bilgiz.org

Son hali 15/4/2014
Sayfa6/7
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü344.49 Kb.

Indir 344.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7


48/1977

28/1985


31/1988

31/1991


23/1997

54/1999


35/2005

59/2010


(6)

Piyasa gözetimi ve denetiminde ürünün teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde; test, numune alma ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından karşılanır. Bu giderlerin tahsilinde, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kuralları uygulanır.


(7)

Yetkili Otoritenin başka amaçlarla yaptığı denetimler sonucunda ortaya çıkan ürüne ilişkin mevzuata aykırılıklar, bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya çıkan bilgiler, tüketici veya kullanıcı, rakip ve diğer üreticiler, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar, diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğu ve güvensizliği konusunda yapılan ihbarlar, şikayetler ve bu çerçevede elde edilen bilgiler de Yetkili Otorite tarafından piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla kullanılabilir.(8)

Yetkili Otorite, üretici ithalatçı ve dağıtıcıları sorumluluklarına uygun olarak gönüllü hareket etmeleri için cesaretlendirmeli ve desteklemelidir. Ürünlerin geri çekilmesi ise başvurulacak en son çaredir.(9)

Yetkili Otorite, ciddi risk teşkil eden ürün sözkonusu olduğunda, gerekli tebligat yapılması sureti ile bu madde kuralları uyarınca uygun önlemlerin alınması için gerekli olan yetkiye sahiptir. Ciddi risk teşkil eden durumların tespit edilmesi halinde, her bir münferit vaka ayrıca değerlendirilir. Tebligattan sonra taraflar bir ay içerisinde kendi görüşlerini Yetkili Otoriteye ulaştırabilirler. Bu madde kuralları uygulanırken, ilgili Bakanlık tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak tüzüklerde yer alacak olan kılavuz kurallar dikkate alınır.(10)

Yetkili Otorite tarafından bu madde kapsamında alınacak olan önlemlerde aşağıdaki kişiler muhatap olarak kabul edilir:


(A)

Üretici,


(B)

İlgili faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydı ile, dağıtıcı ve özellikle de ulusal pazardaki dağıtımın ilk aşaması için sorumlu olan taraf, ve


(C)

Gerekli olan yerlerde, bir üründen kaynaklanan risklerden kaçınılması amacıyla işbirliği yapılan herhangi bir kişi.(11)

Yapılan piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda alınan her önlem hakkında idari yargı yolu açıktır.(12)

Bu Yasa amaçları bakımından yukarıdaki (3)’üncü ve (4)’üncü fıkra kurallarının uygulanabilmesi amacıyla, ilgili Bakanlıkların bütçesine gerekli ödenek konur.

Piyasa

Gözetimi ve31.

(1)

Yetkili Otorite ürüne ilişkin uygunsuzluklar hakkında şikayet ve ihbarların yapılabileceği bir başvuru hattı kurar.

Denetimi Başvuru Hattı
(2)

Başvuru hattına gelen ihbar ve şikayetler derhal ilgili birimlere bildirilir. Şikayet ve ihbar sahibinin talep etmesi halinde, yapılan işlemlerin sonucu en geç otuz gün içinde bu kişilere bildirilir.(3)

Başvuru hattına ilişkin telefon ve faks numarası, internet adresi, uygulanacak ve takip edilecek prosedürler gibi diğer bilgiler Yetkili Otorite tarafından kamuoyuna duyurulur.

Ürün Denetleyicileri

32.

(1)

Yetkili Otorite, görevin gerektirdiği yeterliliğe sahip, uygun nitelikte ve tecrübede ürün denetçisi görevlendirir.(2)

Ürün denetleyicisi bağlı olduğu Yetkili Otorite adına, bu otoritenin yetki ve görev alanına giren, piyasaya arz edilen, piyasada bulunan ve/veya hizmete sunulan ürünlerin ilgili oldukları teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadıklarını denetler, denetim sonuçlarını Yetkili Otoriteye bildirir, Yetkili Otoritenin aldığı kararları ilgili kişilere tebliğ eder ve yetkileri dahilindeki önlemlerin uygulanmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.(3)


(A)

Ürün denetleyicisi, Yetkili Otoritenin kendisine devrettiği yetki sınırları içinde olmak şartıyla, üretici ve dağıtıcıdan uygun olmayan ürünler hakkında düzeltici önlem almasını, ürünün piyasaya arzını ve/veya hizmete sunulmasının kısıtlamasını veya durdurmasını isteyebilir, ürünün piyasaya arzını, piyasada bulunmasını ve/veya hizmete sunulmasını koşula bağlayabilir.


(B)

Ürün denetleyicisi yukarıdaki (A) bendinde belirtilen yetkilerini kullanırken, insan sağlığını ve güvenliğini ciddi bir şekilde riske sokacak acil durumlar hariç, Yetkili Otoritenin ön iznini almak zorundadır.(4)

Ürün denetleyicisi, denetimlerde ismini, ünvanını, çalıştığı kurumu ve birimi ve sicil numarasını belirten fotoğraflı ve onaylı resmi bir kimlik taşımak ve denetimden önce bu kimliği göstermek zorundadır.(5)

Yetkili Otorite, merkeze bağlı piyasa gözetimi ve denetimi yapacak denetleyiciyi, gerektiğinde belirli ilçelerde sürekli görevlendirebilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe teşkilatları ile yerel yönetimler, Yetkili Otoritenin görevlendirdiği denetleyicilere destek ve yardımda bulunurlar.

İthalat Denetimleri


33. İthal edilen ürünlerin, bu Yasa, ilgili teknik düzenleme ve/veya güvenlik koşullarına uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.


Dış Ticarete Konu Mallarda Uygulama Birliği


34. İthalat veya ihracata konu bir ürünün ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren kontrol belgesi, uygunluk belgesi, tip onay belgesi, uygunluk işaretleri gibi her tür belge ve işaretle ilgili mevzuat ve düzenleyici işlemler, taslak aşamasındayken dış ticaret sistemine uyarlanmak üzere ilgili kuruluşlarca Bakanlığa bildirilir.Alınan

Önlemler


Hakkında Üretici,

Dağıtıcı veDiğer İlgili Kişilerin

35.

(1)

Bu Yasa ve/veya ilgili teknik düzenleme kapsamında alınan herhangi bir önleme ilişkin tebligat, bu önlemin dayandığı gerekçeleri de içermek zorundadır. Yetkili Otorite, gönderdiği tebligatta, ilgili mevzuat kurallarına göre çözüm ve itiraz yolları ile bu yollara başvurulması için öngörülen süreleri de belirtmek suretiyle, alınan önlemi, muhatap üreticiye, ihracatçıya, diğer ilgili kişilere ve dağıtıcılara bildirir.

Bilgilendirilmesi
(2)

Yetkili Otorite, yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen ilgili taraflara, sözkonusu önlemler icra edilmeden önce, görüşlerini sunma fırsatı tanır. Alınan önlemlerin aciliyetinden dolayı önceden görüşlerin alınamadığı durumlarda, bu imkan önlemlerin uygulanması esnasında tanınır.(3)

Yetkili Otorite, bir ürünün piyasaya arzının veya hizmete sunulmasının engellenmesini, piyasadan toplatılmasını veya tüketiciden/kullanıcıdan geri çekilmesini gerektiren önlemlerin uygulanmasına katkı sağlamaları için dağıtıcılarla, kullanıcılarla ve tüketicilerle işbirliği yapar.

Ürün Güvenliği Üst Kurulu


36.

(1)

Bu Yasaya göre, Yetkili Otoriteler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen kişilerden oluşan sekiz üyeli bir Üst Kurul oluşturulur:


(A)

Üst Kurul, Ticaret Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığın Başkanlığında, Gümrük ve Rüsumat Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık, Mülki Yönetim ve Bölümleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık, Çevre Koruma Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık, Tarım Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık, Çalışma Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık ve Planlama ve İnşaat Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık, Müsteşarlarından oluşur.


(B)

Üst Kurulda gündem kapsamında görüşülecek konu ile doğrudan ilgili Yetkili Otorite veya kuruluşların temsil edilmediği durumlarda, Üst Kurulun talep etmesi halinde, anılan Yetkili Otorite veya kuruluşlar tarafından tespit edilecek bir temsilcinin de ilgili gündem maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla Üst Kurula katılımı sağlanır.


(C)

Üst Kurul toplantılarına Kurul Başkanının daveti üzerine sivil toplum veya meslek kuruluşları ile üniversite temsilcileri katılabilir.


(Ç)

Üst Kurulun sekreterya hizmetleri Ticaret Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.


(2)

Üst Kurul, ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerin hazırlanması, güvenlik koşullarının belirlenmesi, bunların uygulanması ve denetlenmesi, uygunluk değerlendirmesi, standardizasyon, akreditasyon, metroloji, test, muayene ve/veya belgelendirme konularında kuruluşlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların ve sorunların nihai çözüm mercidir.(3)

Yetkili Otoriteler arasında piyasa gözetimi ve denetimi ve ithalat denetimleri konularında etkin bir eşgüdümün ve işbirliğinin temini, personel ve laboratuvar gibi altyapı ihtiyacının belirlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi konularında görüş alış verişinin sağlanması, yıllık ve daha uzun süreli plan ve programların hazırlanması, strateji ve politikaların belirlenmesi, uygulamaların, alınan önlemlerin, yaptırım ve cezaların takip edilmesi amacıyla resen veya Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulunun talebiyle toplanarak koordinasyon ile ilgili karar alır.(4)

Üst Kurul, bu Yasanın 20’nci maddesinde belirtilen şartları taşımadığını tespit ettiği ulusal teknik düzenlemelerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması yönünde bu düzenlemeyi yayımlayan Yetkili Otoriteye tavsiyede bulunabilir.(5)

Yetkili Otorite yukarıdaki (2)’inci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, Üst Kurulun tavsiyelerine uymak zorunda olmamakla birlikte, neden uymadığını gerekçeleriyle birlikte Kurula iletmek zorundadır. Bu tür durumlarda ve gerekli görmesi halinde, Üst Kurul Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere tespit ve tavsiyelerini de içeren bir rapor hazırlar.(6)

Kurul yılda en az iki defa toplanır. Toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulu


37.

(1)

Piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerinin etkin işleyişini sağlayabilmek için Yetkili Otoriteler arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak, bu konularda Yetkili Otoritelerin karşılaştıkları sorunların giderilmesi amacıyla çözüm önerileri üretmek, gerektiğinde piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimi konularında koordinasyonun sağlanması hakkında kararlar almak ve Ürün Güvenliği Üst Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirmek üzere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulu oluşturulur.(2)

Kurul, Ticaret Dairesi Müdürü veya Müdür Yardımcısı veya görevlendirilecek Şube Amiri Başkanlığında ve piyasa gözetimi ve denetimi yapan Yetkili Otoritenin en az Şube Amiri düzeyindeki birer daimi temsilcisinden oluşur.(3)

Kurul Başkanı, konunun niteliğine göre danışma mahiyetinde uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların temsilcilerini, özel sektör temsilcilerini ve ilgili diğer uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilir.(4)

Kurulun sekreterya hizmetleri Ticaret Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.
1   2   3   4   5   6   7


    Ana sayfa


Son hali 15/4/2014

Indir 344.49 Kb.