cihazları kendisi kurabilir. Ancak bunların dışında kalan tüm altyapıyı ilgili mevzuata uygun olarak diğer işletmecilerden temin eder.
  4.2. İşletmeci, aynı yerleşim yerinde veya farklı şehirlerde birden fazla sayıda ofis kurarak hizmet verebilir ve ilgili mevzuat doğrultusunda ofislerini irtibatlandırabilir.
  4.3. İşletmeci, internet şebekesinin yanı sıra diğer internet servis sağlayıcı işletmecilere irtibat yapabilir.
  4.4. İşletmeci, internet şebekesi içerisinde, sanal ağ oluşturarak, kullanıcılarına internet erişim hizmeti verebilir.
  5. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
  5.1. İşletmeci, yetkilendirme kapsamında kullanıcılara internet üzerinden ses iletimi ihtiva eden telefon hizmetlerini sunamaz.
  5.2. İşletmeci, kullanıcılarının internet üzerindeki yetkisiz ve rahatsız edici girişimlerine meydan verilmemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
  5.3. İşletmeci, vereceği hizmete, yetkisiz kişilerin dışarıdan erişimi ve bozucu/değiştirici müdahalelerini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
  5.4. İşletmeci her bir kullanıcı için, kullanıcı tarafından sisteme bağlı kalınan süre, trafik miktarı ve trafik yolu bilgilerini en az 6 (altı) ay süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.
  5.5. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.
  5.6. İşletmeci, internet servis sağlayıcılığı hizmetini tanıtmaya yönelik olarak ‘tr’ uzantılı en az bir internet sitesi kurmakla yükümlüdür.
  5.7. İşletmeci, internet servis sağlayıcılığı hizmetini, kendi adına vermekle yükümlü olup, söz konusu hizmeti internet servis sağlayıcılığı yetkisi olmayan kişi veya şirket adına sunulacak şekilde veremez.

  EK-A7

  KARASAL HATLAR ÜZERİNDEN VERİ İLETİM HİZMETİ
  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı
  Karasal hatlar üzerinden veri iletim hizmeti; telefon hizmeti hariç olmak üzere ses ve verinin, kiralanacak karasal telli (fiberoptik, bakır, koaksiyel vb.) hatlar üzerinden -iletimi, yönlendirilmesi ve bu işlevlerin kontrolü için gerekenler dışında- herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın; şebeke sonlanma noktaları arasında iletilmesi veya iletilmesi ile birlikte yönlendirilmesini içeren hizmetin üçüncü kişilere sunulmasını ifade eder.
  2. Yetkilendirme Türü
  Karasal hatlar üzerinden veri iletim hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri, Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR ile yetkilendirilir.
  3. İşletmecinin Hakları
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.
  3.1. İşletmeci, Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı olmamak üzere sistemine abone kaydetmekte serbesttir.
  3.2. İşletmeci bu hizmet kapsamında gereken yazılım ve cihazları kendisi kurabilir. Ancak bunların dışında kalan tüm altyapıyı ilgili mevzuata uygun olarak diğer işletmecilerden temin eder.
  3.3. İşletmeci, aynı yerleşim yerinde veya farklı şehirlerde birden fazla sayıda ofis kurarak hizmet verebilir ve ilgili mevzuat doğrultusunda ofislerini irtibatlandırabilir.
  3.4. İşletmeci, yurtdışı bağlantılarını, uydu, fiberoptik kablo ve benzeri yollarla sağlayabilir. Ancak söz konusu bağlantılara ilişkin altyapı ihtiyaçlarını ilgili mevzuata uygun olarak diğer işletmecilerden temin eder.
  4. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
  4.1. İşletmeci, yetkilendirme kapsamında , abonelerine ses iletimi ihtiva eden telefon hizmetlerini sunamaz.
  4.2. İşletmeci, kullanıcılarının yetkisiz ve rahatsız edici girişimlerine meydan verilmemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
  4.3. İşletmeci, vereceği hizmete, yetkisiz kişilerin dışarıdan erişimi ve bozucu/değiştirici müdahalelerini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
  4.4. İşletmeci her bir kullanıcı için, kullanıcı tarafından sisteme bağlı kalınan süre, trafik miktarı ve trafik yolu bilgilerini en az altı (6) ay süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.
  4.5. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

  EK-A8

  ORTAK KULLANIMLI TELSİZ HİZMETİ
  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı
  Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, analog ve sayısal teknolojiler kullanılarak aynı sistem içerisinde birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en az bir tekrarlayıcı telsiz (repeater) ve yeteri kadar abone telsiz cihazından oluşan, tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri ve optimize paket veri, mesaj, görüntü vb. hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel ve/veya hücresel olmayan, yerel ve bölgesel bazda işletilebilen telekomünikasyon hizmetini kapsar.
  2. Yetkilendirme Türü
  Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından verilecek 1. Tip TR veya 2. Tip TR ile yetkilendirilir.
  3. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar
  OKTH : Ortak kullanımlı telsiz hizmeti.
  4. İşletmecinin Hakları
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.
  4.1. İşletmeci, hizmet sunumuna yönelik altyapı ihtiyaçlarını diğer işletmecilerden temin etme hakkına sahiptir.
  4.2. İşletmeci, aboneleri tarafından kullanılan terminal cihazlarına Kurum düzenlemeleri çerçevesinde, cihaz değişikliği de dahil olmak üzere bakım onarım hizmeti verme yetkisine sahiptir.
  4.3. İşletmeci, Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı olmamak üzere sistemine abone kaydetmekte serbesttir.
  5. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
  5.1. Analog OKTH İşletmecisi kendisine Kurum tarafından tahsis edilmiş frekans kanallarını, Kurumdan izin almadan yetkilendirme bölgesi içerisinde tekrarlayamaz.
  5.2. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.
  5.3. İşletmeci, hizmetten ayrılan aboneler tarafından kullanılan telsiz cihazlarının kullanımdan kaldırılması ile ilgili Kurum düzenlemelerine uyulması konusunda abonelerini bilgilendirmekle yükümlüdür.
  6. Diğer Hükümler

  • Mülga Telsiz Genel Müdürlüğü tarafından verilen izinler çerçevesinde faaliyet gösteren mevcut hizmet sağlayıcıları 5 yıllığına,

  • İlk defa yetkilendirilecek analog OKTH işletmecileri 10 yıllığına,

  • İlk defa yetkilendirilecek sayısal OKTH işletmecileri 15 yıllığına

  yetkilendirilir.

  EK-A9  UZAK MESAFE TELEFON HİZMETİ


  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı

  Uzak Mesafe Telefon Hizmeti, işletmecilere ait her türlü telekomünikasyon şebekesi ve altyapısı üzerinden her türlü teknolojiyi kullanarak kullanıcılara illerarası ve/veya uluslararası telefon hizmeti sunulmasını kapsar.
  1. Yetkilendirme Türü

  Uzak Mesafe Telefon Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR kapsamında A Tipi, B Tipi ve C Tipi Uzak Mesafe Telefon İşletmecisi olarak 3 kategoride yetkilendirilir.
  1. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar

  UMTH: Uzak Mesafe Telefon Hizmeti.


  İllerarası Telefon Hizmeti: Çağrı başlatma ve sonlandırma noktalarının farklı illerde olduğu veya kullanıcıların sıfır (0) önsabitini çevirerek eriştikleri telefon hizmeti.
  Uluslararası Telefon Hizmeti: Çağrı başlatma noktasının Türkiye’de sonlandırma noktasının Türkiye dışında olduğu telefon hizmeti ve çağrı başlatma noktasının Türkiye dışında, sonlandırma noktasının Türkiye’de olduğu telefon hizmeti.
  A Tipi UMTH İşletmecisi: Taşıyıcı ön seçimi ile hizmet vermeye yetkili UMTH işletmecisi.
  B Tipi UMTH İşletmecisi: Çağrı bazında taşıyıcı seçimi ile hizmet vermeye yetkili UMTH işletmecisi.
  C Tipi UMTH İşletmecisi: Kurum tarafından tahsis edilecek on (10) haneli numara ile ulaşılabilen UMTH işletmecisi.
  Taşıyıcı Ön Seçimi : Hizmet alınmak istenen taşıyıcının (UMTH işletmecisinin), taşıyıcı seçim kodu çevrilmeksizin seçilmesine imkan sağlayacak şekilde önceden seçilmesi yöntemi.
  Çağrı Bazında Taşıyıcı Seçimi : Kamu telefon şebekesinde her bir çağrı için, hizmet alınmak istenen taşıyıcının (UMTH işletmecisinin), kendisine Kurum tarafından tahsis edilmiş olan taşıyıcı seçim kodu çevrilmesi suretiyle seçilmesi yöntemi.


  1. İşletmecinin Hakları

  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.


  4.1 İşletmeci PSTN, GSM, internet ve diğer şebekelerden kaynaklanan trafiği her türlü alt yapıyı ve teknolojiyi kullanarak ulusal ve/veya uluslararası şebekelerle irtibatlandırabilir.
  4.2 İşletmeci bu hizmet kapsamında ileteceği trafik için, şebekelerarası irtibatın sağlanmasına yönelik cihazları kendisi kurabilir. UMTH İşletmecisi, Kurum tarafından yetkilendirilen işletmecilerden altyapı temin ederek ve/veya ilgili yetkilendirmeyi alıp kendi altyapısını kurarak hizmet verebilir.
  4.3 İşletmeci abonelerine sunduğu hizmetlerin bedelini kendisi faturalandırabileceği gibi diğer işletmeciler ile anlaşarak da faturalandırabilir.
  4.4 A Tipi UMTH İşletmecisi; taşıyıcı ön seçimi ile erişilebilme hakkına sahiptir.
  4.5 B Tipi UMTH İşletmecisine Kurum tarafından taşıyıcı seçim kodu tahsis edilir.
  4.6 C Tipi UMTH İşletmecisine Kurum tarafından on (10) haneli erişim numarası tahsis edilir.
  4.7 A Tipi UMTH İşletmecisi talep etmesi halinde ek bir yetkilendirme ücreti alınmaksızın B ve C Tipi UMTH İşletmecilerine tanınan haklardan yararlandırılır.
  4.8 B Tipi UMTH İşletmecisi talep etmesi halinde ek bir yetkilendirme ücreti alınmaksızın C Tipi UMTH İşletmecilerine tanınan haklardan yararlandırılır.
  4.9 Talep edilmesi halinde yetkilendirme ücreti farkını ödemek şartı ile B Tipi UMTH İşletmecisi A Tipi UMTH İşletmeciliğine, C Tipi UMTH İşletmecisi ise A veya B Tipi UMTH İşletmeciliğine geçme hakkına sahiptir.


  1. İşletmecinin Yükümlülükleri

  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.


  5.1 İşletmeci her coğrafi bölgede ve İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında en az birer tane olmak üzere Türk Telekom ile en az sekiz (8) adet arabağlantı noktasını yetkilendirmenin yapılmasını müteakip altı (6) ay içinde kurmakla yükümlüdür.
  5.2 İşletmeci hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.
  5.3 A Tipi UMTH İşletmecisi tüm illere ve ülkelere erişim sağlamakla yükümlüdür.
  5.4 A Tipi ve B Tipi UMTH İşletmecisi, kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde aranan numara, arama zamanı, konuşma süresi ve konuşma ücretini içeren ayrıntılı fatura sağlamakla yükümlüdür.
  5.5 İşletmeci; kullanıcı sayısı, kimlik bilgileri ve görüşme süreleri ile altyapısı üzerinden gerçekleşen görüşmelere ait trafik bilgilerini en az altı (6) ay süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.
  5.6 İşletmeci, hizmetin sunumuna yönelik ücret değişikliklerini veya hizmet kalitesinde azalma gibi kullanıcı tercihlerini etkileyebilecek herhangi bir değişikliği otuz (30) gün önceden kamuoyuna duyurmakla yükümlüdür.
  5.7 İşletmeci, TR’nin verildiği tarihte öngörülemeyen ancak daha sonra ortaya çıkan şartlar çerçevesinde Kurum tarafından belirlenecek tüm düzenlemelere uymakla yükümlüdür.
  5.8 İşletmeci, abonelerine taahhüt ettiği hizmet kalitesinin sağlanması için, sahip olduğu veya diğer işletmecilerden kiraladığı hizmet sunumuna yönelik her türlü altyapı, bantgenişliği ya da anahtarlama kapasitesi gibi unsurlarla ilgili gereken önlemleri almakla yükümlüdür.
  5.9 İşletmeci, hizmet sunumunda kullandığı sistemlerin mevcut altyapıların kullanıcılara sunmakta olduğu fonksiyonları kısıtlamayacak nitelikte teknolojik şeffaflığını sağlamakla yükümlüdür.
  5.10 İşletmeci, yasalarla yetkili kılınmış kişi ve kuruluşlarca talep edildiğinde, kendi ekipman ve şebekesi aracılığıyla taşınan rahatsız edici aramaları tespit etmek için gereken izleme ekipmanını ve/veya yazılımını bulundurmakla yükümlüdür.
  6. Diğer Hükümler
  6.1. UMTH sunacak işletmeciler on beş (15) yıl süre ile yetkilendirilir.
  EK-B : BAŞVURUYA İLİŞKİN EKLER
  EK-B1

  1. TİP TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI BELGESİ ÖRNEĞİ  T.C.

  TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

  TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI

  Belge No


  :

  TR-01-Hizmet Türü Kodu-Sayı


  İşletmecinin;


  Adı ve Unvanı

  :

  Adresi  :

  Ticaret Sicil No

  :

  Hizmet Türü  :

  Hizmet Bölgesi

  :

  Tahsis Edilen Frekans(lar)  :

  Tahsis Edilen Numara(lar)

  :

  Veriliş Tarihi  :

  Geçerlilik Süresi

  :


  ONAY

  (İmza ve Mühür)

  BU TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI, 406 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNUNA, 2813 SAYILI TELSİZ KANUNUNA VE .../.../2003 TARİH VE ... SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNE İSTİNADEN DÜZENLENMİŞ OLUP; BU BELGE SAHİBİ, İLGİLİ MEVZUATA,KURUM DÜZENLEMELERİNE VE İHALE ŞARTNAMESİNE UYMAK KAYDIYLA BU BELGEDE BELİRTİLEN TELEKOMÜNİKASYON HİZMETİNİ VERMEYE VE/VEYA ALTYAPISINI KURMAYA VE İŞLETMEYE YETKİLİDİR.
  EK-B2

  2. TİP TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI BAŞVURU DİLEKÇESİ

  TELEKOMÜNİKASYON KURUMUNA


  ....................... hizmetini sunmak/altyapısını kurup işletmek için ....................... yıl süreyle 2. Tip telekomünikasyon ruhsatı almayı talep etmekteyiz.


  Başvurumuzun kabulünü ve tüzel kişiliğimize 2. Tip telekomünikasyon ruhsatı verilmesini arz ederiz.

  Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi/Kişilerin

  Adı-Soyadı

  İmza


  Kaşe

  Tarih


  Ek : Başvuru Dosyası (Bu dosya bu Yönetmeliğin Ek-B3’ünde belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir.)

  EK-B3

  2. TİP TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI

  BAŞVURU DOSYASINDA BULUNACAK BİLGİ VE BELGELER  1. BAŞVURU SAHİBİ SERMAYE ŞİRKETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

  1.1. ADI VE UNVANI

  1.2. ADRESİ

  (Merkez ve şube adresleri ayrı ayrı belirtilecektir.)  1.3. TELEFON VE FAKS NUMARALARI

  1.4. İNTERNET SİTESİ ADRESİ

  1.5. TİCARET SİCİL NUMARASI, VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI

  1.6. ŞİRKETİN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

  1.6.1. ANONİM ŞİRKET İSE;

  1.6.1.1. YÖNETİM KURULU (İDARE MECLİSİ) BAŞKANI VE ÜYELERİNİN ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ

  1.6.1.2. GENEL MÜDÜRÜN ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ

  1.6.1.3. MUHASEBE VE FİNANS İŞLERİNDEN SORUMLU EN ÜST ŞİRKET YETKİLİSİNİN ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ

  1.6.2. LİMİTED ŞİRKET İSE;

  1.6.2.1. ŞİRKET ORTAKLARININ ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ

  1.6.2.2. ŞİRKET SORUMLU MÜDÜRÜNÜN ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ

  1.6.2.3. MUHASEBE VE FİNANS İŞLERİNDEN SORUMLU KİŞİNİN ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ
  2. SUNULMAK İSTENEN HİZMET İLE İLGİLİ BİLGİLER

  2.1. HİZMETİN TÜRÜ

  2.2. HEDEF KİTLE

  (Hizmetin sunulmasının plânlandığı kesim hakkında bilgi verilecektir.)  2.3. COĞRAFİ KAPSAMA ALANI

  (Hizmetin ulusal/bölgesel/yerel bazdan hangisinde verileceği açıklanacak ve kapsama alanı ölçekli bir harita üzerinde belirtilecektir.)  2.4. HİZMET SUNUMUNA BAŞLAMA TARİHİ

  (Bu kısımda, hizmet sunumuna başlanmasına ilişkin plânlanan tarih belirtilecektir.)  2.5. HİZMET SUNUMUNU SONLANDIRMA TARİHİ

  (Bu kısımda, hizmet sunumunun sonlandırılmasına ilişkin plânlanan tarih öngörülebiliyorsa belirtilecektir.)  2.6. SUNULACAK HİZMET KAPSAMINDA VERİLECEK ACİL HİZMETLER VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

  (Sunulacak hizmet kapsamında verilecek acil hizmetler (yedekleme vs.) ve güvenlik hizmetleri (veri güvenliği vs.) belirtilecektir.)  2.7. HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİ

  (Sunulacak hizmetin hangi ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi ölçütlerine göre verileceği, altyapı arızalarında uygulanacak yedekleme prosedürleri vb. bilgiler açıklanacaktır.)


  3. KURULMAK VE İŞLETİLMEK İSTENEN ALTYAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER

  3.1. ALTYAPININ TANIMI

  (Bu bölümde, kurulacak ve işletilecek altyapının tanımı, sistemin çalışma mantığı ile blok diyagramı, hangi alt-birimlerden oluştuğu (sabit ve mobil istasyonlar, abone terminalleri vb.), alt-birimlerin sayıları vb. bilgiler ayrıntılı olarak belirtilecektir.)  3.2. ALTYAPININ KURULMASINDA VE İŞLETİLMESİNDE KULLANILACAK TEKNOLOJİLER

  3.3. FAALİYETİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ GÖRÜLEN TESİS, MAKİNE, DİĞER TEÇHİZATA İLİŞKİN BELGELER,

  3.4. TAHSİS EDİLMESİ TALEP EDİLEN FREKANS BANDI

  (Bu kısım, frekans tahsisi gerektiren hizmetler için doldurulacaktır.)  3.5. TAHSİS EDİLMESİ TALEP EDİLEN NUMARALAR

  (Bu kısım, numara tahsisi gerektiren hizmetler için doldurulacaktır.)  3.6. KULLANILACAK UYDULAR

  (Bu kısım, uydu kullanımı gerektiren hizmetler için doldurulacaktır. Kullanılacak uydular ve pozisyonları ile uydu işletmecileri ile anlaşma yapılıp yapılmadığı belirtilecektir.)  3.7. ACİL DURUMLARDA ALTYAPIDAN FAYDALANILMASI AMACIYLA UYGULANACAK ACİL DURUM VE GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ

  (Deprem, sel vb. acil durumlarda alınması planlanan önlemler belirtilecektir.)  3.8. ALTYAPININ DİĞER ŞEBEKELERLE ARABAĞLANTI İHTİYACINA İLİŞKİN BİLGİLER
  EKLER

  Ek-1 Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiğini belirten, son altı (6) ay içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı aslı veya noter tasdikli sureti
  Ek-2 Şirketin tescil ve ilan olduğu ve son ortaklık durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetelerinin aslı veya noter tasdikli sureti
  Ek-3 Şirketin başvuru tarihindeki ortaklarını ve bu ortaklara ait hisse oranlarının en son durumunu gösteren pay defterinin veya hazirun cetvelinin veya Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti
  Ek-4 Şirketin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
  Ek-5 Şirketin en son takvim yılına ait Bilançosu ve Gelir Tablosunun aslı veya noter tasdikli sureti

  (Yeni kurulan şirketlerden aranmaz.)


  Ek-6 Bir (1) Yıllık Yatırım Planı

  (Hizmetin sunulması ve/veya altyapının kurulması ve işletilmesine yönelik olarak şirket tarafından planlanan yatırımlar, öngörülen maliyetler ve gelirler anlatılacaktır.)


  Ek-7 Telsiz hizmetleri için 2813 sayılı Kanun gereği hizmet türüne göre doldurulması gereken başvuru ve bildirim formları

  Ek-8 Taahhütname (Aşağıdaki şekilde hazırlanarak başvuru dosyasına eklenecektir)


  Her sayfası kaşelenip, parafe edilen bu başvuru dosyamızda beyan ettiğimiz bilgilerin doğru olduğunu, yanlış ve eksik beyanlarımız halinde ortaya çıkacak tüm mali, idari ve cezai yükümlülükleri peşinen kabul ettiğimizi, şirketimizin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 28inci maddesinde sayılan şartları taşıdığını kabul ve taahhüt ederiz.

  Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi/Kişilerin

  Adı-Soyadı

  İmza


  Kaşe

  Tarih


  EK-B4

  2. TİP TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI BELGESİ ÖRNEĞİ

  T.C.

  TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

  TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI
  Belge No

  :

  TR-02-Hizmet Türü Kodu-Sayı


  İşletmecinin;


  Adı ve Unvanı

  :

  Adresi  :

  Ticaret Sicil No

  :

  Hizmet Türü  :

  Hizmet Bölgesi

  :

  Tahsis Edilen Frekans(lar)  :

  Tahsis Edilen Numara(lar)

  :

  Veriliş Tarihi  :

  Geçerlilik Süresi

  :

  ONAY

  (İmza ve Mühür)


  BU TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI, 406 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNUNA, 2813 SAYILI TELSİZ KANUNUNA VE .../.../2003 TARİH VE ... SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNE İSTİNADEN DÜZENLENMİŞ OLUP; BU BELGE SAHİBİ, İLGİLİ MEVZUATA VE KURUM DÜZENLEMELERİNE UYMAK KAYDIYLA BU BELGEDE BELİRTİLEN TELEKOMÜNİKASYON HİZMETİNİ VERMEYE VE/VEYA ALTYAPISINI KURMAYA VE İŞLETMEYE YETKİLİDİR.

  EK-B5

  GENEL İZİN BAŞVURU DİLEKÇESİ

  TELEKOMÜNİKASYON KURUMUNA

  ....................... hizmetini sunmak/altyapısını kurup işletmek için Kurumunuza genel izin kapsamında kayıtlanmayı talep etmekteyiz.
  Genel izin kapsamında kayıtlanmak suretiyle yetkilendirilmemiz hususunda gereğini arz ederiz.

  Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi/Kişilerin

  Adı-Soyadı

  İmza


  Kaşe

  Tarih  Ek : Başvuru Dosyası (Bu dosya bu Yönetmeliğin Ek-B6’sında belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir.)

  EK-B6

  GENEL İZİN BAŞVURU DOSYASINDA BULUNACAK BİLGİ VE BELGELER

  1. BAŞVURU SAHİBİ SERMAYE ŞİRKETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

  1.1. ADI VE UNVANI

  1.2. ADRESİ

  (Merkez ve şube adresleri ayrı ayrı belirtilecektir.)  1.3. TELEFON VE FAKS NUMARALARI

  1.4. İNTERNET SİTESİ ADRESİ

  1.5. TİCARET SİCİL NUMARASI, VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI

  1.6. ŞİRKETİN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

  1.6.1. ANONİM ŞİRKET İSE;

  1.6.1.1. YÖNETİM KURULU (İDARE MECLİSİ) BAŞKANI VE ÜYELERİNİN ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ

  1.6.1.2. GENEL MÜDÜRÜN ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ

  1.6.1.3. MUHASEBE VE FİNANS İŞLERİNDEN SORUMLU EN ÜST ŞİRKET YETKİLİSİNİN ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ

  1.6.2. LİMİTED ŞİRKET İSE;

  1.6.2.1. ŞİRKET ORTAKLARININ ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ

  1.6.2.2. ŞİRKET SORUMLU MÜDÜRÜNÜN ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ

  1.6.2.3. MUHASEBE VE FİNANS İŞLERİNDEN SORUMLU KİŞİNİN ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ
  2. SUNULMAK İSTENEN HİZMET İLE İLGİLİ BİLGİLER

  2.1. HİZMETİN TÜRÜ

  2.2. HEDEF KİTLE

  (Hizmetin sunulmasının plânlandığı kesim hakkında bilgi verilecektir.)  2.3. COĞRAFİ KAPSAMA ALANI

  (Hizmetin ulusal/bölgesel/yerel bazdan hangisinde verileceği açıklanacak ve kapsama alanı ölçekli bir harita üzerinde belirtilecektir.)  2.4. HİZMET SUNUMUNA BAŞLAMA TARİHİ

  (Bu kısımda, hizmet sunumuna başlanmasına ilişkin plânlanan tarih belirtilecektir.)  2.5. HİZMET SUNUMUNU SONLANDIRMA TARİHİ

  (Bu kısımda, hizmet sunumunun sonlandırılmasına ilişkin plânlanan tarih öngörülebiliyorsa belirtilecektir.)  2.6. SUNULACAK HİZMET KAPSAMINDA VERİLECEK ACİL HİZMETLER VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

  (Sunulacak hizmet kapsamında verilecek acil hizmetler (yedeklemeler vb.) ve güvenlik hizmetleri (veri güvenliği vb.) belirtilecektir.)  2.7. HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİ

  (Sunulacak hizmetin hangi ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi ölçütlerine göre verileceği, altyapı arızalarında uygulanacak yedekleme prosedürleri vb. bilgiler açıklanacaktır.)


  3. KURULMAK VE İŞLETİLMEK İSTENEN ALTYAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER

  3.1. ALTYAPININ TANIMI

  (Bu bölümde, kurulacak ve işletilecek altyapının tanımı, sistemin çalışma mantığı ile blok diagramı, hangi alt-birimlerden oluştuğu (sabit ve mobil istasyonlar, abone terminalleri vb.), alt-birimlerin sayıları vb. bilgiler ayrıntılı olarak belirtilecektir.)  3.2. ALTYAPININ KURULMASINDA VE İŞLETİLMESİNDE KULLANILACAK TEKNOLOJİLER

  3.3. FAALİYETİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ GÖRÜLEN TESİS, MAKİNE, DİĞER TEÇHİZATA İLİŞKİN BELGELER,

  3.4. TAHSİS EDİLMESİ TALEP EDİLEN FREKANS BANDI

  (Bu kısım, frekans tahsisi gerektiren hizmetler için doldurulacaktır.)  3.5. TAHSİS EDİLMESİ TALEP EDİLEN NUMARALAR

  (Bu kısım, numara tahsisi gerektiren hizmetler için doldurulacaktır.)  3.6. KULLANILACAK UYDULAR

  (Bu kısım, uydu kullanımı gerektiren hizmetler için doldurulacaktır. Kullanılacak uydular ve pozisyonları ile uydu işletmecileri ile anlaşma yapılıp yapılmadığı belirtilecektir.)  3.7. ACİL DURUMLARDA ALTYAPIDAN FAYDALANILMASI AMACIYLA UYGULANACAK ACİL DURUM VE GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ

  (Deprem, sel vb. acil durumlarda alınması planlanan önlemler belirtilecektir.)  3.8. ALTYAPININ DİĞER ŞEBEKELERLE ARABAĞLANTI İHTİYACINA İLİŞKİN BİLGİLER
  EKLER
  Ek-1 Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiğini belirten son altı (6) ay içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı aslı veya noter tasdikli sureti
  Ek-2 Şirketin tescil ve ilan olduğu ve son ortaklık durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti
  Ek-3 Şirketin imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti
  Ek-4 Taahhütname (Aşağıdaki şekilde hazırlanarak başvuru dosyasına eklenecektir)
  Her sayfası kaşelenip, parafe edilen bu başvuru dosyamızda beyan ettiğimiz bilgilerin doğru olduğunu, yanlış ve eksik beyanlarımız halinde ortaya çıkacak tüm mali, idari ve cezai yükümlülükleri peşinen kabul ettiğimizi ve şirketimizin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 28inci maddesinde sayılan şartları taşıdığını kabul ve taahhüt ederiz.

  Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi/Kişilerin

  Adı-Soyadı

  İmza


  Kaşe

  Tarih      Ana sayfa


  Yetkilendirme yönetmeliĞİ taslağI

  Indir 173.85 Kb.