bilgiz.org

Türk medenî kanunu

 • İkinci Bölüm Genel Hükümler
 • Harp Akademilerinin Görevleri
 • Üçünçü Bölüm Öğretim Elemanları
 • Askeri Öğretim Elemanları
 • Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
 • Dördüncü Bölüm Akademik Eğitim-Öğretim
 • Akademik Eğitim-Öğretim Süreleri
 • Kuvvet Harp Akademilerinden ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminden Çıkarılma ve Çıkma
 • Beşinci Bölüm Haklar
 • Öğretim Elemanlarının Hakları
 • Altıncı Bölüm Çeşitli Hükümler
 • Yabancı Ülke Harp Akademilerini Bitirenler
 • Yedinci Bölüm Geçici ve Son Hükümler
 • Yürürlükten Kaldırılan Kanun • Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü70.43 Kb.

  Indir 70.43 Kb.

  Harp Akademileri Kanunu


  Kanun Numarası: 3563

  Kabul Tarihi: 24.05.1989

  Resmi Gazete Tarihi: 31.05.1989

  Resmi Gazete Sayısı: 20181

  Link Adı: 3563 s. HarpAkademileriK

  Birinci Bölüm

  Amaç, Kapsam, Tanımlar  Amaç ve Kapsam


  Madde 1 – Bu Kanunun amacı; Harp Akademileri Komutanlığı ile bu Komutanlığa bağlı birimlerin; teşkilatlanma, görev, yetki, işleyiş ve sorumluluklarını belirlemek; harp akademilerinde eğitim-öğretim ilkeleri ile öğretim elemanları ve öğrenime katılanlarla ilgili esasları düzenlemektir.

  Tanımlar


  Madde 2 – Bu Kanunda geçen;

  a) (Değişik: 5/2/2003 – 4805/1 md.) Harp Akademileri : Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda lisans üstü düzeyde akademik eğitim-öğretim yapan, Silâhlı Kuvvetlere Komutanlık ve Karargâh Subaylığı niteliklerine sahip kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, Silâhlı Kuvvetlerde, kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli üst kademe yöneticilerine millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, stratejik konularda bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan bir bilim ve ihtisas kuruluşudur.

  b) (Değişik: 5/2/2003 – 4805/1 md.) b) Akademik Eğitim-Öğretim : Harp Akademileri eğitim-öğretimine katılan personele askerî bilimler, millî güvenlik, komutanlık ve yöneticilikle ilgili konularda araştırma ve inceleme suretiyle yaptırılan bir yüksek öğretimdir. Harp Akademileri bünyesindeki Kuvvet Harp Akademileri ve Enstitülerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen alanlarda lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim yapılır.

  c) Öğretim Elemanları:Harp Akademilerinde öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylar ile devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.

  (1) Öğretim Üyeleri: Harp Akademilerinde görevli asker veya sivil profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

  (2) Öğretim Görevlileri: Bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulaması için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmış asker veya sivil kişilerdir.

  (3) Eğitim-Öğretim Planlamacıları: Akademilerde eğitim-öğretimi planlayan ve bu eğitim-öğretimin günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi ve geliştirilmesi için incelemeler ve değerlendirmeler yapan asker veya sivil kişilerdir.

  d) Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Üyeleri: Harp Akademileri kadrolarında gösterilen, branşlarında uzmanlaşmış subaylar ile gerektiğinde kadrolu, sözleşmeli ve geçici görevli olarak görevlendirilen milli güvenlik konularında araştırma ve incelemeleri ile tanınmış üniversite öğretim üyeleri, Devlet yöneticileri veya bunların emeklileri ile yabancı uyruklu kişilerdir.

  e) (Ek: 5/2/2003 – 4805/1 md.) Enstitüler : Harp Akademilerinde ilgili bilim dallarında lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan ve bilimsel özerkliğe sahip olan yüksek öğretim kurumlarıdır.

  f) (Ek: 5/2/2003 – 4805/1 md.) Lisans Üstü : Yüksek lisans ve doktora eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır:

  1) Yüksek Lisans (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.

  2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı yarı yıl veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.

  (Ek: 5/2/2003 – 4805/1 md.) Bu Kanunda geçen diğer kavram ve terimler hakkında, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar geçerlidir.

  İkinci Bölüm

  Genel Hükümler  Kuruluş ve Kadro


  Madde 3 – (Değişik: 11.06.2008 – 5771/1 md.)

  Harp Akademileri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı olup, aşağıdaki birimlerden oluşur:

  a) Kuvvet Harp Akademileri;

  1) Kara Harp Akademisi,

  2) Deniz Harp Akademisi,

  3) Hava Harp Akademisi.

  b) (Değişik: 26/6/2012- 6336/1 md.) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi,1

  c) (Mülga: 26/6/2012- 6336/1 md.)2

  ç) Enstitüler,

  d) İhtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığınca teşkil edilecek diğer eğitim ve öğretim birimleri,

  e) Harp Akademileri Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar.

  Gerektiğinde bu birimlerin birkaçı bir komutanlık altında birleştirilebilir.

  Harp Akademilerinin kuruluş ve kadroları, Türk Silâhlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

  Harp Akademilerinin Görevleri


  Madde 4 – (Değişik: 5/2/2003 – 4805/3 md.)

  Harp Akademilerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir :

  a) Kuvvet Harp Akademilerinde; Atatürkçü görüşü tam olarak benimseyen, özellikle askerî faaliyet alanlarında uygun harekât tarzını bulma, doğru karara ulaşma ve verilen kararı en etkin şekilde uygulama yeteneği olan, komutanlık ve karargâh subaylığı tekniklerine sahip, muhakeme ve planlama becerisi gelişmiş kurmay subayları lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim ile yetiştirmek.

  b) (Değişik: 26/6/2012- 6336/2 md.) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde; müdavimlere, müşterek ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim vermek, milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak ve bünyesinde açılan kursları yönetmek.3

  c) (Mülga: 26/6/2012- 6336/2 md.)4

  d) Enstitülerde; 2 nci maddenin (e) bendine uygun olarak lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim yapmak, çeşitli konularda verilecek araştırma ve inceleme görevlerini yürütmek.

  e) (Değişik: 11.06.2008 – 5771/2 md.) Enstitüler bünyesinde kurulan Askerî Bilimler Araştırma Merkezinde; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, askerî ve millî güvenlik konularında, özellikle stratejik seviyede inceleme yapmak, yenilikleri araştırmak ve geliştirmek, elde edilecek sonuçlardan lüzumlu görülenleri ilgili komutanlık ve kuruluşlara duyurulmak üzere yayımlamak, akademik eğitim-öğretimin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

  f) (Değişik: 26/6/2012- 6336/2 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığının yapacağı plâna göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurslar ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine katılan subayların, meslekî bilgi, sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek.5

  g) Müşterek talimnameleri tetkik etmek, değerlendirmek, gerektiğinde yeni talimnameler hazırlamak ve mevcut talimname değişiklik tekliflerini yetkili makama sunmak.

  Kurullar ve Görevleri


  Madde 5 – (Değişik: 5/2/2003 – 4805/4 md.)

  Harp Akademileri Komutanlığında; Harp Akademileri Yüksek Kurulu ile Akademiler bünyesinde birer Akademik Kurul; Enstitüler bünyesinde ise birer Enstitü Kurulu teşkil edilir. Bu kurulların genel görevi, eğitim-öğretimi düzenlemek ve değerlendirmektir.

  Harp Akademileri Yüksek Kurulu; eğitim ve öğretim konularında, Akademi ve Enstitü kurullarınca karara bağlanamayan hususları, bu Kanun ve Genelkurmay Başkanlığının emirleri çerçevesinde karara bağlayan üst kuruldur. Bu Kurul, Harp Akademileri Komutanları, Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanı, Harp Akademileri Komutanlığı Öğretim Başkanından oluşur. Enstitülerdeki eğitim-öğretim ile ilgili olan, ancak Enstitü kurulları tarafından karara bağlanamayan konuların incelenmesinde Harp Akademileri Yüksek Kuruluna, Enstitü müdürleri de iştirak eder.

  Akademi kurulları; Kuvvet Harp Akademilerinin ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinin bünyelerinde oluşturulan kurullardır. Akademi kurulları; Akademi Komutanının başkanlığında, Akademi Öğretim Başkanı ve Akademi öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylardan oluşur. Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ile ilgili konularda kurullara, Harp Akademilerinde daimi görevli üniversite öğretim üyeleri ile eğitim-öğretim planlamacıları da katılır. Harp Akademileri Komutanı, gerek duyduğu hallerde Akademi kurullarının toplantılarına katılır.6

  Enstitü kurulları; Enstitülerin bünyesinde oluşturulan kurullardır. Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitülerde eğitim ve öğretimi yapılan ana bilim dalları başkanlarından oluşur.

  Kurullarda başarı durumlarının tespiti ile ilgili kararlar toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla belirlemek zorundadır.


  Üçünçü Bölüm

  Öğretim Elemanları  Öğretim Elemanlarının Görevleri


  Madde 6 – Harp Akademileri öğretim elemanlarının görevleri aşağıda gösterilmiştir.

  a) Akademilerde eğitim-öğretim gören personelin mesleki ve genel konularda bilgilerini, emir-komuta, sevk ve idare yeteneklerini geliştirmek.

  b) Mesleki araştırma ve yayın yapmak.

  c) Akademik eğitim-öğretimi geliştirmek maksadıyla düzenlenecek çalışmalara katılmak ve bunları yönetmek.

  d) Verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

  Askeri Öğretim Elemanları


  Madde 7 – Harp Akademilerinde öğretim elemanı kadrolarına atanacak subayların nitelikleri, seçimleri, hizmet süreleri, yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilmeleri ve bunlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir.

  Öğretim Elemanı İhtiyacının Karşılanması


  Madde 8 – Harp Akademileri Komutanlığı, eğitim-öğretim yılı içinde çeşitli dallarda ihtiyaç duyacağı üniversite öğretim elemanlarını, yükseköğretim kurumlarıyla koordinede bulunarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre yükseköğretim kurumlarından temin edebilir.

  Gerektiğinde, Harp Akademilerinin öğretim elemanı ihtiyacı için kadrolu veya sözleşmeli üniversite öğretim üyesi alınarak ihtiyaç karşılanır. Bu şekilde görevlendirilen öğretim üyeleri ile 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim üyesi unvanını kazanmış askeri öğretim üyelerinin Harp Akademilerinde geçen hizmet süreleri aynı bilim dalında çalıştığı takdirde, üniversitede geçmiş sayılır.

  Harp Akademileri Komutanlığı, ihtiyaç duyduğu çeşitli dallarda kadrolu, sözleşmeli veya ek görevle öğretim görevlisi temin edebilir.

  Sivil öğretim elemanları hakkında, bu Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanır.


  Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları


  Madde 9 – Harp Akademilerinde görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, Harp Akademileri Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü üzerine, Milli Savunma Bakanlığınca; İçişleri Bakanlığından 2 ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu Kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan sözleşme ile çalıştırılırlar. Bunlar sivil öğretim elemanlarına bu Kanun gereğince tabi oldukları hükümlere uymak zorundadır.

  Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir.


  Dördüncü Bölüm

  Akademik Eğitim-Öğretim  Harp Akademilerine Giriş Esasları


  Madde 10 – Harp Akademilerine giriş esasları aşağıda gösterilmiştir.

  a) Kuvvet Harp Akademilerine, Harp Okulu mezunu olup, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek subaylar katılır.

  b) (Değişik: 26/6/2012- 6336/4 md.) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisine, Kuvvet Harp Akademilerini bitirmiş, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek kurmay subaylar katılır. İhtiyaç halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst düzey yönetici görevi alan veya alacak subaylar da Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi bünyesinde açılacak kurs ve sertifika programına katılabilirler.7

  c) (Mülga: 26/6/2012- 6336/4 md.)8

  d) Bakanlar Kurulunun Kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalar ile yabancı uyruklu subaylar Harp Akademileri eğitim-öğretimine katılabilirler.

  e) (Ek: 5/2/2003 – 4805/5 md.) Enstitülere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu kapsamında olan veya bunlara denkliği onaylanmış yüksek öğretim kurumlarını bitiren lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip asker, sivil veya yabancı kişiler ile Kuvvet Harp Akademilerini bitiren kurmay subaylar katılır.

  f) (Ek: 26/6/2012- 6336/4 md.) Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine; kurmay subaylar hariç, kaynak gözetmeksizin tüm subaylar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince astsubaylıktan subay olanlardan en az 4 yıl süreli fakülte ve yüksekokul bitirenler ve sözleşmeli subaylardan muvazzaf subaylığa geçenler katılır. Başvuru şartları, başvuru sahiplerinin nitelikleri, seçimi ile eğitime ve diğer hususlara ilişkin esaslar yönetmelikte gösterilir.

  Girişe Engel Haller


  Madde 11 – (Değişik cümle: 26/6/2012- 6336/5 md.) Harp Akademileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine girişe engel haller aşağıda gösterilmiştir:

  a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahküm olanlar,

  b) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinin (A) işaretli fıkrasında yazılı suçlardan mahküm olanlar,

  c) (Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılanların dışındaki suçlardan veya disiplinsizliklerden toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkum olanlar veya cezalandırılanlar,

  d) (Değişik: 26/6/2012- 6336/5 md.). Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından Akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar, Kuvvet Harp Akademilerine ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine alınmazlar.9

  Akademik Eğitim-Öğretim Süreleri


  Madde 12 – (Değişik: 5/2/2003 – 4805/6 md.)

  Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim-öğretimin süresi iki akademik eğitim-öğretim yılıdır.

  (Değişik: 26/6/2012- 6336/6 md.) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde eğitim-öğretim süresi kurmay subaylar için beş aydır. Diğer kurs ve sertifika programı benzeri eğitimlerin süreleri, Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Harp Akademileri Komutanlığının teklifi ile Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.10

  Enstitülerde yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretiminin süresi, akademik eğitim-öğretimin dönemleri, yabancıların Enstitülere katılım esasları ile diğer hususlar Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

  (Değişik: 26/6/2012- 6336/6 md.) Kuvvet Harp Akademileri ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde eğitim-öğretim süreleri; teknik ve bilimsel gelişmeler, strateji ve taktikteki yenilikler veya uluslararası askerî politik şartlar ile Kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları gibi sebeplerle Genelkurmay Başkanlığınca uzatılabilir, kısaltılabilir veya bu eğitim-öğretimin bir kısmı uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.11

  Savaş veya savaşı gerektiren haller ile olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademilerinde eğitim-öğretime ara verebilir. Bu hallerde, Harp Akademilerinde öğrenimde bulunan veya eğitim-öğretime katılma hakkını kazanmış bulunanların bu hakları saklıdır. Bunların eğitim-öğretimi tamamlamalarına ait hususlar yönetmelikte gösterilecek esaslara göre Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.


  Kuvvet Harp Akademilerinden ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminden Çıkarılma ve Çıkma


  Madde 13 –(Değişik: 26/6/2012- 6336/7 md.)12

  Kuvvet Harp Akademilerinden ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminden çıkarılma ve çıkma esasları aşağıda gösterilmiştir:

  a) Çıkarılma: Kuvvet Harp Akademileri öğrencileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine devam eden müdavimler Harp Akademileri öğrenimi sırasında;

  (1) (Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan mahkum olanlar, taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin kurulları veya disiplin amirlerince toplam 7 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkum olanlar veya cezalandırılanlar, giriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadıkları tespit edilenler,

  (2) Yıllık geçerli notu yönetmelikte gösterilen düzeyden aşağı olanlar ve yönetmelikte tespit edilecek niteliklerini kaybedenler,

  ilgili akademinin akademi kurulunun kararı ile akademiden çıkarılırlar. Çıkarılma kararları, Kuvvet Harp Akademileri için Genelkurmay Başkanlığınca, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimi için ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca onaylandıktan sonra kesinleşir.

  b) Çıkma: Kendi istekleriyle Kuvvet Harp Akademileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine devam etmek istemeyenlerin yazılı başvuruları üzerine Harp Akademileri ile ilişkileri kesilir.

  Beşinci Bölüm

  Haklar  Kurmaylığın Onaylanması


  Madde 14 – (Değişik: 5/2/2003 – 4805/7 md.)

  Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan ve kurmaylıkları Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan subaylara eğitim gördükleri ana bilim dallarında yüksek lisans diploması, Enstitülerden mezun olanlara da akademik seviyelerine göre yüksek lisans veya doktora diploması verilir.


  Eğitim Malzemeleri


  Madde 15 – Harp Akademileri öğretim elemanlarının ve Harp Akademilerinde eğitim-öğretim gören personelin eğitim-öğretimde kullanacağı eğitim malzemeleri Devlet tarafından karşılanır.

  Öğretim Elemanlarının Hakları


  Madde 16 – Harp Akademilerinde devamlı olarak görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları ile ilgili ödemeler, Harp Akademileri Komutanlığınca 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır. Geçici olarak görevlendirilecek sivil öğretim elemanlarına ise Harp Akademileri Komutanlığınca, aynı Kanuna göre ücret ödenir. Bu personelin asli görevli bulundukları Yükseköğretim Kurumlarındaki diğer özlük hakları saklıdır.

  (Ek: 22/5/2012- 6318/73 md.)İstihdam esasları yönetmelikte belirlenmiş olan harp akademilerinde atamalı veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile bu Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

  Akademik eğitim-öğretim için ek görev verilecek asker ve sivil öğretim elemanlarına veya bu öğretimi geliştirmek amacıyla planlanacak çalışmalarda görevlendirilecek asker ve sivil, Türk veya yabancı uyruklu konferansçılara, bütçe kanunlarında belirtilen esaslara göre ücret ödenir.

  Altıncı Bölüm

  Çeşitli Hükümler  Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Üyeleri


  Madde 17 – Askeri Bilimler Araştırma Merkezinin ücretli üyeleri dışında onur üyeleri de olabilir. Bu üyelerin hizmetlerini değerlendirmek ve verimlerini artırmak için gerekli harcamalar Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak Bütçe Kanunlarının (R) cetveline göre yapılır.

  Yabancı Ülke Harp Akademilerini Bitirenler


  Madde 18 – Genelkurmay Başkanlığının izniyle Kuvvet Harp Akademilerine giriş hakkını kazanan subaylardan seçilenler, yabancı ülke Harp Akademileri veya eşidi öğretim kurumlarına öğrenim için gönderilebilirler. Bunların seçim esasları, görecekleri öğrenimin Türk Harp Akademileri öğrenimi ile ne şekilde denk sayılacağı ve bunlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir.

  Yönetmelik


  Madde 19 – Eğitim-öğretim ve tez, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ilişkiler ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

  Yedinci Bölüm

  Geçici ve Son Hükümler


  Geçici Madde 1 – Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

  Geçici Madde 2 – (Ek: 26/6/2012- 6336/8 md.)

  Müktesep haklar da dahil olmak üzere Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminin yüz yüze eğitim safhasını yarbaylığın ikinci yılında tamamlamış olması şartıyla, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine müracaat etme hakkı bulunan, 1990 ve 1991 neşetli subaylara toplam yedi yıl giriş hakkı tanınır.


  Yürürlükten Kaldırılan Kanun


  Madde 20 – 5 Ağustos 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük


  Madde 21 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme


  Madde 22 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  1 Bu bendin metne işlendiği şekilde değiştirilmeden önceki hali: “b) Silahlı Kuvvetler Akademisi,”

  2 Bu bendin yürürlükten kaldırılmadan önceki hali: “c) Millî Güvenlik Akademisi,”

  3 Bu bendin metne işlendiği şekilde değiştirilmeden önceki hali: “b) Silâhlı Kuvvetler Akademisinde; kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde plânlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda eğitim ve öğretim yaptırmak.”


  4 Bu bendin yürürlükten kaldırılmadan önceki hali: “c) Millî Güvenlik Akademisinde; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında ve gerektiğinde özel kesimde üst kademede görevli veya görev almaya aday yöneticilere millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak.”

  5 Bu bendin metne işlendiği şekilde değiştirilmeden önceki hali: “f) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığının yapacağı plâna göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurslara katılan subayların meslekî bilgileri ile sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek.”

  6 26/6/2012 tarih ve 6336 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile bu fıkrada yer alan “, Silahlı Kuvvetler Akademisinin ve Milli Güvenlik Akademisinin” ibaresi “ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinin” şeklinde değiştirilmiştir.

  7 Bu bendin metne işlendiği şekilde değiştirilmeden önceki hali: “b) Silahlı Kuvvetler Akademisine, Kuvvet Harp Akademilerini bitirmiş, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek kurmay subaylar katılır.”

  8 Bu bendin yürürlükten kaldırılmadan önceki hali: “c) Milli Güvenlik Akademisine, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek subaylar ile kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde üst düzeylerde görevli veya görev almaya aday yöneticiler katılır.”

  9 Bu bendin metne işlendiği şekilde değiştirilmeden önceki hali: “d) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından kendisi veya eşinin tu tum ve davranışlarından dolayı Akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar Kuvvet Harp Akademilerine alınmazlar.”

  10 Bu fıkranın metne işlendiği şekilde değiştirilmende önceki hali: “Silâhlı Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademilerinde eğitim-öğretim süresi beş aydır.”

  11 Bu fıkranın metne işlendiği şekilde değiştirilmeden önceki hali: “Kuvvet Harp Akademileri ile Silâhlı Kuvvetler Akademisi ve Millî Güvenlik Akademisinde eğitim-öğretim süreleri; teknik ve bilimsel gelişmeler, strateji ve taktikteki yenilikler veya uluslararası askerî politik şartlar gibi sebeplerle Genelkurmay Başkanlığınca uzatılabilir veya kısaltılabilir.”

  12 Bu maddenin, başlığıyla birlikte metne işlendiği şekilde değiştirilmeden önceki hali:

  Kuvvet Harp Akademilerinden çıkarılma ve çıkma

  Madde 13 – Kuvvet Harp Akademilerinden çıkarılma ve çıkma esasları aşağıda gösterilmiştir.

  a) Çıkarılma: Kuvvet Harp Akademileri öğrencileri Harp Akademileri öğrenimi sırasında;

  (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan mahküm olanlar, taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya displin amirlerince toplam 7 gün ve daha fazla hapis cezası ile mahküm olanlar veya cezalandırılanlar, giriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadıkları tespit edilenler,

  (2) Yıllık geçerli notu yönetmelikte gösterilen düzeyden aşağı olanlar ve yönetmelikte tespit edilecek niteliklerini kaybedenler,

  İlgili akademinin akademi kurulunun kararı ile akademiden çıkarılırlar. Çıkarılma kararları, Genelkurmay Başkanlığınca onaylandıktan sonra kesinleşir.

  b) Çıkma: Kendi istekleriyle Kuvvet Harp Akademileri öğrenimine devam etmek istemeyenlerin yazılı başvuruları üzerine Harp Akademileri ile ilişkileri kesilir.
      Ana sayfa


  Türk medenî kanunu

  Indir 70.43 Kb.