bilgiz.org

Toplanti duyurusu
Sayfa1/2
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü180.27 Kb.
TipiYazi

Indir 180.27 Kb.
  1   2

TMMOB

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

RAPOR YAZIM KURALLARI

1. GİRİŞ

Bir rapor; araştırılacak konu ile ilgili tüm ön hazırlık ve araştırmalar da olmak üzere, arazi ve laboratuar çalışmalarının tam ve eksiksiz olarak belgelenmesidir. Rapor, bir araştırma sürecinde yapılan, arazi ve laboratuar çalışmalarından elde edilen tüm bilgi veya sonuçları içerir. Raporun okuyuculara yararlı bir kaynak olabilmesi için, içeriğinin hazırlanmasında bazı kurallara dikkat edilmelidir. Raporda dil bilgisi ve yazılı anlatım kurallarına uyulması esastır. Cümlelerin mümkün olduğunca açık, kısa ve fiil zamanlarının uyumlu olması anlatımı kolaylaştıracaktır. Bölümlerin açık ve öz olmasına, yinelemelerden kaçınılmasına, amaçtan uzaklaştıracak gereksiz bilgilerin yer almamasına özen gösterilmelidir. Yazılı anlatımı destekler nitelikte şekil, tablo, formül, örnek vb. kullanılması son derece faydalıdır; böylece ana metin ve resimlemelerin bir bütün oluşturulması sağlanmış olur. Bazen sayfalarca yazı ile anlatılması mümkün olmayan verileri bu tür destekleyici materyal ile sunmak okunabilirliği -özellikle de- anlaşılabilirliği arttırır. Metin içinde kullanılan şekil, tablo, formül, örnek vb. materyale atıfta bulunarak açıklamaların yapılması daha uygun olur. Raporlarda yer alan başlıklar birbirleri ile olan ilişkileri göz önünde bulundurularak sıralanmalı. Bir raporun en çok okunan bölümleri özet, giriş ve sonuç bölümleridir. Konu hakkında sadece genel bilgi edinmek isteyen kişiler çoğunlukla bu üç bölümü okumakla yetinirler. Bunun için proje konusu ve elde edilen önemli sonuçlar, özet ve sonuç bölümlerinde vurgulanmalıdır..2. RAPOR YAZILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN TOPLANMASI

a) Araştırma konusunda daha önce değişik kişiler, kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmış çalışmalara proje raporları, bildiri, makaleler kaynak taraması yapılarak temin edilir. Bu kaynaklar incelenerek araştırma konusuna yardımcı olacak jeolojik, jeofizik, laboratuar, uydu görüntü analizleri, sondaj bilgileri vb. daha sonra yararlanmak üzere düzenlenir.

b) Bir raporun yazılmasında temel bilgiler genel olarak; aletsel arazi ölçümleri, araziyi temsil eden kayaçlar üzerinde, arazi ve laboratuarda yapılan tanımlamalar deneyler ile jeofizik ölçü alınan arazinin jeolojik anlamda iyi bir gözlemine dayanır. Bir jeofizik çalışmasında esas olan arazide alınan ölçülerdir. Bu nedenle arazi çalışması tamamlanmadan önce gerekli test çalışmaları ve alınan ölçülerin genel değerlendirilmesi yapılmalı, uyumsuzluklar varsa yeniden ölçüler alınarak doğrulanmalıdır. Rapor yazımına geçmeden önce arazi çalışması sonucunda üretilen haritalar, kesitler, grafikler ve tablolar hazırlanmalıdır. Bir rapor; fikir, araştırma, belgeleme ve uygulama gibi temel aşamaları içeren bir bütündür. Bu temel unsurlardan birinin eksik olması raporun anlaşılabilirliğini ve kabul edilebilirliğini etkileyecektir.

3. RAPOR YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

3.1. Genel Kurallar

a) Rapor, Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına uygun, kolay anlaşılır ve basit bir dille yazılmalıdır. Raporda belirgin kazıntı ve silinti olmamalıdır.

b) Rapor tamamlanmış bir çalışmayı anlattığı için geniş ve geçmiş zaman kullanılmalıdır. Rapor metni yazımı üçüncü şahıs ağzından yapılmalı, kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır. Rapor edilgen bir yapıda (yapılmıştır, kullanılmıştır gibi) yazılmalı, genel bilgiler ise geniş zaman kullanılarak (yapılır,  eklenir gibi) verilmelidir.

c) Rapor yazımında kullanılan teknik terimleri –mümkün olduğunca- Türkçe yazmak gereklidir. Ancak bazı terimlerin Türkçe’de tam olarak ifade edilemediğinin düşünüldüğü durumlarda terimin ilk geçtiği yerde parantez içinde İngilizce karşılığı verilmelidir.

d) Cümle başındaki sayılar rakamlarla değil yazı ile ayrı ayrı yazılmalıdır. Örneğin Doksan yedi, yüz yirmi altı gibi. Eğer bir cümle yazıyla başladıysa, cümle içinde benzer işi gören diğer sayılar da yazıyla belirtilir. Ancak zorunlu olmadıkça cümleyi sayıyla başlatmayacak biçimde düzenleme tercih edilmelidir.

e) Kesirli sayılar rakamlarla yazılır. Birden on’a kadar olan sayılar, cümle içinde tek başlarına kullanıldıklarında yazıyla yazılır. Aynı şekilde büyük sayılardaki milyon ve milyar değerleri yazıyla yazılır: 86 milyon ton gibi. Ancak, sayılar yuvarlak değilse rakamlar kullanılmalıdır.

f) Sıra belirten sayılar rakamlarla yazılır: 32 inci boylam gibi. Ancak, birden on’a kadar olan sıralama sayıları harflerle yazılır: Altıncı grup, gibi.

g) Belirsiz sayılarla, yuvarlak biçimde belirtilen sayısal değerler harflerle yazılmalıdır.

h) Kısaltmalarda nokta kullanılmamalıdır: MTA, ABD, cm, m, km, K, G, D, KB gibi. Resimlemelerde de aynı kural uygulanmalıdır.

i) Dipnot zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Ancak yazılı olmayan görüşlere dayanan kaynakların, metinde kullanılmış yöntemlerin, formüllerin, vb’nin metin içinde verilmek istenmeyen açıklamaları, metinle dipnot arasına kısa bir çizgi çekilerek, metinden daha sık aralıklarla ve daha küçük puntolarla dipnot olarak verilebilir.

j) Dipnotlar, sıra sayıları verilerek, okuyucuyu dipnota gönderen sayfada yer almalıdır. Dipnot metnin bitiminde yer almalı ve gerekli kaynak açıklaması yapılmalıdır.

3.2. Rapor Kapağı

Rapor ön kapağı

a) Rapor ön kapağı üst kenarına büyük harflerle, raporu hazırlayan “KURUM veya FİRMA ADI” yazılır. Yazının sol tarafına kurum veya firmanın logosu yerleştirilir.

b) Ön kapağın ortalarına, büyük harflerle satırları ortalanarak “RAPORUN ADI” yazılır. Rapor adı okuyucuya araştırma konusu hakkında fikir verecek şekilde kısa, açık ve yeterli bir biçimde yazılmalıdır. Çalışmanın yeri (il, ilçe, köy ve yöre) de rapor adında yer almalıdır. Rapor birden fazla ciltten oluşuyorsa, rapor adının altına ara verilerek “ CİLT I “ yazılır.

c) Ön kapağın alt kenarına, ortalanarak kurum veya firmanın kısaltılmış adı ve yanına çalışma yapılan şehir büyük harflerle yazılır.

d) Arka kapak sol alt kenarında kurum veya firmanın haberleşme bilgileri yazılır.

Rapor iç kapağı

a) Rapor ön kapağı üst kenarına büyük harflerle, raporu hazırlayan “KURUM veya FİRMA ADI” yazılır. Yazının sol tarafına kurum veya firmanın logosu yerleştirilir.

b) Yukarıdaki bölümün altına uygun sayfa ortalaması yapılarak, “RAPORUN ADI” büyük harflerle ve satırları ortalanarak yazılır.

c) Rapor adının altına, yazarların sadece ad ve soyadları, üstten alta olacak şekilde, öncelik sırasına göre isim ilk harf büyük diğerleri küçük, soyad büyük harflerle yazılır.

d) Rapor birden fazla ciltten oluşuyorsa, rapor adının altına ara verilerek “ CİLT I “ yazılır.

e) Alt kenarın üstüne kapağın, ortalanarak kurum veya firmanın açık adı büyük harflerle ve altına yazıldığı ay ve yıl ilk harf büyük diğerleri küçük harflerle yazılır.

3.3. Sayfa Düzeni

a) Rapor yazımında A4(210 x 297 mm) standardında beyaz kağıt ve kağıdın  bir yüzü kullanılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları soldan 3.0, sağdan 2.0, alttan ve üstten 3 cm olmalıdır.

b) Ön sayfalar, içindekiler i,ii,.. ile başlamak üzere bölüm başlıkları romen rakamları ile numaralandırılmalıdır.

c) Sayfa numarası sayfanın alt kısmına, ortalanarak yazılmalıdır. Bu bölümün dışındaki sayfaların numaraları sıra sayılarıyla yazılır.

d) Satır ve paragraflar en sol kenardan başlamalıdır. Metin her iki tarafa dayalı “justify” olmalıdır.

e) Ana metninde 1 satır aralığı kullanılmalı, paragraflar arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

f) Ana bölümler yeni bir sayfadan başlamalı, başlıklardan sonra 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

3.4. Bölüm Başlıkları ve Yazım Düzeni 

a) Bütün başlıklar sayfanın sol boşluğuna dayalı şekilde ve kalın olmalı, numaralandırılarak yazılmalıdır.

b) Birinci derece başlıklar büyük harf, ikinci derece başlıklar ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde, üçüncü derece başlıklar, başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük, kalın ve Arial, 12 punto ile yazılmalıdır.

c) Metin içersinde büyük harf ile yazılması gereken kelimeler ile “ şekil”, “grafik”, “tablo”, “ek”, “levha”,  “ çizelge” kelimeleri Arial, 12 punto ile yazılmalıdır.

d) Sadece birinci derece başlıklar ile metinlerinin yazımına yeni bir sayfadan başlanmalıdır.

e) Bütün başlıklarda “ve, ile” gibi bağlaçlar küçük harfle yazılır.

f) Rapordaki diğer bütün küçük harfler Arial, 12 punto yazılmalıdır.

3.5. Eşitlikler ve Bağıntılar

a) Eşitlik ve bağıntıların yazımına sayfanın sol kenarından başlanmalı, eşitlik veya bağıntıya bir numara verilmeli, bu numara parantez içinde satır sonuna yazılmalıdır.

b) Metin ile eşitlik veya bağıntı arasında 1 satırlık boşluk bırakılmalıdır.

3.6. Metin İçinde Değinmeler

a) Gerekli ve mümkün olan her yerde fikirlerinizi yapılmış araştırmalara atıfta bulunarak destekleyin.

b) Kaynaklara Değinme; Rapor metni içinde değinilecek belgeler için sadece yazarın soyadı, ilk harf büyük diğerleri küçük ve yayım yılı parantez içinde belirtilerek yazılır.

c) İlk defa atıfta bulunulduğunda kurumun/grubun tam adını ve arkasından kısaltmasını verin. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltma ve tarih kullanılır.

d) Rapor içinde başka bir makale veya rapordan alınan düşünce ya da sözcükler alıntı yapılan yayında olduğu gibi aynen ve kaynak belirtilerek “ “ tırnak içinde yazılmalıdır.

e) Şekil, Tablo, Eşitlik ve Bağıntılara Değinme; Rapor metni içinde bir şekil, tablo, eşitlik veya bağıntıya numarası verilerek değinilir.

f) Resmi yayınlara ve yazarı olmayan kaynaklara “Anonim” olarak atıfta bulunulur.

4. RAPOR DÜZENİ

Bir rapor genel olarak şu ana bölümleri kapsamalıdır:a) Özet,

b) İçindekiler,

c) Çalışma Alanı,

d) Resim ve Tablo Listesi,

e) Giriş,

f) Ana Metin,

g) Tartışma, Sonuçlar ve Öneriler,

i) Kaynaklar,

j) Ekler: Tanımlama ve Analiz Raporları.

4. 1. Özet

Bir raporun en çok okunan bölümleri özet, giriş ve sonuç bölümleridir. Özet’in amacı, okuyucunun raporun tamamını okumadan, rapor konusu hakkında genel bir fikir sahibi olmasını sağlamaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı ve kapsamı, uygulanan temel yöntemler, yeni teknikler ve kullanılan materyaller özette kısa ve anlaşılır bir biçimde verilmelidir. Özette çalışmanın amacıyla ilgili yapılan öneriler, bulgular ve değerlendirmelerle bağlantılı olarak çıkarılan sonuçlar mutlaka verilmelidir. Özet kesinlikle değinme, şekil veya tablo içermemelidir. Özet, tamamlanmış bir çalışmayı anlattığı için geniş geçmiş zaman kipinde yazılmalıdır. Anlatım, “yapılmıştır, tamamlanmıştır” gibi edilgen yapıda olmalıdır. Özet en az 200, en fazla 400 kelime olmalıdır.4. 2. İçindekiler

“İçindekiler” kelimesi büyük harflerle yukarıya ve ortaya yazılacaktır. Burada, rapor içindeki bölümler, aldıkları sıraya göre dizilir ve bölümlerin karşısına hangi sayfalarda başladığı yazılır. ‘İçindekiler’ dizininin yazımında, 12 punto karakter büyüklüğü ve 1 satır aralığı uygulanır. Dizin ön sayfalar, özet ile başlar içindekiler ile devam eder, gerektiğinde özetten sonra yabancı dilde abstract yazılır. Özet, Abstract, Önsöz (ve/veya Teşekkür), İçindekiler ve varsa Şekiller, Çizelgeler, Kısaltmalar Dizini gibi ön sayfalar "I, II, III, …’’ şeklinde Romen rakamları ile; giriş bölümü ile başlayan rapor metni ise "1, 2, 3, …’’ şeklinde numaralanmalıdır. Bu dizinlerden sonra giriş bölümünden başlayarak, metnin içerdiği tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları, metin içindeki sayfa numaraları ile sıralanır. Çalışmanın değinilen belgelerinden sonra resimlemeler (şekiller, grafikler, çizelgeler, levhalar, ekler) yer alır. Daha sonra tanımlama ve analiz raporları gelir. Rapor metninde kullanılan her bir bölüm başlığı, numarası ile birlikte hiçbir değişiklik yapılmaksızın, tümüyle aynı olarak içindekiler dizininde yer almalıdır. İçindekiler dizininde, her bir başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılır. Her bir satırın başlık ve sayfa numarası arasındaki boşluk bölümü, noktalama (.....) ile doldurulur.


Çalışma Alanı: Çalışma alanı il-ilçe-köy olarak belirtildikten sonra köşe değerleri metrik olarak aşağıdaki gibi belirtilir

A(güney-batı) x = 4510100 y = 612500

B(kuzey-batı) x = ……….. y =……….

C(kuzey-doğu) x = ………. y =……….

D(güney-doğu) x = ……… y =……….
Not: Yer bulduru haritası eklenmelidir.

4.3. Resim ve Tablo Listesi,

a) Şekil, grafik, tablo v.b., birbirlerinden bağımsız, kendi aralarında bir bütün oluşturan bölümler biçiminde ve metinde ilk anılma sırasına göre numaralanırlar. Bu numaralamada sayfa düzeninde olduğu gibi sıra sayıları kullanılır.

b) Şekil numarası ve açıklaması şeklin altına ve şekilden sonra 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalı, şeklin açıklaması, şekil numarasından sonra bir karakter boşluk bırakılarak, ilk sözcüğün ilk harfi büyük diğer harfler küçük olacak şekilde ve koyu yazılmalıdır.

c) Şekillerin açıklaması, şekil alt kenarının uzantısını geçmeyecek şekilde olmalıdır. Çizelgelerin açıklaması, çizelge üstüne, çizelge üst kenarının uzantısını geçmeyecek şekilde olmalıdır.

d) Levhaların açıklaması: Sağ sayfada levhalar grup olarak verilmelidir. Sol sayfanın tümünde de Romen sayılarıyla levha numaraları ile açıklamaları yukarıdan aşağıya doğru sırayla verilmelidir.

e) Şekiller ve başlıkları metin içinde ortalanmalı, bir yayından aynen alınan şekillerde şekil başlığının sonunda alındığı kaynak verilmelidir. Bazı değişiklikler yapılmışsa “değiştirilerek veya yalınlaştırılarak alınmıştır” vb. ibareler kullanılmalıdır.

f) Tablo numarası ve açıklaması tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklama ile tablo arasında 1 satır boşluk bırakılmalı, tablonun açıklaması, tablo numarasından sonra bir karakter boşluk bırakılarak, ilk sözcüğün ilk harfi büyük diğer harfler küçük olacak şekilde ve koyu yazılmalıdır.

g) Tablolar ve başlıkları metin içinde ortalanmalı, bir yayından aynen alınan tablolarda, tablo başlığının sonunda kaynak referans verilmelidir.

h) Ek numaraları, sağ üst köşeye, büyük harflerle “EK” sözcüğünü izleyerek yazılır. Hemen altında eki yapanlar, çalışanlar, meslek ünvanı verilmeden yazılmalıdır. İsimlerin altına da yapıldığı yıl yazılır. İsimler ve tarih, başlığa göre daha küçük boyutta ve büyük harfle yazılmalıdır. Levha ve eklere ayrıca sayfa numarası verilmez.

4.4. Giriş

Girişte en önemli konu problemin tanıtımıdır. Giriş bölümü, okuyucunun konuyla ilgili başka yayınları okumaya gerek duymadan konuyu anlayıp değerlendirebilmesini sağlamak için yeterli temel bilgileri içermelidir. Amaç ve araştırmaya konu olan problem mantıklı ve anlaşılır bir biçimde ortaya konmalıdır. Bu konunun seçiliş sebebi ve konunun neden önemli olduğu, bu bölümünde iyi bir şekilde vurgulanmalıdır. Yapılan çalışmalar ve çözüm yöntemleri okuyucunun ilgisini çekecek biçimde verilmelidir. Daha sonra bu çalışmada elde edilen bulgular ve sonuçlar belirtilir.

Giriş bölümünün yapısı şöyle olmalıdır:

a) Problemin niteliği ve kapsamı kısa fakat açık-seçik biçimde yazılmalıdır.

b) Konuyla ilgili yayınlardan daha çok geçerli görüşler ön plana çıkartılmalı, kısaca karşıt görüşlere de yer verilmelidir.

c) Kullanılan yöntemler (incelenecek parametreler, uygulanacak süreçler) ve bu yöntemlerin seçiliş sebebi açıklanmalıdır.

d) Çalışma sonucunda elde edilen ve önemli görülen bulgular belirtilmelidir.

e) Bu çalışmayla ortaya çıkan ana sonuçlar önemle vurgulanmalıdır.

f) Okuyucunun hangi bölümleri okuyacağına karar vermesini kolaylaştırmak için raporun sonraki bölümleri kısaca tanıtılmalıdır.

4.5. Ana Metin

Okuyucunun raporu rahat takip edebilmesini ve ilgilendiği bilgilere kolayca ulaşabilmesini sağlamak için rapor metni ana ve alt başlıklar halinde kısa ve anlamlı olmalıdır. Bu bölümler, rapor hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak veya aynı konuda çalışma yapmak isteyen kişilere yönelik olacağı için yapılan çalışma, önemli bilgileri atlamadan adım adım anlatılmalıdır. Genellikle raporu okuyanlar, her ana bölümün ilk paragrafını okuyarak o bölüm hakkında fikir sahibi olmaya çalışırlar. Bunun için her ana bölümün ilk paragrafı o bölümü ana hatlarıyla tanıtmalıdır. Rapor konusunun daha rahat değerlendirilmesi ve anlaşılabilmesi için anlatım, şekil ve tablolarla kuvvetlendirilmelidir. Rapor, laboratuvar çalışmalarını içeriyor ise yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar tablolar halinde verilerek, sonuçların değerlendirilmesi kolaylaştırılmalıdır. Arazi çalışmalarında kullanılan jeofizik yöntem ya da yöntemlerle ilgili ayrıntılı bilgi verilmelidir. Bu bölümde, gerçekleştirilen yöntemlerin fiziksel özellikleri, nasıl uygulandığı ve uygulamadan elde edilen sonuçlar anlatılmalıdır. Önceki yayınlardan yararlanılan yöntem ve işlemler kaynak olarak gösterilmelidir. Yararlanılan data ve diğer malzemeler hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.Bu bölüm çoğunlukla geçmiş zaman kipinde yazılmalıdır.4.6. Tartışma, Sonuçlar ve Öneriler

4.6.1. Tartışma

Raporun giriş ve ana metni sonuçların neden ve nasıl elde edildiğini ayrıntılı açıklamak için tasarlanmıştır. Tartışma ise bunların ne anlama geldiğini açıklamak içindir.

Tartışma çoğunlukla aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılmalıdır:

a) Bir çalışmada elde edilen bulguların, kanıtların kendi aralarındaki ilişkilerinin  tartışılması, sorgulanması ve yorumlanmasını içerir.

b) Sonuçların gösterdikleri ilkeler, genelleştirmeler ve ilişkiler, sonuçlar tekrarlamadan açıklanmaya çalışılmalıdır.

c) Önceki araştırmalarla karşılaştırılarak açık ve samimi bir dille uyumlu ve uyumsuz bulgu ve kanıtlar basit bir dille tartışılarak ortaya konmalıdır.

d) Tartışma çalışmanın önemini belirten kısa bir özet ve sonuç ile bitmelidir.

e) Tartışmada, başkalarının yaptığı çalışmalar geniş zamanda, kendinizin yaptığı çalışmalar ise geçmiş zamanda anlatılmalıdır.

4.6.2. Sonuçlar

Sonuç bölümü, gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen sonuçların değerlendirildiği bölümdür. Bu bölümün yapısı şöyle olmalıdır:a) Rapor konusu tanımlanmalı, önemli görülen veriler ve kullanılan yöntemler özetlenmelidir. Gereksiz tekrarlamalardan kaçınılmalıdır.

b) Elde edilen sonuçlar açık ve basit cümlelerle gerekirse maddeler halinde ifade edilmelidir. Önceki çalışmalarla uyumlu ve uyumsuz sonuçlar ve bulgular birlikte verilmelidir.

c) Bu çalışmadaki laboratuar çalışmalarıyla, önceki laboratuvar çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesinden elde edilen ana sonuçlar anlatılmalı mümkünse bu sonuçlara göre genellemeler yapılmalıdır.

d) Sonuçlar geçmiş zamanda sunulmalıdır.

e) Bu konuda çalışmak isteyenlere yol göstermek için yapılan proje çalışmasında başlangıçta belirlenen hedefe ne kadar ulaşıldığı, çalışmanın üstün ve eksik yönleri anlatılmalıdır.

4.6.3. Öneriler

Çalışma veya sonuçların değerlendirilmesi sırasında, incelenmesi gerekliliği ortaya çıkan konular, yeniden ele alınır ve gerekçeleriyle ve önem sırasına göre açıklanmalıdır.4.7. Kaynaklar

Bu bölüm çalışmanın en önemli bölümlerinden birisidir. Bu bölümün hazırlanmasında, değinilen bir belgenin okur tarafından kolaylıkla bulunabilmesi için gereken bilgilerin eksiksiz verilmelidir. Metin içinde değinilmeyen bir belgeye bu dizinde yer verilmemelidir. Değinmelerde akademik, meslek ve görev ünvanları yazılmamalıdır. Kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.a) İkiden fazla yazarı olan yayınlarda tüm yazarlar açıkça verilmelidir.

b) Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfleri, yılı, “makalenin başlığı”, derginin adı, cilt numarası, sayfa aralığı

c) Kaynak rapordan alınmış ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i , yılı, “raporun adı”, raporu hazırlayan kuruluşun kısa adı ve rapor numarası, yayınlandığı yer, sayfa aralığı.

d) Kaynak kongreden alınmış ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, yılı, “tebliğ adı”, kongre, seminer veya konferansın adı, yapıldığı yer, bildiri kitabında yer aldığı sayfa aralığı.

e) Kaynak sempozyumdan alınmış bir bildiri ise, yazarın soyadı, adının baş harfi, parantez içinde yılı, bildirinin adı, sempozyumun adı, yapıldığı yer, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılmalıdır.

f) Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, yılı, “kitabın adı, cilt numarası”, varsa editör(ler) / çeviri editörleri, yayınlayan yer ,yayınlanan yer, sayfa aralığı. 

g) Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, “tezin adı”, tezin cinsi (Yüksek lisans/doktora), tezin sunulduğu enstitü, sunulduğu yer, sayfa aralığı, yılı.

h) Kaynak olarak belirtilen yayın iki yazarlı ise, her iki yazarın soyadı arasına “ve” sözcüğü konularak belirtilir. Kaynak ikiden fazla yazarlıysa, ilk yazar soyadından sonra “ve diğ., yıl” kullanılır.

i) Bir yazarın aynı yıla ait birden çok yayını varsa, bu yayınlar kaynak olarak a, b, c, vb küçük harflerin sırasıyla eklenmesiyle belirtilir.

j) Kaynak sözlü görüşme ise: Görüşü alınan kişinin soyadı, adının baş harf(ler)i, kurum adresi, görüşmenin yapıldığı yer, görüşme tarihi

k) İnternet sitesinden yararlanıldıysa,  yazarın soyadı, yazarın adının baş harfi (Yayınlanma veya güncellenme tarihi), başlık, alınma tarihi, internet adresi belirtilmelidir.

l) Yazar ve tarih belirtilmeyen internet belgesi, belgenin başlığı, alınma tarihi, internet adresi yazılır.

4.8. Ekler: Tanımlama ve Analiz Raporları

Özgün laboratuar analizlerinin tümü rapor sonu eki yapılır. Raporun baş tarafındaki içindekiler örneğinin levhalar kısmındaki “Tanımlama ve Analiz raporları” başlığı altında yazılmış olduğu sıraya göre sayfalanır. Bu raporlara, ana rapor içindeki ilgili yerlerde değinilir.TMMOB

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YERLEŞİM VE YAPILAŞMA AMAÇLI ZEMİN ETÜT RAPORLARININ

KONTROL ÇİZELGESİ

RAPORLAR KONTROL KONULARI

 E

 HRapor denetim dilekçesi(matbu) var mı?

(Oda Birimlerince Kontrol Edilecek) 

 Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri(SMMH) ve Büro Tescil(BT) Belgeleri onaylanarak yenilenmiş mi ?

(Oda Birimlerince Kontrol Edilecek)Serbest Müşavir Mühendis(SMM) üye aidat borcunu ödemiş mi?

(Oda Birimlerince Kontrol Edilecek) 

 Rapor, onay için ilk defa mı getiriliyor?

(Oda Birimlerince Kontrol Edilecek) 

 Etüdün Oda birim fiyatları üzerinden fiyatlandırılmış faturası veya beyanı var mı?

(Oda Birimlerince Kontrol Edilecek) 

 Raporda kullanılan ölçüler, son üç ay içerisinde mi alınmış?

 

 Rapor, ilgili makama başlık biçimi ile yazılmış mı?

 

 Raporun her sayfası mavi mürekkepli kalem ile SMM tarafından paraflanmış mı?

 

 Raporun her sayfasının alt ortasına gelecek biçimde, sayfa numarası verilmiş mi?

 

 Raporun sonuç ve öneriler başlığı, diğer başlıklardan ayrı olarak sayfa başında yer alıyor mu?

 

 Sonuç ve Öneriler sayfasında, raporu hazırlayan özel büronun(JFMO’ya tescilli ise) kaşe ve yetkilinin imzası, SMM'in imzası var mı ( mavi mürekkepli kalem ile) ?

 

 Rapor içerisinde yer alan bütün alıntı ve kaynaklar, yararlanılan kaynaklar başlığı altında verilmiş mi?

 

 Şekil ve çizelgelere ek numarası verilmiş mi? Şekiller: ölçekli, yönlü ve açıklamalı mı?

 

 Haritalar; ölçekli, kuzey yönlü ve açıklamalı mı?

 

 İnceleme alanı bulduru haritası var mı?

 

 Alınan ölçülerin(profil, nokta, vb.) konum haritası var mı?

(Düzenlenecek raporda tarihli fotoğraflar ve gereken diğer konum belirleyici çizimler (kroki vb) rapora eklenecek) 

 Sinyal çıktıları üzerinde; tarih ve saat, coğrafi bilgi, ölçüleri alanların imza yada parafları, SMM'in imza yada parafı var mı? (mavi mürekkepli kalem ile)

 

 Sinyaller üzerinde ilk varış zamanları işaretlenmiş mi?

 

 Hız -zaman grafiği var mı?

 

 Sismik hızlardan elde edilmiş düşey yapı kesiti var mı?

 

 Sismik hızlardan elde edilmiş düşey yapı kesiti yeraltı birimlerine modellenmiş mi?

 

 İnceleme alanına ait sismik hızlarla saptanmış, dinamik parametreler verilmiş mi?

 

 Özdirenç arazi karnesi üzerinde; tarih, coğrafi bilgi, ölçüleri alanların imza yada parafları, SMM'in imza yada parafı var mı (mavi mürekkepli kalem İle)?

 

 Görünür özdirenç değerlendirme eğrisi var mı?

 

 Görünür Özdirenç yatay/düşey kontur haritası var mı?

 

 Gerçek Özdirenç düşey yapı kesiti var mı?

 

 Gerçek Özdirenç düşey yapı kesiti yeraltı birimlerine modellenmiş mi?

 

 İnceleme alanının bulunduğu il ve yakın civarında meydana gelmiş tarihsel ve aletsel dönemlere ait yıkıcı depremler verilmiş mi?

 

 İnceleme alanının bulunduğu il ve yakın civarının diri fay haritası var mı?

 

 İnceleme alanının bulunduğu il ve yakın civarının deprem bölgeleri haritası var mı?

 

 Temel sondajı yapılmış ise, sondaj logu imzalanmış mı?

 

 Laboratuar sonuçları BİB tarafından tescilli bir laboratuara ait mi?

Jeoradar, Sismik yansıma, DES, Gravite, Manyetik, Jeofizik kuyu ölçüleri vb. jeofizik yöntemler ile etüt yapılmış ise tüm harita, kesit, şekil, jeolojik model kesitleri, ölçü karneleri, kullanılan alet bilgileri ve ölçüm teknikleri rapora eklenmiş mi?ÖNERİLER / DÜZELTMELER

1.

2.


RAPOR KONTROLÜ YAPAN MESLEKİ DENETİM GÖREVLİSİ
Adı, Soyadı :

Görevi :

Tarih :

İmza :TMMOB
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YERLEŞİM VE YAPILAŞMA AMAÇLI

ZEMİN ETÜT RAPORLARININ

YAZIM BİÇİMİ


1 Temmuz 2006


  1. SAYFA YAPISI

Rapor metni beyaz A4 kağıda; üstten 4cm, soldan 4cm. sağdan 2cm, alttan 2.5cm olacak biçimde düzenlenmelidir. Yazılar; bilgisayar ortamında, iki yana yaslı tek satır aralıklı lcm paragraf girintili yazılmalıdır.
  1. DİL VE ANLATIM

Yazılarda konular özlü bir anlatımla verilmeye çalışılmalı, konu gereksiz yere uzatılmamalıdır. Yazıda düzgün bir Türkçe kullanılmalı ve dilbilgisi kurallarına uyulmalıdır. Yazı içersinde tümceler, tüm noktalama imlerinden sonra bir boşluk (nokta, virgül, vb) bırakılarak yazılmalıdır.


Dilimizde karşılığı olmayan kelimeler için öneri yapıldığında ilk geçişlerinde ayraç içersinde önceki karşılığı yazılmalıdır. “delgi (sondaj), değişken (dinamik), sarsım (sismik), duruk (statik), dönem (periyot), yer araştırması (zemin etüdü), zemin emniyet gerilmesi (emniyetli taşıma gücü)”.
Yaygın olarak kullanılan ve geniş bir kesim tarafından kabul edilen Türkçe terimler için yeniden terim önerisi gerekli olmadıkça yapılmamalıdır.
Yazı içersinde yazar adlarına iki türlü değinilmelidir. Eğer yazar adı cümlenin öznesi olarak kullanılıyorsa Keçeli ve Türker (1990)”. Eğer yazar adları cümlenin bir parçası olarak kullanılıyorsa “Bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Keçeli ve Türker)”.
3.ANA BAŞLIKLAR
Ana başlıklar; 1 cm paragraf girintili, hepsi büyük harf, 12 punto koyu yazılacaktır. Ana başlıklara başlık numarası verilmelidir. Başlık numaralan Romen rakamı ile yazılmamalıdır.
Ana başlık altına, yeni paragraf bir boşluk bırakılarak 1cm paragraf girintisi yapılarak başlanmalıdır. Alt başlıktan yeni bir paragraf yada alt başlığa geçmek için bir satır, yeni bir ana başlığa geçmek için iki boşluk bırakılacaktır.
3.1.Alt Başlıklar
Alt başlıklar; 1 cm paragraf girintili, ilk harfleri büyük, 12 punto koyu yazılacaktır. Alt başlıklara, ana başlık numarasının yanında ikinci bir başlık numarası verilecektir.
4. SAYFA NUMARALARI , ÜST VE ALT BİLGİLER
Her sayfanın sonunda alt bilgide, sayfa ortasında , 10 punto yüksekliğinde koyu olmayacak şekilde sayfa numarası verilecektir.
Sayfa alt bilgide sağa yaslı olarak firmaların 10 punto yüksekliğinde, hepsi büyük harf ile yazılmış, istenilen renkte firma unvanları olacaktır.
5.ÇİZELGE ŞEKİLLER
Şekil ve çizelgelere (tablo) numara verilecektir. Çizelge numaraları çizelgenin üzerinde 11 punto yüksekliğinde koyu olmayacak şekilde açıklanması ile yazılacaktır. Örneğin “Çizelge 3. Kayma dalgası hızı (Vs) ile yersel birim türü arasındaki ilişki”
Şekil numaraları şekillerin altında 11 punto, koyu olmayacak şekilde açıklaması ile yazılacaktır. Örneğin “Şekil 5. Gerçek özdirenç düşey yapı kesiti” şekiller ölçekli, yönlü olacak, yatay ve düşey eksenlerinde açıklayıcı bilgiler yer alacaktır.
Şekil ve çizelgeler sayfa içerisinde paragraf girintisi yapılmadan sola hizalı yerleştirilecektir.
Şekil ve çizelgelerin yazı içerisinde kullanımı izleyen biçimde olacaktır. “Şekil 5’te gerçek özdirenç düşey yapı kesiti verilmiştir” yada “Kireçtaşları, gerçek özdirenç düşey yapı kesitte de görüldüğü gibi yüksek özdirenç değerleri gösterir (Şekil 5)”.
6.BAĞINTILAR
Matematik bağıntılarda kulanılan simgelerin ilk geçişlerinde anlamları ve gerektikçe biçimleri verilecektir. Bağıntılar paragraf başı yapılmadan sola hizalı yazılacak ve sağa hizalı olarak da numaralandırılacaktır. Birbirini izleyen bağıntılar boşluk bırakılmadan yazılacak, yeni bağıntıya geçişte bir boşluk bırakılacaktır.
Yazı içersinde geçen bağıntıların kaynağı yazılacaktır.
Birimlendirmeler, SI yada CGS birim sistemine göre yapılacak ve bu birim sistemine göre kısaltmalar yapılacaktır.
7.KAYNAKLAR
Yazı içerisinde geçen bütün kaynaklar, yazı sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla verilecektir.
Aynı yazarın aynı yılda birden fazla yazısı kaynak olarak gösterilirse “Koefoed 1979a, Koefoed 1979b, Koefoed 1979c” biçiminde gösterilecektir.
Makalelerin kaynak gösterilmesinde; yazar soyadı, adın ilk harfi, makale adı, yayınlandığı dergi, cilt no, sayfa no sırasına uyulacaktır.
Kitapların kaynak gösterilmesinde; yazar soyadı, adın ilk harfi, yıl, kitabın adı, yayıncı sırasına uyulmalıdır.
Dergi, kuruluş, yayıncı adında kısaltmalar yapılmamalıdır.

Kaynaklar : Satır aralığı bırakılmadan alfabetik sıra ile yazılacaktır.


EKLER
Eklerin yazı içersinde verilmesi durumunda konuyu dağıtıcı, okumada sürekliliği engelleyici olmamalıdır.
Eklerin rapor içersinde kaynaklar başlığından sonra verilmesi durumunda, raporun anlatımına göre düzenlenmelidir. Eklere, 10 punto yüksekliğinde koyu olmayacak biçimde ek numarası verilecektir. Eklerin karmaşıklığını önlemek için EK-A, EK-B gibi ana başlıklar altında (şekil ve çizelgeleri de kapsayacak biçimde) toplanacaktır.
RAPOR
Rapor; spiral cilt vs, şekilde kaplanmış olacaktır. Kapaklı, yarım kapaklı hazırlanmış raporlar kabul edilmeyecektir.
DIŞ KAPAK
Dış kapakta fîrmaların logoları ve istenilen renkle yazılmış unvanları olacaktır. Firmalar dış kapağı istediği biçimde düzenleyebilir.
İÇ KAPAK
İç kapak 1.sayfada verilen düzende olacaktır. İç kapakla yazılar ortada olacak biçimde, 14 punto yüksekliğinde, hepsi büyük harf, koyu yazılacaktır. İç kapağa sayfa numarası ve sayfa üst bilgisi verilmeyecektir.
İç Kapak tarih; ay, yıl ve yer olarak alt ortada olacak şekilde yazılacaktır. Örnek:

Aralık-2005

SAMSUN
İÇİNDEKİLER
İçindekiler bölüm paragraf başı yapılmadan, 12 punto yüksekliğinde, boşluk bırakılmadan, alt başlıklar l cm paragraf girintili olacak biçimde koyu yazılacaktır. İçindekiler bölümüne sayfa numarası verilmeyecek; sayfa üst bilgisi verilecektir.
PROJE SIRA DÜZENİ
Dış kapak, iç kapak, içindekiler, proje metni, ekler sırasında olacaktır. Çizelge ve şekiller yazı içersinde de verilebilecektir.

TMMOB
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YERLEŞİM VE YAPILAŞMA AMAÇLI

ZEMİN ETÜT RAPORLARININ
RAPOR BAŞLIKLARI,

BAŞLIKLARIN AÇIKLAMALARI VE EKLERİ

İLE İLGİLİ ESASLAR

1 Temmuz 2006

  1   2


    Ana sayfa


Toplanti duyurusu

Indir 180.27 Kb.