bilgiz.org

T. C. BİLecik valiLİĞİ

 • İçindekiler
 • AMAÇ
 • TANIMLAR
 • YASAL DAYANAK • Sayfa1/5
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü484.94 Kb.

  Indir 484.94 Kb.
    1   2   3   4   5

  T.C.

  BİLECİK VALİLİĞİ

  MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  MERKEZ / BİLECİK

  KASIM 2015

  Geçerlilik Süresi: 6 Yıl


  ACİL DURUM EYLEM PLANI

  HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

  MUSTAFA ÇAĞLAR COŞKUN BAKIRTAŞ

  İSG UZMANI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YRD.  İçindekiler


  A.AMAÇ: 5

  B.KAPSAM: 5

  C.TANIMLAR: 5

  D.YASAL DAYANAK 6

  E.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 6

  I. KISIM - ACİL DURUM DUYURU USULLERİ 7

  II. KISIM - ACİL DURUMLARDA UYGULANACAK USULLER 8

  ACİL DURUM SEBEBİ 8

  1. YANGINA MÜDAHALE EYLEM PLANI 9

  2. DEPREM MÜDAHALE VE EYLEM PLANI 12

  3. SEL-SU BASKINI EYLEM PLANI 15

  4. HORTUM-FIRTINA MÜDAHALE PLANI 16

  5. YILDIRIM DÜŞMESİ MÜDAHALE PLANI 17

  6. PATLAMA MÜDAHALE PLANI 17

  7. TOPLUMSAL GÖSTERİ MÜDAHALE PLANI 19

  8. TRAFİK KAZASI MÜDAHALE PLANI: 19

  9. ÇEVRE KİRLİLİĞİ MÜDAHALE PLANI: 19

  10. DÖKÜNTÜ-SIZINTI MÜDAHALE PLANI 20

  11. BESİN ZEHİRLENMESİ MÜDAHALE PLANI 22

  12. İŞ KAZASI MÜDAHALE PLANI 24

  13. HIRSIZLIK MÜDAHALE PLANI 27

  14. ELEKTRİK ÇARPMASI MÜDAHALE PLANI 27

  15. GAZ ZEHİRLENMESİ MÜDAHALE PLANI 29

  16. YANIK MÜDAHALE PLANI 31

  17. TRAVMA MÜDAHALE PLANI 33

  18. RADYASYON MÜDAHALE PLANI 35

  III. KISIM - ORGANİZASYON 36

  1.ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ 36

  2.ACİL DURUM TAHLİYE EKİBİ 37

  3.YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ 37

  4.KURTARMA EKİBİ 38

  5.KORUMA EKİBİ 39

  6.İLKYARDIM EKİBİ 39

  F.ACİL DURUM MÜDAHALE YÖNTEMİ 40

  a)ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ 40

  b)ZİYARETÇİLERİN GÖREVİ 40

  c)TOPLANMA ALANLARI 41

  G.YANGIN SÖNDÜRME TERTİBATLARI 41

  H.ACİL DURUM HALİNDE KULLANILACAK ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ 41

  I.İç Haberleşme 41

  II.Harici Haberleşme 41

  I.ACİL DURUM MÜDAHALE KAYNAKLARI: 42

  J. ACİL DURUM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER: 42

  K.EĞİTİM VE TATBİKATLAR: 42

  L.EKLER 43

  EK-1 ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ 43

  EK-2 ACİL DURUM TAHLİYE EKİP LİSTESİ 43

  EK-3 YANGIN SÖNDÜRME EKİP LİSTESİ 44

  EK-4 KURTARMA EKİP LİSTESİ 45

  EK-5 KORUMA EKİP LİSTESİ 47

  EK-6 İLKYARDIM EKİP LİSTESİ 49

  EK -7 HABERLEŞME EKİBİ 50

  EK-8 ENERJİ KESME EKİBİ 51

  EK-9 ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİ 51

  EK-10 ACİL DURUMLARDA KURUM İÇİ ARANMASI GEREKEN KİŞİLERİN LİSTESİ 51

  EK-11 ACİL DURUMLARDA KURUM DIŞI ARANMASI GEREKEN BİRİMLER LİSTESİ 52

  EK-12 HARİTALAR 53

  EK-12.A KURUM ÇEVRESİNİN HARİTASI: 55

  EK12.BTOPLANMABÖLGESİKROKİSİ: 56

  56


  EK-12.C KURUM YERLEŞKESİNİN HARİTASI: 57


  AFET VE ACİL DURUMLAR İÇİN

  ACİL DURUM EYLEM PLANI
  1. AMAÇ:


  Herhangi bir acil durum oluştuğunda hemen organize olarak, düzenli bir şekilde müdahale etmek ve ortaya çıkabilecek olan zararları en az seviyeye indirmek amacı ile hazırlanmıştır.
  1. KAPSAM:


  İşletmedeki tüm çalışanları, taşeronları, tedarikçi firmaları, ziyaretçi olarak işyeri sınırları içerisinde bulunan herkesi, ayrıca bina, tesis, arazi ve malzemelerini kapsar.
  1. TANIMLAR:


  Acil Durum: Çalışanların, işyerinde çalışan müteahhit firma personelinin, ziyaretçilerin veya yakın tesis ya da yerleşim merkezlerinde bulunanların yaralanmasına veya can kaybına neden olabilen, işyerinin çalışmasını kısmen veya tamamen durdurabilen, işyerine veya doğal çevreye zarar veren, işyerinin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olayları,

  Acil Eylem: Acil durumlara karşı alınacak önlem ve müdahaleleri,

  Acil Durum Planı: Acil durumlarda yapılacak çalışmaların; görev alacak personelin, kullanılacak donanımın, gereken haberleşme zincirinin ve olası acil durumlarda yürütülecek faaliyetlerin tanımlandığı ve durum tespiti yapılana ve/veya acil durum ortadan kalkana kadar çalışanların toplanacağı güvenli bölgelerin, belirtildiği planı,

  Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilkyardım uygulayan ekibi, 

  Büyük Kaza: Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını,

  Yanma: Isı, yanıcı madde ve oksijen faktörlerinin her birinin uygun oranda bir araya gelmesi ile başlayan kimyasal reaksiyonunu,

  Yangın: Yanma olayının kontrol dışı gelişen ve önlenemeyen halini

  Deprem: Yer yüzeyinin, yer altında meydana gelen hareketler nedeniyle, ani, seri hareketlerle sallanması ve titreşimi hareketini,

  İş Kazası: Önceden planlanmamış çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olayı,

  Toplanma Alanı: Deprem, yangın vb. gibi acil durumlar sonrasında personelin toplandığı ve personel kaybının tespit edildiği güvenli alanı,

  İfade eder.


  1. YASAL DAYANAK


  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

  • 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

  • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

  • 29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İlkyardım Yönetmeliği

  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bağlı mevzuat

  • 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve bağlı mevzuat

  • 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve bağlı mevzuat

  • 2 Eylül 1997 Tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

  • 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun


    1   2   3   4   5


      Ana sayfa


  T. C. BİLecik valiLİĞİ

  Indir 484.94 Kb.