bilgiz.org

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 • ANKARA – Temmuz/2009 TAKDİM
 • “2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”
 • Çizelge 1: 2009 Yılı Ödeneklerinin Dağılımı
 • TOPLAM 709.448.000
 • Çizelge 2: 2008–2009 Yılı Kanuni Ödenekleri ve Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Gerçekleşme Oranları
 • BÜTÇE GİDERLERİ ÖDENEK TUTARLARI (TL)
 • TOPLAM 686.460.000 709.448.000
 • Şekil 1: 2008–2009 Yılı Kanuni Ödeneklerinin Karşılaştırılması
 • Şekil 2: 2008–2009 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin İlk Altı Ay Harcama Gerçekleşme Durumu
 • II. OCAK–HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
 • YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Metal Baca Sistemleri
 • Beton Çelik Çubukları
 • Çizelge 3: Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Yatırım Ödenekleri Sektörel Bazda Dağılımı
 • SEKTÖR ADI 2009 YILI PROJE SAYISI PROJE TUTARI
 • TOPLAM 609 3.927.847
 • AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Seismic Netvork System of Turkey • Sayfa1/4
  Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü272.52 Kb.

  Indir 272.52 Kb.
    1   2   3   4


  T.C.

  BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

  Strateji Geliştirme Başkanlığı

  ANKARA – Temmuz/2009
  TAKDİM
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı 1’inci maddesinde; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek olarak belirlenmiştir.
  Bu amaca uygun olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde; mali saydamlığın sağlanması için genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedefleri ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamak zorunda oldukları hükme bağlanmış bulunmaktadır.
  Sonuçların raporlanması, beklentilerin kamuoyu ile paylaşılması sonucu, idarenin performansı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlık ve hesap verilebilirlik sağlanmış olacaktır.
  Bu amaç doğrultusunda Bakanlığımızın 2009 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı “2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
  Mustafa DEMİR

  Bayındırlık ve İskân Bakanı
  I. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
  31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza 2009 yılı için toplam 709.448.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin tür ve ödenek olarak dağılımı Çizelge 1’de gösterilmiştir.
  Çizelge 1: 2009 Yılı Ödeneklerinin Dağılımı


  ÖDENEK TÜRÜ


  ÖDENEK MİKTARI

  (TL)

  Personel Giderleri


  345.930.000


  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri


  46.665.000


  Mal ve Hizmet Alımı Giderleri


  50.416.000


  Cari Transferler


  57.333.000


  Sermaye Giderleri


  112.037.000


  Sermaye Transferleri


  4.087.000


  Borç Verme


  92.980.000
  TOPLAM


  709.448.000

  180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza verilen yetki çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapım işleri ile büyük onarımları Bakanlığımızca yürütülmektedir. Yatırımları Bakanlığımızca yürütülen idareler, söz konusu işlere ait ödenekleri yılı içerisinde Bakanlığımız bütçesine aktarmaktadırlar.

  Ayrıca Bakanlığımız, sermaye transferleri ile İller Bankası Genel Müdürlüğü, belediyeler ve Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği tarafından yürütülen projelere kaynak aktarmaktadır.
  Yine, Bakanlığımız afet sonrası hak sahibi olanlara donanım kredisi ve evini yapana yardım olarak 08- borç verme ekonomik kodundan ilgililere ödeme yapmaktadır.
  Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerden 2009 yılı ilk altı ayında oluşan gerçekleşmelere ait ayrıntılı bilgiler EK 1’de, 2008 yılı aynı dönem ödenekleri ile gerçekleşmeler karşılaştırması ise Çizelge 2’de gösterilmiştir.
  Çizelge 2: 2008–2009 Yılı Kanuni Ödenekleri ve Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Gerçekleşme Oranları


  BÜTÇE GİDERLERİ


  ÖDENEK TUTARLARI

  (TL)


  OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI

  (%)

  2008

  2009

  2008

  2009

  Personel Giderleri  293.290.000


  345.930.000


  48,22

  43,50

  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri  45.488.000  46.665.000  49,27


  47,64

  Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

  46.585.000


  50.416.000


  33,64

  38,86

  Cari Transferler  56.423.000


  57.333.000


  50,37

  46,48

  Sermaye Giderleri  106.347.000


  112.037.000


  27,62

  176,81

  Sermaye Transferleri  43.400.000


  4.087.000


  40,29

  14,68

  Borç Verme  94.927.000


  92.980.000


  10,97

  15,00  TOPLAM  686.460.000


  709.448.000


  35,33


  60,86


  Bakanlığımız ödeneklerinin 2008–2009 yılı karşılaştırması Şekil 1’de, harcama gerçekleşme oranları ise Şekil 2’de gösterilmiştir.
  Şekil 1: 2008–2009 Yılı Kanuni Ödeneklerinin Karşılaştırılması

  Bakanlığımız Bütçesinin 07- Sermaye Transferleri bölümünde yer alan azalmanın nedeni; mahalli idarelere yapılan yardıma ait ödeneğin 2009 Mali Yılı Bütçe Kanununda Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer almasıdır.


  Şekil 2: 2008–2009 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin İlk Altı Ay Harcama Gerçekleşme Durumu

  Çizelgenin incelenmesi ile görüleceği üzere 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundaki gerçekleşme oranı %176,81 ve toplam gerçekleşme oranı %60,86 seviyesindedir.


  Yatırım projeleri Bakanlığımızca yürütülen kurumların bütçelerinden, Bakanlığımız bütçesine aktarılan tutarlar ile bu tutarların harcamalarının Bakanlığımız bütçesi içinde değerlendirilmesi nedeni ile 06- Sermaye Giderleri harcama ve toplam gerçekleşme oranı yüksek olarak görülmektedir.
  II. OCAK–HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ana hizmet birimleri olan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve yardımcı hizmet birimlerimizden İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 2009 Ocak-Haziran döneminde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgiler ve veriler aşağıda sunulmuştur.


  1. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  2007 Deprem Yönetmeliği, TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği, 2007 Yangın Yönetmeliği ve Bedensel Engellilerin Ulaşılabilirliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemelere göre 10 adet proje revize edilmiştir.


  Projesi yeni elde edilen yatırımların; imar planı ve imar durumu tadilatları, mülkiyet sorunlarının çözümü (tevhit ve ifraz), tahsislerin elde edilmesinin takibi yapılarak, arsa hukuki bilgilerinin tamamlanmasına müteakip ilgili Valiliklerin ve Genel Müdürlüğümüzün de takibi ile Plankote ve zemin etüt çalışmaları hazırlatılmaktadır. Tüm arsa fiziki ve hukuki bilgilerinin tamamlanması ile proje çalışmaları başlatılmaktadır.
  Paydaş kurumlar ile muhtelif konularda ortak çalışmalar yapılarak hazırlanan ön ihtiyaç programlarının detaylı incelemelerinden sonra standart ve normlar tespit edilerek, gerekli teknik hacimler de ilave edilerek Kesin İhtiyaç Programları hazırlanmaktadır.
  Danıştay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Hizmet Binalarının Projeleri yarışma yöntemiyle elde edilmiş olup, inşaat ihaleleri yapılmak üzere son çalışmalar devam etmektedir. Bitlis Hükümet Konağı Hizmet Binası Projesi için yarışma yapılmış olup uygulama projelerinin elde edilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
  Önemli yatırımlarımızdan; Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Manisa, Adıyaman, Hatay, Kütahya, Denizli, Sivas 1000 kişilik, Erzurum 1500 kişilik Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesis Projeleri, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası Adliye Binaları, Şanlıurfa, Bartın Hükümet Konakları, 200 Yataklı Burdur Merkez, 250 Yataklı Giresun ve Hatay- İskenderun Devlet Hastaneleri Projeleri tamamlanmış olan işlerimizdir.
  Yapıyla ilgili teknik konularda yürürlükte olan ve Bakanlığımızı ilgilendiren mevzuatlarla ilişkili talep edilmesi halinde görüşler bildirilerek, yeni hazırlanacak olan mevzuatların bazılarının ise çalışmaları yürütülmüş, bazılarının çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
  TS EN 1856-1 standardına göre üretilmekte olan Metal Baca Sistemleri,

  TS EN 450-1 standardına göre üretilmekte olan Betonda Kullanılan Uçucu Küller,

  TS EN 197-1 standardına göre üretilmekte olan Genel Çimentolar,

  TS 706 EN 12620 standardına göre üretilmekte olan Beton Agregaları,

  TS 2824 EN 1338 standardına göre üretilmekte olan Zemin Döşemesi İçin Beton Kaplama Blokları,

  TS 708 standardına göre üretilmekte olan Beton Çelik Çubukları,

  TS EN 206-1 standardına göre üretilmekte olan Hazır Beton,

  TS EN 773-1 standardına göre üretilmekte olan Yoğun ve Hafif Agregalı Kagir Birimler konusunda çeşitli sayılarda ve çeşitli illerde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

  07.05.2009 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen 7. Adco (İdari İşbirliği) toplantısına katılım sağlanmıştır.

  Yapı denetim alanında görev alan firma sayısı 14.07.2009 tarihi itibariyle 894’e, sistemde görev alan denetçi sayısı 15,963’e, kontrol elemanı sayısı 17,953’e yardımcı kontrol elemanı sayısı 237’ye ulaşmıştır. 19 pilot İlde bugün itibariyle yaklaşık 231.198.373 m² inşaat denetlenmiştir.


  Yapı denetim biriminde çalışan personelin eğitimleri ile ilgili 04-07 Mart 2009 tarihinde Antalya İlinde bilgilendirme seminerleri yapılmıştır.
  Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği ile ortaklaşa Yapı Denetim Sistemi ve Mevzuat konulu eğitim toplantısı İzmir’de gerçekleşmiştir.
  26 Şubat 2009 tarihinde Binalarda Enerji Verimliliği Paneli düzenlendi. Panelde;
  Değerli akademisyenlerin katılımıyla Bakanlık olarak Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin (BEP) ve Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmeliğin (MISSIGP) tanıtımı yapıldı.
  Yapı fiziği, yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanma, ısı yalıtımı gibi konular da ele alındı.
  BEP Yönetmeliği ile ilgili Sivil Toplum Örgütleri Başkanları arasında tartışma paneli düzenlendi.
  PROJELER:
  2009 Yılı Yatırım Programında 2009K011060 proje numarası ile yer alan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İdari Bina Onarımı Projesi kapsamında toplam ödeneği 4.250.000 TL olan 47 adet iş için 2009 yılında bitirilmek üzere ihale talimatı verilmiştir.
  Kilis Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü hizmet binamız için 17.02.2009 tarihinde ihale talimatı verilmiş olup, 26.05.2009 tarihinde ihalesi yapılmıştır.
  Muğla Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü hizmet binamızın proje çalışmaları yapılmaktadır.
  Yalova Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü hizmet binamızın arsa takas işlemleri ile arsa sorunu aşılmaya çalışılmaktadır.
  Yatırım Programında 2007K011090 proje numarası ile yer alan Merkez Laboratuar Binası bitirilmiş, 2009 yılında oluşan alacakları için 232.000 TL ödenmiştir.
  İhalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılan işler için 55 adet hak edişe toplam 73.129.274,22 TL ödeme yapılmıştır.
  2009 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğüne ait yatırımlardan 196.675.000 TL proje maliyeti ve 80.635.000 TL ödenekli 967 adet afet konutu ile 930 adet iskân konutunu ihtiva eden 179 adet konut ve altyapı projesi üzerinde çalışılmaktadır. İhale edilecek 139 adet projeden bugüne kadar 53 adet projenin ihale talimatı verilmiştir.
  Bakanlığımızın taraf olduğu ilama bağlı borçlar ve icra dosyalarına ilişkin 14 adet davada hükmedilen borcun ödenebilmesi için toplam 120.598 TL tutarında ödenek talep edilmiştir.
  Genel Müdürlüğümüzce cari harcamalar (mal ve hizmet alımı, bakım, onarım gibi) için 102 adet iş için toplam 343.958,38 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

  217 adet bilgi edinme başvurusu incelenerek ilgili birimlere gönderilmiş olup, 162 adedi cevaplanmış ve 55 adedinin cevabı ilgili birimlerce hazırlanmaktadır.


  Başbakanlık İletişim Merkezi aracılığı ile gelen 24 adet BİMER başvurusu incelenerek ilgili birimlere gönderilmiş olup, 16 adedi cevaplanmış ve 8 adedinin cevabı ilgili birimlerce hazırlanmaktadır.
  Bakanlığımız Yatırım Programına dahil olan 64 adet, İl Özel İdare konularına ait 40 adet projenin tetkiki ve tasdiki,
  Valilikler kanalıyla elde edilen okul, emniyet binaları ve sağlık yapıları ile Bakanlığımızca yürütülen yurt ve yönetim yapılarına ait 330.000 m² güçlendirme projelerinin incelenmesi sağlanmıştır.
  Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Sektörel Bazda Dağılımı Çizelge 3’de gösterilmiştir.
  Çizelge 3: Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Yatırım Ödenekleri Sektörel Bazda Dağılımı
  SEKTÖR ADI


  2009 YILI

  PROJE SAYISI


  PROJE TUTARI
  (Bin TL)


  2009 YILI ÖDENEĞİ TUTARI

  (Bin TL)


  TARIM

  30

  15.076

  4.516  MADENCİLİK

  2

  4.812

  1.700


  ULAŞTIRMA –HABERLEŞME

  2

  1.180

  424  TURİZM

  20

  8.083

  1.629  KONUT

  60

  127.850

  35.521  EĞİTİM

  110

  1.581.860

  172.497  SAĞLIK

  12

  299.426

  71.711  GENEL İDARE

  241

  1.314.228

  401.537


  GÜVENLİK HİZM.

  132

  575.332

  127.229  TOPLAM


  609


  3.927.847


  813.764

  Ocak-Haziran 2009 dönemi içerisinde toplam proje tutarı 3.927.847.000 TL program ödeneği 813.764.000 TL olan toplam 609 adet proje üzerinde çalışılmaktadır. Dönem içerisinde 191.426.000 TL harcama yapılmıştır.


  MEVZUAT ÇALIŞMALARI:
  “Yapı Kanunu Tasarısı Taslağı” raportörlüğü yürütülerek çalışmalar tamamlanmıştır. Bununla ilgili Etki Analizi ve Özel Sunum da hazırlanarak söz konusu Taslak Başbakanlığa gönderilme aşamasına getirilmiştir.
  Mesleki Yeterliliklerin Tanınması Hakkında AB Direktif çalışmaları yürütülmektedir.
  Binalarda Enerji Performansı Hakkında AB direktifi, Kamu Yapıları Bilgi Sistemi çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
  19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin” hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. Konuyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile şahısların uygulamaya yönelik muhtelif soru ve sorunlarına görüş bildirilmiştir
  Yürürlükte olan “Sığınak Yönetmeliği”nin revizyonu ile ilgili Genelkurmay Başkanlığının taleplerine istinaden çalışmalar başlatılmıştır.
  Mimarlık Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin revize edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EC) Kapsamında;  • Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: YİG-15/2009-01),

  • Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: YİG-15/2009-02)

  • Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2009-03)

  • TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009–04)”,

  • Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009– 05) 07.07.2009 tarih ve 772 sayılı yazı ile Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

  “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” Başbakanlık’a gönderilme aşamasındadır.

  “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulandığı pilot il sayısının arttırılması ve Kanunun bütün Ülkede uygulanmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı hazırlanarak Başbakanlığa sunulmuştur.
  4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi hazırlanmıştır.
  “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” (MISSIGP) ve “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” (BEP) ile ilgili kurum, kuruluş ve özel kişilerden gelen görüş ve bilgilendirme konularında çalışmalar yapıldı.
  “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” (BEP) gereği verilecek olan Enerji Kimlik Belgesinin Hesaplama Yöntemi ve Ulusal Yazılım Programı işinin ihalesi 21.05.2009 tarihinde yapıldı ve konu ile ilgili sözleşme gereği 26-28.06.2009 tarihinde çalışma grubu ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


  1. AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  2009 Yılı Yatırım programında; ihale yöntemiyle 852 konut, 8 ahır, 140 altyapı ve 8 Afet Önleyici Tedbir Projesi için toplam 91.761.000 TL proje bedeli ve 63.745.000 TL yılı ödeneği ile yer almaktadır. Bu projeler için Haziran 2009 sonuna kadar illerine 22.941.275 TL gönderilmiştir.  Yatırım programında bulunan Evini Yapana Yardım (EYY) Projesi kapsamındaki 13.496 konut, 395.071.187 TL proje bedeli ve 74.769.214 TL 2009 yılı ödeneği ile programlanmıştır. Haziran sonu itibariyle 207 konutun yapımı hak sahiplerince tamamlanmış, 559 konutun ise inşaatları %90 seviyesindedir.
  Yatırım programında bulunan ağır hasarlı 578 işyerinin yapımı planlanmıştır. Orta hasarlı 2 işyeri ve 156 konutun onarımı için 3.895.500 TL ödenek ayrılmış olup onarımları sürmektedir. Ayrıca 2648 ahırın yapımı EYY yönetimiyle yapılmak üzere yatırım programında yer almaktadır.
  TOKİ’ce 4642 ve Özel Kanun’la da 887 konutun yapımı 2009 yılı yatırım programında yer almaktadır.
  2009 Yılı Yatırım Programında 140 altyapı projesi 24.016.000 TL ödenekle, 8 Afet Önleyici Tedbir Projesi de 1.049.000 TL ödenekle yer almaktadır.
  2009 Yılı Yatırım programındaki, Kırsal Alan Planlaması kapsamında 3945 aileyi kapsayan 18 adet İskân Projesi için 16.900.000 TL ödenek ayrılmıştır. Köysel Alanda İç İskân Projesi kapsamında devam eden, 61 yerde 3206 ailenin konutlarını yapmaları için 1.975.000 TL ödenek ayrılmıştır.
  5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında yer alan işlerin yürütülmesi için gerekli yazışmalar ve program revizesi çalışmaları, ek program çalışmaları ve DPT ile yapılan yazışmalar, etüt programında yer alan işlere ilişkin çalışmalar, il müdürlüklerince yapılan imar planları (arsa ve arazi bilgilerinin ve jeolojik etüt raporları temin edilerek)için görüş bildirildi ve ilgili merciler tarafından onaylanması sağlandı. Yeni yerleşim alanlarında uygulanacak konut proje çalışmaları Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile koordine sağlanarak temin edildi.
  61 ilde 196 adet yerleşim biriminin jeolojik etüdü yapılmış, 93 adet yeni yerleşim alanı tespiti yapılmış, planlamaya esas hazırlanan 90 adet jeolojik-jeoteknik etüt ve mikrobölgeleme çalışma raporunun onay işlemi gerçekleştirilmiştir. 18 adet yerleşim yerinde tapu tescil işlemi yapılmıştır. 52 yerleşim yerinde imar planı, 21 yerleşim yerinde revizyon imar planı, 14 ilde 27 yerleşim yeri kamulaştırma işlemi yapılmıştır.
  Bilgi işlem altyapısının oluşturulması ABİS Projesi önemli ölçüde tamamlanmıştır.

  • ABİS Projesi kapsamında, dağınık yapıda olan binalar arasında ağ altyapısı faaliyetinin kesintisiz çalışması ve Internet çıkışının tek bir noktadan sorunsuz çalışmasının Bilgi İşlem Merkezi tarafından yönetilmesine,

  • Tüm ağın istenmeyen saldırılara (içeriden ve dışarıdan yetkisiz girişlere) karşı korunmasına,

  • Bilgi İşlem Merkezi içinde veritabanı, uygulama, web ve posta sunucularının kesintisiz çalışması için desteğe,

  • Sunucuların kullanabilmesi için depolama ve yedekleme işlemlerinin aksaksız çalışmasının sağlanmasına,

  • Sunucuların 7/24 çalışır halde tutulmasına,

  • Elektronik doküman yönetim sisteminin kesintisiz işletiminin sağlanmasına,

  • Kullanılan masa üstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. donanımların çalışır halde tutulması çalışmalarına,

  devam edilmiştir.
  Ülkemizde sel, yangın, deprem ve bu gibi afetlerden birinin meydana gelmesi durumunda, afet bölgesine giderek binaların hasar tespit ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.
  28 Şubat - 6 Mart 2009 tarihlerinde Denizli İlinde sivil savunma haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı koordine edilmiş ve tatbikatta görev alınmıştır. Tatbikat kapsamında Merkez, Sarayköy ve Akköy ilçelerindeki konut binaları Genel Müdürlük ve Denizli İl Bayındırlık Müdürlüğü personelinden oluşan 44 adet teknik eleman tarafından taranmıştır. Gözlemsel inceleme yapılarak taranan binalardan olası bir depremde çok zayıf davranış gösterebilecek ve tehlike arz eden binalar bir önceliklendirme yapılarak belirlenmiş ve acil önlem alınması için İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’ne gerekli bilgi verilmiştir. Bu çalışmada, hızlı gözlemsel incelemeleri yapılan konut binalarının yapısal ve mimari bir takım özellikleri, yerinde gözleme dayalı olarak belirlenerek değerlendirme formları doldurulmuştur. Binaların yapısal bazı temel özelliklerinin hesaba katıldığı bir puanlama sistemi kullanılarak, incelenen binaların öncelik sıralamaları yapılmıştır. Buna göre binalar birinci, ikinci ve üçüncü öncelikli olmak üzere sınıflandırılmışlardır. Denizli merkezde ve bazı çevre ilçelerde bulunan ilköğretim okullarında da gözlemsel incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler esnasında okul binasının taşıyıcı sistemi hakkında bilgi edinebilmek için bir takım ölçümler de yapılmıştır. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’de bulunan fabrika binası, lojman konutları ve trafo binası gibi bazı binaların incelemesi yapılmıştır. İncelemeler neticesinde doldurulan formlar ve hazırlanan raporlar elektronik ortama aktarılmıştır. Çalışma ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanmış olup, bir bildiri özeti de hazırlanarak 17-19 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli İli’nde gerçekleştirilecek Uluslararası Deprem Sempozyumu’na gönderilmiştir.
  Olası İstanbul depremine hazırlık amacıyla son 10 yıl içerisinde üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumlarınca gerçekleştirilmiş olan projeler, hazırlanan raporlar, yapılan araştırmalar ve çözüm için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları derlenmiş, bütün bu çalışmalar ile ilgili özet raporlar hazırlanmıştır. Eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm projeleri ve güçlendirme maliyetleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Konuyla ilgili Zeytinburnu, Bakırköy, Küçükçekmece belediyeleri ve BİMTAŞ ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve görüşme notları ile çalışma kapsamında hazırlanan bütün özet raporları içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.
  Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait laboratuar binasına sismik veri toplama sistemi yerleştirilerek, doğal yükler altında binanın okumaları alınmıştır. Binanın güney cephesindeki ilk bloğa kurulan veri toplama sistemine, 12 ivmeölçer bağlanmıştır. Kaydedilen ivme kayıtları, yapısal model analiz programı (ARTEMIS) kullanılarak değerlendirilmiş ve yapının kurulum yapılan bloğuna ait hakim frekansları ve bu frekanslardaki mod şekilleri hesaplanmıştır.
  2 katlı hafif çelik bir yapı sarsma tablası ile test edilmiştir. Test sonucu yapının titreşim frekansları, kat kesme kuvvetleri ve duvarlarında meydana gelen nominal kayma gerilmeleri hesaplanmış, oluşan hasarlar da değerlendirilerek yapının deprem dayanımı belirlenmiş ve rapor hazırlanmıştır.
  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin geliştirilmesi ve gelişen teknolojiyle güncelliğini koruması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda yapılmış olan bir çalışma 01-03 Ekim 2009’da düzenlenecek Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumuna bildiri olarak hazırlanmış ve sempozyumda sözlü olarak sunulmak üzere sempozyum komitesine gönderilmiştir.
  Diğer birimlerden gelen EYY, kaya düşmesi, afet konutları planlama organizasyonları ile ilgili sorun teşkil eden durumlarda teknik personel görevlendirilerek oluşturulan heyetlerce söz konusu işler yerinde incelenerek raporlar hazırlanmıştır.
  WIN projesi kapsamında gerçekleştirilen Sözlük grubu çalışmalarında ve yine Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen ISDR çalışmalarında görev alınmıştır.
  AB çerçeve programları kapsamında İtalya Sivil Koruma Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen STEP (Strategies and Tools for Early Post Earthquake Assessment) projesine Türkiye adına katılım sağlanmaktadır. Projenin amacı Avrupa ülkeleri için ortak bir hasar tespit formu geliştirmek, Avrupa ülkelerinin afet sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak ve ileriki yıllarda afet sonrası hasar tespit çalışmalarında sınır ötesi teknik yardım imkânı sağlamaktır. 2008 yılı içerisinde proje kapsamında ortak bir hasar tespit formu geliştirilmiş ve Slovenya’da yapılan bir arazi çalışmasında denenmiştir. Bu form, 6 Nisan 2009’da meydana gelen L’Aquila depreminin ardından STEP proje kapsamında L’Aquila’da deneme amaçlı kullanılmıştır. 2009 Haziran ayında gerçekleştirilen bu arazi çalışmasına teknik personellerin katılımı sağlanmıştır.
  Çığ Grubu ile birlikte Ülkemiz için çığ önlem yapılarının geliştirilmesi üzerine ortak bir çalışma yapılmış ve bu kapsamda diğer ülkelerdeki uygulamalar incelenmiştir.
  Bakanlığımız ve İstanbul Valiliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” konusunda eğitimlere başlanmıştır. Eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, yapım ve denetim süreçlerinde yer alan inşaat mühendislerine yönelik eğitim ihtiyacının karşılanması amacı ile Ülke çapında, özellikle ilk 3 derece deprem kuşakları üzerindeki iller öncelikli olmak üzere, 30 ilde yapılacak eğitimler kapsamında yaklaşık 3000 inşaat mühendisinin 2009 yılı içerisinden eğitilmesi planlanmıştır. Söz konusu eğitimlerde eğitici olarak, üniversitelerden akademisyenler ve Genel Müdürlükten iki uzman personel görev almaktadır. Bu eğitimler Mayıs ayı içerisinde başlamıştır.
  Doğal afetlerde önce eğitim kapsamında; Bartın il merkezinde Genel Müdürlük AFEM grubunun da katkısıyla 30 okulda afet eğitimi konusunda ilköğretim-lise dönemindeki öğrencilere eğitim verilmiştir. Yaklaşık 3500 öğrenci ve 50 öğretmene verilen eğitim afet olaylarında nasıl davranılması gerektiği ve Ülkemizin afet durumu hakkında bilgileri kapsamaktadır. Geçmiş yıllarda Ankara’da yaklaşık 5000 öğrenciye ve Çubuk ilçesinde 25.000 kişiye verilen eğitimlerle Genel Müdürlükte teknik elemanlara düzenlenen eğitim toplantıları ve Genel Müdürlükçe yayınlanan genelge ile çalışmalar tamamlanmıştır.
  ISDR (Uluslar arası Afet Risklerinin Azaltılması Stratejisi) kapsamında Ülkemizde gerçekleştirilmesine çalışılan “Ulusal Afet Risklerinin Azaltılması Platformu”nun sekretarya hizmetleri kapsamında afet çalışmalarını yürüten ilgili kurumlarımızla toplantılar düzenlenmiştir. 2009 yılı ilk altı aylık dönemde düzenlenen 6 adet toplantı ve internet ortamında yapılan görüşmeler sonucunda “Ulusal Afet Risklerinin Azaltılması Platformu”nun kurulması fikri benimsenmiştir.
  Ulusal Afet Arşiv Sisteminin düzenlenmesi çalışmaları devam ederken mevcut veri tabanlarının da güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. 2009 yılı Mayıs ayında sistem kurum içi kullanıma açılmış, önümüzdeki aylarda sistemin kurum dışındaki kullanıcılara açılmasına karar verilmiş olup, sistem ve sistemde var olan afet arşiv verileri ile ilgili bilgiler ikisi yurtdışında üçü yurtiçinde olmak üzere ulusal ve uluslar arası toplantılarda tartışmaya açılmıştır.
  Uzaktan algılama grubu çeşitli projelerde uydu görüntülerinin sağlanması, analizi ve sonuçlandırılması çalışmalarına devam etmiş, gerek BM-Spider ulusal irtibat noktası, Charter faaliyetlerindeki görevlerini gerekse ulusal çapta yer alan ilgili çalışma gruplarındaki çalışmalarını yürütmüştür. Çalışma grubu aynı zamanda uzaktan algılama konusunda eğitimlerini de belirtilen süreçte tamamlamıştır. Yapılan çalışmalar iki uluslararası, bir ulusal sempozyumda sunulmuştur.
  Genel Müdürlük, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere BM (UNESCO, UNDP, ISDR gibi) OECD, DTÖ, KEİÖ, NATO gibi kuruluşlar ve çeşitli uluslararası kurumlarla ilişkileri yürütmektedir.
  AB ile sürdürülen Müktesebata uyum çalışmaları (Afet konusu 27. Başlık olan Çevre Başlığı altında irdelenmektedir.) sürekli olarak izlenmektedir. NATO – EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre) çalışmalarına aktif katılım sağlanmakta ve bu kapsamda CEP (Civil Emergency Committe) içinde planlama ve tatbikatlarda, eğitim çalışmalarında yer alınmaktadır. MGK, Dışişleri Bakanlığı ve TAY koordinasyonunda sürdürülen çalışmalara katkıda bulunulmaktadır.
  Bu önemli çalışmaların yanında uluslararası ilişkilerde;

  • KEİA (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşması) çerçevesinde eğitim ve tatbikatlara katılınmakta ve anlaşma metinlerinin oluşturulması sürecinde görüş bildirilmekte,

  • Bangladeş ile doğal afetler alanında bilimsel ve teknik işbirliği anlaşması metninin hazırlanmasına görüşlerimizle katkıda bulunulmakta,

  • Azerbaycan ile Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Anlaşması (TAY koordine ediyor) hazırlanmasına görüş ve önerilerimizle katkıda bulunulmakta,

  • Lübnan ile Bayındırlık İşleri ve Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Konusunda Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması metnine görüş ve önerilerimizle katkıda bulunulmakta,

  • 1999 depremleri sonrasında Yunanistan ile imzalanan JHET-SDRU Ortak Görev Gücü Anlaşması kapsamındaki görev gücüne Genel Müdürlüğümüz 6 teknik eleman ile destek verilmekte,

  • Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinesinde değişik ülkelerle yapılan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının öncesinde hazırlanan taslak metinler konusunda görüşümüz (bu ülkelerle deprem ve doğal afet alanında işbirliği yapılması talebimiz) ilgili kuruma iletilmektedir.

  Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında gerekli olan altlık haritalar temin edilmekte, Deprem Bölgeleri Haritası çalışmalarında Genel Müdürlüğe ulaşan kurum ve kuruluşlardan gelen sorular yanıtlanmakta ve deprem zararlarının azaltılması merkezi kapsamında meydana gelen depremlerin hasar dağılım haritaları düzenlenmektedir.


  Mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında çeşitli illerde yapılan sismik çalışmalar devam etmekte olup özellikle İzmir İlinde çalışmalar yoğunlaşmıştır.
  TÜBİTAK 1007 kapsamında “İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi” konulu projesinde proje ekipleri saha içinde çalışmalarını devam ettirmekte olup, 3. dönem ara raporunu vermişlerdir.
  28.02.2009-06.03.2009 tarihleri arasında Denizli İlinde gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı için hazırladığı senaryo deprem çalışmalarına katılım ağlanmıştır. Bölgeye DEPAR Projesi kapsamında kurulan deprem istasyonları işletilmeye devam edilmektedir. Ayrıca Deprem Tatbikatı kapsamında bölgeye 3 adet sabit ivmeölçer istasyonu kurulmuştur.
  Deprem istasyonu kabini, kesintisiz güç kaynağı, yedek deprem cihazı alımı, ivme ölçer deprem kayıt istasyonu alımları için 4 adet teknik şartname hazırlanarak satın alma birimine gönderilmiş ve ihale süreci başlatılmıştır.
  Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) tarafından TUJJB-UDP-1-07 proje numaralı Doğu Anadolu Fayı’nın Paleosismolojisi Pilot Bölge: “Türkoğlu Gölbaşı Arası” isimli projenin sonuç raporu Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği sekretaryasına Şubat 2009’da teslim edilmiştir.

  17 Mart 2009 tarihinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)’nün Bölgesel Tsunami Erken Uyarı Merkezi Adaylığına ilişkin toplantı ile 13-14 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen Seyir Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu 30. olağan toplantısına katılım sağlanmıştır.


  Sismoloji alanında gelişmelerin de yer aldığı, EGU 2009 (European Geosciences Union General Assembly 2009. Vienna, Austria, 19-24 April 2009) Viyana 2009 toplantısına National Seismic Netvork System of Turkey başlıklı bildiri ile beş kişi olarak katılınmış ve bildiri Filiz Tuba Kadirioğlu tarafından sunulmuştur.
  Avrupa Sismolojisi için Altyapı Araştırma Ağı (NERIES ) Projesi ve ORFEUS (Avrupa Sismolojisi için Gözlem Ağları ve Araştırmaları) kapsamında, Avrupa–Akdeniz Ülkelerinde gözlem ağları işleten kurumlarla işbirliği çerçevesinde koordinasyon ve veri alışverişi amaçlı olarak 2 - 8 Mayıs 2009 tarihleri arasında İtalya – Sicilya, Erice kentinde düzenlenen Avrupa–Akdeniz Ülkeleri Deprem Gözlem İstasyonları Koordinasyon toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantının 6 ve 7 Mayıs’taki oturumlarında NERIES projesi çerçevesinde ülkeler arası veri alışverişinde de kullanılan SeisComp3 ve Earthworm programlarındaki son gelişmeler ve sorunlarla ilgili düzenlemeleri içeren kurslara (SeisComp3 kursuna S.ZÜNBÜL, Earthworm kursuna da T.KILIÇ tarafından) katılım sağlanmıştır.
  USAG Projesi kapsamında yürütülen işbirliği çerçevesinde; Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Nisan 2009 tarihine imzalanan protokol ile dokuz adet deprem istasyonu USAG kapsamında çalıştırılmaktadır. Protokol kapsamında iyileştirme yapılacak istasyonların yer seçimleri yapılmıştır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile yapılacak işbirliği kapsamında teknik şartnamelerin hazırlanması ve yer seçimine yönelik ön çalışmalar tamamlanmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde mevcut istasyonlara ilave 5 adet geniş band ve 7 adet ivmeölçer istasyon kurulumuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
  USAG Projesi işbirlikleri kapsamında; uluslararası merkezlerle (EMSC, ORFEUS, IRIS) data alışverişi yapılmaktadır. Yine işbirliği yapılan yerel yönetimler (Antalya Valiliği, Kocaeli ve Düzce Belediyeleri) ve üniversitelerle (Eskişehir Anadolu, Erzurum Atatürk) veri alışverişi yapılmaktadır.
  JICA ve Kandilli Rasathanesi ile 2009 yılında başlayan ortak projeye ilişkin görüşmeler JICA Türkiye ofisinde gerçekleştirilmiş olup protokol Ağustos ayında imzalanacaktır.
  İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Bilimleri Batı Anadolu Mükemmeliyet Merkezi Altyapı Projesi DPT’ye sunulmuştur.
  TUJJB TUSAK Komisyonu olarak projelerin ödenek aktarımı ve strateji planları koordine edilmiştir.
  Çığ Haritalama ve Önlem Projesi kapsamında planlanan faaliyetlerden Trabzon İli genelinde 30 adet 1/25.000 ölçekli topografik harita dahilindeki alanların tamamındaki çığ düşme potansiyelinin tespit etmek amacıyla arazi çalışması yapılmış ve yaklaşık 20 adet haritanın Çığ Tehlike Haritası işlenmiştir.

  Aynı dönem içinde eğitim amaçlı olarak hazırlanan 5 kitap, 2 afiş, 1 arazi kullanım kartı ve 1 adet Interaktif CD’nin hazırlanması ile ilgili çalışmalar başlatılmış olup, yüklenici firmalar tarafından çalışmalar yürütülmektedir.  PROJELER:
  Standart bir hızlı değerlendirme formunun geliştirilmesi amacını taşıyan “Riskli Binaların Hızlı Değerlendirme Yöntemleri ile Belirleme Formunun Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması” başlıklı projeye başlanmıştır.
  Performans esaslı deprem mühendisliği kavramının ve uygulamalarının, gelişen bilgi ve teknolojiye bağlı olarak revize edilecek olan Deprem Yönetmeliğinde yer alması için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Bakanlığımız ve ODTÜ işbirliği ile “Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri İçin Performans Esaslı Değerlendirme ve Güçlendirme Yöntemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi” isimli proje 2009 yılı içerisinde revize edilerek TÜBİTAK’a tekrar sunulmuştur. Hem deneysel hem de analitik çalışmaların gerçekleştirileceği projenin süresi 3 yıl olup, bütçesi ise 1.096.103 TL’dir.
  Deprem Zararlarının Azaltılması Araştırma Merkezi çalışmaları devam etmekte olup proje sahasından elde edilen kayıtlar değerlendirilmekte ve web sayfasına konmaktadır.
    1   2   3   4


      Ana sayfa


  Strateji Geliştirme Başkanlığı

  Indir 272.52 Kb.