bilgiz.org

Yemek Hizmeti Alınacaktır

 • İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
 • İhale Kayıt Numarası : 2017/153912
 • Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 ILGIN/KONYA b)
 • 2-İhale konusu hizmetin a)
 • 12 Ay tam zamanlı İş Güvenliği Uzmanı, 12 ay süresince aylık 85 saat İş yeri hekimi ile 12 ay süresince 1 kişi ve 4 ay ilave 2 kişi ile diğer sağlık personeli hizmetlerinin yerine getirilmesi.
 • Ilgın Şeker Fabrikası c)
 • Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA b)
 • İstekliler teklifleri ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş ve ihale tarihi itibari ile vize süresi dolmamış OSGB yetki belgesini sunacaklardır.
 • 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 • 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 • 118 TRY (Türk Lirası)
 • TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ILGIN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü27.78 Kb.

  Indir 27.78 Kb.

  Formun Üstü

  Formun Üstü  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ ALINACAKTIR

  TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ILGIN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

  İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası

  :

  2017/153912

  1-İdarenin

  a) Adresi

  :

  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 ILGIN/KONYA

  b) Telefon ve faks numarası

  :

  3328857200 - 3328857210

  c) Elektronik Posta Adresi

  :
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

  :

  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu hizmetin

  a) Niteliği, türü ve miktarı

  :

  12 Ay tam zamanlı İş Güvenliği Uzmanı, 12 ay süresince aylık 85 saat İş yeri hekimi ile 12 ay süresince 1 kişi ve 4 ay ilave 2 kişi ile diğer sağlık personeli hizmetlerinin yerine getirilmesi.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Yapılacağı yer

  :

  Ilgın Şeker Fabrikası

  c) Süresi

  :

  İşe başlama tarihi 01.07.2017, işin bitiş tarihi 30.06.2018

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer

  :

  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

  b) Tarihi ve saati

  :

  19.04.2017 - 14:30

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

  İstekliler teklifleri ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş ve ihale tarihi itibari ile vize süresi dolmamış OSGB yetki belgesini sunacaklardır.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
  13.Diğer hususlar:

  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.  Formun Altı
  TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

  ILGIN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ


      Ana sayfa


  Yemek Hizmeti Alınacaktır

  Indir 27.78 Kb.