bilgiz.org

Son hali 15/4/2014
Sayfa7/7
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü344.49 Kb.

Indir 344.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7


(5)

Kurul ayda en az bir defa toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

Bilgi Ağı


38.

(1)

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulu, piyasa gözetimi ve denetimi ve ithalat denetimi konusunda görevlendirilen Yetkili Otoriteler arasında bir bilgi ağı oluşturur.(2)

Bilgi ağının amacı özellikle aşağıda belirtilen hususları kolaylaştırmaktır :


(A)

Risk değerlendirmesi, tehlikeli ürünler, test metotları ve sonuçları, son bilimsel gelişmeler ve kontrol faaliyetleri ile ilgili diğer hususlar hakkında bilgi değişimini,


(B)

Ortak gözetim, denetim ve test projelerinin oluşturulması ve ifasını,


(C)

İyi uygulamaların ve uzmanlık bilgilerinin değişimi ile eğitim faaliyetlerinde işbirliğini,


(Ç)

Tehlikeli ürünlerin izlenmesi, piyasaya arzının ve hizmete sunulmasının engellenmesi ve tüketici veya kullanıcıdan geri çekilmesi ile ilgili ülke genelinde geliştirilmiş işbirliğini.(3)

Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’inci fıkralardaki bilgi ağının oluşumu ve ayrıca Avrupa Birliği erişim sistemlerine ulaşımın sağlanması ile bilgi alış verişi, Ticaret Dairesi tarafından yapılır. Sistemin çalışmaları ile ilgili ayrıntılar, Bakanlık tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.

Raporlama

39. Bir üründen kaynaklanan kazalar, yaralanma ve ölüm vakaları bu Yasanın 38’inci maddesinde tanımlanan bilgi ağına, ilgili kurumlar tarafından aktarılır. Hastaneler için, Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlık, sigorta şirketleri için Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından aktarılır.

ALTINCI KISIM

Suç ve Cezalar


İdari Para

40.

(1)

Bu Yasanın;

Cezaları ile

Suç ve Cezalar

(A)

27’inci maddesine aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş olurlar ve haklarında 10.000 TL (On Bin Türk Lirası) tutarında idari para cezası uygulanır.


(B)

(a)

11’inci maddesinin (2)’inci fıkrasının (E) bendi ile (5)’inci fıkrasının (B) bendi hariç diğer fıkra ve bentlere,

(b)

12’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (D) bendi hariç diğer fıkralarına,
(c)

13’üncü maddesinin (1)’inci, (2)’nci ve (3)’üncü fıkralarına,

(ç)

15’inci maddesine,

(d)

18’inci maddesine,

(e)

19’uncu maddesine,

(f)

21’inci maddesine,

(g)

23’üncü maddesinin (4)’üncü, (5)’inci, (6)’ncı ve (7)’inci fıkralarına,

(ğ)

24’üncü maddesine,

(h)

25’inci maddesinin (2)’nci ve (3)’üncü fıkralarına, ve

(ı)

26’ncı maddesinin (2)’nci ve(3)’üncü fıkralarına

aykırı hareket edenler ile bu Yasanın 17’nci maddesinin (5)’inci fıkrası uyarınca faaliyetleri geçici olarak veya tamamen durdurulmasına rağmen faaliyetlerine devam edenler, bir suç işlemiş olurlar ve haklarında 20.000 TL (Yirmi Bin Türk Lirası) tutarında idari para cezası uygulanır.


(C)

(a)

11’inci maddesinin (2)’nci fıkrasının (E) bendi ile (5)’inci fıkrasının (B) bendine,

(b)

12’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (D) bendine,

(c)

13’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrasına,

(ç)

22’inci maddesinin (5)’inci fıkrasına,

(d)

23’üncü maddesinin (1)’inci ve (2)’nci fıkralarına, ve

(e)

25’inci maddesinin (1)’inci fıkrasına

aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş olurlar ve haklarında 40.000 TL (Kırk Bin Türk Lirası) tutarında idari para cezası uygulanır.(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen idari para cezaları, bu Yasa uyarınca suç sayılan eylemin bir yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için iki katı olarak uygulanır.(3)

Yetkili Otorite tarafından verilen idari para cezası ilgili kişiye yazılı olarak tebliğ edilir. Ceza, tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde makbuz karşılığında Gelir ve Vergi Dairesi Veznelerine yatırılır. İlk onbeş gün içerisinde yatırılan para cezaları, yarısı azaltılarak alınır. Otuz gün içerisinde idari para cezasının ödenmemesi halinde, dosya hazırlanarak Savcılığa iletilir ve aşağıdaki (5)’inci fıkra kuralları uygulanır.(4)

Yetkili Otorite tarafından verilen idari para cezalarına karşı yargı yolu açıktır.(5)

Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A), (B) ve (C) bendinde belirtilen suçların mahkemeye intikali ve mahkumiyetleri halinde, bu suçları işleyen gerçek veya tüzel kişiler, yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) bendindeki suçlar için 20.000 TL (Yirmi Bin Türk Lirası)’na kadar, (B) bendindeki suçlar için 40.000 TL (Kırk Bin Türk Lirası)’ye kadar, (C) bendindeki suçlar için 80.000 TL (Seksen Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına çarptırılabilirler.(6)

Bu Yasada düzenlenen idari para cezalarına ilişkin zamanaşımı süresi, ihlalin vuku bulduğu tarihten itibaren beş yıl, Yetkili Otorite tarafından ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıldır. İmalatçıların, üreticilerin, yetkili temsilcilerin, ithalatçı, dağıtıcı veya diğer ilgili kişilerin, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının veya onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin kontrolü ve denetimi amacıyla herhangi bir işlem başlatılması halinde zamanaşımı süresi kesilir.

Üretici ve Dağıtıcının Sorumluluktan Kurtulması,

Ceza İndirimi

ve Artırımı


41.

(1)

Ürünün bu Yasada veya ilgili teknik düzenlemede belirtilen şartlara uygun olmadığını tespit edip, Yetkili Otoritenin talebi ve uyarısı olmadan, uygunsuzluğun giderilmesi ve riskin ortadan kaldırılması için ürünün geri çekilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirleri kendiliğinden alarak harekete geçen ve uygunsuzluğu gideren üretici veya ithalatçı ve dağıtıcı için bu Yasanın 40’ıncı maddesinde düzenlenen idari para cezaları uygulanmaz. Bu kural, üreticinin uygunsuzluktan kaynaklanan zararlara ilişkin sorumluluğunu etkilemez.(2)

Ürünün teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmadığını bildiği halde ve Yetkili Otoritenin önlemlerle ilgili talebi ve uyarısına rağmen, en geç otuz gün içerisinde gerekli önlemi almayan üretici, yetkili temsilcisi ve ithalatçı ve dağıtıcılara, bu Yasanın 11’inci, 12’nci, 13’üncü ve 18’inci madde kurallarına aykırı davranmaları halinde, bu Yasanın 40’ıncı maddesinde öngörülen idari para cezalarının iki katı, ürünün piyasaya arzının devam ediyor olması halinde ise beş katı uygulanır. Bu durumda, bu Yasanın 40’ıncı maddesinin (5)’inci fıkrasında öngörülen para cezaları aynı oranda artırılarak uygulanır.(3)

Üretici ve dağıtıcı, teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından tedarik edilmediğini, piyasaya arz edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan veya tüketici veya kullanıcının kullanımından kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Kurallar


Gizlilik,

Ticari Sırlar

ve Şeffaflık


42.

(1)

Ürünlerin kamu sağlığı ve güvenliği bakımından taşıdığı risklerle ilgili olarak Yetkili Otoriteye sağlanan bilgiler, izleme ve denetim faaliyetlerinin gerektirdiği sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kamuya açıktır. İlgili tüm taraflar, ürün teşhisi, riskin özelliği ve alınan önlemlerle ilgili bilgilere ulaşabilir.

Ancak Yetkili Otorite, personelinin bu Yasanın amaçları doğrultusunda temin ettikleri, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla gerektiğinde kamuoyuna duyurulması gereken ürünün güvenlik özelliklerine ilişkin bilgileri hariç, ilgili mevzuat kuralları veya doğası gereği ticari sır niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlamalarını temin etmek üzere gerekli tüm önlemleri alır.

(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen ticari sırların korunması, Yetkili Otoritenin piyasanın izlenmesi ve gözetimi faaliyetlerinin etkinliğini sağlamak amacıyla gerekli bilgileri yaymasını engelleyemez.

Geçici Madde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Üretilen Ürünlereİlişkin Kural

1. Bu Yasa kuralları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretilen ürünler için, 1 Haziran 2016 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürütme Yetkisi

43. Bu Yasa, Ticaret İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından yürütülür.Yürürlüğe Giriş

44. Bu Yasa, 1 Haziran 2015 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.1   2   3   4   5   6   7


    Ana sayfa


Son hali 15/4/2014

Indir 344.49 Kb.