bilgiz.org

TekniK Şartname
Tarih03.07.2017
Büyüklüğü92.99 Kb.

Indir 92.99 Kb.

TEKNİK ŞARTNAME

 1. KONU


Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün http://www.tmo.gov.tr adresindeki web sitesi ve http://portal.tmo.gov.tr adresindeki Kurum portalı esas alınarak mobil cihazlarda kullanılmak üzere bu şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde bir uygulama geliştirilmesi ve İDARE’ de üretilmiş elektronik dokümanın belirli bir hiyerarşi doğrultusunda mobil cihazlar ile paylaşımının sağlanması işlemidir.
 1. AMAÇ


Bu şartnamede belirtilen esaslara göre yapılacak işlem ile İDARE’ nin web sitesi ve portalındaki bilgilere mobil cihazlarla ergonomik bir şekilde ulaşılması ve İDARE’ de üretilen elektronik dokümanların yetkilendirilmiş kişilerce mobil cihazlar vasıtasıyla paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır.
 1. KISALTMALAR


Ön ve son ekleriyle beraber 11 sayfa olan bu şartnamede kullanılacak kısaltmalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu şartnamede kullanıldığı halde tabloda yer almayan kısaltmaların bilişim dünyasında kullanılan terimlerin TMO tarafından bilinen kısaltmaları olduğu kabul edilecektir.

İDARE

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

İSTEKLİ

Teklif sahibi

TMO

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

YÜKLENİCİ

İş üstünde kalan

WEB SİTESİ

İDARE’nin “www.tmo.gov.tr” adresindeki web sitesi

PORTAL

İDARE’nin “portal.tmo.gov.tr” adresindeki web sitesi

TMUS

TMO Mobil Uygulama Sistemi

MOBİL CİHAZ

Apple firmasına ait Iphone ve Ipad cihazları

ISO

international Standards Organization (Uluslararası Standart Kurumu)

TSE

Türk Standartları Enstitüsü

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers(Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)

FCC

Federal İletişim Komisyonu (Federal Communications Commission)


 1. KAPSAM


Bu Teknik Şartname, İDARE’nin tedarik edeceği TMO Mobil Uygulama Sisteminin (TMUS) yazılım geliştirme, kurulum, eğitim, danışmanlık, teknik destek hizmetleri ile garanti şartları ve bakım esaslarını kapsar.
 1. MEVCUT YAPI
  1. İDARE MERKEZİ MEVCUT BİLGİ İŞLEM YAPISI


   1. Bilgi İşlem Merkezinde bulunan sunucular tablosu şu şekildedir:

SUNUCULAR

MODEL

ADET

Sanallaştırma Sunucuları

Dell Poweredge R950

3 ADET

Domain Controller

Sanal Sunucu

3 ADET

Linux Mail

Sanal Sunucu

1 ADET

Websense Filtering

Toplama Sunucu(Intel)

1 ADET

Websense Reporter

Sanal Sunucu

1 ADET

SMS Sunucu

Sanal Sunucu

1 ADET

Replikasyon Sunucusu

Sanal Sunucu

1 ADET

Checkpoint Management

Sanal Sunucu

1 ADET

Symantec

Sanal Sunucu

1 ADET

E-Safe Mail Sunucu

Sanal Sunucu

1 ADET

Terminal Sunucu

Sanal Sunucu

1 ADET

Portal Sunucu

Sanal Sunucu

1 ADET

Web Sunucu

Sanal Sunucu

1 ADET

DAYS Sunucuları

Sanal Sunucu

1 ADET

Cisco Call Manager

Cisco MCS-7800

2 ADET

Firewall-1

DELL POWEREDGE 2850

1 ADET

Firewall-2

DELL POWEREDGE 2850

1 ADET

E-Safe Gateway Sunucu

DELL POWEREDGE 2850

1 ADET

Database AIX Sybase Sunucu

IBM P550Q

1 ADET

Database AIX Sybase Sunucu

IBM P650

1 ADET

Yedekleme Sunucu

DELL POWEREDGE 6600

1 ADET

Banka Sunucusu

DELL POWEREDGE 2850

1ADET

Veri Depolama Birimi

Hitachi USP V

1 ADET

McAffee IntroShield(IPS) Management

DELL POWEREDGE 2850

1 ADET

Fax Sunucu

DELL POWEREDGE 2850

1 ADET   1. Bilgi İşlem Merkezinde ve katlardaki switchler tablosu şu şekildedir:

SWITCH

MODEL

ADET

Backbone Switch

HP 9315

1 ADET

Kat Switch

HP 2650 (48 Prot)

14 ADET

Kat Switch

HP 2610 (24 Port)

30 ADET

Kat Switch

HP 2610 (48 Port)

5 ADET   1. Genel Müdürlük binasında 48 portlu 1 adet Metroethernet cihazı bulunmaktadır.

   2. İnternete çıkış sağlayan Metroethernet’in hızı 40 Mb/sn. dir.

   3. Bilgi İşlem Merkezi girişinde 2 adet Cisco 3845, 1 Adet Cisco 7602 model Router bulunmaktadır.
  1. WEB VE PORTAL


Web sitesinin bulunduğu sanal sunucu üzerinde 1 adet işlemci, 4 GB Ram, 120 GB disc, portal uygulamasının bulunduğu sanal sunucunun üzerinde 1 adet işlemci, 3 GB Ram, 120 GB disc bulunmaktadır. Web sitesi ve portal uygulaması “C# .Net” dili ile yazılmıştır. Kullanılan veri tabanı yönetim sistemi ise SQL Server 2000’dir. Kurum portalı ise İDARE veri tabanının üzerinde bulunduğu Sybase ASE 15.0.2 veri tabanı yönetim sisteminden veri almaktadır.

 1. GENEL HUSUSLAR

  1. Konu ile ilgili geliştirilecek tüm yazılımlar, İDARE’de mevcut olan ve yukarıda detayı verilen donanım ve iletişim sistemi ile uyumlu olacaktır.

  2. YÜKLENİCİ, mevcut web sunucusu üzerinde farklı bir adresten (www.mobil.tmo.gov.tr veya www.tmo.gov.tr/mobil adresleri olabilir.) erişilebilen bir mobil arayüz yaratacaktır. Bu arayüz mevcut web sitesi ve portala entegre çalışacak ilave olarak dosya paylaşım sistemini ihtiva edecektir.

  3. YÜKLENİCİ, TMUS modülünün (arayüzünün) üzerinde çalışacağı yukarıda belirtilen sunucu konfigürasyonunu kabul ettiğini İDARE’ye bildirecektir. Aksi halde mevcut sunuculardan istifade edilemeyeceği kanaatine ulaşan İSTEKLİ teklifinde ihtiyaç hissettiği sunucu konfigürasyonunu belirtecek, uygun bulunması halinde belirttiği şekliyle İDARE tarafından temin edilecektir. Bunun haricinde ilave donanım talep edilmeyecektir.

  4. YÜKLENİCİ, İDARE’nin istediği herhangi bir özellik için ilave bir donanım veya yazılım gerekmesi halinde, teklifinde bu hususu belirtecektir.

  5. Teklif edilecek tüm yazılımlar sınırsız kullanıcı için lisanslanacaktır.

  6. İDARE, satın alacağı uygulama yazılımının analiz sonrasında İDARE ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen tüm kaynak kodlarının ( script, interface programı vb.) kullanım ve geliştirme haklarına sahip olacak, yapılacak sözleşme süresince yazılım bakım ve geliştirme hizmetleri YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.

  7. Kaynak kodları, üzerinde izahatlar bulunacak şekilde elektronik ortamda İDARE’ye verilecektir.

  8. Teknik Şartname’nin bütün maddeleri, sıra ile ve madde numaralarına göre cevaplandıracaktır. Eksik veya muğlâk verilen cevaplar teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olabilecektir.

  9. İSTEKLİ açıklama yapması gereken özellik, yapı, topoloji vb herhangi bir bilgiyi ilgili Teknik Şartname maddesine vereceği cevabına ekleyecektir.

  10. İDARE, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İSTEKLİ’ye yazılı veya sözlü sorular sorabilecek ve İSTEKLİ tarafından bu sorulara yazılı cevap verilecektir. İDARE, ayrıca sistemlerin özelliğini ve cevapların kesinleşmesini anlamak amacıyla toplantı veya tanıtımlar talep edebilecektir.

  11. Yapılacak tüm çalışmalar YÜKLENİCİ’nin hazırlayacağı bir proje yönetimi çerçevesinde, İDARE tarafından onaylanarak yürütülecektir. YÜKLENİCİ, onaylanmış çalışma programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İDARE’nin oluru ile çalışma programında değişiklikler yapılabilecektir.

  12. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak tüm raporlar ile görüş ve öneriler güncel verilere dayalı ve gerçekçi olmak zorunda olup yapılan önerilerde teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurulacaktır.

  13. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak tüm raporlar Türkçe olacaktır.

  14. Bu proje kapsamında geliştirilen tüm teknolojik birikimin fikri mülkiyet hakları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır; geliştirilen yazılımın kaynak kodları İDARE’ye elektronik ortamda şifreli olarak teslim edilecektir.

  15. Kurulacak sistemlerde kullanılacak tüm lisanslar kalıcı, yasal lisanslar olacak ve bu lisanslar İDARE’ye ait olacaktır.

  16. YÜKLENİCİ bu proje kapsamında mevcut sistemi (donanım, yazılım, iletişim, güvenlik v.s.) ayrıntılı olarak inceleyecek ve çalışan sistemlerin aksamaması için gereken önlemleri İDARE ve ilgili birimler ile koordine edecektir. Bu konuda herhangi bir aksaklığa neden olunmayacağını taahhüt edecektir. Tasarlanmış ve tasarlanacak olan veri tabanları arasında veri bütünlüğü ve güvenliği sağlanacaktır.

  17. Bu şartnamede geliştirilecek yazılımlara ilişkin bilgiler ön bilgi verme amaçlıdır. Uygulamaya esas yazılımlar ihale üzerinde kalan YÜKLENİCİ ile İDARE personelinin birlikte yapacakları analiz ve tasarım çalışmaları sürecinde oluşacaktır. Bu süreç zarfında doğabilecek ihtiyaçlar, değişiklikler, ilaveler nihai şekli verilerek tutanağa bağlanacaktır. Yazılımlar bu tutanaklardaki esaslara uygun olarak üretilecektir.

  18. Bu Teknik Şartname ve içinde yer alan tüm bilgiler tüm hakları ile İDARE’ye ait olup gizli bilgileri içermektedir ve işbu dokümanın kendisi de gizlidir. Bu şartnameye cevap oluşturma maksadı dışında bu belgenin tamamı veya bir kısmı ile ilgili herhangi bir maksatla yapılacak herhangi bir ifşa, dağıtım, çoğaltma veya paylaşım kesinlikle İDARE’nin ön bilgilendirmesi ve iznine tabidir. İDARE tarafından talep edildiği takdirde bu süreç sırasında İDARE tarafından paylaşılan tüm belgeler orijinal ve kopyaları ile birlikte YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye teslim edilecektir. İDARE tarafında yetkili kişilerden onayı alınmaksızın bu süreç hakkında ve bununla sınırlı kalınmaksızın bu dokümanı referans gösterecek veya bu süreçte paylaşılmış hiçbir bilgi hakkında haber, basın duyurusu, reklam kampanyası, ilan, afiş, açık duyuru yapılamaz. Bu Teknik Şartname dokümanına cevap veren tüm YÜKLENİCİLER burada yer alan tüm bilgilerin gizliliğini peşinen kabul etmiş sayılır. İşbu Teknik Şartname çerçevesinde İDARE’nin Gizlilik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir. İşbu Teknik Şartname’yi elde etmek için katılımcı tüm YÜKLENİCİLERDEN 2(iki) nüsha olarak Gizlilik Sözleşmesinin imzalanması talep edilecektir. YÜKLENİCİ’nin gizlilik hükümlerini ihlal etmesi halinde, İDARE bu YÜKLENİCİ’yi süreç dışında bırakma, süreç sonunda YÜKLENİCİ ile sözleşme yapılmışsa sözleşmenin feshi hakkını saklı tutar. İDARE, gizlilik hükümlerinin veya burada yer alan diğer hükümlerden herhangi birinin YÜKLENİCİ tarafından ihlali nedeniyle doğmuş / doğacak tüm zararlarının tazmini için YÜKLENİCİ aleyhine yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. YÜKLENİCİ tarafından iletilen cevapların fikri mülkiyet hakkına tabi olması ya da gizlilik içermesi halinde bu hususun açıkça belirtilmiş olması şartıyla, İDARE bu bilgilerin gizliliğinin korunması için yeterli çabayı sarf edecektir.

  19. Şartname kapsamı işin yapılması için gereken lisansların temini ve kullanımı ile ilgili her türlü yükümlülük YÜKLENİCİ’ye aittir.

  20. Bu Şartnamede yer almayan hususlar için ISO, TSE/TSE-ISO ve IEEE’nin ilgili standartları ve tüketiciyi koruma yasaları geçerli olacaktır.

  21. Bu teknik şartnamede birbiriyle çelişen maddeler olursa İDARE lehine olan madde geçerli olacaktır. Hangi maddenin kendi lehine olduğuna İDARE karar verecektir.

  22. Teknik Şartnamede aksi belirtilmedikçe tüm günler, iş günü olarak verilmiştir.
 1. TMO MOBİL UYGULAMA SİSTEMİ (TMUS)

  1. TMUS, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün http://www.tmo.gov.tr adresindeki web sitesi ve http://portal.tmo.gov.tr adresindeki Kurum portalı esas alınarak mobil cihazlarda kullanılmak üzere bu şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde bir uygulama yapılması ve İDARE’de üretilmiş elektronik dokümanın belirli bir hiyerarşi doğrultusunda mobil cihazlar ile paylaşımın sağlanması amacı ile geliştirilecektir.

  2. Bu şartnamede geliştirilecek yazılımlara ilişkin verilen bilgiler konu hakkında bir intiba sağlamak amaçlıdır. Geliştirilecek olan yazılımların detayları analiz ve tasarım aşamalarında belirlenecektir. Uygulamaya esas yazılımlar ihale üzerinde kalan YÜKLENİCİ ile İDARE personelinin birlikte yapacakları analiz ve tasarım çalışmaları sürecinde oluşacaktır. Bu süreç zarfında doğabilecek ihtiyaçlar, değişiklikler, ilaveler nihai şekli verilerek tutanağa bağlanacaktır. Yazılımlar bu tutanaklardaki esaslara uygun olarak üretilecektir. Ancak sistemin aşağıdaki maddelerde belirtilen genel özelliklere sahip olması gerekmektedir.

  3. YÜKLENİCİ, ilk aşamada belirlenen İDARE sunucusu üzerinde farklı bir adresten (www.mobil.tmo.gov.tr veya www.tmo.gov.tr/mobil adresleri olabilir.) erişilebilen bir mobil arayüz yaratacaktır. Bu arayüz mevcut web sitesi ve portala entegre çalışacak ilave olarak dosya paylaşım sistemini ihtiva edecektir. Mevcut web sitesi ve portalda bulunan ve önemli görülen alanlar mobil arayüze taşınacaktır. Dolayısıyla mevcut web sistesi ve portalda yapılan düzenlemeler yaratılan yeni arayüze otomatik olarak intikal etmiş olacaktır.

  4. İkinci aşama mobil cihazlara entegrasyondur. Yaratılmış olan arayüzde tasarlanan alanlar öncelikle Apple marka mobil cihazlardan (İphone ve İpad) izlenebilecek veya işlem yapılabilecek şekilde entegrasyon sağlanacaktır. Bu entegrasyon sistemi ileride istenildiğinde diğer mobil cihazlardan da izlenebilecek veya işlem yapılabilinecek şekilde genişletilmeye uygun olacaktır.

  5. Geliştirilen uygulamaya internet üzerinden mobil cihazlarla (İphone ve İpad) erişilebilecektir.

  6. Tasarımda belirlenen yapı üzerinden kapsam fonksiyonalitesi geliştirilecektir.

  7. Kod geliştirmede komutlar mutlaka yer alacak ve yapılan değişiklikler net bir şekilde tanımlanacaktır. Tüm kodlar versiyon kontrol sistemlerinde saklanacaktır.

  8. Yapılan tüm değişiklikler, yeni eklenen fonksiyonlar ve/veya uygulamalar net bir şekilde belirtilecek ve İDARE’ ye verilecektir. Değişiklik yapılan kodların versiyonları da açık bir şekilde İDARE’ ye teslim edilecektir.

  9. Tüm uygulamaların kullanılmasıyla ilgili kullanıcı dokümanı hazırlanıp İDARE’ye teslim edilecektir.

  10. YÜKLENİCİ, geliştireceği tüm uygulamalarda İDARE açısından önem taşıyan kullanıcı işlemlerini (transaction) detayları ile loglayarak dosyaya kaydedecektir. Loglama parametreleri proje ön analiz aşamasında İDARE tarafından belirlenecektir.

  11. Uygulamalarda oluşan her türlü hata kaydı detaylı olarak sistem tarafından loglanacaktır.

  12. Sistem genelinde kullanıcılar sadece verilen yetkiler çerçevesinde işlem yapabilecektir.

 2. UYGULAMA İŞLEMLERİ

  1. GENEL


   1. TMUS kapsamında Iphone ve Ipad cihazları için ayrı ayrı yazılımlar oluşturularak entegrasyon sağlanacaktır.

   2. TMUS, günümüz modern uygulama geliştirme teknolojileri göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve geliştirilmelidir.

   3. TMUS kapsamında Iphone ve Ipad uygulamaları Apple’ın belirlemiş olduğu kullanım arayüzü kısıtlarına uyacak, Apple’ın standart IOS işletim sistemi arayüzüne bağlı kalacaktır.

   4. Apple cihazlarının ekranlarının küçüklüğüne uygun olarak web uygulamasını buna uyumlu hale getirerek daha ergonomik olarak kullanıcıların kullanımına sunulacaktır.

   5. Yeni geliştirilen arayüze konulacak dosya paylaşım uygulaması ile web sitesine paylaşılacak dosyaların aktarılması sağlanacaktır.

   6. Iphone ve Ipad uygulamalarına bilgi aktarımını sağlayacak alt modül hazırlanacaktır.

   7. Kullanıcı arayüzü raporlar, hata mesajları v.b Türkçe dilinde olacaktır.
  2. ARAYÜZ VE KULLANICI ARABİRİMLERİ


   1. Apple şirketinin iTunes uygulamasında bulunan iTunes Store içinde yer alacak şekilde uygulama geliştirilecektir. Bu aşamada veya herhangi bir aşamada ödenmesi gereken tüm bedeller YÜKLENİCİ tarafından karşılanacak, gerekli lisanslar YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. Geliştirilen uygulamaya ulaşılmayı sağlayacak Apple standardı ikon üzerinde TMO logosu bulunacaktır. Mobil cihaz kullanıcıları bu uygulamayı ücretsiz olarak cihazlarına indirerek kullanıma hazır hale getirebileceklerdir.

   2. Uygulama mobil cihazlar ana menüsüne indirilmiş olan bu ikona tıklanarak başlatılacaktır.

   3. Uygulamaya girişte web sitesindeki son haberler alt alta listelenerek gösterilecektir. Web sitesindeki son on habere dokunmatik olarak kaydırılarak ulaşılacaktır.

   4. Mobil cihazlar üzerindeki uygulama giriş ekranı alt menü düzeni aşağıdaki sekmelerden oluşacaktır:
  • Ana sayfa

  • Menüler

  • Bültenler

  • Hızlı Erişim

  • Dosya Paylaşım


   1. Menüler sekmesinden TMO web sitesindeki sol menülerden aşağıdaki belirlenen sayfalara ulaşılabilecektir:
  • Ürün Kataloğu

  • Yayınlar

  • Basında TMO

  • Sıkça Sorulan Sorular

  • İletişim

  • AB Uyum Çalışmaları

  • Mali İşlemler


   1. Bültenler sekmesinden TMO web sitesindeki bültenler sayfalarına ulaşılabilecektir:
  • Günlük Piyasa Bültenleri

  • Hububat Bültenleri

  • Fındık Bültenleri


   1. Hızlı erişim sekmesinden web sitesindeki hızlı erişim sayfalarına ulaşılabilecektir:
  • Hububat

  • Çeltik

  • Mısır

  • Fındık

  • Mercimek

  • Haşhaş


   1. Dosya Paylaşım sekmesinden paylaşılan dosyalara erişim sağlanacaktır. Erişim belirlenecek bir hiyerarşi içinde yetkilendirmelerle sağlanacaktır. Yetkilendirilen kullanıcılar ulaşılmasına müsaade edilen dosyaları görebileceklerdir. Paylaşım dosyaları pdf formatında olacaktır. Sistem, kullanıcıların ergonomik bir şekilde paylaşıma dosya koymalarına uygun bir yapıda olacaktır.

   2. Apple’ın belirlemiş olduğu kullanım arayüzü kısıtları çerçevesinde yukarıda belirtilen sekmeler bir tasarı şeklindedir. Analiz ve tasarım çalışmaları sırasında bunlarda değişiklik yapılabilecektir. Gerektiğinde Apple’in diğer uygulamalarından da istifade edilecektir.

   3. Mobil cihazlar üzerindeki uygulama giriş ekranı üst menü düzeni dokunmatik olarak kaydırılabilir şekilde en az on sekmeden oluşacaktır. Bu sekmelerin içeriği analiz aşamasında belirlenecektir.

   4. Yine uygulama giriş ekranı başlığı da analiz ve tasarım çalışmaları safhasında belirlenecektir.
 1. ANALİZ VE TASARIM ÇALIŞMALARI

  1. Analiz çalışmaları, İDARE’nin belirleyeceği personeli ile YÜKLENİCİ’nin İDARE’ye bildireceği personel tarafından birlikte yapılacaktır.

  2. Analiz çalışmaları rapor haline dönüştürülerek İDARE ve YÜKLENİCİ yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Tasarım sırasında yapılan zorunlu değişiklikler de Analiz raporuna ek olacak şekilde raporlanarak aynı şekilde imzalanacaktır.

  3. Analiz çalışmaları 7 ve 8. maddelerde belirtilen iş ve işlemleri kapsamak ve AMAÇ bölümündeki hedefe ulaşmak kaydıyla sistemin bir bütün halinde İDARE’nin mobil uygulama otomasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanmasını içerecektir.

  4. Analiz raporunun İDARE tarafından onaylanmasına müteakip tasarım çalışmaları çerçevesinde kod yazılımına başlanılacaktır.

  5. Garanti süresi bitimi sonrası sistemin işletme, bakım ve revizyonunu İDARE bilgi işlem personeli yapacağından tüm kodlar belli periyotlarda İDARE’nin belirteceği bilgi işlem personeline izah edilecektir. Sistemin çalışır bir hale getirilmesi sonrası yazılımla ilgili eğitim bu personele YÜKLENİCİ tarafından verilecektir.

 2. UYGULAMA YAZILIMLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kurulacak platform genel olarak;

   • Yönetilebilir,

   • Ölçeklendirilebilir,

   • Güncelleştirilebilir,

   • Genişleyebilir,

   • Yüksek yoğunlukta bilgi taşıma işlemini yerine getirebilir,

   Güvenilir bir yapıda olacaktır.

 1. SÜREÇLER

  1. Proje başlangıcında taraflar arasında Gizlilik Anlaşması imzalanacaktır.

  2. Proje süresi geçici kabul’e kadar on hafta olacaktır.

  3. Proje dört fazdan oluşmaktadır:

Faz 1: Analiz ve Tasarım (iki hafta)

Faz 2: Yazılım Geliştirme (yedi hafta)

Faz 3: Test İşlemleri (bir hafta)Faz 4: Projenin internet üzerinden yaygınlaştırılması ve sistemin geçici kabulü (bir hafta),


  1. Geçici kabule kadar tüm proje uyarlama, hata giderme ve yaygınlaştırma çalışmaları tamamlanmış olacak, bu tarih itibariyle proje bitmiş olacaktır. Belirlenen tarihlere YÜKLENİCİ’den kaynaklanan nedenlerle uyulmaması durumunda, Şartnamede tariflenen cezai müeyyideler uygulanacaktır.

  2. YÜKLENİCİ ve İDARE Proje ekibi üyeleri arasında ve proje ile ilgili diğer kişiler arasında proje iletişim yöntemi olarak e-posta ve faks kullanılacaktır.

 1. KABULLER

  1. Geçici Kabul ( KİK’e göre düzenlenecektir):


   1. Birim ve entegrasyon testlerinin tamamlanması ve İDARE Proje Grubu tarafından ön testlerin tamamlanmasını takiben hazırlanacak raporla; İDARE’DE ilgili birimlerden tespit edilecek personelin geçici kabul onayına sunulacaktır.

   2. Geçici Kabul sırasında tespit edilen aksaklıklar konusunda, İDARE en geç 10 (on) iş günü içerisinde varsa değişiklik talebini YÜKLENİCİ’ye bildirecek veya onay verecektir. Toplam Geçici kabul süreci 20 (yirmi) iş gününü geçmeyecektir. Bu süre içerisinde varsa geri dönümler YÜKLENİCİ’ye iletilerek gerekli düzeltme çalışmaları YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir.

   3. Geçici kabulden sonra, sistem devreye alınarak İDARE tarafından belirlenmiş olan son kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlanacaktır.

   4. Geçici Kabul tamamlandıktan sonra İDARE tarafından Geçici Kabul Raporu hazırlanarak YÜKLENİCİ’ye iletilecektir.
  2. Kesin Kabul:


   1. Kesin kabul Garanti süresi sonunda İDARE tarafından belirlenecek birimlerde yapılacaktır.

   2. Kesin kabulün yapılabilmesi için uygulamalarda hiçbir arıza ve eksikliğin olmaması gerekir.

   3. Kesin kabule engel bir durum yok ise, İDARE Kesin Kabul Raporu hazırlanarak işlem sonlandırılır ve sonuç ilgili makama yazı ile iletilir.

   4. Kesin kabule engel bir durum var ise, engelin ne olduğu detayları ile birlikte YÜKLENİCİ’ye bildirilir.
 2. GARANTİ SÜRESİ BAKIM VE DESTEK ŞARTLARI

  1. Garantinin kapsamı: Teklif edilen tüm ürünler için verilecek destek hizmeti; hata durumlarında destek ve hata düzeltme, uygulama tadilatları ve yeni uygulamaların geliştirilmesi hizmetini kapsamaktadır.

  2. Garanti süresi geçici kabul raporunun onayı ile başlayacak ve 24 ( yirmi dört ) ay sonra yapılacak kesin kabul onayı ile sona erecektir.

  3. YÜKLENİCİ teklif edeceği tüm yazılımlar için kesin kabulün yapıldığı tarihe kadar yazılım sürüm güncelleme ve uygulama geliştirme garantisini verecektir.

  4. Uygulama üzerinde İDARE’nin talebi doğrultusunda yapılacak düzenleme ve geliştirmelerin süresi İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından birlikte belirlenecektir.

  5. Hataları düzeltilen veya yenilenen yazılımlar, yeni teslim edilen yazılımlarla aynı şartlara uyacaktır. Bu yazılımların garantisi, garanti süresinin sonuna veya hataların düzeltmesini veya yazılımın yenilenmesini takip eden 90 (doksan) takvim günü sona erene kadar bu tarihlerden hangisi daha geç ise o tarihe kadar sürecektir.

  6. YÜKLENİCİ, önerdiği yazılımlar için kesin kabul sonrasına yönelik vereceği taahhütleri (bugfix, release, upgrade ücretsiz olmalıdır) İDARE’ye iletecektir.

  7. YÜKLENİCİ ürünü ile birlikte 09:00 – 18:00 Türkiye lokal saatleri dahilinde telefon desteği verecektir. Yardım Masası uygulama usullerini, hizmet gerekli kontak noktalarını (e-mail, telefon, fax numaraları, vb.), detaylı olarak kabul sonrası İDARE’ye iletecektir.

  8. YÜKLENİCİ, ürünün garanti süresi ve proje ömrü boyunca kullanılmasını önerdiği bakım/kullanım stratejilerinde; İDARE’de sistemin kesintisiz faaliyetinin sağlanabilmesi amacı ile ihtiyaç duyulacak bakım/kullanım ve destek metodolojisini kapsayacaktır. YÜKLENİCİ garanti süresi ve bakım anlaşması boyunca, uygulayacağı bakım desteği konusundaki konseptini sunacaktır.

 3. EĞİTİM

  1. YÜKLENİCİ, İDARE’nin bilgi işlem personeline 5 gün süre ile yazmış olduğu kodların izahatını yapacak şekilde bir eğitim verecektir.

  2. TMUS’u kullanacak personele de YÜKLENİCİ tarafından 3 gün süre ile operatörlük eğitimi verilecektir.

  3. Eğitimler İDARE’nin göstereceği mekânlarında verilecek olup eğitilen personele gerekli dokümanlar YÜKLENİCİ tarafından verilecektir.

  4. Eğitim programı geçici kabul çalışmalarını ve ödemeyi etkilemeyecektir.


    Ana sayfa


TekniK Şartname

Indir 92.99 Kb.