bilgiz.org

Tezli YÜksek lisans/tezsiz yüksek lisans doktora/BÜTÜnleşİk doktora
Tarih28.12.2017
Büyüklüğü121.18 Kb.

Indir 121.18 Kb.


OFR03ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA/BÜTÜNLEŞİK DOKTORA

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ İSTEM DİLEKÇESİ


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Enstitünüzün .................................................................................................................................... Anabilim Dalında ........................... numaralı Tezli Yüksek Lisans/Tezsiz Yüksek lisans/Doktora/Bütünleşik Doktora programı öğrencisi olarak ................... tarihinde mezun oldum. Kabul edilen dönem projemin/Savunmada kabul edilen tezimin Enstitüye teslim edilmesine kadar geçen sürede ortaya çıkacak bütün değişikliklerden sorumluyum. Geçici Mezuniyet Belgemin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim.

........./........./201......
................................................

(Ad, Soyad, İmza)


GEREKLİ BİLGİLER

Öğrenci Numarası :………………………………………………………………………………………………..

Adı Soyadı :..................................................................................................................................................


Baba Adı :..................................................................................................................................................

Ana Adı :..................................................................................................................................................


Doğum Yeri ve Tarihi :...................................................... , ........../............/.....................

T.C. Kimlik No :......................................................................, Mezuniyet Tarihi :………/…………/……….

Danışman Öğretim Üyesinin Adı :…………………………………………...................................................................................

Anabilim (Bilim Dalı) Adı :..................................................................................................................................................

Mezuniyet Derecesi :..................................................................................................................................................

Projenin/Tezin Adı :..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................


Adresi :..................................................................................................................................................

O Proje/Tez Teslimi O Düzeltilmiş Tez Teslimi

Teslim Alanın Adı ve Soyadı :..................................................................................................................................................

Teslim Alanın İmzası :..................................................................................................................................................


Ekler : 1) 2 adet kabul edilmiş tezin içinde bulunduğu CD (pdf formatında) ve 1 adet onaylı tez. (AB Uluslararası Ekonomik İlişkiler ABD öğrencileri için 2 adet tez.) Ayrıca 1 adet tez onay sayfası.

2) Daha önce Sağlık Karnesi kullanılmış mı? O Hayır O Evet ise; Numarası............................................

3) Sağlık Karnesi Takip Formu ve A.Ü.Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınacak ilişik kesme belgesi,

4) Öğrencinin 4 adet yeni çekilmiş Yönetmeliklere uygun renkli fotoğrafı,

5) Kütüphaneden alınacak ilişik kesme belgesi

6) Tez Veri Giriş Formu (yok.gov.tr web adresinden ulaşılabilir)

Dokümantasyon Formundan iki örnek olarak teslim edilecektir.7) 1 adet Türkçe ve İngilizce Özet (Tez özetleri A4 boyutunda birinci hamur kağıda yazılmalıdır. Tez özeti 250 kelime

yi geçmemelidir. 12 puntoluk harf ile yazılmalı, italik harfler kullanılmalıdır. Özet yazımında “lazer yazıcılar”dan

yararlanılmalıdır. Özetin tamamı “koyu (bold)” olarak yazılmış olmalıdır. Özet sayfası kesinlikle katlanmamalı ve

bir naylon ya da kağıt zarf içinde teslim edilmelidir.8) Tez beyan belgesi.

9) Tez özetinin başında yazarın soyadı, adı, tez başlığı, tezli veya tezsiz yüksek lisans ya da doktora tezi

olduğu, tez danışmanının ünvanı, adı ve soyadı, tezin kaç sayfa olduğu aşağıdaki örneğe uygun olarak yazılacaktır.TÜRKÇE ÖRNEK :

Ulaş, Timur, Ahmet Şevki’nin Hayatı ve Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr.Faruk Toprak, 84 s.YABANCI ÖRNEK :

Ulaş, Timur, The Life and Works of Ahmet Şevki, Master’s Thesis, Advisor: Assoc.Prof. Faruk Toprak, 84 p.10) Yabancı Uyruklulardan Mezuniyet Bilgi Formu ve Bilgi İşlem Formu

11) Enstitüden alınan Öğrenci Kimliği ve Pasosu (A.Ü.Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına verilecektir)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca kadrom naklen ve geçici olarak ……………………………………………. Üniversitesi ……………………………………… Fakültesinden/Enstitüsünden Enstitünüz ………………………… (…………………………) Anabilim Dalına aktarılarak ilgili Anabilim Dalında ………………………… tarihinde …………………… sicil numarası ile çalışmaya başladım.


Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …………………………………………………… Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora/Bütünleşik Doktora programını ............./.............. eğitim-öğretim yılı .............. yarıyılında tamamlayarak ............./............../................. tarihinde mezun oldum.
Kadromun geldiğim üniversiteye iade edilmesi için tarafımca yapılacak işlemlere de başladım.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Araştırma Görevlisinin;


Adı ve Soyadı : ………………………………
Tarih :……………………………….
İmza :……………………………….

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarız.
TARİH :……………………………. TARİH :…………………………….

İMZA :……………………………… İMZA :…………………………………

Birsen ÇEVİK Serap Çölkuşu MARAŞ

Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik ve İdari Personel Şefi Enstitü Sekreteri

Önemli Not: 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca, Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapan ve mezun olan araştırma görevlileri, ilgili Fakülte Sekreterine ve birim sorumlusuna imzalatacakları bir dilekçeyi Ankara Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına vermek zorundadırlar.(Tez Beyan Belgesi)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Bu belge ile, tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim.(…………./…………../………….)

Tezi Hazırlayan Öğrencinin

Adı ve Soyadı

………………………………………..

İmzası


……………………………………….

TEZLERİN  HAZIRLANMASINDA VE TESLİMİNDE

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Tezler kompakt disk ortamında dijital olarak teslim edilecektir. Kağıt veya disket ortamında tez kesin olarak kabul edilmeyecektir.

2- Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir.

3- Özetler, sayfa başında tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek biri Türkçe olmak üzere iki dilde 250’şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
4- Tezler, tezin teslim edildiği enstitü ve üniversite ismini, proje/tez başlığını, kimin tarafından teslim edildiğini, proje onay tarihini/tez savunma tarihini, proje/tez danışmanı ve diğer jüri üyelerinin isimlerini içeren “Onay Sayfası”nı mutlaka içermelidir.
5- Her tez için “Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi” doldurulmuş olmalıdır. Bunun için iki ayrı form bulunmaktadır. Telif hakkı tez yazarına ait olan tezler için izin belgesi tez yazarı tarafından, Telif hakkının ilgili Enstitüye ait olduğu tezler için izin belgesi, ilgili Enstitü Müdürü tarafından doldurulacaktır. Doldurulup imzalanmış İzin Belgesi;

       a)  Telif hakkı tez yazarına ait olan tezler için


veya 
 b)  Telif hakkı yükseköğretim kurumuna ait olan tezler için.
  
Bu Kılavuz http://www.yok.gov.tr/tez/tez_teslim_kilavuz.pdf    adresli İnternet sayfasından temin edilebilir.

6- Her tez için “Tez Veri Giriş Formu” tez yazarı tarafından doldurulduktan sonra imzalanarak tezle birlikte Enstitüye teslim edilmelidir.“Tez Veri Giriş Formuhttp://www.yok.gov.tr/YokTezSrv?PAGE=YOKSRV__S__52&OPER=EKLE  adresinde bulunmaktadır.

7- Aşağıda yer alan koşullara uygun olarak hazırlanmış kompakt diskler (CD) tezin başlığı, yazar adı, yükseköğretim kurumu adı, enstitü adı içerecek şekilde etiketlenerek darbeye dayanıklı bir CD kutusuna konmalı ve Tez Onay Sayfası, Tez Veri Giriş Formu ve İzin Belgesi ile birlikte, üzerinde yine etiketteki bilgilerin bulunduğu bir zarf içine konarak Enstitüye teslim edilmelidir.

KOMPAKT DİSKLERİN HAZIRLANMASI

1- Tezin  tam  metni tek bir pdf  dosyası  olarak  hazırlanacaktır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için http://www.yok.gov.tr/tez/pdf-hazirlama.htm adresli İnternet sayfasında bulunan  bağlantılardan yararlanılabilir 

 2- Hazırlanan pdf dosyaları projenin/tezin enstitü veya dekanlık tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.

3- Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.

4- Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır. Çünkü bu durum farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir.


5- Dosyalara isim verirken yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenecektir.     
Örnek :

ad_soyadı_tez.pdf6- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan proje / tez ekleri proje / tezin  tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.

7- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da  kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formunda ve  özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD’de yer alması gerekmektedir.

İstenen Formatlar :

Resim Formatları

Resim dosyaları aşağıda verilen formatlardan biriyle hazırlanacaktır.

GIF   (.gif)
                        PDF  (.pdf)
                        TIFF (.tiff)
                        JPEG (.jpeg)
           ii- Görüntü Formatları
                       MPEG (.mpg)
                       Quick Time – Apple (.mov)
                       Audio Video Interleaved – Microsoft (.avi)

           iii- Ses Formatları


                       Wav (.wav)
                       MIDI (.midi)
                       MP3 (.mp3)  

TEZ VERİ GİRİŞ FORMUNUN DOLDURULMASI

     Form, yazar tarafından doldurulan bilgilerin, Tez Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip “Tamam” kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası” bulunan, basıma uygun form düzenlenmektedir. Bu form basılıp imzalanarak tezle birlikte Enstitüye teslim edilmelidir. Herhangi bir nedenle hatalı veri girişi yapıldıysa formu basmadan önce geri dönülerek düzeltme olanağı vardır. Ancak form basıldıktan sonra hata fark edilirse yeni bir form doldurularak basılmalı, önceki iptal edilmelidir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DOKÜMANTASYON FORMU1- Tezi Hazırlayanın Soyadı, Adı : ..........................................................................................................
2- Öğrenci Numarası : ………………………………………………………………………………………………………..
3- Tezin Derecesi


Tezsiz Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora


4- Enstitü ......................................................................................................................................................
5- Tezin Adı : ................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................


6- Tezin İngilizce Adı :

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
7- Anahtar Kelimeler : .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................8- Key Words : ..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................9- Danışmanı:...............................................................................................................................................

10-Telif Hakkı Anlaşması
Bu anlaşma ile Tez çalışmamın, Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından her türlü elektronik formatta arşivlenmesine ve kullanıma sunulmasına, tüm mülkiyet ve patent hakları ile tezimin tümü veya bir bölümü ile gelecekte yapacağım çalışmaların (makale, kitap vb.) kullanım haklarını elimde tutmak koşuluyla, izin veriyorum.


Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum

)
........../........../20......


İmza

(Tezi Hazırlayanın)


TEZ ONAY SAYFASI


T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

………………………………….. ANABİLİM DALI

…………………………………….. BİLİM DALI

…………………………………

(TEZİN ADI YAZILACAKTIR)

………………………….(YÜKSEK LİSANS TEZİ YA DA DOKTORA TEZİ OLDUĞU YAZILACAKTIR)


Tez Danışmanı :

Tez Jürisi Üyeleri

Adı ve Soyadı İmzası

.................................................................... ........................................

.................................................................... ........................................

.................................................................... ........................................

.................................................................... .........................................

.................................................................... .........................................

.................................................................... .........................................
Tez Sınavı Tarihi ..................................
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İLİŞİK KESME BELGESİ
Sayı:B.30.2.ANK.0.EI.00.01- Ankara, ............../............../.............

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Enstitümüz ................................................................................................................... Anabilim Dalı

.......................................... numaralı Tezsiz Yüksek Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora programı öğrencisi ............................................................................................................................, ............./..............

eğitim-öğretim yılı .............. yarıyılında tamamlayarak ............./............../................. tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile mezun olmuştur.


Başkanlığınızca ilişiğinin kesilmesini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Serap Çölkuşu MARAŞ

Enstitü Sekreteri

NOT:Araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğrencilerin ilişik kesme işlemini yapabilmesi için araştırma görevlisi olduklarına dair 1 nüsha evrakı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına sunmaları zorunludur. ibaresini yerleştirmek gerekiyor.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sayı:B.30.2.ANK.0.EI.00.01- Ankara, ............../............../.............


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


Enstitümüz ................................................................................................................... Anabilim Dalı

.......................................... numaralı Tezsiz Yüksek Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora programı öğrencisi ...................................................................................................’ın Enstitümüzden daha önce sağlık karnesi kullanmadığı anlaşılmıştır.
Bilgilerinize ve gereğini takdirlerinize saygılarımla arz ederim.

Serap Çölkuşu MARAŞ

Enstitü Sekreteri

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sayı:B.30.2.ANK.0.EI.00.01- Ankara, ............../............../.............

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Enstitümüz ................................................................................................................... Anabilim Dalı

.......................................... numaralı Tezsiz Yüksek Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora programı öğrencisi ...................................................................................................’ın Enstitümüzden daha önce sağlık karnesi kullanmadığı anlaşılmıştır.
Bilgilerinize ve gereğini takdirlerinize saygılarımla arz ederim.

Serap Çölkuşu MARAŞ

Enstitü Sekreteri
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sayı:B.30.2.ANK.0.EI.00.01- Ankara, ............../............../.............


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Enstitümüz ................................................................................................................... Anabilim Dalı

.......................................... numaralı Tezsiz Yüksek Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora programı öğrencisi ...................................................................................................’ın sağlık karnesi iptal edilerek ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize ve gereğini takdirlerinize saygılarımla arz ederim.

Serap Çölkuşu MARAŞ

Enstitü Sekreteri

EKLER :


1- Sağlık Karnesi (1 adet)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sayı:B.30.2.ANK.0.EI.00.01- Ankara, ............../............../.............

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


Enstitümüz ................................................................................................................... Anabilim Dalı

.......................................... numaralı Tezsiz Yüksek Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora programı öğrencisi ...................................................................................................’ın sağlık karnesi iptal edilerek ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize ve gereğini takdirlerinize saygılarımla arz ederim.

Serap Çölkuşu MARAŞ

Enstitü Sekreteri

EKLER :


1- Sağlık Karnesi (1 adet)ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE ASYA VE BALKANLARDA

YAŞAYAN TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARINDAN

DEVLET BURSLUSU OLAN YABANCILAR İÇİN MEZUNİYET BİLGİ FORMU


KİMLİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı
Cinsiyeti

  • KADIN

  • ERKEK

Uyruğu
Medeni Hali

  • BEKAR

  • EVLİ

Pasaport No
Doğum Yeri ve Tarihi (gün, ay, yıl)
Baba Adı ve Mesleği
Ana Adı ve Mesleği

GENEL BİLGİLER

Ülkesinde veya Türkiye’de en son mezun olduğu orta ve yükseköğrenim kurumu ve tarihi
Türkiye’ye ilk geliş tarihi (gün, ay, yıl)Üniversite
İlk Yerleştirilen

Fakülte/Yüksekokul/EnstitüProgramKayıt Tarihi (gün, ay, yıl)ÜniversiteFakülte/Yüksekokul/Enstitü
Mezun Olunan

ProgramKayıt Tarihi (gün, ay, yıl)Mezuniyet Tarihi (gün, ay, yıl)
Öğrenim Vizesi

Alınan MakamVerildiği Tarih (gün, ay, yıl)
Ailenin Aylık Geliri ($ cinsinden)
Ülkesindeki

AdresiTelefon No. (Alan kodu ile)
Türkiye’deki

AdresiTelefon No. (Alan Kodu ile)
Türkiye’deki lisansüstü eğitime devam etmek isteyip istemediği

  • EVET

  • HAYIR

Formu Dolduran Yetkilinin:

Adı Soyadı : ......................................................................................................................................
Unvanı : ......................................................................................................................................
Tarih : ......................................................................................................................................
Mühür ve İmza : ......................................................................................................................................


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE AİT BİLGİ İŞLEM FORMU


ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNEADI :...............................................................................................................................................................

SOYADI : .....................................................................................................................................................


UYRUĞU : ...................................................................................................................................................

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ......................................................................................................................

BABA ADI : .................................................................................................................................................

ANA ADI ......................................................................................................................................................

SON MEZUN OLDUĞU ÖĞRETİM KURUMU :......................................................................................

ÖĞRETİM YAPTIĞI EĞİTİM KURUMU :................................................................................................

NUMARASI : ...............................................................................................................................................

SINIFI : .........................................................................................................................................................

ANABİLİM DALI :.......................................................................................................................................

İLK KAYIT TARİHİ : ..................................................................................................................................

........................................................../Emniyet Müdürlüğü

İKAMET TESKERESİNİ VEREN MAKAM :............................................................................................

İKAMET TESKERESİNİN TARİHİ VE SAYISI :......................................................................................

GEÇİMİNİ NE İLE SAĞLADIĞI :...............................................................................................................

BURSLU ( ) BURSSUZ ( ) YATILI ( ) KENDİ HESABINA ( )

PASAPORT NUMARASI :...........................................................................................................................

TÜRKİYE’YE İLK GELİŞ TARİHİ :...........................................................................................................

ÖĞRENİM VİZESİ ALDIĞI MAKAM :......................................................................................................

................./.............../20................

ÖĞRENİM VİZESİNİ ALDIĞI TARİH :.....................................................................................................

ÜLKESİNDEKİ İKAMET ADRESİ :...........................................................................................................


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU


ANKARA

Sayı:B.30.2.ANK.0.EI.00.01. /........../............/ANABİLİM/BİLİM DALI :........................................................................................................................................

PROGRAMI :..............................................................................................................................................................


KAYIT TARİHİ :........................................................................................................................................................

ENSTİTÜ NUMARASI : ...........................................................................................................................................

SOYADI : ....................................................................................................................................................................

ADI :.............................................................................................................................................................................

BABA ADI :.................................................................................................................................................................

ANA ADI :....................................................................................................................................................................

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ...................................................................................................................................

UYRUĞU :...................................................................................................................................................................

TÜRKİYE’YE İLK GELİŞ TARİHİ :......................................................................................................................

TÜRKİYE’DEKİ İKAMET ADRESİ :.....................................................................................................................

.........................................................................................................................MEDENİ HALİ :....................................................................................................................

MUHTEMEL MEZUNİYET TARİHİ :...................................................................................................................

Serap Çölkuşu MARAŞ

Enstitü Sekreteri

İKAMET TEZKERESİ

A) NUMARASI : .........................................................................................................................................................

B) VEREN MAKAM :................................................................................................................................................

C) İKAMETGAH ADRESİ :......................................................................................................................................

D) PASAPORTUN NUMARASI:..............................................................................................................................

ONAY (Emniyet Müdürlüğünce)NOT:

1- Bu form öğrenim kurumunca üç örnek olarak düzenlenir.

2- Bir örneği öğrenciye verilerek, ikamet tezkeresi alması için mahallin Emniyet Müdürlüğüne gönderilir.

3- Geriye kalan iki form da öğrenim kurumu tarafından posta aracılığı ile en geç bir ay içinde mahallin Emniyet Müdürlüğüne gönderilir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İLİŞİK KESME BELGESİ
Sayı:B.30.2.ANK.0.EI.00.01- Ankara, ............../............../.............

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Enstitümüz ................................................................................................................... Anabilim Dalı

.......................................... numaralı Tezsiz Yüksek Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora programı öğrencisi ............................................................................................................................, ............./..............

eğitim-öğretim yılı .............. yarıyılında tamamlayarak ............./............../................. tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile mezun olmuştur.


Başkanlığınızca ilişiğinin kesilmesini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Serap Çölkuşu MARAŞEnstitü Sekreteri


    Ana sayfa


Tezli YÜksek lisans/tezsiz yüksek lisans doktora/BÜTÜnleşİk doktora

Indir 121.18 Kb.