bilgiz.org

Tavsiye kararlari çERÇevesinde avrupa biRLİĞİ’Nİn medya okuryazarliği eğİTİMİ Vİzyonu

 • THE EUROPEAN COMMUNITY’S THE VISION OF MEDIA LITERACY EDUCATION WITHIN THE FRAME OF THE RECOMMENDATIONS
 • Key Words
 • Tablo-1: Temalara ilişkin veriler
 • Toplam 8 278 34.8
 • POLİTİKA” Temasına İlişkin Bulgular ve Yorumlar
 • Tablo-2: Politika temasına ilişkin veriler
 • Toplam 8 109 13.6
 • Düzenleme ve Denetimler • Sayfa1/3
  Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü168.82 Kb.

  Indir 168.82 Kb.
    1   2   3  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 58-86   http://efdergi.yyu.edu.tr


  TAVSİYE KARARLARI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VİZYONU
  Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitim Anabilim Dalı  aaltun@ibu.edu.tr
  ÖZET
  Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği’nin (AB) medya okuryazarlığı eğitimi konusundaki vizyonunu ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için Birliğin medya okuryazarlığına ilgi duymaya başladıkları tarih olan 2000 yılından itibaren ortaya koydukları medya okuryazarlığı tavsiye kararları ve sonuç bildirgeleri ele alınmıştır. Bu dokümanlar içerik analizi yoluyla incelenmiş ve ulaşılan sonuçlar “Politika, İşbirliği, Eğitim, Kuramsal Temeller ve Araştırma” olmak üzere beş tema altında sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde AB tarafından medya okuryazarlığının “Avrupa Vatandaşlığı” oluşturmanın bir aracı olarak görüldüğü ileri sürülebilir. Bu doğrultuda da birlik içinde ortak bir medya okuryazarlığı vizyonun oluşturulması ve bu vizyonun medya ve eğitim sektörleri başta olmak üzere konuyu ilgilendiren tüm alanlara yansıtılması öngörülmektedir. Bu çalışmanın özellikle ülkemizde medya okuryazarlığına yönelik karar mercilerine önemli fikirler verebileceği düşünülmektedir.
  Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Medya Okuryazarlığı Eğitimi, Tavsiye Kararları

  THE EUROPEAN COMMUNITY’S THE VISION OF MEDIA LITERACY EDUCATION WITHIN THE FRAME OF THE RECOMMENDATIONS
  Assistant Professor Adnan ALTUN

  Abant İzzet Baysal University, Faculty of Education, Department of Social Studies Education  aaltun@ibu.edu.tr
  ABSTRACT
  The purpose of this study is to reveal The European Union’s the vision of media literacy education. Therefore, it is examined the recommendations and the conclusions that present by the Union after 2000. The documents are analyzed thought content analysis method and the results are presented under five themes as “Politics, Collaboration, Education, Theoretical Foundations, Research”. As results, it can be claimed that media literacy is seen as a means of creating “the European citizenship” by the EU. Accordingly, it is provided for the creation of a common vision on media literacy and the reflection of the vision in all fields, especially on media and education. Consequently, it is considered that this study may be an inspiration to decision-makers on media literacy education in Turkey.
  Key Words: European Union, Media Literacy Education, Recommendations.

  TAVSİYE KARARLARI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VİZYONU

  GİRİŞ
  Avrupa Birliği (AB) içerisinde yer alan İngiltere, Fransa, Finlandiya ve Almanya gibi ülkelerin 20. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan köklü medya okuryazarlığı eğitimi gelenekleri bulunmaktadır. Buna karşın AB’nin kurumsal olarak bu konuya yönelik girişimleri 2000 sonrasında başlamıştır.
  İlk olarak 23 ve 24 Mart 2000 tarihindeki Lizbon Avrupa Konseyi’nde “daha üst düzeyde bir medya okuryazarlığının AB’nin daha kapsayıcı bir toplum olmasına ve özellikle de daha rekabetçi bir bilgi ekonomisi konusunda hedeflerine ulaşmasına önemli derecede katkı sağlayabileceği” Devlet ve Hükümet başkanlarınca kararlaştırılmıştır (EU, 2009). 2000 yılında başlayan bu bilinçlenme 2006 sonrasında yapılan çalışmalarla hız kazanmış ve AB’yi medya okuryazarlığı eğitimi konusunda dünya üzerinde önemli bir konuma yükseltmiştir. Şüphesiz bunda yukarıda sözü edilen köklü medya okuryazarlığı eğitimi geleneğine sahip ülkelerin katkıları inkâr edilemez.
  Medya okuryazarlığı konusunda AB’nin atmış olduğu en önemli adım Medya Okuryazarlığı Uzman Grubu’nun (The Media Literacy Expert Group) kurulmuş olmasıdır. AB Parlemontosu tarafından medya okuryazarlığı konusunda bir girişimin başlatılması gerekli görülmesi üzerine Komisyon 2006 yılında Medya Okuryazarlığı Uzman Grubunu farklı yetenek ve birikime sahip 34 akademisyen ve medya uzmanın katılımıyla kurmuştur. Bu çalışma grubunun amacı medya okuryazarlığı amaçlarını ve eğilimlerini analiz etmek ve tanımlamak, Avrupa zeminindeki iyi uygulamalara dikkat çekmek, bunları desteklemek ve konuyla ilgili yeni öneriler getirmektir (EU, 2007b: 4). Uzman Grubunun kurulmasıyla birlikte AB bünyesinde medya okuryazarlığı çalışmaları hız kazanmış ve kısa bir zaman zarfında iki önemli çalışmaya imza atılmıştır. Bunlardan biri Halka Danışma (The Public Consultations) adlı çalışma ve diğeri de “Avrupa’da Medya Okuryazarlığı İle İlgili Güncel Eğilim ve Yaklaşımlar” (Study on the Current Trends and Approaches to Media Literacy in Europe) adlı çalışmadır.
  Kamuoyunun nabzını yoklama olarak da görülebilecek Halka Danışma başlıklı çalışma 2006 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilmiştir. AB üyesi olan 23 ülkeden ve bununla birlikte Çin, Rusya ve ABD gibi devletlerden de görüş alınmıştır. Bunlardan %26’sı sivil toplum kuruluşları, %25’i hükümet ve kamu kuruluşları, %24’ü sanayi, %18’i bireyler ve %7’si de eğitim sektöründen oluşmaktadır. Bu çalışma ile mevcut olası medya okuryazarlığı yaklaşımlarını saptanmış ve Avrupa’da ortaya konulan bu eğilimlerden hareketle yeni bir medya okuryazarlığı tanımı yapılmıştır (EU, 2007a: 2-3). Bu çalışma bir nevi ihtiyaç analizi olarak görülebilir.
  Medya Okuryazarlığı Uzman Grubu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen diğer önemli çalışma da Mayıs 2006’da gerçekleştirilmiştir. “Avrupa’da Medya Okuryazarlığı İle İlgili Güncel Eğilim ve Yaklaşımlar” (EU, 2007c) adını taşıyan bu çalışma AB’nin medya okuryazarlığına bakışını ayrıntılı olarak yansıtmakla kalmamakta aynı zamanda medya okuryazarlığı konusunda gelmiş olduğu noktayı da göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Halkın Katılımı’nda ortaya çıkan eğilimleri doğrulamak ve medya okuryazarlığı seviyesinin gelişmesine ve artmasına yardımcı olmak için Topluluk düzeyinde yürürlüğe konulacak bazı ölçütleri tavsiye etmek için Avrupa’da medya okuryazarlığının uygulanması ile ilgili güncel yaklaşımların bir planını yapmaktır. Bu çerçevede öncelikle AB’nin medya okuryazarlığı kavramına bakışı, mevcut eğilimleri, eksiklikleri ve geleceğe yönelik perspektifleri ortaya konulmuştur. Ardından AB bünyesindeki çalışmalar ve kurumlar hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak da AB bünyesindeki her ülkedeki medya okuryazarlığı gelişmeleri tek tek ele alınmıştır.
  AB bu süreçte medya okuryazarlığına yönelik “Daha Güvenli İnternet, MEDIA 2007, ECML ve EMECE” gibi projelere de imza atmıştır.
  Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı AB’nin 2000 yılı sonrasında medya okuryazarlığı ile ilgili yayınladığı tavsiye kararı ya da sonuç bildirgesi olarak nitelendirilebilecek dokümanlardan hareketle Birliğin medya okuryazarlığı eğitimine ilişkin hedeflerini ortaya koymaktır. Çalışmanın sonuçlarının medya okuryazarlığı konusunda gelişmelere açık olan ülkemize örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir.
  YÖNTEM
  Bu çalışma tarama modeli olarak planlanmıştır. Tarama modeli, geçmişte ve günümüzde var olan durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2002). AB’nin medya okuryazarlığı eğitimine ilişkin hedeflerini ortaya koyan çeşitli dokümanlar Nvivo 8 programına başvurularak içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için AB bünyesinde 2000 yılından itibaren ortaya konulan tavsiye kararları ve yine tavsiye kararı olarak nitelendirilebilecek çeşitli dokümanlar incelenmiştir. İçerik analizinde numaralandırılarak “Kaynak-1 (K-1)” şeklinde ifade edilen bu dokümanlar aşağıda verilmiştir:

  • (K-1) 27 Haziran 2000 tarihli “Medya Eğitimine Yönelik 1466 sayılı Tavsiye Kararları” (EU, 2000)

  • (K-2) 2007 tarihli “Tavsiye Kararları” (EU, 2007b)

  • (K-3) 2007 tarihli “Avrupa Komisyonu’nun 833 Sayılı Çağrısı” (EU, 2007c)

  • (K-4) Avrupa Komisyonu’nun 21 Mayıs 2008 tarihli “Sonuç Bildirgesi” (EU, 2008a)

  • (K-5) Avrupa Parlamentosu’nun 16 Aralık 2008 tarihli “İlke Kararı” (EU, 2008b)

  • (K-6) Avrupa Komisyonu’nun 20 Ağustos 2009 tarihli “6464 sayılı Tavsiye Kararı” (EU, 2009b)

  • (K-7) 2009 tarihli “Tavsiye Kararları” (EU, 2009c)

  • (K-8) Avrupa Komisyonu’nun 27 Kasım 2009 tarihli “Sonuç Bildirgesi” (EU, 2009d)

  İçerik analizi, belirli bir mesajın kapsadığı, taşıdığı enformasyonun işlenmesini temel almaktadır. Yöntemin ilk adımı “betimsel işleme”dir. Burada, bireyin aldığı uyaranların veya mesaj öğelerinin özelliklerini ve güçlerini objektif bir şekilde ortaya koyarak sübjektif ve kaba betimlemeleri aşmak söz konusudur. Bu açıdan içerik analizi, iletişimlerim kodlanması sorunuyla, mesajın bir takım kategorilere bölünmesi, belirli kodlama ya da kayıt birimleri saptamayla yapılır. Kategorileştirme, tanımı gereği, bir bütünü oluşturan öğeleri belirli kriterlere göre birbirinden farklılaştırarak gruplandırmak demektir. Kategorilendirme, mesaj öğelerinin tek tek ayırt edilmesini ve ardından belirli gruplara dağıtılmasını gerektirmektedir. İçerik analizini kategorilendirmede “kapalı yaklaşım” ve “açık yaklaşım” olmak üzere iki farklı yaklaşım vardır. Kapalı yaklaşımda araştırma konusuyla ilgili önceden var olan kategoriler kullanılırken, açık yaklaşımda kategoriler içerik analizi sonucunda oluşturulur. Kısaca kapalı yaklaşımda içerik analizi tümden gelimsel bir yapıya sahipken, açık yaklaşımda tümevarımsal bir nitelik söz konusudur (Bilgin, 2000: 10-11). Çalışmada açık yaklaşıma başvurulmuş ve içerik analizi sonucunda “Kuramsal, Politika, Eğitim, İşbirliği ve Araştırma” olmak üzere beş farklı kategori ortaya konulmuştur. Kodlama hatalarını önleyebilmek için bu kategorilerden hareketle içerik analizi tekrar gerçekleştirilmiştir.


  İçerik analizi tekniklerinin güvenirliği büyük ölçüde kodlama işlemine bağlıdır (Ghiglione, 1978: akt. Bilgin, 2000: 13-14): Bu ise, kodlayıcıların ve kodlama kategorilerinin güvenirliğiyle ilgilidir. Araştırmada yapılan içerik analizinde kodlayıcının güvenirliği için aynı kodlayıcının aynı metni farklı zamanlarda aynı şekilde kodlaması tercih edilmiştir. Ülkemizde medya okuryazarlığı yeni tanınmaya başlandığı bir dönemde medya okuryazarlığı alanında yetişmiş yeteri kadar uzman olmadığı için bu yola başvurulmuştur. Yapılan kategorilendirme üç defa tekrarlanarak yapılan içerik analizinin güvenirliği arttırılmaya çalışılmıştır.
  İçerik analizi sonuçları tablolar halinde gösterilmiştir. Bu tablolarda kategoriler (Kaynak) “K” harfi ile ve kodlar da (referans) “R” harfi ile gösterilmiştir.
  BULGULAR VE YORUM
  AB’nin medya okuryazarlığına ilişkin hedeflerini ortaya koyabilmek için yukarıda belirtilen dokümanlar içerik analizi yapılarak incelenmiş ve ulaşılan bulgular aşağıdaki tabloda genel olarak sunulmuştur.
  Tablo-1: Temalara ilişkin veriler


  Temaların Oranı


  Temalar  Kaynak (K)


  Referans (R)

  Politika

  8

  109

  13.6

  İşbirliği


  8

  56

  7

  Eğitim

  7

  60

  8.6

  Kuramsal Temeller

  5

  41

  8.2

  Araştırma

  6

  12

  2

  Toplam__8__278__34.8'>Toplam

  8

  278

  34.8

  İçerik analizinde ortaya çıkan temalar, referans sayılarına göre yüzde olarak grafikte ve kaynak başına düşen referans sayısı da ortalama olarak tabloda ifade edilmiştir. Buna göre AB’nin medya okuryazarlığı konusunda en fazla değindiği temanın “Politika”, en az değindiği temanın da “Araştırma” olduğu görülmektedir. İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan bu temalara ilişkin veriler sırasıyla aşağıda verilmiştir.


  POLİTİKA” Temasına İlişkin Bulgular ve Yorumlar
  Politika teması referans sayısı (109) dikkate alındığında %39 ile en yüksek değere sahip temadır ve ayrıca incelenen 8 kaynağın tamamında da vurgulanmıştır. Bu veriler AB’nin medya okuryazarlığı eğitimine yönelik ortak bir politik bakış sergilemeyi önemsediğini göstermektedir.
  Tablo-2: Politika temasına ilişkin veriler

  Alt Temalar

  K

  R  Düzenleme ve Denetimler

  7

  12

  1.7

  Yeni Teknolojiler

  7

  11

  1.7

  Avrupa Vatandaşlığı

  6

  14

  2.6

  Fikir Birliği

  6

  11

  1.6

  Yaşamboyu Öğrenme

  6

  8

  1.3

  İçerik ve Erişim

  5

  16

  3.2

  Kamu Farkındalığı

  5

  14

  2.8

  Girişim ve Projeler

  5

  13

  2.6

  Toplam

  8

  109

  13.6

  Tablo-2’de de görülebileceği gibi alt temalar kaynak sayıları dikkate alınarak sıralanmıştır. Kaynak ve referans sayılarının neredeyse eşit dağıldığı bu alt temalarla ilgili detaylı açıklamalar aşağıda sunulmuştur.


  Düzenleme ve Denetimler: AB medya okuryazarlığını medya alanındaki “düzenleme ve denetim” çabaları ile ilişkilendirmekte; medya düzenlemeleri, öz-düzenleme1 ve eş-düzenleme2 gibi ortak düzenleyici girişimleri medya okuryazarlığını geliştirmenin bir aracı olarak ele almaktadır (K-2, K-3, K-4,K-5, K-6, K-7, K-8). Yine medya okuryazarlığının gelişiminin, iletişimin mevcut ve olası davranış kodlarına dayanması gerektiği ifade edilmekte (K-2, K-3, K-4, K-5, K-6)ve bu davranış kodlarının medya okuryazarlığı düzeylerinin ölçülmesinde nitel ve nicel deneysel göstergeler olarak değerlendirilebileceğini (K-2) ifade etmektedir. Bu çerçevede fikri hakları, telif haklarını ve çoğaltma haklarını da çözümlenmesi gereken sorun alanları olarak ifade etmektedir (K-2). Düzenleme ve Denetim alt temasına ilişkin öne çıkan tavsiye kararları aşağıda verilmiştir:

  • Olabildiğince ilgili tüm gruplarla birlikte davranış kodları ve eş-düzenleyici çerçeveler geliştirmek, uygulamak ve ayrıca öz-düzenleyici girişimleri desteklemek (K-3),

  • Medya okuryazarlığı iletişimin mevcut ve olası davranış kodlarına dayalı olarak geliştirilmesi (K-2),

  • Medya okuryazarlığının gelişimini değerlendirmeyi bu gelişmeye katkı sağlayacak faktörleri tanımlamayı kolaylaştıracak nitel ve nicel deneysel göstergelerin kesin ve açık olarak ifade edilmesi ve sabitleştirilmesi (K-2),

  • Avrupa’da eğitimsel amaçlarla görsel işitsel ve çoklu ortam üretimine yönelik fikri haklar, telif hakkı ve çoğaltma hakları konularına yeni çözüm yolları araştırılması (K-2).


  Yeni Teknolojiler: AB medya okuryazarlığını yeni teknolojilere yönelik sorunların çözümlerinden biri olarak değerlendirmektedir (K-1, K-6). Bu noktada özellikle de yeni teknolojilerin ve yeni medyanın sorumlu ve bilinçli kullanımını, vatandaşların tehlikelerin farkında olmasını ve konuyla ilgili yasal önlemlere saygı duymalarını vurgulamaktadır (K-5). İletişim alt yapısına yapılan yatırımlar kırsal bölgelerle şehirler arasındaki dijital bölünmeyi giderecek, medya okuryazarlığı da genç yaşlı, köylü kentli, eğitimli eğitimsiz vatandaşlar arasındaki dijital bölünmeyi giderecektir (K-5, K-6, K-7). Bu noktada farkındalık artırıcı kampanyalara (K-2, K-4), araştırmalara (K-8) ve bunların okullara (K-5) da yansımasına önem verilmektedir. Bu alt temaya ilişkin öne çıkan tavsiye kararları ise şöyledir:

  • Avrupa Parlamentosu, Avrupalı politika yapıcılara… Üye Devletler ve şehirlerle taşralar arasındaki dijital bölünmeyi daraltma çağrısında bulunmuştur (K-5).

  • İletişim teknolojilerindeki yeniliklerle ilgili Avrupa düzeyinde medya okuryazarlığı kampanyaları başlatılmalı ve vatandaşlar, farkındalık ve eleştirel düşünce ile bu yenilikleri kullanmaya teşvik edilmeli… (K-2).

  • Yeni teknolojilerin uygulanması medya okuryazarlığı alanında yapılan araştırmalarla birlikte olmalıdır. Yeniliğin kalitesi buna bağlı olacaktır (K-8).

  • Okul araç gereçlerinin tüm öğrencilerin bilgisayarlara, İnternete ve zorunlu eğitime erişebilme imkânını elde edecek şekilde geliştirilmelidir (K-5).


  Avrupa Vatandaşlığı: Medya okuryazarlığı medya çoğulculuğunu, bilinçli-etkin vatandaşlığı, bilgiye erişimi ve paylaşımı, eleştirel anlayışı ve farkındalığı garanti altına alabildiği için Birlik tarafından ortak bir Avrupa vatandaşlığı oluşturmanın bir vasıtası olarak görülmektedir (K-1, K-2, K-4, K-5, K-6, K-8). Bu alt temaya ilişkin öne çıkan tavsiye kararları da şöyledir:

  • Medya eğitimi yeni bilgi teknolojileri ve yaygın eğitim alanlarında olduğu gibi vatandaşlık eğitimi alanında da önemli bir yere sahiptir (K-1).

  • Avrupa Parlamentosu, medya eğitimi etkinliklerinin tüm vatandaşları… kuşatması gerektiğini ileri sürmektedir (K-5) .

  • Yetkili makamlar, özellikle de kamu çıkarına çalışanlar medya okuryazarlığı konusunda vatandaş katılımını ve vatandaşlara yetki vermeyi desteklemeli (K-8).


  Fikir Birliği: 2006 yılının sonunda ele alınan “Halka Danışma” başlıklı çalışmada ve 2007 yılının ikinci yarısında Komisyon için gerçekleştirilen “Avrupa’da Medya Okuryazarlığı Konusunda Güncel Eğilim ve Yaklaşımlar” adlı çalışmada Avrupa seviyesinde medya okuryazarlığı alanındaki gelişmeler için bazı engeller olduğu fark edilmiştir. Bunlar arasında özellikle ortak vizyonun olmaması, ulusal, bölgesel ve yerel girişimlerin Avrupa’ya özgü görünmemesi, Avrupa’ya özgü iletişim ağlarının eksikliği, paydaşlar arasındaki eşgüdümsüzlük ile uygulamada ve seviyelerde farklılıklar yer almaktadır (K-4, K-6, K-7). Medya okuryazarlığına ilişkin en önemli engel olan eşgüdümsüzlüğü gidermek için konu üzerinde bir fikir birliğinin oluşturulması hedeflenmektedir (K-1, K-2, K-4, K-5, K-6, K-7). Bu alt temaya ilişkin dikkat çeken tavsiye kararları ise şöyledir:

  Avrupa Konseyi Komisyonun “Dijital çevrede medya okuryazarlığına bir Avrupa yaklaşımı” konusundaki mesajını Avrupa görsel-işitsel politikasına ilave edilen bir yapı taşı olarak görmekte ve seve seve kabul etmektedir (K-4). Buna yönelik yapılacaklar ise şöyledir:

  • İmkân dâhilinde AB ve UNESCO gibi diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde… uluslararası bir medya eğitimi ofisi oluşturulması aracılığıyla bütüncül bir Avrupa yaklaşımı geliştirilmelidir (K-1).

  • Farklı ulusal ve Avrupalı görsel-işitsel ve iletişim düzenleme otoritelerinin olarak iletişim ağı kurmaları teşvik edilmeli (K-2).

  • Medya okuryazarlığının ölçülmesine yönelik… geniş ölçekli ve uzun süreli araştırmanın acil bir ihtiyaç olduğu fark edilmiştir (K-6).

  • Komisyonun Üye Devletler arasında iyi uygulamaların analizi ve paylaşımını desteklemesi, Üye Devletlere yardımcı olmak amacıyla araçlar geliştirmesi ve Avrupa bütününde medya okuryazarlığı düzeylerini ölçmesi (K-7).

  • Medyanın bağımsızlığını ve Üye Devletlerin medya endüstrisindeki iyi uygulamaları ve standartların geliştirilmesiyle ilgili farklı yaklaşımlar için olası birkaç çözümden ikisini öz-düzenleme ve eş-düzenleme oluşturmaktadır (K-7).


  Yaşam Boyu Öğrenme: AB medya okuryazarlığını yaşam boyu öğrenme politikalarının bir parçası olarak görmektedir (K-1, K-2,K-4, K-5, K-6, K-7). Bu alt temaya ilişkin örnek tavsiye kararları şunlardır:

  • Medya eğitimi hem bugünün hem de geleceğin yetişkinlerini hedeflemelidir… Bu manada yaşam boyu öğrenme kavramının bir parçası olarak medya eğitiminin gelişmesi ve bu noktada eğitim sisteminin oynayabileceği rolün fark edilmesi hayati öneme sahiptir (K-1).

  • Avrupa Konseyi, Üye Devletleri medya okuryazarlığını yaşam boyu öğrenme stratejileri çerçevesinde desteklemeye ve eğitimin bu bakış açısından öğretim uzmanları arasında akrandan öğrenme ve iyi uygulamaların değiş tokuşunu teşvik etmeye davet etmektedir (K-4).


  İçerik ve Erişim: AB özellikle küreselleşme ve medya yakınsamasının bir sonucu olarak bilgi taşması, yeni medya üzerindeki tek dil ve tek kültürün açık hâkimiyetinin neden olduğu tek-tipleştirme ve artan ticarileştirme gibi içerik ve erişim sorunlarının ortaya çıktığını dile getirmektedir. Bu bağlamda medya okuryazarlığını medyadaki içerik ve erişim sorunlarının çözümlerinden biri olarak görmektedir (K-1, K-5, K-8). Bu sorunlara yönelik olarak yerelden uluslararasına uzanan tüm bilgi kaynaklarının çokluğunu ve bunlara erişimi sağlamayı, medya içeriğinin farklılığını ve çoğulculuğunu garanti altına almada kamu kuruluşlarının desteğini ve otoritelerin biçim ve içerikteki yerel kültür farklılığını besleyen politikalar üretmesini çözüm yolları olarak görmektedir (K-8). Hem kültürel olarak hem de yaşı dikkate alarak içerik farklılığının ve çoğulculuğunun altını çizen birlik, içeriği üretimine ve dağıtımına da odaklanmaktadır (K-5, K-6, K-7). Bu alt temaya ilişkin örnek karar ifadeleri aşağıda verilmiştir:

  • Medya endüstrisinin… dijital dünyada bilgi ve yaratıcı içeriğin nasıl üretildiği, yayına hazırlandığı ve dağıtıldığına ilişkin bilgi edinme kampanyaları düzenleyerek sistematik olarak herkesi bilgilendirmesi (K-6).

  • Medya okuryazarlığını geliştirme stratejileri toplumdaki farklı gruplar ve ilgiler arasındaki farklılıkları enine boyuna göz önünde bulundurmalı ve iletişimi desteklemelidir (K-7).

    1   2   3


      Ana sayfa


  Tavsiye kararlari çERÇevesinde avrupa biRLİĞİ’Nİn medya okuryazarliği eğİTİMİ Vİzyonu

  Indir 168.82 Kb.