bilgiz.org

Ulusal cors (sürekli Gözlem Yapan gps istasyonu) SİstemiNİn kurulmasi

 • Sözleşmenin Amacı ; Madde 2
 • DÖSİM
 • ITRF
 • KULLANICI’nın Hak ve Yükümlülükleri Madde 4
 • DÖSİM’in Hak ve Yükümlülükleri Madde 15
 • Madde 16
 • Madde 20
 • Madde 23
 • Madde 26
 • Anlaşmazlık Hali; Madde 31
 • Sözleşmenin Feshi; Madde 32: DÖSİM
 • Muhtelif Hükümler: Madde 35
 • Aşağıdaki kısım ıslak imza olması durumunda geçerli olacaktır;
 • TKGM DÖSİM KULLANICI ADINA Adı Soyadı • Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü31.46 Kb.

  Indir 31.46 Kb.  TUSAGA-Aktif SİSTEMİ SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ  Taraflar
  Madde 1: Bu abonelik sözleşmesinin tarafları;
  Bir tarafta Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Dikmen/ANKARA (bundan böyle DÖSİM olarak anılacaktır) ile diğer tarafta, sisteme abone olmak için başvuran gerçek veya tüzel kişidir (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır).
  Sözleşmenin Amacı ;
  Madde 2- İş bu sözleşmenin amacı Taraflar ile KULLANICI arasında TUSAGA-Aktif Sistemi hizmetleri kullanımının tabi olduğu şartlar ile hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.
  Tanımlar ve Kısaltmalar;
  Madde 3- Bu protokolde geçen;
  HGK: Harita Genel Komutanlığını,

  TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

  DÖSİM: TKGM Döner Sermaye İşletmesini,

  GPRS: Genel Paket Anahtarlamalı Radyo Servisini (General Packet Radio Service),

  GZK (RTK): Gerçek Zamanlı Kinematik,

  Veri: TUSAGA-Aktif ile elde edilen her türlü statik ve gerçek zamanlı GNSS verilerini,

  DGPS: Diferansiyel GPS

  GNSS : Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerini,

  ITRF: Uluslararası Yersel Referans Çerçevesini (International Terrestrial Reference Frame),

  Sabit GNSS İstasyonu: Yirmidört saat sürekli olarak, belirlenen ölçü aralığında GNSS ham verisi toplayan istasyonu,

  TUREF: Türkiye Ulusal Referans Çerçevesini,

  TUTGA: Türkiye Ulusal Temel GPS Ağını,

  TUSAGA-Aktif: Türkiye Ulusal Sabit GNSS İstasyonları Ağını,
  ifade eder.
  KULLANICI’nın Hak ve Yükümlülükleri
  Madde 4: KULLANICI, başvuru formunda belirttiği e-posta adresine gelen kullanıcı adı ve şifre aracılığıyla talep ettiği abonelik tipi ve süresi kadar TUSAGA-Aktif Sisteminden faydalanacaktır.
  Madde 5: KULLANICI, GZK fonksiyonlu GNSS alıcısının sistemle uyumlu olmasından sorumludur.
  Madde 6: KULLANICI, TUSAGA-Aktif Sistemini kullanımından doğan ticari, teknik, idari tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder.
  Madde 7: KULLANICI, başvuru formunda belirttiği alıcı/alıcılar ve GPRS modemle sistemden faydalanacaktır. Farklı alıcı ve modem veya kullanıcı adı ve şifresi üzerinden yapılacak kullanımların tespitinde iş bu sözleşme fesih olur ve KULLANICI’nın DÖSİM hesabına yatırdığı abonelik teminatı KULLANICI’ya geri verilmez. Bu KULLANICI’ya ve bağlı olduğu kuruma ve/veya kuruluşa üç yıl süreyle yeni abonelik tahsisi yapılmaz.
  Madde 8: KULLANICI TUSAGA-Aktif Sisteminin kullanımından sağladığı verileri, Anayasaya, yasalara, uluslar arası sözleşme hükümlerine ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanmayacağını kabul ve beyan eder.
  Madde 9: KULLANICI, çalışma bölgesinde TUSAGA-Aktif Sisteminden elde ettiği verilerin doğruluğunu, mevcut TUTGA noktaları veya onaylı C2 ve daha üst dereceli ağ noktalarında yapacağı ölçülerle kontrol etmekle sorumludur.
  Madde 10: KULLANICI işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde TUSAGA-Aktif'in İşletmeci Kuruluşu TKGM DÖSİM’e cezai şart olarak her bir ihlal için 1.000 TL (Bin Türk Lirası)’yi cezai şart olarak ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TUSAGA-Aktif Sistemi, bir yargı merciinin kararı veya DÖSİM bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI'nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya TUSAGA-Aktif sistemine kayıt bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
  Madde 11: KULLANICI, tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve TUSAGA-Aktif Sistemine erişim ve TUSAGA-Aktif Sistemini kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI'nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur. DÖSİM veya sistemin sahibi HGK ve TKGM ve bunların kurumsal kullanıcıları hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
  Madde 12: KULLANICI, TUSAGA-Aktif Sistemine erişimi ve TUSAGA-Aktif Sistemini kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur.
  Madde 13: KULLANICI, kendisine tahsis edilen ŞİFREYİ üçüncü şahıslara kiralayamaz, sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini DÖSİM’in yazılı muvafakati olmadan üçüncü şahıslara devredemez.
  Madde 14: KULLANICI, TUSAGA-Aktif Sisteminin kullanımı sırasında ortaya çıkan tüm aksaklıkları DÖSİM’e bildirmekle yükümlüdür. Bu türlü aksaklıklardan DÖSİM sorumlu tutulamaz.

  DÖSİM’in Hak ve Yükümlülükleri
  Madde 15: DÖSİM, KULLANICI’nın Başvuru Formu’nu tam olarak doldurması ve talep ettiği hizmetin (GZK, DGPS, Statik veri vb.) ücretini yatırmasını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde, başvuru formunda belirtilen hizmeti iletişim imkânlarının izin verdiği kalitede sunmakla yükümlüdür.
  Madde 16: DÖSİM, TUSAGA-Aktif Sistemi’nin kullanımı sırasında iletişim sisteminden kaynaklanan gecikmelerden oluşan veri kayıplarından sorumlu değildir.
  Madde 17: DÖSİM, TUSAGA-Aktif Sistemi'nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. DÖSİM, KULLANICI'ların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
  Madde 18: DÖSİM, TUSAGA-Aktif Sistemi'nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, TUSAGA-Aktif üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) TUSAGA-Aktif Sistemi veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
  Madde 19: DÖSİM; sabit istasyonlara ait eksik statik RINEX verilerden (1 sn. ve 30 sn.lik veriler), geriye dönük 3 aydan daha fazla zaman dilimine ait talep edilen 1 sn lik statik RINEX verilerden, TUSAGA-Aktif içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya TUSAGA-Aktif Sistemi bileşenleri yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
  Madde 20: DÖSİM, bu sözleşme ve başvuru formu ile sunulan ürünler üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.
  Madde 21: DÖSİM, KULLANICI’nın, başvuru formundaki kişisel bilgi ve belgelerin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kuruluşlara başvurarak KULLANICI hakkında bilgi edinebilir.
  Madde 22: DÖSİM, sağladığı hizmette teknolojinin gerektirdiği her türlü değişikliği KULLANICI’lara duyurarak yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikten istifade, bazı özellikleri haiz yeni alıcıların kullanımını ya da alıcılar üzerinde yapısal bazı değişikliklerin yapılmasını gerektiriyorsa, yeni alıcı ya da değişiklik bedelini bu hizmetten yararlanacak KULLANICI öder. KULLANICI, bu sebepten dolayı DÖSİM’den herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
  Madde 23: DÖSİM, KULLANICI’ya sağladığı tüm ücretli hizmetleri tüzel kişilere fatura eder, gerçek kişilerden makbuz karşılığı hizmet ücretini tahsil eder.
  Madde 24: DÖSİM tarafından TUSAGA-Aktif sisteminin kullanımıyla ilgili iletişim amacıyla; DÖSİM’e ait, web sayfası adresi, e-posta adresi ve fatura adresi bilgilerini KULLANICI’ya sağlar.
  Madde 25: DÖSİM, KULLANICI’ya bu sistemden yararlanması için gerekli şifre ve KULLANICI adını sağlar. KULLANICI, şifresi ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını kabul ve beyan eder.
  Madde 26: DÖSİM yukarıda ifade edilen tüm işlemlerin uygulamasından sistem sahibi kurumlara karşı sorumludur.
  Yükümlülükler ;
  Madde 27: Taraflar işbu protokoldeki yazılı hükümlere uymakla yükümlüdürler.

  Mali Hususlar ;
  Madde 28: KULLANICI, TUSAGA-Aktif Son Kullanıcı Sözleşmesinin imzalanması ile birlikte her bir kullanıcı adı ve şifresi tahsisi için bir defaya mahsus TUSAGA-Aktif Giriş Kayıt Ücreti (GKÜ) vermek zorundadır. GKÜ, iş bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte bir kez alınır. Geri iadesi yoktur. Her yeni sözleşme için yeni bir GKÜ alınır.

  Madde 29: KULLANICI, iş bu sözleşme öncesinde doldurduğu abone başvuru formunda seçtiği abonelik tipine karşılık DÖSİM’ce kendisine bildirilen ücreti Türk Lirası olarak DÖSİM tarafından ilan edilen hesap numarasına yatırmakla yükümlüdür. Sözleşme süresince abonelikler başvuru formu doldurularak başlatılır veya uzatılır. Abonelik süresi dolduğunda başvurunun yenilenmemesi durumunda KULLANICI’nın aboneliği 3 (üç) gün içinde iptal edilir. Alınacak her bir kullanıcı adı ve şifresi için ayrı Abonelik Başvuru Formu doldurulur.

  Madde 30: TUSAGA-Aktif hizmetleri kullanım (Abonelik) ücreti Abonelik Başvuru Formunda KULLANICI tarafından talep edilen hizmet çeşit, süre ve koşullarına göre KULLANICI’dan tahsil edilir.

  Anlaşmazlık Hali;
  Madde 31: Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.
  Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

  Sözleşmenin Feshi;
  Madde 32: DÖSİM, KULLANICI’nın Son Kullanıcı Sözleşmesi ya da Abonelik Başvuru Formundaki bilgi ve belgelerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunu saptaması veya kullanım hakkının kötü niyetle alınmış olduğunu tespit etmesi halinde KULLANICI tarafından ispat edilinceye kadar kullanım hakkını durdurma, aksi ispat edilmez ise 1(bir) ay içerisinde KULLANICI’nın kullanım hakkını iptal ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
  Madde 33: İşbu sözleşme yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (bir) aydan sonraki tarihlerde haklı nedenle feshedilirse, KULLANICI’dan peşin olarak tahsil edilmiş kullanım ücretinden KULLANICI’nın borcu düşüldükten sonraki kalan kısım, talebi takiben 15 gün içinde iade edilir.
  Madde 34: KULLANICI, sözleşmeyi feshetmek isterse bu talebini yazılı olarak fax ya da internet aracılığıyla bildirir. KULLANICI’nın hizmet alımı, bildirimin yapıldığı gün durdurulur. DÖSİM, bu bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde KULLANICI’nın talebini yerine getirmek ve sonucu KULLANICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
  Muhtelif Hükümler:


  Madde 35: DÖSİM'in bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

  Madde 36: DÖSİM’in sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla, taraflar arasındaki uzlaşmazlıklar ya da ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için herhangi bir rol oynamayacaktır.

  Aşağıdaki kısım ıslak imza olması durumunda geçerli olacaktır;
  Tamamlama ;
  Madde 37: İşbu Sözleşme otuz yedi madde ve iki suret olarak hazırlanıp aşağıda adları yazılı yetkililer tarafından imzalanmıştır.


  TKGM DÖSİM KULLANICI

  ADINA Adı Soyadı


  --
      Ana sayfa


  Ulusal cors (sürekli Gözlem Yapan gps istasyonu) SİstemiNİn kurulmasi

  Indir 31.46 Kb.