bilgiz.org

T. C. NevşEHİR ÜNİversitesi

 • AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA ve GÜVENLİK BÖLÜMÜ
 • Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I
 • Temel Bilgi ve Teknolojileri Kullanımı
 • 2.YARIYIL Türk Dili II
 • 3.YARIYIL İnsan Hakları
 • Tesis Koruma
 • Yakın Savunma Teknikleri I
 • Yakın Savunma Teknikleri II Taekwondo ayak ve el tekniğinin uygulamaları ve beceriler, saldırılara karşı kendini koruma. Yakın Koruma (VIP)
 • SEÇMELİ DERLER Etkili ve Güzel Konuşma
 • Türkiye’nin Yönetim Yapısı ve Hukuk Sistemi
 • Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri
 • Uyuşturucu Maddeler ve Kaçakçılıkla Mücadele
 • Güvenlik Proje Yönetimi ve Raporlama
 • Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
 • AB ve Türkiye İlişkileri
 • Serbest Çamur ve Torna Şekillendirme • Tarih26.12.2017
  Büyüklüğü41.7 Kb.

  Indir 41.7 Kb.

  T.C.

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

  AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU

  MÜLKİYET KORUMA ve GÜVENLİK BÖLÜMÜ

  ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI


  ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

  1.YARIYIL
  Türk Dili-I
  Dil, dillerin doğuşu, dil kültür ilişkisi, dilin nitelikleri: Dil aileleri, Türk dili, Türk dilinin tarihi gelişimi, Kullanılan abeceler: Türkçenin söz varlığı, Söz varlığını oluşturan öğeler: Türkçede Kavramlaştırma, Eşanlamlılık, çokanlamlılık: Ses bilgisi, Türkçede sesler, ses uyumu: Ses özellikleri, ses olayları: Biçim bilgisi, Kök kavramı: Biçim bilgisi, Ek kavramı: Yazım kuralları, noktalama işaretleri: Metin üzerinde çalışmalar
  Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I
  Atatürk ilke ve devrimlerinin tanıtılması: Demokrasinin oluşmasını etkileyen gelişmeler Tanzimat öncesi Osmanlı devleti: Tanzimat ve ıslahat fermanları, meşrutiyet ve istibdat dönemi: Trablusgarp ve Balkan savaşları; Birinci Dünya savaşını hazırlayan koşullar Mondros ateşkes antlaşması; Wilson ilkeleri ve Paris konferansı: Anadolu’nun işgaline karşı direniş; Ulusal kurtuluş mücadelesinin örgütlenmesi: Erzurum ve Sivas Kongreleri; Ulusal Ant kararları; TBMM ‘nin açılması: TBMM karşı isyanlar; Sevr antlaşmasının etkileri: Kurtuluş savaşında cepheler: Mudanya ateşkes antlaşması ve Lozan antlaşması: Türk devrimleri
  Yabancı Dil I
  İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizce ’ye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.
  Temel Matematik

  Aritmetik işlemler, hesap makinesi kullanabilme ve üs, kök hesabı yapabilme. Cebirsel işlemler, formüller ve sadeleştirme işlemleri. Birinci ve ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler. Doğrusal ve ikinci dereceden fonksiyonlar, Üstel fonksiyonlar, bileşik faiz, ekonomik büyüme, nüfus artışı vb. ile ilgili hesaplar. Doğrunun eğimi, lineer denklem sistemleri ve çözümü, matris ve determinantlar. Fonksiyonların türevini ve mesleki alanda kullanma. Basit integral kuralları.


  Temel Bilgi ve Teknolojileri Kullanımı

  Bilgisayarın tarihi gelişimi,  bilgisayarın yapısı, donanım ve yazılım türleri, işletim sistemlerinin tanıtımı ve özellikleri, işletim sistemi komutları, Windows işletim sistemi.


  Beden Eğitimi I
  Beden eğitimi ve spor dersinin amacı, önemi ve faydaları, takım sporları, boş zaman eğitimi, öğrencilerin saha sağlıklı bir yapıya kavuşmaları ve bunun sürdürülmesi, eğitsel oyunlar.
  Davranış Bilimleri
  Yaşadığımız toplumu, davranışlarımızı, üzerindeki etkileri bireyin yetenekleri, öğrenme becerileri ve tutumları öğretir. Öğrencilerin yaşadığı çevre ile ilişkileri, kendilerini ve hayatı tanıma imkânı sağlar.
  Özel Güvenlik Hukuku I
  Özel Güvenliğin anlamı ve kapsamı, özel güvenlik görevlisinin yetkileri, özel hukukta uygunluk nedenleri, ceza hukukunda uygunluk nedenleri, özel güvenlik görevlilerinin memuriyet sıfatıyla ceza ve disiplin suçları

  2.YARIYIL

  Türk Dili II

  Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları.


  Yabancı Dil II
  Konuşma, Dinleme- Anlama, Yazma, Okuma-Anlama

  Atatürk İlk. Ink. Tar. II

  Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili rejim denemeleri, hukuk alanında İnkılâplar, eğitim alanında İnkılâplar, toplumsal alanda İnkılâplar, Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Dış Politikası  Beden Eğitimi II

  Kondisyon sağlayıcı egzersizlerle fiziki güç ve dayanıklılığın artırılması, öğrencilere yaşam boyu yapabilecekleri spor alışkanlığının kazandırılması, bireysel sporlar, eğitsel oyunlar.  Sosyal Psikoloji

  Toplum ve toplumsal yapı, toplumsallaşma, kültür, kişilik, toplumsal gruplar, birey ve gelişimi, güdüler ve duygular, duyum, algı, tepkisel ve edimsel koşullanmalar yardımı ile öğrenme, bilişsel öğrenme, bellek ve öğrenme stratejileri, sosyal etki ve uyma, iletişim ve propaganda, kişilik ve savunma mekanizmaları, tutumlar, kişi- grup tanımları, büyük ve küçük gruplar, örgütlü örgütsüz gruplar, grup davranışları, liderlik, saldırganlık, bireysel düşünce ve davranışların toplumun düşünce ve davranışlarına olan etkileri, toplumun düşünce ve davranışlarının birey üzerindeki etkileri.  Temel İlk Yardım

  Genel sağlık bilgisi, ana ilkeler ve hedefler, kazalar ve ilk yardım, kanamalar, alp durması, yanıklar, zehirlenmeler, kırık ve çıkıklar, burkulma gibi durumlarda yapılacak ilk yardım hizmetleri, şok, koma ve bayılmalarda müdahale.  Özel Güvenlik Hukuku II

  Genel hükümler, Ceza Hükümleri, Çeşitli Hükümler, Uygulamaya Yönelik Yönetmelik Hükümleri, 5188 sayılı Yasa’nın karşılaştırmalı incelenmesi, özel güvenlik görevlisinin yetkileri, yetkilerin kullanılış şartları, yetkiler çerçevesinde kişi ve özel güvenlik görevlisinin hakları. Yürürlükteki insan hakları standartları, Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinin ilgili maddeleri, usul hukuku, güvenlik sektöründe insan hakları ve ihlalleri.  3.YARIYIL
  İnsan Hakları
  Tanımı, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemler, yürürlükteki insan hakları standartları, ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinin ilgili maddeleri, usul hukuku, güvenlik sektöründe insan hakları ve ihlalleri.
  Yönetim ve Organizasyon

  Yönetim ve yöneticinin tanımı ve özellikleri, karar alma, karar türleri, karar alma aşamaları, planlamanın tanımı, plan ve plan türleri, organizasyonun tanımı, organizasyonun ilkeleri, organizasyon şemaları, yürütme, insan kaynakları yönetimi, kariyer planlama, performans artırma ve değerlendirme, işgören eğitimi ve seçimi, kontrol ve kontrol türleri. toplam kalite yönetiminin tanımı ve ilkeleri.


  Tesis Koruma

  Bina ve endüstriyel tesislerde planlama ve uygulamaların nasıl yapıldığı, güvenliklerin önemi ve ne şekilde uygulamaya konulduğu.  Kalabalık Yönetimi
  Toplum, toplumsal yapı, kültür, kişilik, tutum, toplumsal gruplar, birey ve gelişimi, güdüler ve duygular, duyum, algı öğrenme kuramları, sosyal etki ve uyma, iletişim ve propaganda, kişilik ve savunma mekanizmaları. Bireysel düşünce ve davranışların toplumun düşünce ve davranışlarına olan etkilerini, ya da toplumun düşünce ve davranışlarının birey üzerindeki etkilerinin incelenmesi.


  Halkla İlişkiler

  Halkla ilişkilerin tanımı, Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilerde temel ilişkiler, Halkla ilişkiler süreci (Araştırma, Pazarlama, Uygulama Değerleri) Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları  Yakın Savunma Teknikleri I

  Taekwondonun tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik uygulamaları, do prensibi.  4.YARIYIL
  Kriminoloji
  Tanım, tarihçe, suç ve suçun niteliği, nedenleri, suçun işlenmesinde etkili koşullar, sosyal kontrol ve suçların önlenmesi, sapma ve suç olgusu, suç mağdurları bilimi.
  Olay Yeri Koruma

  Olaya müdahale açısından kimlerin yakalanması ve kimlerin tanık olabileceğinden kimliklerinin belirlenmesi, iz ve delillerin kaybolmaması için gerekli tedbirlerin nasıl alınacağı, hangi verilerin iz ve delil olarak toplanabileceği konusunda bilgilerin anlatılması.


  Yakın Savunma Teknikleri II
  Taekwondo ayak ve el tekniğinin uygulamaları ve beceriler, saldırılara karşı kendini koruma.
  Yakın Koruma (VIP)

  VIP (Kişi Koruma) Tanımı ve Önemi, Koruma Hukuku Hakkında Mevzuat, Silah Kullanmaya Yetki Veren Mevzuat, Korumanın Temel Prensipleri, Koruma Görevinde Aşamalar, Kişisel Güvenlik Önlemleri, Temel Koruma Prensipleri, Öncü İstihbaratın Tanımı, Öncü İstihbarat Ekiplerinin Oluşumu, Hassas Bölgeler, Suikastların Tanımı, Suikastçıların Çalışma Yöntemleri, Suikastların Metot ve Yöntemleri, Suikastları Önlemek için Yapılacak Çalışmalar, Yaya Koruma Düzenleri, Motorize Koruma Düzenleri.  Meslek Etiği
  Etiğin tanımı, önemi, toplumda etik davranışı etkileyen faktörler, işletmelerde etik kurallar, sosyal sorumluluk, iş yaşamını düzenleyen yasalar, tüketicilerin çalışanların- çevrenin korunması, özel yaşamın ve bağımsızlığın korunması, bilgilendirmede etik kurallar.

  SEÇMELİ DERLER
  Etkili ve Güzel Konuşma

  İnsanlarla ikili diyaloglarda konuşma tarzları, diksiyon dersi ve dilbilgisi eğitimi


  Hukuk Başlangıcı

  Hukuk kavramı, hukuk kurallarının niteliği ve hukuk sistemi, hukuk tanımı ve türleri, hakkın tanımı ve türleri, hakkın kullanılması ve korunması, şahıs, şahıs türleri  Güvenlik İletişimi

  İletişimle ilgili temel kavramlar; iletişim süreci ve öğeleri: iletişim türleri; sözlü, yazılı iletişim; beden dili; iletişim engelleri ve aşılması; empati kavramı; örgütsel iletişim; grafik iletişim ve teknolojik araçlarla iletişim ve diksiyon.  Türkiye’nin Yönetim Yapısı ve Hukuk Sistemi

  Devletin siyasal teşkilatlanması ve Cumhuriyetin niteliği ve özellikle ülkemizin üniter yapısının öğretilmesi amaçlanmıştır.  Ayrıca bu derste, devletin idari teşkilatlanması; merkezi ve yerinden  yönetim ilkelerinin kavratılması ile özel güvenlik açısından kamu personeli hukukunun öğretilmesi hedeflenmiştir.  Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri

  Acil durum nedir, yangın, su basması, sel, deprem, toplumsal olaylar, bireysel eylemler, alarm çalması durumlarında hareket tarzı nasıl olmalıdır.  Güvenlik Tedbirleri ve Sistemleri

  Güvenlik hizmetleri (önleyici hizmetler, suç kavramı, analiz, tedbirlerin seçilmesi), güvenlik önlemleri, (kontrol noktaları, halkla ilişkiler), özel güvenlik önlemleri (fiziki güvenlik, yardımcı güvenlik cihazları), devriye hizmetleri, devriye çeşitleri, devriye turu öncesi hazırlık, devriye ve haberleşme, işyeri planı, kontrol ve gözetleme, tutanak çeşitleri, nokta görevleri, yakalama, arama, el koyma, zor kullanmanın hukuki yöntemleri, genel kollukla ilişkiler.


  Ceza Hukuku ve CMK

  Suç ve ceza teorisinin doktriner yapısı, suçlar ve cezalar sisteminin kurulduğu genel esaslar, ceza hukukunun genel hükümleri, ceza muhakemesi, suçun aydınlatılması ve yargı önüne getirilmesi, yargılanması. Özel güvenlik eksenli olarak, hazırlık soruşturmasının yapılması, yakalama belgesi olan kimselerin bulundukları yerde yakalandıktan sonra nelerin yapılması gerektiği ve genel olarak yargı süreci.  Uyuşturucu Maddeler ve Kaçakçılıkla Mücadele

  Uyuşturucu madde ve türleri, uyuşturucu maddelerin genel olarak tanınması, uyuşturucuların insan üzerindeki etkileri, kaçakçılık ile mücadele hakkında hukuki bilgiler.


  Kimyasal ve Biyolojik Silahlarla Mücadele

  Tanım, tarihçe, kimyasal ve biyolojik savaş ajanları, etkileri, kimyasal ve biyolojik silahlardan korunma yöntemleri, tedavi, kimyasal silahlar ve çeşitleri, tarihçe, etkileri, korunma yöntemleri, ilk müdahale yöntemleri.


  Güvenlik Proje Yönetimi ve Raporlama

  Proje kavramı, proje yönetimi kavramı ve özellikleri, proje takımları, güvenlik ve proje yönetimi, rapor ve tutanak yazma teknikleri, raporlama ve tutanağın içerik kuralları, tutanak çeşitleri


  Özel Dedektiflik Araştırma Teknik ve Metotları

  Dedektiflikle ilgili temel kavramlar, araştırma yöntemleri, takip yöntemleri, yasal prosedürler, haklar ve raporlama.


  Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler

  Öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda yetişmeleri, kendilerini ifade etme yeteneğini sağlamaları ve rekabet güçlerini arttırmalarını sağlamak. Bu amaçla da ağaç dikme, kitap okuma, Panel/Konferans/ Sempozyuma katılma, kan verme, şehit ailelerini ziyaret etme, öğrenci topluluklarına üye olma, spor takımlarında yer alma, organizasyonlarda görev alma, bakımevi, huzurevi, çocuk yuvalarına ziyaret, kurtarma faaliyetlerine katılma, Üniversitenin düzenlediği etkinliklerde görev almasını teşvik etme sağlanır.


  AB ve Türkiye İlişkileri

  Bu ders Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal açılardan incelemektedir, Tarihi bir gelişim sürecine dayalı olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye-AB ilişkileri Ankara Anlaşması, Katma Protokol, Gümrük Birliği temelinde incelenecektir. Türkiye'nin AB üyeliği ve genişleme sürecindeki yeri de detaylı olarak işlenecektir.


  Halk Oyunları

  Halk kültürümüz içinde halk oyunlarımızın yeri, önemi ve özellikleri. Uygulaması düşünülen yöre oyunlarımızla ilgili uygulama çalışmaları, bu oyunların otantik ve çağdaş sahne sanatları seviyesinde sergilenmeleri.


  Satranç
  Satranç ile ilgili temel kavramlar. Satrancın tarihçesi. Temel becerileri, saha, malzeme ve kural bilgisi. Stratejik ve taktik uygulamalar. Satranç ile ilgili etik ve kültürel bilgiler
  Serbest Çamur ve Torna Şekillendirme
  Çark tornasında serbest el ile temel silindirik formları şekillendirme, çamur mamul üretebilme yeterlikleri kazandırmak.


      Ana sayfa


  T. C. NevşEHİR ÜNİversitesi

  Indir 41.7 Kb.