bilgiz.org

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayi : B100tsh0150004/010/99
Sayfa1/3
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü226.55 Kb.

Indir 226.55 Kb.
  1   2   3


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B100TSH0150004/010/99


KONU : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Özel Sağlık Kuruluşları................ VALİLİĞİ

(İl Sağlık Müdürlüğüne)

GENELGE

2006/ 104

09 Mart 2000 tarih ve 23988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik” ile Ülkemizde faaliyet gösteren ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarının açılış işleyiş ve denetimleri ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Ayrıca bu Yönetmelikte günübirlik lokal veya genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulayabilecek olan cerrahi müdahale birimleri tanımlanmıştır. Cerrahi müdahale birimleri, 24 saat süreyle faaliyet gösteren tıp merkezleri ve dal merkezleri bünyesinde açılıp işletilebilmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin bazı maddelerinde, uygulamada karşılaşılan sorunların ve eksikliklerin giderilmesi, aynı zamanda günümüzün değişen şartlarına ve gelişen sağlık hizmeti sunumuna uyum sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu özel sağlık kuruluşlarının çalışma esasları ile bünyelerinde bulunduracakları asgari; araç-gereç, tıbbi malzeme ve donanım, personel sayısı ve niteliği, kayıt defteri, formlar, bildirimler ve diğer bazı hususların düzenlendiği 2000/26 ve 2000/67 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmış olup, bu hususlar Genelge ile yeniden düzenlenmiştir.Bu çerçevede;

 1. Yönetmelikte belirtilen merkez ve polikliniklerde Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen asgari araç, gereç, ilaç ve tıbbi malzemeler bulundurulur. Cerrahi müdahale birimlerinde ise Ek-3’de belirtilen asgari malzemeler bulundurulur.

 2. Özel sağlık kuruluşlarının bulundurması gereken asgari personel listesi Ek-4’de ve izlenen hastaların kayıtlarının ve sonuçlarının yazıldığı gözlem formu Ek-5’de belirtilmiştir. Cerrahi müdahale birimi bulunan sağlık kuruluşuna başvuran her hasta için Ek-5’deki hasta gözlem formu, mutlaka ilgili dal uzmanı tarafından doldurulur ve hastanın dosyasında muhafaza edilir.

 3. Bu sağlık kuruluşlarında Ek-6,7,8,9 ve 10’da esasları ve içerikleri belirtilen protokol, adli rapor, laboratuar, pansuman enjeksiyon ve teftiş-denetim kayıt defterleri bulundurulur. Teftiş-denetim kayıt defteri hem özel sağlık kuruluşu için hem cerrahi müdahale birimi için ayrı ayrı bulundurulur.

 4. Özel sağlık kuruluşlarında Ek-11’de esasları belirtilen bildirim formları düzenli olarak tutulur.

 5. Ek-12’de belirtilen üç aylık envanter formu müdürlük tarafından düzenli olarak doldurularak Bakanlığa gönderilir.

 6. Cerrahi müdahale birimi açacak olan sağlık kuruluşlarının mesul müdürü ve ilgili dal uzmanları tarafından, ilgili “Cerrahi Müdahale Uygulanacak Sağlık Kuruluşlarında Yapılabilecek Cerrahi Müdahale Listesi Hakkındaki Genelge”de belirtilen ameliyatlardan hangilerinin yapılacağına dair hazırlanan imzalı listenin birer örneği başvuru dosyasına eklenir.

 7. Cerrahi müdahale uygulanacak sağlık kuruluşuna başvuran hastalar için Ek-13’de belirtilen hemşire gözlem kâğıdının düzenli olarak doldurulması, taburcu edilen hastalara Ek-14’de belirtilen taburcu muayene bulguları formlarının doldurulması, ayrıca başvuran hastalara yapılan tıbbi müdahale ile ilgili olarak içeriği Ek-15’de belirtilen tıbbi müdahale raporunun her hasta için düzenli olarak doldurulması gerekmektedir.

 8. Cerrahi müdahale sonrası taburcu edilen veya sağlık kuruluşundan işlemleri biten hastalara; hastalığın tanısının yazıldığı, hastaya yapılan ameliyat ve sonuçlarının bulunduğu, hasta taburcu muayene bulgularının yazılı olduğu, ameliyatı yapan ilgili uzman hekim tarafından doldurularak imzalanmış olan hasta epikriz kağıdının bir örneği hasta veya yakınlarına verilir, bir örneği de hasta dosyasında muhafaza edilir.

 9. Ameliyat uygulanacak her hastaya; operasyon öncesi uygulanacak müdahale ile ilgili bilgilerin, hastalığının adının, hastanın anlayabileceği şekilde ve eğitim durumu göz önüne alınarak hastalığının komplikasyonlarının, hasta tedavi olmadığı takdirde ne gibi olumsuzlukların gelişebileceğinin, yapılabilecek tedavi yöntemlerinin neler olduğunun, uygulanacak cerrahi tedavinin risklerinin, hastanın bilinci yerinde ve reşit ise kendi tarafından, değil ise hasta yakınları tarafından imzalanmış rızasının bulunduğu Aydınlatılmış Onam Belgesi düzenlenerek dosyasında muhafaza edilir.

 10. Özel sağlık kuruluşları; Genelge ekinde belirtilen bildirimler ve formları düzenli olarak bildirmek ve kayıtlarını düzenli tutmak zorundadırlar.

 11. Muayenehane başvurularında; hekimlerin diplomaları, varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli birer örnekleri ile iki adet vesikalık fotoğrafın kayıtların düzenli tutulması için istenmesi gerekir.

 12. Yönetmelikte belirtilen özel dal merkezleri, faaliyet gösterdikleri daldaki hizmetlerini desteklemek amacıyla, bu uzmanlık dalına yakın en fazla iki ilgili diğer tıp dallarını da bünyelerinde bulundurabilirler. (Ancak, örneğin; iki göz uzmanı hekim tarafından açılacak özel dal merkezi bünyesinde diş hekimliği ile ilgili bir birimin bulunması dal merkezine uygun değildir.)

 13. Sağlık kuruluşunu işleten şirketin müdürü ile sağlık kuruluşu mesul müdürünün aynı kişi olması halinde şirket yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir onayı mesul müdürlük sözleşmesi yerine ikame olunabilir.

 14. Ülkemizin turizm bölgesi olması ve bu sektörün yararları göz önüne alındığında, turistik bölgelerimizde hizmet verecek olan özel sağlık kuruluşları, uluslar arası sağlık işaretlerini ve sağlık kuruluşu olduklarını, Yönetmelikteki tabela ile ilgili esaslarda belirtilen yüz ölçümlerine riayet etmek koşuluyla, Türkçe isimlerinin altında yer verebilirler.

 15. Yönetmelikte tanımlanan sağlık kuruluşları, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bir veya daha fazla laboratuardan hizmet almaları halinde, hastaların tahlilleri için alınan materyallerin usulüne uygun olarak alınması, materyalin niteliğine göre uygun nakil kabı ve sistemleri ile birlikte ilgili laboratuarlara nakillerinin sağlanması için gerekli alt yapılarını oluştururlar.

 16. Sağlık kuruluşları bulundurması gerekli olan yeşil veya kırmızı reçeteye tabii ilaçları il sağlık müdürlükleri vasıtasıyla temin edebilecektir. Kuruluşlar bu ilaçların kullanımı ile ilgili ayrı bir defter tutarak, ilaçların kullanımı hakkında müdürlüğe gerekli olan bilgileri verirler.

 17. Şirket bünyesinde muayenehane açılamaz, ortaklarının tamamı hekim olsa bile şirketlerin tek hekim muayenehanesi açma istekleri kabul edilemez.

 18. Tıp merkezlerinin bünyelerinde radyoloji ve tıbbi tahlil laboratuarı bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu laboratuarları bünyelerinde bulundurmuyorlar ise, bünyelerinde cerrahi müdahale birimi olsa da olmasa da radyoloji ile mikrobiyoloji veya biyokimya laboratuar hizmetlerini Bakanlıkça ruhsatlı laboratuarlardan sözleşme ile temin etmek zorundadırlar.

 19. Özel dal merkezlerinin 24 saat faaliyet gösterme ve laboratuar bulundurma veya laboratuar hizmetini sözleşme ile temin etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 20. Özel dal merkezlerinin 24 saat faaliyet gösterme zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bünyesinde cerrahi müdahale birimi bulunan veya bulundurmak isteyen dal merkezleri 24 saat hizmet vermek zorundadır.

 21. Bünyesinde cerrahi müdahale birimi bulunan dal merkezleri, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış en az bir laboratuar bulundurmalı veya ilgili laboratuar ile yapılmış en az bir yıl geçerliliği olan hizmet sözleşmesine sahip olmalıdır.

 22. Polikliniklerde en az iki hekim (uzman ve/veya pratisyen hekim) hizmet verir. Bir hekim ve bir diş hekiminin hizmet vermek istediği poliklinikler Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

 23. Hasta gözlem odası merkezlerde yatak başına en az 8 m2 olacak şekilde bir veya birden fazla oda olarak bulunabilir. Cerrahi müdahale birimi bulunan merkezlerde bu gözlem odaları ortak kullanılabilir, sağlık kuruluşunun farklı yerlerinde bulunabilir. Bu merkezlerde sedye ile hasta taşımaya uygun asansör bulunması halinde cerrahi müdahale birimi için gerekli gözlem odası sağlık kuruluşunun başka bir katında bulunabilir.

 24. Resmi görevi olmayan ve Yönetmelik kapsamında bulunan dal merkezi ve tıp merkezinde tam gün esasına göre görev yapan hekimler bu görevlerine ek olarak istedikleri takdirde sadece muayenehane açarak mesleklerini icra edebilirler.

 25. Sağlık meslek liselerinin veya meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler, eğitim amaçlı stajlarını özel sağlık kuruluşlarında yapabilirler. Ancak, bu sağlık kuruluşunda staj yapma haricinde çalışamazlar. Stajyer öğrenci asıl personel yerine kullanılamaz.

 26. Cerrahi müdahale birimlerine hasta kabul edilirken; yapılacak ameliyatların süresi 90 dakikayı aşmamalı, ASA I ve II grubundaki ve uygun ASA III hastalar, ameliyat sırasında kanama miktarı 500 ml’den az olacak hastalar, hızlı sıvı şifti beklenmeyecek hastaların opere edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 27. Cerrahi müdahale birimi ameliyathanesinin havalandırılmasında hepafiltre kullanılır.

 28. Yönetmelik ve bu Genelge ile özel sağlık kuruluşları için getirilen düzenlemelerin uygulanmasından ve Bakanlık adına yürütülecek işlemlerin yerine getirilmesinden il sağlık müdürlüğü sorumludur. Ancak, il sağlık müdürlükleri hizmetin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla ilin şartlarını da dikkate alarak, yetkilerinin bazılarını sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle sağlık grup başkanlıklarına devredebilirler. Yetki devri, yetkisini devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Devredilecek yetkilerin belirlenmesinde, sağlık hizmetlerinin il düzeyinde bir bütün olduğu ve yetki devredildiğinde düzenlemelerin il düzeyinde aksamadan yürütülmesi dikkate alınır.

Mezkûr Yönetmelik ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilinizdeki ayakta teşhis ve tedavi amacıyla kurulan özel sağlık kuruluşları ile ilgili işlemlerin hassasiyetle yürütülmesi ve Genelgenin ilgili özel sağlık kuruluşlarına tebliği hususunda gereğini rica ederim.


Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan
EKLER:

Ek-1 : Bulundurulması Zorunlu Asgari Tıbbi Malzeme ve Donanım Listesi

Ek-2 : Cerrahi Müdahale Birimlerinde Bulundurulması Gerekli Asgari Malzemeler

Ek-3 : Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi

Ek-4 : Bulundurulması Zorunlu Asgari Personel Listesi

Ek-5 : Hasta Gözlem Formu

Ek-6 : Protokol Kayıt Defteri

Ek-7 : Adli Rapor Kayıt Defteri

Ek-8 : Laboratuar Kayıt Defteri

Ek-9 : Pansuman Enjeksiyon Kayıt Defteri

Ek-10 : Teftiş ve Denetim Defteri

Ek-11 : Özel Sağlık Kuruluşu Aylık Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Fişi

Ek-12 : Özel Sağlık Kuruluşları Üç Aylık Envanter Formu

Ek-13 : Hemşire Gözlem Kağıdı

Ek-14 :Taburcu Muayene Bulguları Formu

Ek-15 :Tıbbi Müdahale Raporu


…/09/2006 D.Bşk. : H.AVCI

…/09/2006 Gn.Md.Yrd. :A.COŞKUN

…/09/2006 G.Md. : T.BUZGAN

…/09/2006 Müş.Yar. :İ.DEMİRTAŞ

…/09/2006 Müsteşar : N.ÜNÜVAR

Koordine:

…/09/2006 Huk.Müş. : H.ŞEN…/09/2006 1.Huk.Müş. : A.KESKİN

EK - 1

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIP DALLARINA GÖRE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ MALZEME VE DONANIM LİSTESİİÇ HASTALIKLARI:
GÖZ HASTALIKLARI:
Muayene masası

1 adet

Gözlük test kutusu ve deneme çerçevesi

1 adet

Tansiyon aleti

1 adet

Retinaskop- oftalmaskop

1 adet

Steteskop

1 adet

Uzak ve yakın görme eşeli

1 adet

Refleks çekici

1 adet

İndirekt oftalmaskop

1 adet

Negatoskop

1 adetElektrokardiyografi*

1 adet

ÜROLOJİ:


Muayene masası

1 adet

GENEL CERRAHİ:
Benike bujileri

1 adet

Muayene masası

1 adet

Foley, nelaton, tieman, peser sondaları

Yeterli sayıda

Steteskop

1 adetCerrahi aspiratör

1 adet

KADIN DOĞUM:
Küçük cerrahi seti

Yeterli sayıda

Muayene masası

1 adet

Nazogastrik sonda

Yeterli sayıda

Jinekolojik masa

1 adetRahim küretleri

1 takım

ORTOPEDİ:
Vaginal spekulum

5 adet

Muayene masası

1 adet

Foley sonda (16-18 numara)

2 adet

Refleks çekici

1 adet

Çocuk kalp sesi dinleme aygıtı

1 adet

Alçı motoru

1 adetAlçı makası

1 adet

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI:

Alçı

Yeterli sayıda

Muayene masası

1 adet

KULAK BURUN BOĞAZ:

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI:

Spekulumlar

1 adet

Muayene masası

1 adet

Otoskop*

1 adet

Steteskop

1 adet

Larenks aynası

1 adet

Bebek tartı aleti*

1 adet

Burun polipansı

1 adetVejetasyon küreti

1 adet

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR:

Alın aynası

1 adet

Muayene masası

1 adet

Elevatör (Kulak için)

1 adet

Seyyar lamba

1 adet

Burun aspiratör ucu

1 adet

Böbrek küvet

1 adet

Küret (kulak için)

1 adet

Dişli ve dişsiz pens

Yeterli sayıda

Kulak yabancı cisim pensi

1 adet

Tromel

1 adet

Parasentez bıçağı

1 adet

Mantar bistürileri

Yeterli sayıda

Buşon küretli

1 adet

Punc biopsi seti

Yeterli sayıda

Seyyar lamba

1 adet

Lam-lamel

Yeterli sayıdaBüyüteç

1 adet
  1   2   3


    Ana sayfa


Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayi : B100tsh0150004/010/99

Indir 226.55 Kb.