bilgiz.org

Tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi

 • 08.04.2014 İÇİNDEKİLER 3.1.Yönetici 5
 • 3.6. Öğrenen ve Öğreten 5 3.7. Hizmet Sunucusu 5
 • 4.2.Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE) 19
 • MÜFREDAT TANITIMI Müfredatın Amacı ve Hedefleri Müfredatın amacı
 • Müfredat Çalışmasının Tarihsel Süreci Müfredat Hazırlık Süreci
 • Prof. Dr. İlgi Ertem, Doç. Dr. Derya Gümüş Doğan, Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Atay, Yrd. Doç. Dr. Bahar Bingöler Pekcici, Uz. Dr. Zeynep Eras
 • Prof. Dr. İlgi Ertem, Doç. Dr. Bahar Bingöler Pekcici, Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Atay, Uz. Dr. Zeynep Eras
 • C. Kayıt Şekli
 • D.3. Bitirme Sınavı ve Tez
 • Şekil 1- TUKMOS’un Yeterlilik Üçgeni (Yedi temel yetkinlik alanı) • Sayfa1/4
  Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü293.57 Kb.

  Indir 293.57 Kb.
    1   2   3   4  TUKMOS


  TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ

  GELİŞİMSEL PEDİATRİ

  Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı  08.04.2014


  İÇİNDEKİLER

  3.1.Yönetici 5

  3.2.Ekip Üyesi 5

  3.3.Sağlık Koruyucusu 5

  3.4. İletişim Kuran 5

  3.5. Değer ve Sorumluluk Sahibi 5

  3.6. Öğrenen ve Öğreten 5

  3.7. Hizmet Sunucusu 5

  3.7.1.KLİNİK YETKİNLİKLER 6

  3.7.2.GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER 13

  4.1.Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE) 17

  4.1.1.Sunum 17

  4.1.2.Seminer 17

  4.1.3.Olgu tartışması 18

  4.1.4.Makale tartışması 18

  4.1.5.Dosya tartışması 18

  4.1.6.Konsey 18

  4.1.7.Kurs 19  4.2.Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE) 19

  4.2.1.Yatan hasta bakımı 19

  4.2.2.Ayaktan hasta bakımı 20

  4.3.Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE) 20

  4.3.1. Yatan hasta takibi 20

  4.3.2.Ayaktan hasta 20

  4.3.3.Akran öğrenmesi 21

  4.3.4.Literatür okuma 21

  4.3.5.Araştırma 21

  4.3.6.Öğretme 21

  1. GİRİŞ

  Gelişimsel Pediatri uzmanlık yan dalı (Developmental-Behavioral Pediatrics), çocuğu bütüncül bir yaklaşım ile ailesi ve yaşadığı toplumsal çevre ile birlikte ele alan; çocukların gelişimsel (gelişim sözcüğü bilişsel, duygusal, iletişim, dil, ilişki kurma, hareket, davranış gibi tüm gelişimsel alanları içerir) işlevlerini, etkinliklerini ve yaşama katılımlarını olumlu ve olumsuz olarak etkileyen etmenlerin belirlenmesi; gelişim açısından zorluk yaratan sorunların ve engellerin nedenlerinin saptanması; önlenmesi, erken tanısı ve sağaltımı amacı ile sağlık sistemi, çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimliği uygulamaları, diğer sistemler ve uzmanlar için bilimsel bilgiler, yöntemler, toplumda yaygınlaştırılabilecek klinik uygulamalar üreten ve farklı nedenler ile gelişimsel sorunları olan çocuklara ve ailelerine hizmet götüren çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dalıdır.

  Gelişimsel Pediatri yan dal müfredatının hedef kitlesi öncelikle Gelişimsel Pediatri yan dal uzmanlık öğrencileri, bu alandaki eğiticiler ve uzmanlık eğitimi veren kurum ve programlardır. Diğer ilgili eğitim kurumları, yerel otorite ve verilen eğitimden etkilenen ya da bu eğitimi etkileyen tüm paydaşlar da hedef kitle içindedir.


  1. MÜFREDAT TANITIMI

   1. Müfredatın Amacı ve Hedefleri

  Müfredatın amacı, Ülkemizde Gelişimsel Pediatri yan dal uzmanlığı eğitiminin standart eğitim ve mesleki yeterlilik koşullarında verilmesini sağlamak; dünya standartlarında güncel, bilimi izleyen ve üreten yeterlilikte Gelişimsel Pediatri uzmanları yetiştirmek; Gelişimsel Pediatri yan dal uzmanlarının bu alanda hasta hizmeti, eğitim (birinci basamak sağlık çalışanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve diğer ilgili uzmanların eğitimi), araştırma; savunuculuk ve danışmanlık hizmetlerini yapabilecek donanımda olmalarını sağlamaktır.

  Müfredatın Hedefleri:

  1.Türkiye de Gelişimsel Pediatri yan dal uzmanlık eğitiminin içeriğini, yöntemlerini ve ölçme değerlendirme standardını oluşturmak,

  2.Gelişimsel Pediatri yan dal uzmanlarının güncel dünya standartlarında klinik hizmet ve eğitim veren, araştırma, danışmanlık ve savunuculuk hizmetleri yapan bilimsel yeterlilikle donatılmasını sağlamak,

  3.Gelişimsel Pediatri yan dal uzmanlarının alandaki yeniliklerin ve yararlı uygulamaların ülkemizde tanınmasını ve yerleşmesini sağlamak amacıyla savunuculuk ve ilgili kurum ve kuruluşlara destek sağlayacak donanıma sahip olmalarını sağlamak.   1. Müfredat Çalışmasının Tarihsel Süreci

  Müfredat Hazırlık Süreci

  Ülkemizde ilk kez hazırlanmakta olan Gelişimsel Pediatri Müfredatı için Tıpta Uzmanlık Kurulu alanda yurtdışı ya da yurtiçinde formal eğitim almış olan Prof. Dr. İlgi Ertem, Yrd. Doç. Dr. Derya Gümüş Doğan, Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Atay, Uzm. Dr. Bahar Bingöler Pekcici, Uz. Dr. Zeynep Eras’ı görevlendirmiştir. Gelişimsel Pediatri Çekirdek Eğitim Müfredatı’nın hazırlanması sürecinde yurt dışında Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Müfredatları (Developmental-Behavioral Pediatrics Fellowship Curriculum ve American Board of Pediatrics Developmental-Behavioral Pediatrics Subspecialty Outline), ülkemizde bulunan Gelişimsel Pediatri Tezli Yüksek Lisans Programı, Gelişimsel Pediatri alanındaki kaynak kitaplar ve alan yazındaki literatürler incelenmiştir. Hazırlanan taslak 06.06.2011 tarihinde yapılan Gelişimsel Pediatri Derneği Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş ve uygun görülmüştür. Bu taslak, 13-14 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Kurulu Uzmanlık Eğitimi Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyonu Çalıştayı’nda TUK Sekretaryasına danışılarak v.1.0 geliştirilmiş ve hazırlanmıştır.

  Gelişimsel Pediatri Müfredatı için Tıpta Uzmanlık Kurulu 07.03.2013 tarihinde Prof. Dr. İlgi Ertem, Doç. Dr. Derya Gümüş Doğan, Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Atay, Yrd. Doç. Dr. Bahar Bingöler Pekcici, Uz. Dr. Zeynep Eras’ı 21-22.03.2013 tarihli Tıpta Uzmanlık Kurulu Uzmanlık Eğitimi Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyonu Çalıştayları’nda müfredatın v.2.0 hazırlamak için görevlendirmiştir. Yukarıda belirtilen kaynaklar ve güncel literatürden yararlanılarak hazırlanan taslak 18.03.2013 tarihinde yapılan Gelişimsel Pediatri Derneği Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş ve uygun görülmüştür. Bu taslak, 21-22.03.2013 tarihinde Ankara’da Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standartları Değerlendirme ve Revizyonu Çalıştayı’nda TUK Sekretaryasına danışılarak v.2.0 geliştirilmiş ve hazırlanmıştır. 20 Mart 2014 tarihinde çekirdek eğitimi müfredat (V.2.1) taslağına Prof. Dr. İlgi Ertem, Doç. Dr. Bahar Bingöler Pekcici, Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Atay, Uz. Dr. Zeynep Eras tarafından son şekli verilmiştir.


   1. Uzmanlık Eğitimi Süreci

  A. Asistanlık Süresi: Üç yıldır

  B. Adaylarda Aranan Şartlar: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olması

  C. Kayıt Şekli: Adaylar Yan Dal Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı (YDUS) ile yerleştirilirler.

  D. Asistanlık Süreci

  D.1. Gelişimsel Pediatri yan dal uzmanlık temel eğitimi: Gelişimsel Pediatri eğiticisi tarafından birincil olarak yönetilen ve yürütülen 3 yıllık yan dal eğitimidir.

  1. Yapılandırılmış eğitim etkinlikleri: Çekirdek Müfredat Görevleri ve Görev Analizlerine yönelik Öğrenim Hedeflerini içerir.

  2. Uygulamalı eğitim etkinlikleri: Çekirdek Müfredat Görevleri ve Görev Analizlerine yönelik Öğrenim Hedeflerini içerir. Gelişimsel Pediatri eğiticisi gözetiminde (süpervizyonunda) ayaktan izlenen ve hastanede yatan hastaların değerlendirmesini, tetkik ve tedavisini kapsar.

  3. Bağımsız ve keşfederek öğrenme etkinlikleri: Çekirdek Müfredat Görevleri ve Görev Analizlerine yönelik Öğrenim Hedeflerini içerir.

  4. Araştırma eğitimi: Çekirdek Müfredat Görevleri ve Görev Analizlerine yönelik Öğrenim Hedefleri ile uyumlu araştırmalar ve yan dal uzmanlık tezini içerir. Yapılandırılmış eğitim etkinlikleri ve bağımsız ve keşfederek öğrenme etkinlikleri ile yürütülür.

  D.2. Rotasyonlar: Gelişimsel Pediatri eğiticisi tarafından yönetilir. Çekirdek müfredat görevleri ve görev analizlerine yönelik öğrenim hedeflerini içerir ve Gelişimsel Pediatri eğiticisi dışında farklı ana ya da yan dalların eğiticileri tarafından yürütülür.

  D.3. Bitirme Sınavı ve Tez:

  Güncel mevzuata uygun yapılır.   1. Kariyer Olasılıkları

  Gelişimsel Pediatri uzmanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık ve yan dal eğitimlerini veren akademik kurumlarda; çocuklara sağlık hizmeti veren diğer kurumlarda ve Gelişimsel Pediatri alanının araştırmalarına ve danışmanlığına gereksinim duyulan tüm kurumlarda kariyer olasılığına sahiptir.


  1. TEMEL YETKİNLİKLER  Yetkinlik, bir uzmanın bir iş ya da işlemin gerektiği gibi yapılabilmesi için kritik değer taşıyan, eğitim ve öğretim yoluyla kazanılıp iyileştirilebilen, gözlenip ölçülebilen, özellikleri daha önceden tarif edilmiş olan, bilgi, beceri, tutum ve davranışların toplamıdır. Yetkinlikler 7 temel alanda toplanmışlardır.


  Şekil 1- TUKMOS’un Yeterlilik Üçgeni (Yedi temel yetkinlik alanı)

  Her bir temel yetkinlik alanı, uzmanın ayrı bir rolünü temsil eder (Şekil 1). Yedinci temel alan olan Hizmet Sunucusu alanına ait yetkinlikler klinik yetkinlikler ve girişimsel yetkinlikler olarak ikiye ayrılırlar. Sağlık hizmeti sunumu ile doğrudan ilişkili Hizmet Sunucusu alanını oluşturan yetkinlikler diğer 6 temel alana ait yetkinlikler olmadan gerçek anlamlarını kazanamazlar ve verimli bir şekilde kullanılamazlar. Başka bir deyişle 6 temel alandaki yetkinlikler, uzmanın “Hizmet Sunucusu” alanındaki yetkinliklerini sosyal ortamda hasta ve toplum merkezli ve etkin bir şekilde kullanması için kazanılması gereken yetkinliklerdir. Bir uzmanlık dalındaki eğitim sürecinde kazanılan bu 7 temel alana ait yetkinlikler uyumlu bir şekilde kullanılabildiğinde yeterlilikten bahsedilebilir. Bu temel yetkinlik alanları aşağıda listelenmiştir;


    1   2   3   4


      Ana sayfa


  Tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi

  Indir 293.57 Kb.