bilgiz.org

TüRKİye futbol federasyonu
Sayfa1/2
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü344.94 Kb.

Indir 344.94 Kb.
  1   2

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ

 TALİMATI

 BİRİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇMadde 1- Bu talimat, Stadyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çalışma esas ve usullerini, denetleme faaliyetlerini ve sonuçlarını düzenlemektedir.

  KAPSAM

  Madde 2- Talimat; Türkiye liglerinde yer alan tüm futbol stadyumlarını ve bu stadyumları kullanan kulüpleri kapsar.

  DAYANAK

  Madde 3- Bu Talimat, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve Türkiye Futbol Federasyonu Ana Statüsü hükümlerine göre düzenlenmiştir.

  TANIMLAR:

  Madde 4- Bu talimattaki;

  a)      Federasyon: Türkiye Futbol Federasyonu’nub)      Yönetim Kurulu: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nu,

c)      Stadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterleri: Bu talimatın ekinde yer alan ve ayrılmaz bir parçası olan, Türkiye’deki tüm stadyumlarda yapılması zorunlu, güvenli ve rahat bir ortamda müsabaka izlenmesinin amaçlandığı kurallar tablosunu,

  d)      Denetçi: Stadyum ve Güvenlik Komitesinin her sezon başında konularında uzmanlar arasından belirlediği, stadyumların S&G Sınıflandırma Kriterlerine uygunluğunu denetleyen uzmanları,

ifade eder.

 

 STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ’NİN KURULUŞU

  Madde 5- Stadyum ve Güvenlik (S&G) Komitesi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tarafından bilgi ve tecrübesine güvenilir Yönetim Kurulu Üyeleri arasından atanan biri başkan olmak üzere ve konularında uzman 7(yedi) üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarında bir raportör seçerler.

  STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ’NİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

  Madde 6- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı gerekli gördüğünde Stadyum ve Güvenlik Komitesi'nin toplantılarına katılır ve başkanlık eder. Stadyum ve Güvenlik Komitesi, ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların ekseriyeti ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Stadyum ve Güvenlik Komitesi’nin Çalışma Esas ve Usulleri iş bu Talimat ile belirlenir.İKİNCİ BÖLÜM

STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 7- Stadyum ve Güvenlik Komitesi'nin görev ve yetkileri şunlardır.

a)      Stadyumların mevcut fiziki yapılarının, burada oluşturulacak konfor ve güvenliğin çağdaş düzeye ulaştırılmasını sağlamak, stadyumların UEFA ve FIFA standart ve kriterlerine göre yapılanmasını gerçekleştirmek,

  b)      Türkiye’de bulunan tüm Profesyonel kulüplerin oynadığı stadyumların Stadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterlerine uygunluk denetimini Komite Üyeleri başta olmak üzere Denetçiler ve/veya Alt Komisyonlar aracılığı ile yapmak,

  c)      Stadyumları önceden belirlenmiş standart kriterlerine göre tasnif ederek(Yıldızlayarak), yayın ve tespit edilmiş kriterlere göre müsabakaların uygun stadyumlarda yapılmasını sağlamak,

  d)      Stadyumlara yapısal eksikliklerini giderebilmesi içim yapılacak yardımlara kaynak olması amacıyla fonlar oluşturmak,

  e)      Kulüp Lisans Departmanı ile koordineli olarak stadyumlardaki güvenlik ve konfor için gerekli kriter tespitlerini yapmak, kriterlerin uygulama sürecini planlamak ve belirlenmiş bu kriterlere göre stadyumları denetlemek,

  f)       Müsabakalarına katıldığı ligin kriterlerine uygun stadyuma sahip olmayan kulüplerin, sahip olduğu kriterlere uygun lig müsabakalarına katılması hususunda (bir alt lige düşürme) Federasyon Yönetim Kurulunca karar alınmak üzere bildirimde bulunmak,

  g)      Stadyumları denetlemek için denetçiler görevlendirmek, denetçilerin görev alacağı stadyum ve bölgeleri belirlemek, gerekli gördüğü durumlarda denetçilerin görevine son vermek,

h)      Denetçilerin denetim konuları ile ilgili raporlarını incelemek ve raporlarla belirlenen eksikliklerin giderilmesi konusunda kulüpleri uyarmak,

  i)        Denetçilerin eğitimlerini planlamak ve gerçekleştirmek,

  j)        Kulüp Görevlilerinin eğitimlerini planlamak, stadyumlarda gerekli güvenlik ve konfor ile ilgili kurslar açmak ve bu kurslar sonucunda başarılı olanlara sertifika vermek,

  k)     Alt komisyonları ve gerekebilecek diğer ihtisas komisyonlarını kurmak,

  l)        Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcileri için Standart Güvenlik Kontrol Listeleri hazırlamak,

  m)    Stadyum ve Güvenlik Komitesi'nin yıllık faaliyet planını hazırlamak ve bütçesi ile ilgili görüşlerini Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak, Yönetim Kurulu onayından geçmiş bütçe faslına uygun her türlü harcama konusunda karar vermek ve Yönetim Kurulu/İcra Kurulu onayından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Satınalma İç Talimatı Hükümlerince harcamaları yapmak,

  n)      Bütçe dâhilinde, denetçilerin, alt komisyon üyelerinin görev ücretlerini ve/veya huzur haklarını belirlemek ve bunu Federasyon Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,

  o)      Bu birimde çalışacak personelin sayısını, nitelik ve ücretlerini, departmanın donanım ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunları Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak, onaylananların bütçe dâhilinde teminini sağlamak,

  p)      İş bu Talimat ve Eki ile Akreditasyon Talimatı ve Eki'nde gerekecek değişiklikleri yaparak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,

  r)       Hukuki sonuçlar doğurabilecek kararlarını onay için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na sunmak,

  s)      Bu Talimata ve Eki hükümlerine aykırılık sebebiyle disiplin cezası gerektirecek durumlarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek kulüpleri Genel Sekreterliğe bildirmek,

t)       Stadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterlerine uymayan kulüplere verilecek cezaları belirlemek ve bu cezaları Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,

 u)      Stadyumlarda, S&G Sınıflandırma Kriterlerine uymaması sebebiyle seyirci alınmayacak bölümleri belirlemek, bu bölümlere eksiklikler giderilene kadar seyirci alınmaması hususunu Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,

  STADYUM VE GÜVENLİK KOMİTESİ BAŞKANI'NIN GÖREV VE YETKİLERİ

  Madde 8- Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanı'nın görev ve yetkileri şunlardır:a)      Stadyum ve Güvenlik Komitesi toplantılarına başkanlık etmek,

b)      Stadyum ve Güvenlik Komitesi adına basına demeç vermek veya bu konuda bir üyeyi görevlendirmek,

  c)      Gerekli gördüğü durumlarda alt komisyonlara başkanlık yapmak,d)      Talimatlarda belirtilmiş hususlarda Stadyum ve Güvenlik Komitesi üyelerine görev vermek,

  e)      Stadyum ve Güvenlik Komitesi adına yapılacak harcamaları belirleyerek Federasyon Başkanı’nın onayına sunmak,ALT KOMİSYONLAR

Madde 9- Stadyum ve Güvenlik Komitesi; 3813 sayılı kanununa dayanarak hazırlanmış iş bu talimatın kendisine verdiği görevleri daha etkin bir şekilde yerine getirebilmek için alt komisyonlar kurar.

Alt Komisyon Başkanları ve yeterli sayıda üye, Stadyum ve Güvenlik Komitesi üyeleri tarafından seçilir. Alt Komisyonların alacakları kararlarda Stadyum ve Güvenlik Komitesi'nin onayı gerekir.

Alt komisyonlar, gerektiğinde bölgeler bazında da teşkilatlanabilirler.

Alt Komisyonların teşkilatlanmaları, başkanların ve üyelerin görev ve sorumlulukları ve alt komisyonlar ile ilgili diğer hususlar Stadyum ve Güvenlik Komitesince hazırlanarak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacak İç Talimat ile belirlenir.DENETÇİLERİN NİTELİKLERİ

Madde 10- Stadyum ve Güvenlik Komitesi denetçisi olabilmek için;

  a)      En az Üniversitelerin 4 yıllık konuyla ilgili bölümlerinden birinden mezun ve spor alanında mesleki deneyime sahip olmak,b)      Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 3 aydan, toplam 6 aydan fazla ceza almamış olmak,

  c)      Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

  gerekmektedir.

  DENETÇİLERİN GÖREV ve SORUMLULUKLARIMadde 11- Stadyum ve Güvenlik Komitesi Denetçilerinin görev ve sorumluluklar şunlardır;

  a)      Stadyum ve Güvenlik Komitesi’nin belirlemiş olduğu kriterlere göre komite adına stadyumları denetlemek, raporlar hazırlamak ve bunları komiteye sunmak,

  b)      Komite tarafından belirlenmiş stadyum ve güvenlik sınıflandırma kriterlerinin, görevli oldukları stadyumlarda takibini yapmak, eksikliklerin giderilmesi hususunda yetkililere talimat vermek, eksikliklerin giderilmesini takip etmek, görevli oldukları stadyumlarda yapılacak her türlü inşaat konularında onay vermek,

c)      Stadyum ve Güvenlik Komitesi’nin belirlemiş olduğu bölgelerde görev yapmak,

  d)      Stadyum ve Güvenlik Komitesi’nin belirli zamanlarda düzenleyeceği eğitim seminerlerine katılmak, yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

STADYUM VE GÜVENLİK UYGUNLUK BELGESİ

Madde 12- Stadyum ve Güvenlik Komitesi, Stadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterlerine uyan kulüplere S&G Uygunluk Belgesi verir. Her yıl, sezon müsabakaları başlamadan evvel kulüplerin bulundukları lig kriterlerini içeren, müsabakalarını oynayacakları stadyum için, S&G Uygunluk Belgesi alması gerekmektedir.

  Stadyum ve Güvenlik Komitesi, vermiş olduğu S&G Uygunluk Belgesi’ni, sınıflandırma kriterlerine uygunluğun yitirilmesi gerekçesiyle, aksaklığın giderilmesi için verdiği süre bitiminde geri alabilir.

Yer aldığı sınıflandırma kriterlerine uyması konusundaki aksaklıklar giderilene kadar kulübe S&G Uygunluk Belgesi verilmez.

S&G Uygunluk Belgesi olmayan stadyumda müsabaka oynanmaz veya koşullu şekilde müsabaka oynatılabilir.

Kulüp yarıştığı kategorinin sezon müsabakaları başlamadan önce Federasyona, yer aldığı ligin S&G Uygunluk Belgesi bulunan ve müsabakalarını oynayacağı bir stadyum göstermek zorundadır. Uygun stadyumu bildirmeyen ya da mevcut şartlara göre Federasyonun belirlediği stadyumda oynamak istemeyen kulüp müsabakalara katılamaz. Yapılan uyarılara, verilen süreye rağmen stadyum ve güvenlik ile ilgili stadyumdaki eksiklikler giderilmez veya gösterilen stadyumda müsabakalar oynanmaz ise Federasyon kulübün tescilini silebilir.

DENETLEME:

Madde 13- Stadyum ve Güvenlik Komitesi, sezon başlamadan önce kulüplere yazılı olarak denetçiler aracılığı ile denetleme yapacağı tarihleri bildirir. Denetleme günü stadyumun denetlenememesi ve bunda kulübün kusurunun olması halinde, stadyumun S&G Uygunluk Belgesi’nin olmadığı kabul edilerek buna göre işlemler yapılır.

Sezon öncesi denetlemeler haricinde, Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyeleri, denetçileri ve alt komisyon üyeleri, gerekli gördüğü tarihlerde, kulüplere önceden haber vermeksizin denetlemeler yapar, bu denetlemeler neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kulüplere süre verir. Bu süre bitiminde eksiklikler giderilmemiş ise stadyumun S&G Uygunluk Belgesi geri alınır, eksiklik giderilinceye kadar geri verilmez.

Müsabaka günü federasyon temsilcilerinin belirlediği ve raporlarına yazdıkları uygulamaya yönelik yapısal eksiklikler, denetçi raporlarıyla aynı şekilde komite tarafından incelenir, eksikliğin giderilmesi için kulübe süre verilir. Bu süre sonunda giderilmeyen eksiklikler sebebiyle kulübe bu talimata yer alan cezalar verilir.

Denetimin yapıldığı stadyumu kullanan kulüp; Stadyum ve Güvenlik Komitesi tarafından imzalanmış görev yetki belgesinin ibrazı üzerine, stadyumun tüm bölümlerinde yapılacak denetime izin vermek zorundadır. Yapılacak denetime engel olanlar, denetim elemanlarının çalışmasına engel çıkaranlar ile mensubu bulundukları kulüp hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

Engellenen denetim gerçekleşene kadar denetimin yapılacağı stadyumun “S&G Uygunluk Belgesi” askıya alınır bu stadyumda müsabakanın oynanmasına Federasyon Yönetim Kurulun kararı ile izin verilmez.

  SINIFLANDIRMA

  Madde 14- Kulüpler, müsabakalarını oynadıkları stadyumları, güvenlik ve konfor gözetilerek hazırlanmış ve ekte yer alan sınıflandırma kriterlerine göre, yer aldıkları liglere uygun hale getirmek zorundadır.

  CEZALAR

  Madde 15- Federasyon tedbir niteliğinde olmak üzere gerekli gördüğü takdirde, müsabakaların tamamını veya bir kısmını seyircisiz oynatabilir. Ayrıca bu Talimat ve ayrılmaz bir parçası olan Ek’te yer alan hükümlere aykırı davranan kulüplerin kendi ili dahilinde yapacakları müsabakaların başka bir ilin sahasında oynatılmasına ve işbu Talimatta yer alan kriterlere uymayan futbol sahalarının geçici bir süre müsabakalara kapatılmasına veya müsabakaların tamamen veya kısmen seyircisiz oynatılmasına tedbiren karar vermek yetkisi Federasyon Yönetim Kurulu’na aittir.

TALİMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Madde 16- Bu Talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

 

YÜRÜRLÜK

  Madde 17- Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bu Talimat Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girer.

  YÜRÜTMEMadde 18- Bu Talimatı Türkiye Futbol Federasyonu yürütür.

Geçici Madde 1- Kulüpler, iş bu talimatın eki ve ayrılmaz bir parçası olan Stadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterleri listesindeki, yer aldığı lige göre tamamlaması gerekli olan (b) kriterlerini, 1 Ocak 2006 tarihine kadar yerine getirmek zorundadır.

1 Ocak 2006 tarihinde yer aldığı lige göre (b) kriterlerini yerine getirmeyen kulüplere verilecek cezayı Futbol Müsabaka Talimatı madde 18 hükümlerine göre Yönetim Kurulu belirler.

Bu talimatın 6 ncı maddesi , 7 nci maddenin (s) bendi , 12 nci maddenin 4 ncü paragrafı ve 15 nci maddeleri değiştirilmiş olup 11 Ağustos 2006 tarih ve 26256 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu Talimat Eki’nin Resmi Gazete’de yayımlanması ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı’nın Eki olarak yayımlanan tüm Ekler yürürlükten kalkmıştır.
BU TABLO STADYUM VE GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI VE EKİ KRİTERLERİNDEN SINIFLANDIRMA KRİTERLERİNİ BELİRTİR.TABLONUN ALTINDA YER ALAN AÇIKLAMALAR SINIFLANDIRMA KRİTERLERİNİN AÇIKLAMA BÖLÜMLERİDİR.TÜM PROFESYONEL LİGLERİMİZDE BU ALT DETAY AÇIKLAMALAR , SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ TABLOSUNA BAĞLI OLARAK UYGULANACAKTIR.


STADYUM VE GÜVENLİK SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ
SIRA NO

KRİTER

SÜPER LİG

( 4 yıldız )

2 LİG A

( 3 yıldız )

2.LİG B

( 2 yıldız )

3.LİG

( 1 yıldız )Kriter

Koşul

Kriter

Koşul

Kriter

Koşul

Kriter

Koşul

101

Oyun sahası zemini doğal çim veya suni çim olabilmesi

a
a
a
a
102

Oyun sahası ölçüsü (oyun alanı etrafı tel örgüye kadar her dört tarafta en az 4mt olarak)

a

68x105 mt

a

68x105 mt

a

kısa kenarda min.64 mt. uzun kenarda min.100 mt.)

a

kısa kenarda min.64 mt. uzun kenarda min.100 mt.)

103

Oyun alanı etrafı örgü sistemi

a

serbest

a

min.2mt

a

min.2mt

a

min.2mt

104

Sahaya açılan kapı ve açil çıkış kapısı

a

.

a
a
a
105

WC

a
B
B
B
106 a

Büfe

a

her tribünde min.1 adet büfe

B
B
B
106 b

Tribün tahliye kapıları

a
a
a
a
107

Merdivenlerin , sahaya açılan kapıların , tahliye kapılarının , tahliye koridorlarının ,acil çıkış kapılarının açık parlak renge boyanması

a
a
a
a
108

Turnike ( mekanik sayaçlı olacaktır.)

a

barkodlu

B

barkodlu

B

Manuel veya barkodlu

B

Manuel veya barkodlu

109

Görevli turnike

a

barkodlu

B

barkodlu

110

1.güvenlik bariyeri

a
B
C

2007-2008111

2.güvenlik bariyeri

a
a
a
a
112

Bilet gişesi (1.güvenlik bariyeri dışında )

a
B
C

2007-2008113

Dedektör (her kapıya iki adet )

a
a
114

Çatı örtüsü

a

protokol, basın, numaralı

a

protokol, basın ,numaralı

a

protokol , basın

a

protokol , basın

115

Protokol tribünü kapasitesi

a

MİN.100

a

MİN75

a

MİN.50

a

MİN.50

116

Basın tribünü

a

MİN.75

a

MİN.20

a

MİN.10

a

MİN.10

117

Koltuk düzeni

a

tümü koltuklu

a

Tümü koltuklu

C

Tümü koltuklu(2007-2008)

D

Tümü koltuklu 2008-2009

118

Misafir tribünü kapasitesi

a

5%

a

5%

a

5%

a

5%

119

Engelli seyirci

a

%0.5

B

%0.5

B

%0.5

B

%0.5

120

Paratoner

a
a
a
a
121

Anons sistemi

a
a
a
a
122

Bayrak direği ( 6 adet )

a
a
a
a
123

Yedek kulübesi (üzeri kapalı )

a

14 koltuklu

a

14 koltuklu

a

10mt sıra veya14 adet koltuk

a

10mt sıra veya14 adet koltuk

124

Skor tabelası

a

elektronik

a

elektronik

a

manuel veya elektronik

a

manuel veya elektronik

125

Aydınlatma sistemi (min.1200 lux)

a


126

Jeneratör

a


127

Oyuncu değiştirme tabelası

a

elektronik

a

elektronik

a

manuel veya elektronik

a

manuel veya elektronik

128

Telsiz sistemi

a

min.10 adet

a

Min.10 adet

129

Yedek kale

a
a
B
B
130

Yönlendirme -soyunma

a
a
a
a
131

Yönlendirme -stadyum dışı, tribün ve akreditasyon

a
a
132

Kontrol odası

a
B
C

2007-2008133

Kamera Sistemi

a
B
C

2007-2008134

Hakem odası

a

20 m2 soyunma ile 2 duş , 2 WC

a

20 m2 soyunma ile 2 duş , 1 WC

a

20 m2 soyunma ile 1 duş , 1 WC

a

20 m2 soyunma ile 1 duş , 1 WC

135

Temsilci / gözlemci odası

a
a
136

Doping odası

a

min.20 m2

a

min.20m2

a

min.20 m2

a

min.20 m2

137

Sağlık odası

a

2 adet

a

2 adet

C

2007-2008138

Bayan hakem odası

a
B
B
B
139

Soyunma odası - evsahibi ve misafir

a

min.75 m2

a

min.75 m2

a

min.40 m2

a

min.40 m2

140

Eşgüdüm toplantı odası

a
a
141

Akreditasyon masası ve sistemi

a
a
a
a
142

Radyo anlatım yeri

a

3 kişilik oturmalı min.2 pozisyon

a

3 kişilik oturmalı min.2 pozisyon

143

TV anlatım yeri

a

3 kişilik oturmalı min.2 pozisyon

a

3 kişilik oturmalı min.1 pozisyon

144

Basın toplantı odası

a

min. 50 kişilik

a

Min.20 kişilik

145

Basın çalışma odası

a

Min.20 kişilik

a

Min.10

kişilik


146

Kamera dolabı

a
a
147

Flash interview

a
a
148

Mixed zone

a
a
149

Basın tribünü kablosuz internet hattı

a
a
150

TV Stüdyosu

B


151

Naklen ( OB Van ) Yayın alanı

B
B
152

TV Kamera yerleri

B
B
153

Otopark

C
C
C
C
154

Acil Aydınlatma Sistemi

C


155

Tesis Kuralları

B
B
B
B
156

Futbolcu ve Hakem için İlk Yardım Odası

C

2007-2008

C

2007-2008

157

Panoramik TV Stüdyosu

C


158

Fotoğrafçı pozisyonları

B


159

Fotoğrafçı çalışma odası

B


160

Güvenlik Bekleme Odaları

C* ( a ) kriteri : Kulübün 2006-2007 sezonunda sezon başlangıcından önce Uygunluk Belgesi alması için gerekli zorunlu kriterler


* ( B ) kriteri : Kulübün 2006-2007 sezonunda 01.01.2007 tarihine kadar yerine getirmesi kriterler
* ( C ) Kriteri : 2007-2008 sezonundan itibaren uygulanacak zorunlu kriter
*( D ) Kriteri : 2008-2009 sezonundan itibaren uygulanacak zorunlu kriter
  1   2


    Ana sayfa


TüRKİye futbol federasyonu

Indir 344.94 Kb.