bilgiz.org

Uşak üNİversitesi EĞİTİm faküLtesi
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü184.3 Kb.

Indir 184.3 Kb.


UŞAK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ABD

OKULLARDA GÖZLEM DERSİ ÇALIŞMA DOSYASI

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYININ ADI-SOYADI:

NUMARASI:

DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ:

Uşak -2016

İÇİNDEKİLER

 • Sorumlu Öğretim Elemanları

 • Dersin Tanımı

 • Hedefler

 • Önerilen Kaynaklar

 • Uyulması Gereken Kurallar

 • Raporların Hazırlanması

 • Uygulamaların Değerlendirilmesi

 • Okullarda Gözlem Dersi Çalışma Planı

 • Devam Çizelgesi

 • Öğrenci Uygulama Formları

 • Öğrenci Değerlendirme Formu


UYGULAMA OKULU:

ÖĞRETİM ELEMANI:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ABD

DERSİN TANIMI

Okullarda gözlem dersi, psikolojik danışman adayının uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programları, öğretmenleri ve okul psikolojik danışma ve rehberlik servisini genel olarak tanımasını sağlamak amacıyla sunulan gözlem ve görüşmelere dayalı bir derstir. Bu derste psikolojik danışman adayının okulu, öğrencileri okul psikolojik danışma ve rehberlik servisini değişik yönleri ile tanıması amaçlanmaktadır.


HEDEFLER

Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki hedeflere ulaşmaları beklenmektedir. 1. Okulun ve psikolojik danışma ve rehberlik servisinin örgütsel yapısını ve işleyişini sistemli bir yaklaşımla tanımış olma.

 2. Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerini gözlem yoluyla tanıma.

 3. Öğrenci kişilik hizmetleri ile ilgili kavramları ve okuldaki uygulamaları bilme.

 4. Psikolojik Danışma Rehberliği gerektiren nedenleri bilme.

 5. Gözlem yoluyla alanla ilgili beceriler geliştirme.

ÖNERİLEN KİTAPLAR

 1. Ragıp Özyürek (2012).Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları. Ankara: Pegem

 2. Binnur Yeşilyaprak (2001). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın

 3. M. Engin Deniz ve Atılgan Erözkan (2012) Psikolojik Danışma Ve Rehberlik. Ankara: Maya Akademi.

 4. Gürhan Can (Editör). (2004) Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Pegem

 5. Samuel T.Gladding (2013). Psikolojik danışma, kapsamlı bir meslek (Çev Ed:N. Voltan-Acar). Ankara: Nobel Yayın.

 6. Rengin Akboy ve Ebru İkiz (2007). Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış. Ankara: Nobel Yayın.

 7. Alim Kaya (Editör) (2004). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık.

 8. Mehmet Güven (Editör). (2008). Psikolojik Danışma Ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık.

 9. Sırrı Akbaba (2012). Psikolojik Sağlığı Koruyucu Rehberlik. . Ankara: Pegem Yayıncılık.

 10. PDR Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar (2000). Ankara: Türk PDR Derneği.

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Staj süresince psikolojik danışman adaylarının bazı kurallara uymaları ve dikkat etmeleri önemlidir. Bunlardan bazıları şunlardır. 1. Okullarda uygulanan yönetmeliklere uymalısınız.

 2. Okulda iletişim kuracağınız kişilerle saygıya dayalı olumlu iletişim kurmalısınız.

 3. Mesleki ve kişisel anlamda okul psikolojik danışmanını ya da kendinizi zor durumda bırakacak tutum ve davranışlardan uzak durmalısınız.

 4. Okula düzenli giderek programda verilen etkinlikleri gerçekleştirmelisiniz.

 5. Okuldaki süreçlerinizde “uzman” değil, “aday psikolojik danışman” olduğunuzu dikkate alarak okuldaki işleyişe ilişkin tutumlarınızı belirlemelisiniz.

 6. Uygulama için gittiğiniz okullarda İmza Formunu doldurmakla yükümlüsünüz.

 7. Öğretim Üyesi tarafından verilen haftalık Gözlem Etkinliklerini aksatmadan yapmalısınız.


RAPORLARIN HAZIRLANMASI

 1. Raporlarda istenilen bilgilerin dışında bilgilere yer verilmemelidir.

 2. Uygulama Formatı örnek sayfa olarak verilmiştir. 1 Etkinlik birkaç sayfa sürebilir. Tek sayfa sınırı yoktur.

 3. Raporlar, ayrıntılı yazılmalıdır. Asla, kısa olmamalıdır.

 4. Çeşitli nedenlerden dolayı (örneğin, Psikolojik Danışman Adayının ya da Okul Psikolojik Danışmanının rahatsızlanması) vb haftalık etkinliğin aksaması durumunda yapılması istenilen etkinlikler bir sonraki hafta telafi edilmelidir.

 5. Haftalık olarak hazırlanan Etkinlik Formları, her hafta Dersin Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlileri tarafından imzalanacaktır.

 6. Yapılmayan Etkinlik için 0 (sıfır) puan verilecektir.

 7. Raporlar bilgisayarla yazılacaktır. Haftalık etkinlikler dosyalara konularak vize dönemlerinde dersin öğretim üyesine teslim edeilmelidir. Final döneminde ise, hazırlanmış olan dosyanın bütünü teslim edilmelidir.


UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Haftalık raporlardan elde edilen puanların toplanmasıyla öğrencinin vize, final ve genel puanı elde edilecektir. Haftalık raporları eksik olan ya da geç gelen öğrencilerin toplam puanları bu doğrultuda oluşacaktır.


OKULLARDA GÖZLEM DERSİ ÇALIŞMA PLANI VE ETKİNLİKLER

 1. HAFTA

Okul Psikolojik Danışmanı İle Tanışma ve Görüşme Yapma (Form 1)

 1. HAFTA

Okulun ve PDR Servisinin Fiziksel Özelliklerini ve Donanımı İnceleme (Form 2)

 1. HAFTA

Okul PDR Programının İncelenmesi (Form 3)

 1. HAFTA

Psikolojik Danışmanın Okulda Bir Gün Boyunca Görevi İle İlgili Olarak Yaptığı Etkinlikleri Ve Görevi Olmayan Etkinlikleri İnceleme (Form 4)

 1. HAFTA

Psikolojik Danışmanın Okulda Bir Gün Boyunca Görevi İle İlgili Olarak Yaptığı Etkinlikleri Ve Görevi Olmayan Etkinlikleri İnceleme (Form 5)

 1. HAFTA

Okul Psikolojik Danışmanının yapmış olduğu bir “Grup Rehberliği” Programının Gözlemi (Form6)

NOT: Psikolojik Danışmanla görüşerek, bu etkniliğin ne zaman yapılacağı planlanmalıdır.

 1. HAFTA

Danışanların PDR Servisine Başvuru Biçimlerinin Ve Nedenlerinin İncelenmesi (Form 7)

 1. HAFTA

PDR Yardımını almış olan bir danışanın, sınıf-içindeki davranışlarının İncelenmesi (Form 8)

 1. HAFTA

4 (2 Kız ve 2 Erkek) Öğrencinin PDR ile İlgili Algılarının İncelenmesi (Form 9)

 1. HAFTA

Okul Psikolojik Danışmanının Ailelere Verdiği PDR Hizmetlerinin İncelenmesi (Form 10)

 1. HAFTA

Psikolojik Danışmanın verdiği Konsültasyon Hizmeti (Form 11)

 1. HAFTA

Okul Psikolojik Danışmanının verdiği “Özel Eğitim Hizmetleri”nin İncelenmesi (Form 12)

 1. HAFTA

Okul Psikolojik Danışmanın “Hesap Verme” Uygulamasının İncelenmesi (Form 13)

 1. HAFTA

Okullarda gözlem dersinin değerlendirilmesi (Form 14)

 1. HAFTA

Okullarda gözlem dersi çalışma dosyalarının ilgili öğretim elemanına teslimi (15)

Uygulama ile ilgili not: Yukarıda verilmiş olan etkinlikler okuldaki uygulama sırasına göre gerçekleştirilebilir.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ABD. OKULLARDA GÖZLEM DERSİ

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYI DEVAM ÇİZELGESİ

(Bu form iki nüsha olarak doldurulacak ve bir nüshası okul psikolojik danışmanında kalacaktır)Öğrencinin Adı Soyadı: Gözlem Yapılan Okulun Adı:

Okulun İletişin Bilgileri:

Psikolojik danışma ve rehberlik servisi Personel Sayısı: Okuldaki Öğrenci Sayısı:

Okuldaki Öğretmen Sayısı: Okuldaki İdareci Sayısı:

Tarih

Etkinlik

Okul Psikolojik Danışmanının Adı-Soyadı

Okul Psikolojik Danışmanının İmzası
Okul Psikolojik Danışmanı İle Tanışma ve Görüşme (Form 1)


PDR Servisinin Fiziksel Özelliklerini ve Donanımı İnceleme (Form 2)


Okul PDR Programının İncelenmesi (Form 3)

Psikolojik Danışmanın Okulda Bir Gün Boyunca Görevi İle İlgili Olarak Yaptığı Etkinlikleri Ve Görevi Olmayan Etkinlikleri İnceleme (Form 4)


Psikolojik Danışmanın Okulda Bir Gün Boyunca Görevi İle İlgili Olarak Yaptığı Etkinlikleri Ve Görevi Olmayan Etkinlikleri İnceleme (Form 5)


Okul Psikolojik Danışmanının yapmış olduğu bir “Grup Rehberliği” Programının Gözlemi (Form6)


Danışanların PDR Servisine Başvuru Biçimlerinin Ve Nedenlerinin İncelenmesi (Form 7)


PDR Yardımını almış olan bir danışanın, sınıf-içindeki davranışlarının İncelenmesi (Form 8)


4 (2 Kız ve 2 Erkek) Öğrencinin PDR ile İlgili Algılarının İncelenmesi (Form 9)


Okul Psikolojik Danışmanının Ailelere Verdiği PDR Hizmetlerinin İncelenmesi (Form 10)


Psikolojik Danışmanın verdiği Konsültasyon Hizmeti (Form 11)


Okul Psikolojik Danışmanının verdiği “Özel Eğitim Hizmetleri”nin İncelenmesi (Form 12)


Okul Psikolojik Danışmanın “Hesap Verme” Uygulamasının İncelenmesi (Form 13)


Okullarda gözlem dersinin değerlendirilmesi (Form 14)


Okullarda gözlem dersi çalışma dosyalarının ilgili öğretim elemanına teslimi (15)Okul Müdürünün İmzası Öğretim Üyesi İmzası

OKULLLARDA GÖZLEM DERSİ TEORİ VE UYGULAMA ÇALIŞMA PLANI VE ETKİNLİKLERİ
Teorik

Uygulama

1

Derse Giriş

a)Ders İçeriğinin Açıklaması yapılacaktır.

b) Aday Psikolojik Danışmanlar, Okula Giderek Okul Müdürü ve Okul Psikolojik Danışmanı ile tanışacak, görüşecek ve elde ettikleri bilgileri forma yazacaktır.


1)Aday Psikolojik Danışmanlar, Okul Psikolojik Danışmanı ile tanışacaktır. Yapılandırılmış Görüşme” yapacaktır.Görüşme sonuçları raporlaştırılacaktır.

Okul Psikolojik Danışmanına sorulacak sorular şunlardır:

a) Okul Psikolojik Danışmanın Eğitimi: Üniversite, Fakülte Bölümü ve ABD nedir?


b)Okul Psikolojik Danışmanı Olarak Kaç Yıldır Görev Yapıyorsunuz?
c)Okuldaki Psikolojik Danışman Sayısı ve Öğrenci Sayısı nedir?

d) Psikolojik Danışman olarak, Psikolojik Danışma ve Rehberlikle ilgili olarak hangi hizmetleri veriyorsunuz? Örneğin:*Bireyi Tanıma (Psikolojik Testler ve Test Dışı Tekniklerin uygulanması). Hangi Testleri ve Test-Dışı Teknikleri uyguluyor?

* Psikolojik Danışma (Bireysel-Grupla-Aile),

*Mesleki Rehberlik (Bireysel- Grupla),

*Eğitsel Rehberlik (Bireysel- Grupla),

* Konsültasyon,

* Koordinasyon (Eşgümleme),

* Veli Görüşmesi ve Veli Konferansı,

* Vak’a Yönetimi,

* Sevk Etme- Refere Etme v.b.
d)Mesleğinizi yaparken karşılaştığı zorluklar nelerdir?

2

Raporların İncelenmesi ve 2. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi:

a)Aday Psikolojik Danışmanların Psikolojik Danışmanla yapmış olduğu Görüşmeye ilişkin (1. Etkinlik) hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır.

b)Aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir.

(PDR Servisinin Fiziksel Koşulları-Donanımı)2) Aday Psikolojik Danışmanlar PDR Servisinin Fiziksel Özellikleri ve Donanımı ile ilgili bilgi edinilecek ve raporlaştırılacaktır.

a) Okul PDR Servisinin Fiziksel Özelliği, Donanımı ve Okuldaki Yeri ayrıntılı olarak incelenecek ve raporlaştıracaktır.3

Raporların İncelenmesi ve 3. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi:

a)Aday Psikolojik Danışmanların 2. Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır.

b)Aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir.


3) Aday Psikolojik Danışmanlar, PDR ile İlgili Programların İncelemesi yaparak, raporlaştırılacaktır.

a)Okul PDR Programının İncelenmesi (Fotokopisini Alınız)
* PDR Programının nasıl hazırlandığı konusunu psikolojik danışmanla görüşünüz.

*Eğitsel PDR Hizmetlerine ne kadar yer verilmiş?

*Mesleki PDR Hizmetlerine ne kadar yer verilmiş?

*Kişisel PDR Hizmetlerine ne kadar yer verilmiş?
*Psikolojik Danışmanların Uygulamada karşılaştıkları sorunları öğreniniz. MEB’in hazırladığı Rehberlik Etkinliklerinin, Programlarında ne kadar yer aldığını görüşünüz. Görüşme sonuçlarını Forma kaydediniz.
b)Sınıf Rehberlik Programlarının İncelemesi yapılacaktır. Genel değerlendirmelerinizi Forma yazınız.

(Fotokopisini Alınız)


c)Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin İncelenmesi (Öğretim Üyesi verecektir. Bilgi edinmeniz için)
d)Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)’ların Görevlerinin İncelenmesi (Öğretim Üyesi verecektir. Bilgi edinmeniz için)4-5

Raporların İncelenmesi ve 4. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi:

a)Aday Psikolojik Danışmanların 3. Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır.

b) Aday Psikolojik Danışmanlar, Psikolojik Danışmanın okulda bir gün boyunca görevi ile ilgili olarak yaptığı etkinlikleri ve görevi olmayan etkinlikleri ayrıntılı gözlemleyerek, gözlem sonuçlarını Forma yazacaktır.


4)Aday Psikolojik Danışmanlar, Psikolojik Danışmanın okulda bir gün boyunca görevi ile ilgili olarak yaptığı etkinlikleri ve görevi olmayan etkinlikleri gözlemleyerek, gözlem sonuçlarını Forma yazacaktır.

*Okul Psikolojik Danışmanının PDR ile ilgili olarak verdiği hizmetler ayrı-ayrı Forma yazılacaktır.

*Örneğin: Bireyi Tanıma(Psikolojik Testler ve Test Dışı Teknikler), (Psikolojik Danışma (Bireysel-Grupla-Aile), Mesleki Rehberlik ve Eğitsel Rehberlik (Bireysel-Grupla), Konsültasyon, Koordinasyon (Eşgümleme), Veli Görüşmesi ve Veli Konferansı,Vak’a Yönetimi, Sevk Etme- Refere Etme v.b.

*Okul Psikolojik Danışmanının PDR ile ilgili olmayan yaptıkları etkinlikler de ayrı-ayrı Forma yazılacaktır.

4-5

4.Uygulamanın Devamı Yapılacaktır.

a) Aday Psikolojik Danışmanlar, Psikolojik Danışmanın okulda bir gün boyunca görevi ile ilgili olarak yaptığı etkinlikleri ve görevi olmayan etkinlikleri ayrıntılı gözlemleyerek, gözlem sonuçlarını Forma yazacaktır.5) 4. Uygulamanın Devamı Yapılacaktır.

Aday Psikolojik Danışmanlar, Psikolojik Danışmanın okulda bir gün boyunca görevi ile ilgili olarak yaptığı etkinlikleri ve görevi olmayan etkinlikleri gözlemleyerek, gözlem sonuçlarını Forma yazacaktır.6

Raporların İncelenmesi ve 6. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi:

a)Aday Psikolojik Danışmanların 4.-5. Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır.

b)Aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir.


6) Okul Psikolojik Danışmanının yapmış olduğu bir “Grup Rehberliği” Programının gözlemi yapılarak sonuçları kaydedilecektir ve raporlaştırılacaktır.

NOT: Psikolojik Danışmanla görüşerek, bu etkinliğin ne zaman yapılacağı planlanmalıdır.

a) Raporda, şu soruların cevabı olmalıdır:

* Rehberlik Uygulamasının Adı:

*Uygulamanın Kimlere Yapıldığı:

*Uygulamanın Amacı:

*Uygulamada Kullanılan Araç Gereçler:

*Süreç (Yapılan Uygulamayı Aşamalı Olarak Yazınız):

*Değerlendirme (uygulama esnasındaki grup atmosferi, danışanların tepkileri, etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığı vs):

*Grup Rehberliği Uygulaması ile ilgili Olarak Kendi görüşlerinizi Forma yazınız.

7.

Raporların İncelenmesi ve 7. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi:

a)Aday Psikolojik Danışmanların 6.Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır.

b)Aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir.


7) Danışanların PDR Servisine Başvuru Biçimleri Ve Nedenleri incelenerek, raporlaştırılacaktır.

a) Danışanların (Öğrenci, Aile, Öğretmen, Yöneticiler) PDR servisine başvuru biçimleri ve nedenleri Okul Psikolojik Danışmanından öğrenilerek ve (mümkünse gözlenilerek) Forma yazıp, raporlaştırılacaktır.

b) Aşağıdaki sorulara cevap veriniz:

*Danışanın Cinsiyeti nedir?

*Başvuru Biçimi nasıldır? (kendisi başvurdu, öğretmeni, yönetici personel ya da velisi gönderdi vb.)

*Başvuru amacı nedir?

*Yardım süreci ile ilgili bilgiler nelerdir?

8.

Raporların İncelenmesi ve 8. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi:

a)Aday Psikolojik Danışmanların 7.Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır.

b)Aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir.


8) Psikolojik Danışma (tercihtir) ya da Rehberlik Yardımını almış olan bir danışanın, sınıf-içindeki davranışları gözlemlenecek, sonuçları Forma yazılacak ve raporlaştırılacaktır.

*PDR yardımını almış olan danışan, sınıf-içinde gözlemlendiğinin farkında olmaması gerekir.

a) Şu sorulara cevap aranmalıdır?

* Öğrencinin derse katılımı nasıldır?

*Dersi dinleme alışkanlıkları nasıldır?

*Akademik konularda kendini ifadesi nasıldır?

*Kişisel konularda kendini ifadesi nasıldır?

*Sınıf kurallarına uyma (derse zamanında gelme, izin isteyerek konuşma vs) nasıldır?

*Öğretmeniyle iletişimi nasıldır?

*Arkadaşlarıyla iletişimi nasıldır?

*Sözel becerileri(kendisini ifade etmesi) nasıldır?

*Dikkat düzeyi nasıldır?

*Danışanda (Öğrencide) gözlemlediğiniz özellikler (çekingen, mutlu, depresif vs) nelerdir?

*Öğrenci hakkında sizin eklemek istediklerinizi Forma yazınız.

9

Raporların İncelenmesi ve 9. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi:

a)Aday Psikolojik Danışmanların 8.Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır.

b)Aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir..


9) Öğrencilerin PDR ile İlgili Algıları 4 Öğrenciye (2 Kız ve 2 Erkek) sorularak, sonuçları Forma yazılıp, raporlaştırılacaktır.

a)Formdaki soruları okulda öğrenim gören 4 danışana (öğrenciye) (2 kız, 2 erkek) sorarak, PDR hizmetlerine ilişkin algılarını belirtiniz.b) Şu soruları sorunuz:

*Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servisinin yerini biliyor musunuz?

* Psikolojik Danışma Ve Rehberlik hizmetleri ne amaçla yapılıyor?

* Okulunuzda gerçekleştirilen Psikolojik Danışma Ve Rehberlik hizmetleri nelerdir?

* Psikolojik Danışma Ve Rehberlik hizmetlerinden yardım aldınız mı? Aldıysanız hangi konudadır?(Danışan, söylemek istemezse zorlamamayınız)

* Okulda gerçekleştirilen Psikolojik Danışma Ve Rehberlik faaliyetlerinin yararlı olduğunu düşünüyor musunuz?

* Okulunuzda daha başka ne tür Psikolojik Danışma Ve Rehberlik etkinlikleri yapılmasını istersiniz?


10.

Raporların İncelenmesi ve 10. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi:

a)Aday Psikolojik Danışmanların 9. Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır.

b)Aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir.


10) Aday Psikolojik Danışman, Okul Psikolojik Danışmanı ile Ailelerin İlişkileri ve PDR uygulamalarına yönelik “Yapılandırılmış Görüşme (Psikolojik Danışmanla ve Eğer mümkün olursa ailelerle)” ve “Gözlem” yolu ile bilgi toplayarak, raporlaştıracaktır.

a)Aşağıdaki sorulara cevap veriniz:

*Ailelerin psikolojik danışma ve rehberlik servisine ilişkin tutumları nasıldır?

*Okul psikolojik danışma ve psikolojik danışma ve rehberlik servisinin velilere yönelik çalışmaları nelerdir?:

*Psikolojik Danışman, Ailelerle “Veli Görüşmesi “ Yapıyor mu?

*Psikolojik Danışman, Sorunları olan öğrencilerin aileleri ile “Görüşme” yaparak öğrencinin sorununu çözmede aile ile işbirliği yapıyor mu?

*Psikolojik Danışman, Gerek görürse, “Aile Danışması” Yapıyor mu?

*Psikolojik Danışman, Anne-Babalara yönelik “Psiko-eğitim Grup Çalışmalarını “ yapıyor mu?

*Psikolojik Danışman, Aile-içi İletişim, Ergenlik Dönemi, Anne-Baba Tutumları, Sınav Sistemi, Etkin Çalışma Yöntemlerinde Anne-Babaya Düşen Görevler v.b. Konularda “Veli Konferansı” yapıyor mu?

11.

Raporların İncelenmesi ve 11. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi:

a)Aday Psikolojik Danışmanların 10. Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır.

b)Aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir.


11) Psikolojik Danışmanın verdiği Konsültasyon Hizmeti incelenecektir. Psikolojik Danışmanının, Öğretmenler ve Yöneticilerle Olan İlişkilerine yönelik “Yapılandırılmış Görüşme” ve “Gözlem” yolu ile bilgi toplayarak, raporlaştıracaktır.

a)Aşağıdaki sorulara cevap veriniz:

*Okul Psikolojik Danışmanı Öğretmenlere ve Yöneticilere “Grup Konferansları” yolu ile PDR hizmetlerini tanıtıyor mu?

*Psikolojik Danışman, Öğretmenlere öğrencilerine yardımcı olmaları için v.b gibi konularda Konsültasyon Hizmetini veriyor mu?

*Öğretmenlerin ve Yöneticilerin psikolojik danışma ve rehberlik servisine ilişkin tutumları nasıldır?

*Okul Psikolojik Danışmanının, PDR Hizmetleri ile ilgili olarak Öğretmen ve Yöneticilerle yaşadığı olumlu yanlar ve zorluklar nelerdir? Raporlaştırın.

12.

Raporların İncelenmesi ve 12. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi:

a)Aday Psikolojik Danışmanların 11.Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır.

b)Aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir.


12)Okul Psikolojik Danışmanı ile Yapılandırılmış Görüşme yaparak, verdiği “Özel Eğitim Hizmetleri”ni Forma yazarak, raporlaştırın.

a)Aşağıdaki sorulara cevap veriniz:

1.Okulda özel alt sınıf var mı? Varsa yeri nerede, sınıf düzeni nasıl? Kaç öğrenci var?2.Okuldaki kaynaştırma öğrenci sayısı kaç?

3.Her sınıfa düşen kaynaştırma öğrenci sayısı kaç?

4.Kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak yapılan eğitsel rehberlik ve psikolojik danışma etkinlikleri neler?

5.Kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak mesleki rehberlik ve psikolojik danışma etkinlikleri neler?

6.Kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak yapılan kişisel-sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri neler?

7.Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin ailelerine yönelik yapılan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri neler?

8.Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin öğretmenlerine yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri neler?

9.Okul Psikolojik Danışmanı olarak, Okulunuzda verilen özel eğitim hizmetlerini genel olarak değerlendiriniz.

13.

Raporların İncelenmesi ve 13. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi:

a)Aday Psikolojik Danışmanların 12.Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır.

b)Aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir.


13. Okul Psikolojik Danışmanın “Hesap Verme” uygulamasına yönelik yaptıklarını, Psikolojik Danışmanla “Yapılandırılmış Görüşme” yaparak öğreniniz. Forma yazarak, kaydediniz.

Örnek Rapor Dosyalarının fotokopisini çekerek, dosyanıza ekleyiniz.

a) Danışman, PDR Programını Değerlendirerek “Hesap Verme Sistemi” ile ilgili Uygulamalar Yapıyor mu?*Örneğin: Okul Psikolojik Danışmanı, vermiş olduğu PDR Hizmetlerinin Değerlendirilmesi için Ölçme Aracı ve Anket uyguluyor mu?

*Sonuçları değerlendirip raporunu yazıyor mu?

*Okulda uygulaması tamamlanmış olan PDR Uygulamaları ile ilgili 1 adet Sonuç Raporunu hazırlıyor mu?

Bu soruları, Okul Psikolojik Danışmanına sorarak ve yazdığı Sonuç Raporunun fotokopisini çekerek, dosyanıza ekleyiniz.

14

Okullarda Gözlem Dersi Değerlendirilecek ve raporlaştırılacaktır.

14) Okullarda Gözlem Dersi Değerlendirilecek ve raporlaştırılacaktır.


FORM 1

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANI İLE TANIŞMA VE DANIŞMANI TANITMA

Okul Psikolojik Danışmanı ile Yapılandırılmış Görüşme” yaparak, sonuçlarını Forma yazınız.

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 2

PDR SERVİSİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE DONANIMI

PDR Servisinin Ayrıntılı Fiziksel Özellikleri ve Donanımı ile ilgili bilgileri Forma yazınız.

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 3

PDR İLE İLGİLİ PROGRAMLARIN İNCELEMESİ

Okul PDR Programını ve Sınıf Rehberlik Programını İnceleyerek ve Okul psikolojik Danışmanı ile görüşerek sonuçları Forma yazınız.

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 4

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANININ OKULDAKİ BİR GÜNÜ

Psikolojik Danışmanın okulda bir gün boyunca görevi ile ilgili olarak yaptığı etkinlikleri ve görevi olmayan etkinlikleri gözlemleyerek, gözlem sonuçlarını Forma yazınız.

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 5

(4. Uygulamanın Devamı Yapılacaktır)

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANININ OKULDAKİ BİR GÜNÜ

Psikolojik Danışmanın okulda bir gün boyunca görevi ile ilgili olarak yaptığı etkinlikleri ve görevi olmayan etkinlikleri gözlemleyerek, gözlem sonuçlarını Forma yazınız.

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 6

GRUP REHBERLİK UYGULAMASININ İNCELENMESİ

Okul Psikolojik Danışmanının yapmış olduğu bir “Grup Rehberliği” Programının gözlemini yaparak, sonuçları Forma yazınız

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 7

DANIŞANLARIN (ÖĞRENCİLERİN) PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİNE BAŞVURU BİÇİMLERİ VE NEDENLERİ

Öğrencilerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Başvuru Biçimleri Ve Nedenlerini gözlemleyerek, sonuçlarını Forma yazınız.Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 8

PDR YARDIMINI ALMIŞ OLAN DANIŞANIN SINIF-İÇİNDE GÖZLENMESİ

Psikolojik Danışma (tercihtir) ya da Rehberlik Yardımını almış olan bir danışanın, sınıf-içindeki davranışlarını gözlemleyerek sonuçları Forma yazınız.

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 9

4 ÖĞRENCİNİN PDR HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ İNCELENMESİ

4 (2 Kız ve 2 Erkek) Öğrencinin PDR ile İlgili Algılarını sorarak, sonuçlarını Forma yazın.

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 10

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANININ AİLELERE VERDİĞİ PDR HİZMETLERİ

Okul Psikolojik Danışmanın ailelere verdiği PDR Hizmetleri hakkında “Yapılandırılmış Görüşme” ve “Gözlem” yolu ile bilgi toplayarak, Forma yazınız.

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 11

PSİKOLOJİK DANIŞMAN, ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ İLİŞKİLERİ

Psikolojik Danışmanın verdiği Konsültasyon Hizmetini inceleyiniz. Psikolojik Danışmanının, Öğretmenler ve Yöneticilerle Olan İlişkilerine yönelik “Yapılandırılmış Görüşme” ve “Gözlem” yolu ile topladığınız bilgileri Forma yazınız.

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 12

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

Okul Psikolojik Danışmanı ile Yapılandırılmış Görüşme yaparak, verdiği “Özel Eğitim Hizmetleri”ni Forma yazın.

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 13

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANIN “HESAP VERME” UYGULAMASI

Okul Psikolojik Danışmanın “Hesap Verme” uygulamasına yönelik yaptıklarını, Psikolojik Danışmanla “Yapılandırılmış Görüşme” yaparak öğreniniz. Forma yazarak, kaydediniz.

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

FORM 14

OKULLARDA GÖZLEM DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayrıntılı değerlendirmenizi Forma yazınız.

Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
GENEL GÖZLEM ÖZETİ

Okul:

…………………………………………YÖNERGE:

Gözlemlerinizi genel özet olarak yazınız.

Okulda görmeyi beklediğiniz neleri gözlemlediniz?


PDR servisinde görmeyi beklediğiniz neleri gözlemlediniz?


Okulda hiç beklemediğiniz neleri gözlemlediniz?


PDR servisinde hiç beklemediğiniz neleri gözlemlediniz?


Gözlemlediğiniz en önemli olay veya davranış neydi?


Yaptığınız gözlemle ilgili olarak özellikle neleri söylemek veya neleri vurgulamak isterdiniz?


Yaptığınız gözlemden sonra ortaya çıkan en önemli soru nedir?


    Ana sayfa


Uşak üNİversitesi EĞİTİm faküLtesi

Indir 184.3 Kb.