bilgiz.org

Yabancilarin tüRKİYE’de mukim olup olmadiğini
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü47.74 Kb.

Indir 47.74 Kb.

EK-4

MUKİMLİK BELGESİ” TALEP EDEN YABANCILAR İÇİN SORU FORMU(QUESTIONNAIRE FOR FOREIGNERS REQUESTING “CERTIFICATION OF RESIDENCE”)
A- KİŞİSEL BİLGİLER (YOUR PERSONAL DETAILS)


1

Adınız (Name)
Soyadınız (Surname)2

Doğum Tarihiniz (gün/ay/yıl)

(Date of Birth)(date/month/year)3

İkametgah Adresiniz

(Residential Address)4

(Varsa) İşyeri Adresiniz

(If any, business address)
5

Telefon Numaranız

(Telephone number)6

(Varsa) Yabancı Kimlik Numaranız ve Pasaport Numaranız veya Vergi Kimlik Numaranız ile bağlı olduğunuz Vergi Dairesinin adı

(If any, Foreign Identity Number and Passport Number or Tax Identity Number with name of the Tax Office you are registered to)


7

(Varsa) Sizinle irtibat kurabileceğimiz

kişinin ad-soyadı, telefon numarası ve pasaport numarası

(If any, name-surname, telephone number and passport number of reference/contact person)


B- SORULAR (QUESTIONS)


SORU 1

(QUESTION1)


Türkiye’de daimi meskeniniz var mı?

(Burada daimi meskenden kastedilen, kişinin kiralamış ya da mülkiyeti altına almış olsun, evi devamlı kullanım amacıyla sahiplenmesi ve düzenlemesidir. Kısa süreli ve geçici kullanımlarda (örneğin tatil, iş-eğitim seyahati ) daimi meskenin varlığı kendini göstermemekte; daimi meskenden söz edebilmek için evin her zaman ve sürekli kullanım amacıyla düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


Do you have a permanent home available to you in Turkey?

(As regards the concept of home; it should be observed that any form of home may be taken into account ( house or apartment belonging to or rented by you, rented furnished room) But the permanence of the home is essential; this means you should dwell continuously, not occasionally or not for a short time of period including travel for pleasure, business travel, educational travel, attending a course at a school, etc.)CEVAP 1

(ANSWER 1)


EVET (YES) HAYIR (NO)DAİMİ MESKENİNİZİN ADRESİ:(YOUR PERMANENT HOME ADDRESS): ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

SORU 2

(QUESTION 2)

Türkiye’de fiili olarak hangi tarihten itibaren ikamet etmektesiniz?
From which date have you been actually residing in Turkey?

CEVAP 2 (ANSWER 2)

Tarih (Date):
…………………………………………………………………………..
SORU 3

(QUESTION 3)


Türkiye dışında bir ülkede de daimi meskeniniz var mı? Eğer var ise; daimi meskeninizin bulunduğu diğer ülkeyi ve o ülkede yıl içinde (takvim yılı, mali yıl, vb. ) kaldığınız toplam süreyi belirtiniz.
Do you have a permanent home available to you in another country rather than Turkey? If your answer is yes; please specify the name of the other country and periods you stayed in a year (calendar year, fiscal year, etc. ).


CEVAP 3 (ANSWER 3)

EVET (YES) HAYIR (NO)

↓ ↓


Lütfen 5. soruya geçiniz.

Ülke ismi: Please go on with the question number 5.

Dönem:
State:…………………..

Periods:………………..


SORU 4

(QUESTION 4)

CEVAP 4 (ANSWER 4)


Lütfen aşağıda sayılan kriterlerin sizin için hangi ülkede bulunduğunu işaretleyiniz.

Please specify the country for which the following criteria apply (for you)
Türkiye Diğer ülke

(Turkey) (other State)

Aile (family)

Sosyal İlişkiler (social relations)

Meslek (occupation)
Kültürel ve politik ilişkiler

(social and political relations)


Sahip olunan mal varlığının idare edildiği yer

( the place from which you administer your property).


Kalmayı adet edindiğiniz evin bulunduğu ülke(the State you have an habitual abode)
SORU 5

(QUESTION 5)


Hangi ülkenin vatandaşısınız?
What is your nationality?


CEVAP 5 (ANSWER 5)

…………………………………SORU 6

(QUESTION 6)

Türkiye’de hangi amaçla (sürekli kalma amacıyla mı veya belli ve geçici bir görev veya iş için mi) ikamet etmektesiniz?
What is your purpose (for the purpose of permanent stay or the purpose of certain and temporary duty or work) of residence in Turkey?


CEVAP 6 (ANSWER 6)

………………………………………………………................................

………………………………………………………................................

………………………………………………………................................

………………………………………………………................................

………………………………………………………................................

………………………………………………………................................


SORU 7

(QUESTION 7)


Türkiye’de belli ve geçici bir görev veya iş için ikamet ediyor iseniz;

  1. Yaptığınız işin niteliği nedir?

  2. Yaptığınız işin süresi nedir? (Sözleşme var ise Türkçe örneğini ekleyiniz)


If you reside in Turkey for the purpose of a certain and temporary duty or work;

  1. What is the qualification of your job?

  2. What is the duration of your job?(If there is a contract, please attach a copy of your contract in Turkish)
CEVAP 7 (ANSWER 7)

a)………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….SORU 8

(QUESTION 8)

Belirli bir dönüş tarihiniz var mı?
Do you have a certain date of return?

CEVAP 8 (ANSWER 8)

EVET (YES) HAYIR (NO)

Dönüş Tarihi: …………………………………………Date of return: …………………………………………SORU 9

(QUESTION 9)


Türkiye’de ya da yurt dışında vergi ödüyor musunuz? Ödüyorsanız hangi gelirleriniz için vergi ödüyorsunuz?
Do you pay tax in Turkey or abroad? If your answer is yes, for which income do you pay tax?

CEVAP 9 (ANSWER 9)

EVET (YES) HAYIR (NO)


Türkiye’de vergi ödüyorum.(I’m paying tax in Turkey)

-Gelir Türleri (types of income):

………………………

………………………

………………………

Yurt dışında vergi ödüyorum.(I’m paying tax abroad)

-Gelir Türleri (types of income):

………………………

………………………Eklemek istediğiniz diğer hususlar (Other issues you want to specify):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

I confirm that the information I declared above is true.

AD-SOYAD/NAME-SURNAME İMZA/SIGNATURE


Gelir İdaresi Başkanlığı gerektiğinde verilen bilgilerin doğruluğunu tespit etme ve yapılan tespitlere göre işlem yapma yetkisine sahiptir. Yanlış bilgi verilmesinden doğan her türlü sonuçtan kişi şahsen sorumludur.The Presidency of Revenue Administration has the authority to determine the accuracy of the information provided and to carry out the transactions with respect to these determinations. Declarant is responsible for all consequences resulted from misstatement.


    Ana sayfa


Yabancilarin tüRKİYE’de mukim olup olmadiğini

Indir 47.74 Kb.