bilgiz.org

Son hali 15/4/2014
Sayfa5/7
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü344.49 Kb.

Indir 344.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7


(3)

Üretici, malı teslim eden tüketiciye aşağıdaki seçenekleri sunar:


(A)

Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerini, bu değer belli değilse Yetkili Otorite tarafından belirlenecek değerin ödenmesini veya


(B)

Eşdeğer ve güvenli diğer bir ürünün verilmesini.(4)

Ürünün geri çağrılması ile ilgili tüm masraflar üretici tarafından karşılanır.

Şikayet Hattı


27. Yıllık cirosu 3.000.000 TL ( Üç Milyon Türk Lirası) ve üzeri olan üretici, ithalatçı veya dağıtıcı, kendilerine ulaşan şikayetlerin kaydını tutmak, bu şikayetleri ilgili birimlere iletmek ve bu konuda yapılan işlemler hakkında şikayet sahiplerini bilgilendirmek üzere bir tüketici/kullanıcı şikayet hattı kurmak ve telefon numarası veya e-posta adresi gibi bu hatta ulaşabilme yollarını ürünün ambalajında veya ürünün beraberindeki belgelerden uygun olanlarında göstermek zorundadır. Üretici veya dağıtıcı sözkonusu şikayet hattı aracılığıyla kendisine ulaşan şikayetlere ilişkin yaptığı işlemler hakkında, talebi üzerine şikayet sahibini bilgilendirmek zorundadır.

BEŞİNCİ KISIM

Yetkili Otoritenin Görev ve Sorumlulukları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Ürün Güvenliği Üst Kurulu ile İlgili Kurallar

Yetkili Otoritenin

Görev ve28.

(1)

Piyasa gözetimi ve denetimi Yetkili Otoritenin görev ve sorumluluğundadır. Yetkili Otorite piyasa gözetimi ve denetimini yapar veya bir başka yetkili otoriteye devreder.

Sorumlulukları
(2)

Yetkili Otorite, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ürünlerin varsa ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimini yapar, uygunsuz ve güvensiz bulduğu ürünlerin uygunsuzluğunun ve güvensizliğinin giderilmesini, gerektiğinde piyasaya arzının veya hizmete sunulmasının kısıtlanmasını veya yasaklanmasını, ürün piyasada ise toplatılmasını, tüketicilerin/kullanıcıların elinde ise geri çekilmesini ve gerektiğinde bertarafını sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri almak zorundadır.(3)

Yetkili Otorite, teknik düzenlemesine uygunluğun ve ürün güvenliğinin sağlanması ve alınan önlemlerin uygulanabilmesi amacıyla üretici, ithalatçı ve dağıtıcıların bu Yasada belirlenen sorumluluklara uymalarını sağlar.(4)

Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler çerçevesinde ve ürünle ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Bunlara ilişkin idari düzenlemeler Yetkili Otorite tarafından belirlenir.(5)

Piyasa gözetimi ve denetimi yapmaya yetkili Otoritelerin listesi ve görev alanları ile bu kuruluşlar arasındaki işbirliğine ilişkin koşul ve kurallar, Bakanlığın önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.(6)

Bir teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlere ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi sorumluluğu, gerektiğinde mevzuat hazırlama ve gerekli önlemleri alma ve bunları uygulama yetkisi Bakanlığa aittir.

Yetkili Otoritenin Yetkileri

29.

(1)

Yetkili Otorite, bu Yasanın amaçları doğrultusunda, uygun ve gerekli göreceği diğer önlemlere ek olarak, aşağıdaki önlemleri de almaya yetkilidir:


(A)

Tüm ürünler için;

(a)

Ürünün teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olarak piyasaya sunulduktan sonrada dahil olmak üzere, piyasada bulunduğu müddetçe yeterli ölçekte ve uygun kontrollerini düzenlemeye,

(b)

İlgili taraflardan gerekli her türlü bilgiyi talep etmeye, ve

(c)

Ürünlerden numuneler almak ve bunları teknik düzenlemesine göre uygunluk ve güvenlik kontrollerine tabi tutmaya.


(B)

Belli durumlarda risk taşıyabilecek ürünler için;

(a)

Riskler hakkında uygun, açıkça yazılmış ve kolayca anlaşılabilir uyarılarla işaretlenmesini üreticiden talep etmeye ve/veya

(b)

Piyasaya arzını güvenliği temin edecek öncelikli koşullara tabi tutmaya.


(C)

Belli kişiler için risk taşıyabilecek ürünlere ilişkin olarak; muhtemel riskler hakkında, özel uyarıların duyurulması da dahil olmak üzere, kişilerin zamanında ve uygun bir şekilde bilgilendirilmesini üreticiden talep etmeye,


(Ç)

Tehlikeli olabilecek ürünlerin arzını, piyasada bulunmasını, hizmete sunulmasını, tedarikini veya teşhirini gerekli güvenlik değerlendirmeleri ve kontroller için ihtiyaç duyulacak zaman süresince geçici olarak yasaklamaya,


(D)

Tehlikeli ürünlerin piyasaya arzını ve piyasada bulunmasını yasaklamak ve yasağın uygulanmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri almaya,


(E)

Piyasaya arz edilen veya piyasada bulunan tehlikeli ürünlerin;

(a)

Tüketiciye ve kullanıcıya arzını acilen engellemeye veya arzının durdurulmasını talep etmeye ve ürünün taşıdığı riskler hakkında tüketicileri ve kullanıcıları uyarmaya ve

(b)Piyasadan toplatılmasına, tüketicilerden ve kullanıcılardan geri çekilmesine, gerektiğinde uygun koşullarda bertaraf edilmesini talep etmeye veya bu önlemlerin eşgüdümünü sağlamak ve elverdiği durumlarda üretici ve dağıtıcılarla birlikte bu önlemlerin yerine getirilmesi işlemlerini düzenlemeye.(2)

Yetkili Otorite yukarıdaki (1)’inci fıkranın özellikle (Ç), (D) ve (E) bentlerinde düzenlenen önlemleri veya benzeri önlemleri alır, uluslararası yükümlüklere uygun hareket eder ve bu önlemleri riskin ciddiyeti ile orantılı bir şekilde ve ihtiyati tedbirleri de gözönünde tutarak uygular.(3)

Yetkili Otorite, üreticinin ve dağıtıcının sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla aldıkları önlemlerin eksik veya yetersiz kaldığı görüşündeyse yukarıdaki (1)’inci fıkranın (E) bendinde belirtilen önlemlerin alınmasını talep eder veya masrafları üreticiden karşılanmak üzere bu önlemleri yerine getirir. Tüketicinin/kullanıcının elindeki ürünlerin geri çekilmesi son tedbir olarak uygulanır. Bu işlem, konu hakkındaki mevcut iyi uygulama kodları çerçevesinde uygulanabilir. Yetkili Otorite, bu alandaki iyi uygulama kodlarının gelişimini, hazırlanmasını ve uygulanmasını destekler ve teşvik eder.(4)

Bir ürünün, özellikle bu Yasanın 6’ncı maddesinde belirtilen koşullar da olmak üzere, güvenlik koşullarını sağlamak amacıyla tasarlanan kriterlere uygun olması, bu uygunluğa rağmen ürünün tehlikeli olduğu yönünde kanıtların bulunduğu durumlarda da Yetkili Otoritenin bu Yasada belirtilen önlemleri almasını engellemez.

Piyasa

Gözetimi


ve Denetimi Esasları

30.

(1)

Yetkili Otorite, ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığını tespit etmek üzere, ürünün bedelli veya bedelsiz piyasaya sunulduğu her yerde, satış, dağıtım ve gerekli durumlarda depolama yerlerinde ve ürünün üretim aracı olarak kullanıldığı işyerlerinde, nakil araçlarında ve bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde, tasarım veya üretim aşamasındaki ürünü ilgili yerlerde, düzenli olarak veya ani ve habersiz bir şekilde denetleyebilir.(2)

Yetkili Otorite, ürüne, teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren işaretlerin konulduğu ve kullanımının uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol eder ve uygunsuzluk halinde gerekli tedbirleri alır.(3)

Yetkili Otorite gerekli gördüğü hallerde üründen, bedelini ödeyerek, riskin gerektirdiği ölçüde numuneler alır ve bu numunelerin teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının testini yapar veya yaptırır.(4)

Yetkili Otorite piyasa gözetimi ve denetiminde, gerekli gördüğü durumlarda, gözetim ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde yer almayan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanabilir.

Ancak, piyasa gözetimi ve denetiminde nihai karar Yetkili Otoriteye aittir.

(5)

Yetkili Otoritenin kendi test veya muayene birimleri ile imkanlarına başvuracakları diğer test veya muayene kuruluşları genel kabul görmüş ulusal veya uluslararası kıstaslara sahip olmalıdır.
1   2   3   4   5   6   7


    Ana sayfa


Son hali 15/4/2014

Indir 344.49 Kb.