bilgiz.org

Uzaktan Eğitim ve Çoklu Ortam Uygulamaları

 • Sınıf B: 5,6 ve 8 no’lu dokümanlar
 • Sınıf B: 1,4,5,6 ve 9 no’lu dokümanlar • Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü85.9 Kb.

  Indir 85.9 Kb.

  Internete Dayalı Uzaktan Eğitim ve Çoklu Ortam Uygulamaları

  M. Hakan Çetiner, Çiğdem Gencel, Y. Murat Erten


  ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri ABD

  hakan@ii.metu.edu.tr, cgencel@ii.metu.edu.tr, erten@ii.metu.edu.tr  Özet
  Günümüzde Internet altyapısı kullanılarak yapılan uzaktan eğitime yönelik çalışmalar yaygınlaşmaktadır. Bu yolla üniversitelerde ve orta öğrenim kurumlarında dersler açıldığı gibi, sertifika programları da düzenlenmektedir. Internet'e yönelik teknolojik yenilikler bu tür derslerin hazırlanması sırasında video, ses, animasyon gibi çoklu-ortam araçlarının kullanımına imkan vermektedir. Bu da geleneksel sınıf ortamının, Web üzerine sanal sınıf olarak taşınmasını sağlamakta ve eğitimi daha zengin ve etkin kılmaktadır.
  Bu çalışmada, uzaktan eğitim ve çoklu ortam uygulamaları değerlendirilmiştir. Ayrıca, ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından yürütülen çoklu ortam destekli uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında yer alan derslerdeki uygulamaların getirdiği bilgi aktarım zamanı sorunlarını değerlendirmek amacıyla performans analizleri yapılmış ve uzaktan eğitimde kullanılan çokluortam araçlarının (ses, video, imge vs) sunucu ve ağlar üzerine getirdiği yük araştırılmıştır.

  1. Uzaktan (Senkron / Asenkron) Eğitim
  Tanımı
  Aşağıda Uzaktan eğitim kavramının literatürde bulunan çok sayıdaki tanımlarından iki tanesi verilmiştir [1]
  "Eğitimin ya da çalışmanın uydu, video, ses, bilgisayar, çokluortam teknolojisi ve benzer araçlar ile elektronik olarak uzak bir mekana ulaştırılmasıdır."
  "Eğitmen ve öğrencinin farklı mekanlarda bulunduğu bir eğitim deneyimidir."
  Kuşkusuz bu ve benzeri tanımlamaların hiçbiri Uzaktan eğitimin doğasını ve amacını tam anlamıyla yansıtmamaktadır. Bu durum, eğitimi sadece sınıf içi eğitim olarak tanımlamaya benzemektedir. Ancak bu tür tanımlamalar doğrultusunda Uzaktan eğitimin anahtar özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz [2]:


  1. Eğitmen ve öğrencinin eğitim sürecinin büyük bir bölümünde coğrafyasal olarak farklı yerlerde bulunmaları,

  2. Eğitim ortamının eğitmen, öğrenci ve ders içeriğini bir araya getirmek için kullanılması,

  3. Eğitmenin, öğrencinin ve eğitim kurumun iki yönlü iletişimlerinin sağlanması,

  4. Yer ve / veya zamandan bağımsızlığın sağlanması,

  5. Öğrencinin eğitmenin etkisi altında olmaksızın kendi istemi ile öğrenmesi.


  Tarihçesi
  Uzaktan eğitim çalışmaları 200 yıldan daha eski yıllara kadar uzanmaktadır. [1] Örneğin, 1728 yılında Boston Gazetesi'nde mektup ile stenografi dersleri verildiğine ilişkin reklamlar bulunmuştur. 1890'lı yıllarda Avustralya'daki Queensland Üniversitesi kampus dışına açık bir eğitim programı yürütmüştür. Benzer bir programı da 1920 'lerde Columbia Üniversitesi gerçekleştirmiştir. 1930'lara gelindiğinde radyo artık pek çok okul tarafından bir uzaktan eğitim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1950'lerde ise Amerika'da özellikle askeri amaçlı olarak kullanılan uzaktan eğitim için kağıt tabanlı iletişim ortamı kullanılmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde günümüze gelindiğinde ise disketler, video kasetler, CD-ROMlar, uydu yayınları, video konferanslar ve Internet, uzaktan eğitim çalışmalarında önemli bir yer edinmişlerdir.
  Türleri
  Aşağıdaki şekil ve örnek açıklamalar uzaktan eğitim çeşitlerini açıkça ortaya koymaktadır [3].
  EĞİTMEN / ÖĞRENCİ  Aynı mekanda

  Bir kısmı aynı bir kısmı farklı mekanda

  Tamamen farklı bir mekanda

  ZAMAN

  Zamandan bağımsız  A

  Zamandan yarı bağımsız

  D

  E

  B

  Zaman bağımlı
  C


  Şekil 1. Uzaktan eğitim Türleri  • "A", eğitmen ve öğrencinin hiçbir şekilde karşılaşmadığı, bir başka deyişle eğitimin yer ve zamandan bağımsız olarak yürütüldüğü durumdur. Bu tür uzaktan eğitimde ders içeriğinin dağıtılması için Dünya Çapında Ağ (World Wide Web - WWW), iletişim için ise e-posta kullanılabilir.

  • "B", eğitimin tamamen yerden bağımsız, fakat zamana ise yarı bağımlı olarak yürütüldüğü durumdur. Bu tür uzaktan eğitimde, karşılaşılan özel bir problemi çözmek ya da ders kapsamında yer alan bir soruyu cevaplandırmak için Internet Bağlantılı Sohbet (Internet Relay Chat - IRC) gibi etkileşimli Web araçları kullanılabilir.

  • "C", eğitimin tamamen yerden bağımsız, ancak zamana tam bağımlı olarak yürütüldüğü durumdur. Karşılıklı olarak soruların sorulduğu ve cevaplandığı video konferans sistemi bu tür uzaktan eğitim çalışmalarında kullanılabilir.

  • "D", eğitimin bir kampus içinde elektronik tartışma destekli olarak yüz yüze sınıf ortamında yürütüldüğü durumdur.

  • "E", eğitimin bir kısmının yüz yüze gerçekleştirildiği (yer/zaman tam bağımlı), bir kısmının ise tamamen uzaktan verildiği (yer/zaman bağımsız) durumdur. Genel olarak, programın başlangıç kısmı ve sonunda yer alan sınav aşamaları yüz yüze gerçekleştirilirken, ara aşamalar "A" durumundaki gibi yürütülmektedir.


  Özellikleri:
  Uzaktan eğitimin tipik özellikleri aşağıda özetlenmiştir [4].

  1. Küreselleşme

  Uzaktan eğitim hizmeti veren kurumlar genel olarak küresel düzeyde eğitim verebilecek niteliğe sahiptirler. 100 yılı aşkın bir süredir Avrupa'da (özellikle İngiltere ve Fransa) bu tür faaliyetlerde bulunan eğitim kurumları deniz aşırı ülkelerdeki çalışan resmi görevli ya da ticaretle uğraşan vatandaşlarına düzenli olarak uzaktan eğitim hizmeti vermektedir.

  1. Kişiselleştirme

  Doğu ve Batıdaki Geleneksel Eğitim sisteminin en belirgin özelliği eğitmen ve öğrencinin yüz yüze iletişim kurmasıdır. Bu tip eğitim genel olarak öğrencilerin değişik zeka ve öğrenme yetenekleri yerine grubun genel seviyesine göre düzenlenmektedir. Ancak ideal olan, her öğrencinin kişisel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış ders içerikli eğitim sistemidir. Geleneksel Eğitim anlayışı ile gerçekleştirilmesi çok zor olan bu sistem, uzaktan eğitim sayesinde hayata geçirilmeye başlanmıştır.

  1. Özelleştirme

  Uzaktan eğitim sistemi, öğrenciyi sınıf ortamından alarak bireysel olarak eğitilebileceği bir konuma taşır. Bu sistemde, kurumsal öğrenmenin yerini bireylere göre özelleştirilmiş öğrenme alır. Bu durumun sağlayacağı avantajların yanı sıra getireceği sosyolojik ve psikolojik dezavantajlar da halen tartışılmaktadır.

  1. Endüstrileşme

  Büyük bir kitlenin bir ürüne olan artan ihtiyacını karşılayabilmek için ilgili endüstrilerin kurulmasına benzer bir şekilde, insanların artan eğitim taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek için uzaktan eğitim kurumlarının açılması kaçınılmaz duruma gelmiştir.

  1. Geleneksel Eğitime uygun olmayan öğrencilere hizmet verme

  Uzaktan eğitim, dünya çapında her yıl milyonlarca kişi tarafından tercih edilen bir eğitim sistemidir. Bununla beraber ilgili eğitim kurumundaki ders saatlerine yer / zaman açısından katılma imkanı olmayanlar (tam zamanlı olarak çalışanlar - memurlar, askerler - farklı şehir / ülkede yaşayanlar) için beklenilen bir seçimdir. Bu eğitim sistemi hasta, özürlü ve suçlu insanlar için ise tek seçenektir.

  1. Hareket kabiliyeti

  1980'li yıllarda, uzak mesafeler arasında iletişim kurmak amacıyla sabit bilgisayar konferans sistemleri ve iki yönlü video konferans sistemleri kullanılmakta iken, günümüzde bunlara ilave olarak portatif bilgisayarlar ve cep telefonları önemli düzeyde kullanılmaya başlanmıştır.
  Yer / zaman bağımsız uzaktan eğitim sistemi, kablosuz iletişim imkanı sayesinde kişilere eğitim esnasında hareket özgürlüğü de sağlamıştır.

  1. Hızlı geri besleme

  Günümüzde uzaktan eğitim sayesinde öğrenciler, e-posta yolu ile dünyanın herhangi bir yerinden günün herhangi bir saatinde ödevlerini gönderebilmekte ve bu çalışmalarının değerlendirme sonuçlarını hemen aynı şekilde WWW üzerinden alabilmektedirler.


  1. Diğer eğitim sistemlerine göre ucuz olması

  Altyapıya yönelik yatırımın çok yüksek düzeyde olması ya da öğrenci başına düşen ücretlendirmenin Geleneksel Eğitime göre daha yüksek olması veya yapılan yatırım maliyetini karşılayacak sayıda öğrencinin bulunamaması durumları hariç, genel anlamda uzaktan eğitim, eğitim sistemleri arasında en ucuz olanıdır.  1. Teknoloji ve Eğitim

  Sanal sınıflar uydu veya sıkıştırılmış video kodlama ya da tam band genişliği kullanılarak birbirlerine bağlanabilmekte ve bu sayede kişiler uzak yerlerde olsalar bile yüz yüze eğitim alabilmektedirler.

  1. Vergi yükümlülerine eğitim

  Ulusal eğitim bütçeleri kullanılarak, ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde vatandaşların eğitim görmeleri sağlanmaktadır. Devlet bu bütçeyi çalışan kesimden topladığı vergiler ile oluşturmaktadır. Günümüzde profesyonel iş hayatı sürekli yenilenmeyi bir başka deyişle hayat boyu eğitimi gerektirdiğinden, uzaktan eğitim bu kişilerin işlerini devam ettirebilmeleri için vazgeçilmez olmaktadır. Bu sayede ulusal eğitim bütçesi için daima kaynak bulmak mümkün olacaktır.
  Etkin Uzaktan Eğitim
  Uzaktan eğitim alan öğrencilerin, Geleneksel Eğitim alanlar kadar bilgilendirilip bilgilendirilmediği eğitimciler arasında bir tartışma konusudur. Yapılan bir araştırma göstermiştir ki, ders hazırlamada uygun metod ve teknolojiler kullanılmış, öğrenci-öğrenci etkileşimi ve öğrenci-eğitmen geri beslemesi sağlanmış ise uzaktan eğitim, Geleneksel Eğitim kadar etkili olmaktadır. [5]
  Başarılı bir uzaktan eğitim programı için önemli olan üç temel nokta şunlardır :


  1. Bilgilendirme Biçiminin Tasarımı: Geleneksel Eğitim yöntemlerinin uzaktan eğitim için de kullanılması her zaman uygun olmayacaktır. Yeni teknolojilerin kazandıracağı faydalardan yararlanmak için yeni bilgilendirme biçimlerinin tasarlanması ve yaratılması gerekmektedir.

  2. Teknoloji: Bir eğitim programının başarılı olmasında uygun tipte teknolojilerin kullanılması çok önemlidir. Kullanılacak teknoloji(ler) seçilmeden önce beklentilerin belirlenmesi, zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.

  3. Destek: Konu ile ilgili birçok değişik kaynaktan alınabilecek destek, hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin etkin ve verimli uzaktan eğitim yöntemleri geliştirmelerini teşvik edecektir.

  Sonuç olarak, etkin bir uzaktan eğitim programı, öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve ders gerekliliklerini karşılaşıbilecek şekilde planlanmalı ve geliştirilmelidir.  2. Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Çoklu Ortam Uygulamalarının Kullanılması
  Çoklu Ortam ve Uzaktan Eğitim
  Çoklu ortam en genel anlamda, bir bilgisayar tabanlı uygulamada, normal yazı, ses, görüntü, grafik, video ve animasyon gibi görsel araçların kullanılmasıyla desteklenen bir kullanıcı ara yüzüdür. [6]
  Geleneksel eğitimde son yıllarda tepegöz, projektör, video, vb. araçlar kullanılmaktaydı. Günümüzde bilişim teknolojisinin en çarpıcı gelişmelerinden birisi WWW; normal yazı, grafik, görüntü ve sesin Internet üzerinden iletildiği çoklu ortam ağıdır. Çeşitli ortamlardan, değişik formatlarda alınan malzemeleri bütünleştirme yeteneğine sahip olan Web, eğitmenlerin etkin ve verimli bir ders hazırlamalarına olanak sağlamaktadır.
  Uzaktan Eğitimde Çoklu Ortam Uygulamalarının Yararları


  • Öğrenme zamanının kısalması: Yapılan araştırmalar göstermektedir ki ilgili konunun öğrenilme süresini önemli düzeyde azaltmaktadır.

  • "Akılda Tutma" seviyesinin artması: Etkileşimli çoklu ortam uygulamaları öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılım olanağı vermektedir.

  • Etkin iletişim imkanı vermesi: E-posta, tartışma listesi ve hatta video konferans sistemi sayesinde eğitmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci iletişimi mekandan bağımsız olarak yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

  • Öğrencilerin etkileşimli eğitimden hoşlanması: Etkileşimli çoklu ortam uygulamaları, bilginin aydınlatıcı ve eğlenceli bir şekilde ifade edilmesine yardım etmektedir.


  Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitimde Çoklu Ortam Erişim Metotları:
  Bağımsız Sunucu (Stand Alone): Dersle ilgili malzeme (yazılımlar, ders içeriği, vb.) tek bir bilgisayar üzerinde çalışmaktadır.
  CD-ROM: Dersle ilgili malzemenin bir bölümü hard disk, video, ses, ve animasyon dosyalarını içeren diğer bölümü kompakt disk üzerinde çalışmaktadır.
  Omurga Ağı (Ana Frame): Ders malzemesi bir ana frame ağı üzerinden öğrencilere ulaştırılmaktadır. Ancak eğitim metin tabanlı ve tek renkli görüntü üzerinden yürütülmektedir.
  Yerel İletişim Ağı (Local Area Network - LAN) / Geniş Alan Ağı (Wide Area Network - WAN): Bir ağ sunucusunda depolanan ders malzemesi, çok sayıda kullanıcının erişimine imkan sağlamaktadır. Bu yaklaşım sayesinde, sadece ağ sunucusundaki ders malzemesinin güncellenmesiyle tüm öğrenciler zaman kaybetmeksizin ders notlarının son şekline erişebilmektedirler. Ayrıca, güncellenmiş malzemenin tüm öğrencilere gönderilmesine gerek olmaması genel maliyeti düşürmektedir.
  Internet / Intranet: Bu özellikle küçük ya da büyük dağınık yapılanmış organizasyonlar için uygun bir çözümdür. Bu metot LAN / WAN erişim metodunun geniş kitlelere, daha uzun erişim süresiyle hitap eden şekli gibi düşünülebilir.
  Çoklu Ortam Destekli Örnek Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması - "METU-Online"
  "METU-Online" olarak adlandırılan uzaktan eğitim programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir. Dönem bazında Web tabanlı olarak hazırlanan dersler, hem kampus içi hem de kampus dışı öğrencilere verilmektedir. Üniversitenin farklı bölümlerine ait bu dersler, genel olarak yukarıda belirtilen "B", "D", ve "E" uzaktan eğitim şekilleriyle yürütülmektedir. 1998-1999 öğretim yılında METU-Online, 2000'in üzerinde öğrenci tarafından kullanılmıştır.
  1997 yılına ait bir çalışmamızda [7], METU-Online bünyesindeki çoklu-ortam destekli derslerde kullanılabilecek video ve ses gibi veri türlerine erişim süreleri ölçülmüştür. Bu amaçla değişik kodlama yöntemleri kullanılarak oluşturulmuş dosyalara 28800 Kb/sn hızında modemler (ortalama 21.76 Kb/sn veri aktarım hızına erişilebilmiştir) ve yerel alan ağları üzerinden erişilerek testler yapılmıştır.
  Sonuçlar bu veri tiplerinin uzaktan eğitimde bazı kriterlere uyulduğu takdirde kullanılabileceğini göstermektedir. Örneğin, sıkıştırma açısından 83 saniyelik bir video çekimi RealVideo standartlarına göre sıkıştırıldığı takdirde pratik olarak kabul edilebilir sürelerde ekrana taşınabilmektedir. Dolayısıyla bu yöntemin Internet üzerinden yürütülecek uzaktan eğitimde kullanıma uygun olduğu gözlenmiştir.

  3. İş Yükü Analizi
  Birçok alıcı, sunucu, ve ağdan oluşan dağınık bir sistemin performansı, üzerindeki iş yükünün özelliklerine bağlıdır. Bunun için, sistem performansı değerlendirilirken ilk önce üzerindeki iş yükü belirlenmelidir. Bu yük, sistemin belirli bir süre içinde çevresinden aldığı tüm girdiler kümesidir.
  Birçok öğesi olan iş yükünü kontrol altında tutabilmek için, iş yükünü tanımlayabilecek nitelikte kısa ve öz bilgilere ihtiyaç vardır. Bu da bir iş yükü modeli yaratmakla sağlanabilir. Oluşturulacak modelin özellikleri ve parametreleri çalışmanın amacına bağlıdır. Model oluşturmada her bir yöntem analiz ve tanımlamaya farklı bir yaklaşım gerektirse de, genel birtakım yöntemler belirlenmiştir.
  İş yükü belirlenirken birbirinden farklı bileşenler hesaba katılmalıdır. Örneğin, bir video clip veya küçük bir HTML dokümanı için talepte bulunmak aynı değildir. Bu tür durumlarda sunucuya yapılan talepleri sınıflandırmak, modelin gerçeği yansıtması açısından gereklidir. Bunun yanısıra, benzer biçimdeki dokümanların boyutlarına (küçük, orta, büyük) göre sınıflandırılması da performans değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır. Bunun için sınıflama algoritmaları geliştirilmiştir.
  Bu çalışmada En Küçük Uzaklık Ağacı (Minimal Spanning Tree, MST) sınıflandırma algoritması kullanılmıştır [8]. Bu algoritma için izlenmesi gereken adımlar aşağıda özetlenmiştir:  1. Başlangıç sınıf sayısını iş yükü bileşenlerinin sayısına eşitlenir (örn., j=p),

  2. İstenilen sınıf sayısı elde edilinceye dek aşağıdaki adımları tekrarlanır

  3. j sınıflarının her birisi için Cj orta nokta değerlerini belirlenir. Bu değer bir sınıf içinde yer alan tüm noktaların aritmetik ortalamasına eşittir,

  4. j x j iç sınıf uzaklık matrisinin hesaplanır (matriste bulunan her bir eleman (m,n) sınıfların orta noktaları arasındaki uzaklığı temsil etmektedir),

  5. Uzaklık matrisinin sıfırdan farklı en küçük elemanı (q,r) belirlenir. Bu ifade göstermektedir ki, q ve r sınıfları birleştirilmelidir. Daha sonra sınıf sayısını 1 eksiltilir. (jj-1).

  Bu çalışmada ilk önce "METU-Online" sunucusunda bulunan derslere ait (gif formatındaki) resim dosyaları arasından rastgele 10 adet seçilmiştir. Daha sonra bu dosyalara kullanıcıların belirli bir güne ait ulaşım sayıları, ve dosya boyutları belirlenmiştir. Elde edilen veriler MST sınıflama algoritması kullanılarak 3 ana doküman tipine göre sınıflandırılmıştır.


  İkinci iş yükü çalışmasında ise yukarıda anlatılan işlemler "EĞİTEN" sunucusunda bulunan dosyalar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Eğiticilerin Eğitimi Enformatik Sertifika Programı, EĞİTEN, ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından yürütülmüş olan bir uzaktan eğitim programı olup, amacı Türkiye Üniversiteleri Enformatik Bölümleri’nde açılacak dersleri verebilecek öğretim elemanlarının eğitilmesidir. 1 Şubat -1 Ekim 1999 tarihlerinde iki dönem olarak gerçekleştirilmiş olan programa değişik devlet üniversitelerinden toplam 50 kişi katılmıştır.
  Aşağıdaki tablolar sunucular üzerindeki genel yükü, kullanılan verileri, ve MST algoritmasının sonuçlarını özetlemektedir.
  "METU-Online", aynı zamanda Enformatik Enstitüsü'ne de hizmet veren euclid adlı bir sunucuda bulunmaktadır. Bu sunucu için yapılan 24 saatlik ölçümlerde sunucuya 29661 talep gelmiş ve 265 929 755 byte veri transfer edilmiştir. Bu rakamlar saniyede 0.3433 talebe ve talep başına da 8.965 Mbyte a karşılık gelmektedir. Bunların arasında 14114 talep "METU-Online" dosyalarına yapılmış ve 187 Mbyte veri transfer edilmiştir. Bu da 0.1634 talep/sn ve 13281 byte/talep oranlarına karşılık gelmektedir.
  "EĞİTEN" programı salt bu amaçla kullanılan bir sunucu üzerinden yürütülmektedir. Bu sunucu istatistikleri ise bir gün içerisinde (24 saat) 3953 talep ve 21Mbyte veri transferi göstermektedir. Bu rakamlar 0.0467 talep/sn ve 5354 byte/talep oranlarına karşılık gelmektedir.

  Örnek 1.: "METU-Online" İş Yükü Çalışması
  Bu çalışma METU Online dosyaları arasından seçilen kütüklere MST algoritmasının uygulanmasını içermektedir.
  Tablo 1. "METU-Online" verileri


  Doküman

  Boyutu (KB)

  Ulaşım Sayısı

  1

  4.6

  9

  2

  4.4

  4

  3

  1.2

  5

  4

  6.1

  7

  5

  22

  3

  6

  66.2

  3

  7

  2.3

  5

  8

  30.4

  3

  9

  268

  7

  10

  81

  12

  Bu tablodaki verilerin üzerinde MST algoritması uygulanarak sınıflandırma yapılmıştır. Algoritma sonucu veriler 3 sınıfa ayrılmış ve sonuçlar Tablo 2 de özetlenmiştir.  Tablo 2. MST Algoritması sonuçları


  Doküman Tipi

  Sınıfı

  Ortalama Boyutu (Kb)

  Ulaşım Sayısı

  Bileşen Sayısı

  Küçük

  A

  2.89

  5.37

  5

  Orta

  B

  41.69

  3.02

  3

  Büyük

  C

  147.91

  9.33

  2

  Sınıf A : 1,2,3,4 ve 7 no’lu dokümanlar,


  Sınıf B: 5,6 ve 8 no’lu dokümanlar,


  Sınıf C: 9 ve 10 no’lu dokümanlar.

  Örnek 2. : "EĞİTEN" İş Yükü Çalışması
  Bu örnekte "EĞİTEN" programında kullanılan sunucu üzerindeki verilerden seçilen 10 dosya üzerinde MST algoritması uygulanmıştır. Seçilen verilerin özellikleri ve MST algoritması sonuçları aşağıda özetlenmiştir.
  Tablo 3. "EĞİTEN" Verileri


  Doküman

  Boyutu (KB)

  Ulaşım Sayısı

  1

  11.9

  7

  2

  24.8

  8

  3

  59.1

  5

  4

  5.2

  7

  5

  2.7

  16

  6

  4.6

  4

  7

  2.1

  3

  8

  32.9

  8

  9

  3.4

  6

  10

  1.4

  3


  Tablo 4. EĞİTEN verileri üzerinde MST algoritması sonuçları

  Doküman Tipi

  Sınıfı

  Ortalama Boyutu (KB)

  Ulaşım Sayısı

  Bileşen Sayısı

  Küçük

  A

  1.74

  3.02

  2

  Orta

  B

  4.47

  9.77

  5

  Büyük

  C

  41.69

  6,31

  3

  Sınıf A : 7 ve 10 no’lu dokümanlar,


  Sınıf B: 1,4,5,6 ve 9 no’lu dokümanlar,


  Sınıf C: 2,3 ve 8 no’lu dokümanlar.  1. Sonuç

  Bu çalışma uzaktan eğitim programlarında Internet altyapısı kullanıldığı zaman ders materyali içerisine çoklu ortam uygulamaları yerleştirilmesinin ağlar ve sunucular üzerindeki etkilerini araştırmak yönünde sürdürülen faaliyetlerin bir parçasıdır. Burada sunucular üzerindeki yükler incelenmiş ve bu yüklerin sınıflandırılmasına ve değişik sınıflara olan erişim eğilimlerinin araştırılmasına çalışılmıştır.


  Sunucular üzerindeki yük rakamları, eğitim programlarının sunucular üzerinde sınırlı talep getirdiğini buna karşılık talepler ile aktarılan veri miktarının yoğun olduğunu göstermektedir.
  Ayrıca sonuçlar genel veritabanı uygulamalarının aksine doküman boyu ve erişim arasında bir ilişki sergilememektedir. Bu sonuç erişimin derslerin dağılımı, katılımcı sayısı, içeriği gibi konulara bağlı olmasıyla yakından ilintilidir. Bu çalışmanın sonucunda, Internet üzerinden verilen uzaktan eğitim uygulamalarında çoklu ortam verileri kullanıldığında veri transfer hızı açısından darboğazın sunuculardan kaynaklanmadığı, önceki çalışmalarda [8] ölçülen iletişim ağının daha problemli olduğu anlaşılmaktadır.


  Kaynakça
  [1] Distance Learning Resource Handbook - http://www.dtic.mil/stinet/special/dlresorc.htm.
  [2] What is Distance Education? - http://www.otan.dni.us/cdlp/distance/whatis.html.
  [3] Lawhead, B., P. et.al., The Web and Distance Learning: What is Appropriate and What is not, Report of the ITICSE'97 Working Group on the Web and Distance Learning, 1997.
  [4] Keegan, D., Distance Education: The World's First Choice for Lifelong Learning, 1998.
  [5] Effective Distance Education - http://www.otan.dni.us/cdlp/distance/effective.html.
  [6] METU-Online, IS514 Multimedia Lecture Notes, 1999.
  [7] Çetiner, M.H., Erten, Y.M., Bilgen, S., Uzaktan Eğitimde Internet Altyapısının Kullanılması, 6. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Konferansı (SİU’98), Kızılcahamam, Ankara, 1998.
  [8] Menascé D.A, Almeida V.A.F, Capacity Planning for Web Performance, Prentice-Hall Inc., 1998.


      Ana sayfa


  Uzaktan Eğitim ve Çoklu Ortam Uygulamaları

  Indir 85.9 Kb.