bilgiz.org

Sosyal-biLGİler7(501-600)
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü199.9 Kb.

Indir 199.9 Kb.

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF

SOSYAL-BİLGİLER7(501-600)
501)

Yaş Grubu

Türkiye’nin Toplam Nüfusu İçindeki Oranı (%)

0-14 (Genç nüfus)

30

15-64 (Yetişkin)

65

65 + (Yaşlı)

5

Yukarıdaki tabloda Türkiye nüfusunun 2001 yılına ait yaş dağılım oranları verilmiştir. Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?


A)Türkiye Nüfusunun %30 ‘u 15 yaşın üstündedir.

B)Nüfusun büyük bölümü çalışma çağındadır

C)Ortalama yaşam süresi fazladır

D)Doğurganlık oranı düşüktür


502)Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gerçekleştirilen;

-Antalya, Alanya ve Sinop’un alınması ve buralarda tersaneler kurulması

-Anadolu şehirleri arasında kervansarayların yapılması faaliyetleri aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir?
A)Denizciliği ve ticareti geliştirmek

B)Türk beyliklerini güçlendirmek

C)Bilimsel çalışmalara önem vermek

D)Turizm faaliyetlerini geliştirmek


503)Orhan Gazi ve Osman Gazi türbeleri, Ulu Cami, Yıldırım Külliyesi, Koza Han, İpek hanı tarihi eserlerinden bazılarıdır. Kaplıca ve kayak merkeziylede ünlü bu kentimiz hangisidir?
A)İstanbul B)Bursa C)Konya C)Denizli
504)Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşundan (1040) Malazgirt Zaferine kadar (1071) süren otuz bir yıllık zaman içerisinde Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar. Büyük Selçuklu Devletinin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A)Moğol akınlarının önlenmesine B)İslam birliğinin sağlanmasına

C)Atabeyliklerin kurulmasına D)Anadolu’nun fethine


505)Anadolu Selçukluları döneminde şehirlerarasında kervanların konaklaması için kervansaraylar yaptırıldı. Bu yapılar, aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt olur?
A)Zanaatkarlar arasındaki işbirliğine

B)Sosyal yardım kurumlarının yaygınlığına

C)Devletin din ayrımı gözetmediğine

D)Ticarete önem verildiğine

506)Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan biri değildir?
A)Hoşgörülü olmak B)İyi bir dinleyici olmak

C)Empati Kurmak D)Ön yargılı davranmak


507)Devlet vatandaşların çalışma hakkını korur ve çalışanlarının sosyal güvencelerini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulmuş olan sosyal güvence kurumlarından biri değildir?
A)İş-kur B)Bağ-kur C)SSK D)Emekli Sandığı
508)Anadolu Selçuklu ve beylikler döneminde şehirlerde çok sayıda cami, medrese, türbe ve hastaneler yapılmıştır. Önemli ticaret yolları üzerinde han ve kervansaraylar kurulmuş, buralarda tüccarların temel ihtiyaçları ve güvenliği sağlanmıştır. Anadolu Selçukluları ve beyliklerin bu çalışmalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A)Anadolu’nun bayındır hale gelmesine

B)Ekonomik hayatın canlanmasına

C)Yabancıların ülkeye girişinin engellenmesine

D)Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına


509)

I. Hıristiyanlarca kutsal sayılan Antakya, Kudüs ,İskenderiye gibi yerleri Müslümanlardan almak

II. Hıristiyanlığı yeniden Orta Doğuya yaymak

III. Papanın nüfuz alanını genişletmek

IV. Müslümanların zenginliklerine sahip olmak
Yukarıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin dini amaçları dışında nedenlerinin de olduğunu göstermektedir?
A)I B)II C)III D)IV
510)Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunun yerleşim yerlerine etkilerinden biri değildir?
A)Trafik sorunları yaşanır B)İş gücü ucuzlar

C)Büyük alışveriş merkezleri çoğalır D)İşsizlik artar


511)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin nüfus yapısıyla ilgili olduğu bir bilgi değildir?
A)Nüfusun büyük bir kısmı 0-14 yaş arasındadır

B)Nüfusun %90 nı üniversite mezunudur

C)Kent nüfusu kırsal nüfustan fazladır

D)Çalışan kadın sayısı erkek sayısından azdır


512Aşağıdakilerden hangisi bir yerin yoğun nüfuslu olmasının sonuçlarından değildir?
A)Tüketim artar B)Konut sıkıntısı yaşanır

C)İş gücü ucuzlar D)Enflasyon düşer

513)Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen tutum ve davranışlardan değildir?
A)Karşımızdaki kişiye iltifat etmek B)Karşımızdaki kişiyi dinlemek

C)Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak D)Ne zaman susmak gerektiğini bilmek


514)Aşağıdakilerden hangisi nüfusun azalmasına neden olmaz?
A)Trafik kazaları B)Çocuk ölümleri C)İç göçler D)Doğal afetler
515)Göç: Ekonomik, toplumsal ve siyasi sebeple kişi veya toplulukların yer değişmesi olayına denir. Aşağıda verilen göç çeşitlerinden hangisi göç edilen ülkeyi ekonomik, bilimsel ve siyasi yönden olumsuz olarak etkilenir?
A)İç göç B)Mevsimlik göç C)Beyin göçü D)Dış göç
516)Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma en az uyar?
A)Adana B)İzmir C)Konya D)Zonguldak

517- Milli mücadelede halkın işgal altında olmasından dolayı iletişim oldukça güçleşmiştir. Aşağıdaki iletişim kurumlarından hangisi o döneme damgasını vurmuştur?


A) TRT B) Anadolu Ajansı

C) İstanbul radyosu D) Doğan Haber Ajansı


518- Atatürk ‘Şimdiye kadar cahil kalanlara da fikir vermek ihtiyacı vardır.Ve bunun içinde önemli vasıta basındır.basının önemi inkar edilemez.Memleketin medeniyet derecesi kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır…’ demiştir.

Atatürk kamuoyu oluşturmak amacıyla aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir?

A) TRT

B) Anadolu AjansıC) Doğan Haber Ajansı

D) Ajans Türk


519- Aşağıdakilerden hangisi sık nüfuslu alanlardan birisi olamaz?

 1. Verimli ovalar

 2. İklimin el verişli olduğu alanlar

 3. Dağlık alanlar

 4. Sanayinin geliştiği alanlar  1. 20 ve 21 yy da Teknolojinin ortaya çıkışı ve gelişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Artan insan ihtiyaçları

  2. Farklı kültürlerin etkileşimi

  3. Bilimsel gelişmelerin hızlanması

  4. Dış ülkelerle iletişim kurma isteği

521- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün çıkarılmasına Sivas Kongresi sırasında karar verdiği gazetedir?


  1. Ceride-i resmiye

  2. Hakimiyet-i Milliye

  3. Anadolu Ajansı

  4. İrade-i Milliye

522- Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişim kurallarından biridir?

a)Karşımızdaki insanı dinlemeliyiz

b)Sürekli konuşmalıyız

c)İnanmadığımız halde her söyleneni onaylamalıyız

d)Görüşlerimizi zorla kabul ettirmeliyiz

523- Marmara bölgesi’nin göç almasında hangisi en etkilidir?

a)İklimin elverişli olması

b)Ulaşımın elverişli olması

c)sanayinin gelişmiş olması

d)Verimli tarım alanlarının olması

524- Zonguldak’ta nüfusun yoğun olmasının en önemli nedeni nedir?

a)Verimli tarım alanları

b)Yer altı kaynakları

c)Doğal güzelliği ve turizme elverişli oluşu

d)Hayvancılık faaliyetleri


525- Aşağıdakilerden hangisi arkadaşıyla empatik bir iletişim kurmaya çalışan bir öğrencinin söyleyebileceği bir sözdür?
A)Hey! Sen neden ağlıyorsun?

B)Mehmet Bey bugün neden geç kaldınız?

C)Ayşe bunu sakın yapma!

D)Seni anlıyorum bu üzücü bir kazaydı.
CEVAP ANAHTARI ( 501/525)

501

B

511

B

521

D

502

A

512

D

522

A

503

B

513

C

523

C

504

D

514

C

524

B

505

D

515

C

525

D

506

D

516

D507

A

517

B508

C

518

B509

D

519

C510

C

520


526- Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim yerinin büyümesinde en fazla etkene sahiptir?
A)Eğitim B)Tarım C)Ticaret D)İklim

527- Kısa zamanda binlerce kişiye haber ulaştıran haberleşme araçlarına kitle iletişim araçları denir.

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?

A) Radyo B) Televizyon

C) Telefon D) Fotokopi Makinesi

528- Atatürk tarafından Milli Mücadele yıllarında kurulan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?


A) Takvim-i vekayi B) İrade-i Milliye
C) Hakimiyet-i milliye D) Resmi Gazete
529- Milli Mücadele yıllarında Anadolu’ daki işgallerin haksızlığını Türk ve Dünya kamuoyuna duyurmak için aşağıdakilerden hangisinin çalışma yaptığı söylenemez? 1. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

 2. İrade-i Milliye Gazetesi

 3. Anadolu Ajansı

 4. TRT  1. Kişinin özel eşyalarının gizli şekilde karıştırılması, mektuplarının okunması hangi hakkın ihlal edildiğini kanıtlar?
  1. Haber alma özgürlüğü

  2. Konut dokunulmazlığı

  3. Basın özgürlüğü

  4. Özel hayatın gizliliği

531- Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımı sonucu elde edilen bir veri değildir?


a)Nüfus sayısı b)Cinsiyet dağılımı c)okur-yazar oranı d)Fabrika sayısı

532- Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde dağınık yerleşme daha fazladır?


a)Konya bölümü b)Doğu Karadeniz c)Orta Karadeniz d) Çatalca-Kocaeli

533- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sık kullandığımız kitle iletişim araçlarından biri değildir?


A) İnternet B) Telgraf C) Gazete D) Televizyon

534- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir gelişmedir?
  1. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

B) Harf İnkılabı’nın gerçekleştirilmesi

C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması

D) Anadolu Ajansı’nın kurulması

535- Atatürk 1923 yılında “Şimdiye kadar cahil kalanlara da fikir vermek ihtiyacı vardır ve bunun için de önemli vasıta basındır... Basının önemi inkar edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır…Basın mensuplarını korumak lazımdır…”, demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yukarıdaki açıklamayı yapmasının nedenleri arasında değildir?


  1. Basının kamuoyunun haberdar edilmesinde en önemli unsurlardan biri olması.

  2. Basının özel yaşamın gizliliği ilkesine uygun yayın yapması.

  3. Basının toplumun gelişimine katkı sağlaması.

  4. Basının haberleri kendi çıkarlarına göre yorumlaması.

536- Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılımını etkileyen doğal etmenlerden biri değildir?  1. İklim şartları.

  2. Sanayi kuruluşları.

  3. Tarım faaliyetleri.

  4. Yeryüzü şekilleri.

537- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişim için gerekli değildir?


A) Etkin ve düzgün konuşmak B) Konuşurken jest ve mimiklerden yararlanmak

C) Konuşan kişiyi dinlemek D) Konuşan ve dinleyen kişilerin birbirlerini sevmesi

538- Aşağıdakilerden hangisi basın ve yayın ilkelerine sahip topluma duyarlı bir yayın kuruluşunun yapacağı bir haber değildir?
A) Örnek projeler hazırlayan bir kurumun haber yapılması

B) Çevre kirliliğinin yaşandığı bir yerde bu olaya dikkat çekmesi

C) Yakalanan bir suçlunun halkı bilgilendirmek adına isminin ve adresinin açıklanması

D) Meydana gelen bir olayı yorum katmadan olduğu gibi halka aktarmak

539- Aşağıdakilerden hangisi hem görsel hem işitsel hem de yazılı iletişim aracıdır?
A) Radyo B) İnternet C) Tv D) Belgegeçer

540- Yüzölçümü ile nüfus birbirine paralel olsa, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin nüfus yoğunluğu en az olurdu?


A) Doğu Anadolu B) Marmara C) Ege D) Akdeniz

541- Aşağıda verilen gazetelerden hangisi kurtuluş savaşı dönemi gazetelerinden değildir?

a)Takvim-i Vakaiye b)İrade-i Milliye

c)Hakimiyet-i Milliye d)Ceride-i Resmiye

542- -Yeryüzü şekilleri

-Verimli toprak Yanda verilmiş olan faktörler dikkate alındığında aşağıda-

-Su kaynakları ki oluşumlardan hangisini doğrudan etkiler?

-İklim şartları

-Ulaşım-ticaret

a)Nüfusun demografik yapısını b)Ekonomik gelişimi

c)İnsan ilişkilerini d)Yerleşme

543- “Etkili bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcükler , el- kol hareketleri ve mimikler çok önemli rol oynar.”diyen birisi hangi önemli etkeni unutmuştur?

A)Vücut dilini C)Göz temasını

B)Konunun özelliğini D)Mikrofon kullanımını

544- Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan değildir?

A)Yaşama hakkı C)İsim hakkı

B)Konut dokunulmazlığı D)Eğitim hakkı

545- Hayatımızda büyük önemi olan Sosyal Bilgiler, tarihi, kültürel ve toplumsal alanda bilgi ve becerilerimizin gelişmesine katkı sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler öğrenimin faydaları arasında gösterilemez?
A) Toplumda kültürel birikimin artmasını sağlar

B) İnsanların, yorum yapma ve eleştiri yeteneklerini geliştirir.

C) Toplumdaki herkesin aynı görüşe sahip olması için çalışmalar yapar.

D) Deneyimlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar.


546- Aşağıda 6. sınıf öğrencisi Zeynep’in sosyal bilgiler dersine çalışırken aldığı bazı notlar verilmiştir:


 1. Kişiden kişiye değişen, içerisinde kişilere özgü yorumları içeren bilgilere görüş denir.

 2. Bilimsel bir araştırma yapılırken, öncelikle hipotez aşamasından başlamak gereklidir.

 3. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin açılışı M. Kemal’in sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan biridir.

 4. Bilimsel araştırma yaparken yararlandığımız kaynakları dipnot olarak veya kaynakça bölümünde belirtmeliyiz

Buna göre, Zeynep’in çalışma esnasında aldığı notlardan kaç tanesi doğrudur?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

547- Çevremizde meydana gelen olayların birçok nedeni olabilir. Bu durum olayların çok boyutlu olarak ele alınmasını gerektirir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Olaylar bir tek nedene bağlı olarak açıklanmalıdır.
B) Olayların meydana gelmesinde farklı nedenler etkili olmaktadır.
C) Olayları çok yönlü olarak değerlendirmek oldukça zordur.

D) Olaylar görüldüğü gibi değerlendirilmelidir.

548- Aşağıdakilerden hangisi karşılaştığımız sorunların çözümünde gerçekleştirmemiz gereken davranışlardan biri değildir?
A) Sorunumuzla ilgili kurumlara dilekçe ile başvurmak

B) Sorunumuzu çözerken başkalarının haklarının haklarını ihlal etmemek

C) Sorunumuzu çözerken vatandaş olarak sorumluluklarımızın bulunduğunu unutmamak

D) Sorunumuzu çözebilmek için her yola başvurmak gerekirse şiddet kullanmak

549- Kaliteli iletişim, bilgi paylaşımını artırdığı insanlar arasında ki problemlerin çözülmesinde de en etkili yol olarak gözümüze çarpar.

Aşağıda ki davranış şekillerinden hangisi, etkili iletişim kurulabilmesi için, yapılması gereken bir davranış şeklidir.

 1. Karşısında ki kişiye sürekli iltifat etmek

 2. Konuşurken göz teması kurmaktan kaçınmak

 3. Kişiye ‘Sen’ yada ‘Siz’ yerine, isim vererek hitap etmek

 4. Herhangi bir sorunun çözümü için sürekli nasihatlarda bulunmak.


 1. Aşağıda ki durumlardan hangisi basın özgürlüğü sınırları dışındadır?
  1. Türkiye – Yunanistan milli takım maçında Türkiye’nin yenilmesine üzülen bir spor yazarının ertesi gün maç hakkında yorum yazmaması.

  2. Türkiye – Yunanistan milli takım maçında Türkiye’nin yenilmesine üzülen bir spor yazarının ertesi gün maç hakkında yaptığı yorumlarda Milli Futbolculara hakaret etmesi.

  3. Türkiye – Yunanistan milli takım maçında Türkiye’nin yenilmesine üzülen bir spor yazarının ertesi gün maç hakkında yaptığı yorumlarda , Teknikdrektör ‘ü eleştirmesi

  4. Türkiye – Yunanistan milli takım maçında Türkiye’nin yenilmesine üzülen bir spor yazarının ertesi gün maç hakkında yaptığı yorumlarda ,hatalı gol yiyen kaleciyi ağır eleştirmesiCEVAP ANAHTARI ( 526/550)

526

C

536

B

546

B

527

D

537

D

547

B

528

B

538

C

548
529

D

539

B

549
530

D

540

B

550

B

531

D

541

A532

B

542

D533

B

543

C534

D

544

C535

D

545

C


551- ”Sana laf anlatmak deveyi hendekten atlatmaktan zor” diyen bir kişinin şikayetini aşağıdakilerden hangisi daha doğru açıklar?

a)İyi konuşamadığı

b)Karşısındakinin kendisini iyi anlamadığı

c)Etkili iletişim kurduğu

d)Karşısındakinin onu iyi dinlediği


552- Verimli toprakların bulunduğu ovalarda nüfus kalabalık iken verimsiz toprakların bulunduğu alanlarda nüfus seyrektir.

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun seyrek olduğu verimsiz olduğu topraklara örnek gösterilebilir?

a)Çukurova

b)Gediz


c)B.Menderes

d)Tuz Gölü ve çevresi


553- Türkiyede bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında turizmin etkisi büyüktür.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz?
A) Adana B) İzmir C) Antalya D)Çanakkale

554- Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenidir?


A)Çarpık kentleşme B)İklim şartları C) İşsizlik D)Çevre Kirliliği

555- İletişimde dinlemek önemlidir. Pek çok kez iletişimde dinlemekten kaynaklanan sorunlar yaşanır. Hangisi birbirimizi dinlememizin faydalarından biri değildir?


A) Birbirimizle daha iyi anlaşırız,

B) Karşımızdakinin anlatmak istediklerini doğru anlarız.

C) Kendi fikirlerimizi herkese kabul ettiririz.

D) Karşımızdaki insanlara da düşüncelerini ifade etme fırsatı veririz.

556- Bir yabancı ülkeye gittiğimizde ev sahibinin bizi kapıda değil de evin bir odasında karşıladığını gördüğümüzde çok şaşırırız. Hatta bunu bize yapılan bir saygısızlık olarak algılar ziyaretten vazgeçeriz. Bizim ülkemize gelen bir yabancıya yemek ikram ettiğimizde bu yemeği yemezse bunu kendimize bir saygısızlık gibi algılarız.

Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen ana düşünce nedir? 1. turistlerin bizim yemeklerimizi beğenmeyeceği,

 2. Gittiğimiz yerdeki herkesin misafirperver olmayabileceği,

 3. Bizim fazlaca misafirperver olduğumuzu,

 4. İletişimde kültürel farklılıkların olduğunu,

557- Günümüzde kullanılan hangi iletişim aracı diğerlerinden daha etkilidir?

A) Radyo B) TV C) Gazete D) Dergi
558- Aşağıdakilerden hangisi bir gazetecinin sahip olması gereken en önemli özelliktir.


 1. Çok okunacak haberleri yayınlama

 2. Tarafsız yayın yapma

 3. Haberleri hızlı yapma

 4. Eğlenceli ve komik yayınlar yapabilme

559- Çocukların televizyon izleme sebepleri

% 16 televizyon izlemeyi seviyorum

% 21.4 hayal dünyam gelişiyor

% 21.4 yapacak başka işim yok
Sadece yukarıdaki bilgiler esas alınırsa aşağıdakilerin hangisine ulaşılmaz?


 1. Her beş çocuktan biri televizyonun hayal dünyasını geliştirdiğini düşünmektedir.

 2. Çocukların büyük bir kısmı televizyon izlemeden kendisini geliştirmeyeceğini düşünmektedir.

 3. Çocukların bir kısmı yapacak başka işi olmadığı için televizyon izlemektedir.

 4. Sevdiği için televizyon izleyen çocukların oranı düşüktür.

560- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?
 1. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

 2. Anadolu Ajansı

 3. İrade- i Milliye Gazetesi

 4. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

561- “ İnsanlar üzerinde yaşadıkları, yurt edindikleri topraklardan kolay kolay ayrılamazlar. Kuraklık, doğal afetler, dış baskılar gibi güçlükler toplumların yeni yerleşim yeri aramalarına yol açmıştır.”

Parçada aşağıdakilerden hangisinin daha çok konu edildiği söylenebilir?


 1. İnsanların güçlüklerle mücadelesi

 2. Yerleşik yaşama nasıl geçildiği

 3. Toplumsal gelişmelerin insanlara etkisi

 4. İnsanların göç etme nedenleri

562- Türkiye’ de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır.

Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma en az uyar?
a) Adana b) İzmir c) Konya d) Zonguldak

563- TC Anayasası’ nda yer alan bazı konular şunlardır: • Doğru bilgi alma hakkı

 • Düşünceyi açıklama özgürlüğü

 • Kitle iletişim özgürlüğü

Bu üç madde aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle daha çok ilgilidir?


 1. Özel yaşamın korunması

 2. Demokrasinin sınırlarının olması

 3. Ulusal egemenlik

 4. İnsan hak ve özgürlükleri

564- I. Kültürel farklılıklar II. Kuşak farkı III. Eğitim düzeyi


Yukarıda Verilenlerden hangilerinin iletişim ortamını etkilendiğinden söz edilebilir?

a) Yalnız I b) I ve II c) II ve III d) I,II ve III

565- Ülkemizdeki TV ve radyoları denetleme yetkisine sahip olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

B.Türk Basın Sendikası

C.Türk Dil Kurumu

D.Türk Tarih Kurumu

566- Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin kullanımı her geçen gün biraz daha azalmaktadır?
A.TV

B.Telgraf

C.Elektronik posta

D.Radyo


567- Aşağıdakilerden hangisi basın yayın kuruluşlarının sorumlulukları arasında gösterilemez?
A.Doğru haber alma ve verme

B.Kişi özel hayatına saygı gösterme

C.Tarafsız habercilik yapma

D.Sadece magazin haberleri yapma

568- Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün çalışmalarından biridir?
A.Akıllı işaretler koymak

B.Günlük siyasi gazete çıkarmak

C.Yarışma programları düzenlemek

D.Eurovision şarkı yarışmasını düzenlemek

569- Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişim yollarından birisi değildir?

a-Etkin dinleme b-Hoşgörülü olma

c-Saygılı olma d-Akıl verme

570- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim alanındaki çalışmalarından biri değildir?

a-Hakimiyet-i Milliye gazetesi b-İrade-i Milliye gazetesi

c-Anadolu Ajansı d-Tasvir-i Efkar gazetesi

571- Atatürk’ün kurtuluş savaşı yıllarında çıkarmış olduğu gazetelerin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a-kamuoyu oluşturmak b-düşmana gözdağı vermek

c-meclisin açılmasına yardım etmek d-saltanatı kaldırmak
572- Aşağıdakilerden hangisi hem görsel hem de işitsel kitle iletişim araçlarına örnek gösterilebilir?

a-bilgisayar b-radyo c-teyp d-kaset çalar


573- _Artuklular zamanından günümüze kalan Malabadi köprüsü dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür.

_Danişmentlilerden kalan Yağıbasan medresesi Anadolu’nun ilk medresesi sayılır.


_Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Aksaray’da Kervansaray yapılmıştır.
Yukarıda Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerine ait bazı eserler verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Türklerin hangi alanda ilerlemiş olduğu söylenemez?

A)Siyasi B)Ticari C)Mimari D)Eğitim

574- Türkiye Selçuklu döneminde Anadolu’da yaşayan ;Mevlana Celaleddin-i Rumi,Hacı Bektaşi Veli,Yunus Emre gibi hem düşünce hem edebiyat alanında eserler veren Anadolu’da barışı ve hoşgörüyü yayan düşünürlerimiz bu gün hem ülkemizde hem de dünyada saygı ile anılmaktadırlar.UNESCO tarafından 1991 yılı Yunus Emre sevgi yılı,2007 yılı Mevlana’yı anma yılı olarak kabul edilmiştir.

Bu bilgilere göre Anadolu’da yaşamış olan Türk düşünürleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Türk diline ve edebiyatına katkıda bulunmuşlardır.

B)Anadolu’da barışı ve hoşgörüyü yaymışlardır.

C)Yazdıkları güncelliğini kaybetmiş sadece o dönem için değerli olmuşlardır.

D)Düşünceleri evrensel nitelik taşır.

575- Akdeniz in Türk gölü haline gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A-Kırım ın fethedilmesi

B-Kıbrıs adasına Anadolu dan getirilen Türklerin yerleştirilmesi

C-Cezayir in Osmanlı topraklarına katılmasıD-Preveze deniz savaşının kazanılması


CEVAP ANAHTARI ( 551/575)

551

B

561

D

571

A

552

D

562

D

572

A

553

A

563

D

573

A

554

C

564

D

574

C

555

C

565

A

575

D

556

D

566

B557

B

567

D558

B

568

A559

B

569

D560

D

570

D


576- Karesioğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları beyliklerinin Osmanlı Devletine bağlanması Osmanlıların aşağıdaki alanlardan hangisinde daha fazla güçlenmesini sağlamıştır?


A-Denizcilik B-Ticaret

C-Hayvancılık D-Tarım


577- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlar’da fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk aileleri yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.
Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasın nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A.Balkanlar’daki kültüre geçmek istemeleri

B.Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemeleri

C.Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışmaları

D.Göçebe Türkleri otorite altına almak istemeleri

578- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüyüp güçlenmesinin nedenlerinden biri olamaz?
A.Hoşgörülü ve adaletli yönetim anlayışı

B.Kurulduğu bölgede siyasi birliğin olması

C.Balkanlarda siyasi birliğin olması

D.Cihat ve gaza anlayışı


579- Bir ülkenin aşağıdaki nüfus özelliklerinden hangisi o ülkenin yüzölçümüne göre değişir?

A) Okuma yazma oranı B) Nüfus artış oranı

C) Nüfus Yoğunluğu D) Nüfusun yaş durumu
580- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklardan birisi değildir?
A) Avrupa devletlerinden yardın istenmesi

B)Tekerlekli yüksek kulelerin yapılması

C ) Rumeli Hisarı’nınyapılması

D ) Surları yıkacak şahi adı verilen topların

581- Esnaf, zanaatkâr ve çiftçilerin sosyal güvenlik kuruluşu hangisidir?
a) SSK b) Emekli Sandığı c) Bağ-Kur d) Yeşil Kart
582- Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretim hakkı için yanlış bir bilgidir?

A)Kimse eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakılamaz

B)Orta öğretim zorunlu ve parasızdır.

C)Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir

D)Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilere burs verir

583- Türkiye Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve


kervansaraylarla donatıldığı ve zenginleştiği görülür.

Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?
 1. Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde

 2. Tarım yapılan bölgelerde

 3. Eski kültür merkezleri ve çevrelerinde

 4. Sınır boylarına yakın kent merkezlerinde

584- Osmanlı Devleti’nden önce Selçuklu Devleti yöneticileri, ülkedeki Türkmenlerin yerleşim


sorunlarını çözmek amacıyla onları Bizans’ın hâkim olduğu Anadolu topraklarına
yönlendirmişlerdi. Bunun sonucunda Osmanlı Beyliği gibi beylikler kurulurken
sınırlarına birçok Türkmen topluluğu birikmişti. Bunların yerleştirilebileceği en uygun yer
taht kavgaları içinde bulunan Bizans topraklarıydı.

Yukarıdaki metinde geçen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 1. Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin Bizans’la savaştıkları

 2. Türkmenlerin göçebe yaşam sürdükleri

 3. Anadolu’da güçlü bir Bizans hakimiyetinin olduğu

 4. Türkmenleri yerleştirmek için Bizans topraklarının seçildiği

585- Osman Bey döneminde Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir; Orhan Bey
döneminde de iznik, izmit ve Bursa fethedilmiştir.

Buna göre, Osman ve Orhan Beyler döneminde devlet politikası olarak aşağıdakilerden hangisine önem verilmiştir?
 1. Ülke topraklarını Bizans yönünde genişletmeye

 2. Osmanlı ordusunu kuvvetlendirmeye

 3. Dünya ticaret yollarını ele geçirmeye

 4. Anadolu’da Türk birliğini kurmaya

586- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini


yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini
engellemişlerdir.

Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi

 2. Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

 3. Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması

 4. Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

587- Osmanlı Devleti'nde, Divan-ı Hûmayun'un üyesi olan Başdefterdar devlet adına para


toplama, bu parayı devlet adına harcama gibi işleri yürütüyordu.

Başdefterdar'ın günümüzde, Bakanlar Kurulu'ndaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Millî Eğitim Bakanı B) Maliye Bakanı C) İç işleri Bakanı D) Dış İşleri Bakanı

588- yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerleri, maaşlarının zamanında ödenmemesi


veya ayarı düşük paradan ödenmesi, Kapıkulu ocaklarına askerlikle hiç ilgisi olmayanların
alınması gerekçesiyle isyanlar çıkarmışlardır. Bazen halk da onların yanında yer almış,
hatta isyancılar isteklerini gerçekleştirebilmek için padişah ve devlet adamlarını görevden
almayı ve öldürmeyi bile göze almışlardır.

Bu isyanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 1. Ekonomik nedenlerle ortaya çıkmıştır. C)Ülke yönetimini doğrudan etkilemiştir.

 2. Askerî yapıyı değiştirmeye yöneliktir. D)Sivil kesimden de destek bulmuştur.

589- Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri;


● Bulundukları bölgeleri Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçlı güçlerine karşı savunmuşlar,

● Yeni şehirler, kasabalar ve köyler kurup buralara Türkçe isimler vermişler,

● Yaşadıkları yörelerde köprü, imarethane, kervansaray, cami ve medrese gibi eserler yaparak Anadolu’yu imar etmişlerdir.
Verilen bilgilere göre Anadolu’daki ilk Türk devletlerinin tarihî önemini açıklayan en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Türk yurdu olmasında önemli rol oynamışlardır.

B) Hâkim oldukları bölgeleri Haçlılara karşı koruyarak İslamiyetin bu topraklarda yayılmasına çalışmışlardır.

C) Çok sayıda yeni yerleşim merkezleri kur- muşlardır.

D) Toplumsal, dinî ve kültürel amaçlı eserler yaparak Anadolu’yu bayındır hâle getirmişlerdir

590- Anadolu Selçuklu Devletinde eyaletlerde askerlik işlerine aşağıdakilerden hangisi bakardı?
a) Subaşılar b) Kadılar c) Divan d) Atabey
591- Anadolu Selçuklu Devletinde, Kervansarayların yapılması ve zarar gören tüccarların zararlarının karşılanmasının en önemli nedeni nedir?

A)  Ticaretin gelişmesini sağlamak

B)   Ülke sınırlarını genişletmek

C)   Haçlı seferlerini engellemek

D)   Yabancı ülkelerle iyi geçinmek
592- Avrupalı Hristiyanlar ; 

      -  Coğrafi keşifleri gerçekleştirdiler.

      -  Haçlı Seferlerini düzenlediler.

               Bu iki gelişmenin ortak hedefi aşağıdakilerden hangisidir?


     A) Sosyal reformları yapmak              B) Mısır'ı ele geçirmek

     C) Avrupa'da birliği sağlamak             D) Doğu ülkelerinin zenginliklerini elde etmek


593- Osmanlı Beyliği küçük bir beylik olmasına karşın kısa sürede sınırlarını genişleterek güçlü bir devlet haline gelmiştir.Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu durumun en önemli nedenidir?

A-Yöneticilerinin akıllı olması

B-Komutanların savaşçı karaktere sahip olması

C-Batıda kurulmuş olması

D-Bizans ve komşu beyliklere karşı akıllı siyaset takip etmesi.
594- Aşağıda Türk tarihi içinde gerçekleştirilen önemli olaylar ve özellikleri eşleştirilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A-Miryokefalon Savaşı—Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmeleri

B-Çimpe Kalesi’nin Alınması---Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişi

C-Bursa’nın Alınması---İlk Osmanlı medresesinin açılması

D-Kösedağ Savaşı---Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecine girmesi

595- Aşağıdakilerden hangisi Divanı Hümayun da büyük davalara bakardı?
A)Defterdar B)Kazasker C)Kadı D)Nişancı
596- İstanbul’un fethinden sonra İstanbul da bulunan bilim adamları İtalya ya gitmişler ve orada Rönesans’ın başlamasına neden olmuşlardır.Bu tarihin hangi özelliğini belirtmektedir?
A)Olayları o günün şartlarında değerlendirmek gerekiyor.

B)Bir olayın sonucu diğer tarihi olayın nedeni olabilir

C)Tarihte deney gözlem yapılamaz

D)Tarihi olayları objektif olarak değerlendirmek gerekir

597- Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da Türklerin üst üste başarılar kazanmaları ve ilerlemeleri Bizans imparatorunu korkuttu.

Buna göre Türklerin Anadolu’da ilerlemesi üzerine Bizans İmparatorluğunun aşağıdakilerden hangisini yaptığı söylenebilir?


A)Anadolu Türklere bırakıldı.

B)Avrupa’dan yardım istenerek Haçlı seferleri başlatıldı.

C)Türklere yıllık vergi ödemeyi kabul ettiler.

D)Kendi kuvvetleriyle Türklere karşı mücadele ettiler.

598- Orhan Bey Dönemini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İlk düzenli askeri birlikler kuruldu.

B)İstanbul başkent yapıldı

C)Divan teşkilatı kuruldu.

D)Rumeli kıyıları ele geçirildi.

599- Aşağıda verilen askeri birliklerden hangisi tamamen Türklerden oluşur ve hazineden para harcamadan yetiştirilmiştir?

A)Yeniçeri B)Kapıkulu Süvarileri C)Sağ ve sol ulufeciler D) Tımalı sipahi600- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin ekonomik sonucudur?


  1. Din adamlarına duyulan güven sarsıldı.

  2. Avrupalılar Müslümanlardan kağıt matbaayı öğrenerek Avrupa’da bilim sanat ve düşünce alanında gelişmeler meydana getirdiler.

  3. Bizans devletinin ömrü uzadı.

  4. Akdeniz kıyısındaki limanlar önem kazandı.CEVAP ANAHTARI ( 576/600)

576

A

586

B

596

B

577

B

587

B

597

B

578

D

588

B

598

B

579

C

589

A

599

D

580

A

590

A

600

D

581

C

591

A582

B

592

D583

A

593

D584

C

594

C585

A

595

B


    Ana sayfa


Sosyal-biLGİler7(501-600)

Indir 199.9 Kb.