bilgiz.org

Son hali 15/4/2014
Sayfa4/7
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü344.49 Kb.

Indir 344.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Belgelerin Tahrif veya Taklit Edilmesi veya Usulüne Uygun Olmayan Kullanımı

19. Onaylanmış kuruluşların veya uygunluk değerlendirme kuruluşlarının doğru olmayan belgelendirme yapmaları, uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin sonucunda verilen belgelerin ve/veya CE işaretinin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması veya CE işaretinin anlamı veya şekli hakkında yanıltıcı başka işaretlerin konulması yasaktır.Ulusal Teknik Düzenlemeler

20. Ulusal teknik düzenlemeler, uyumlaştırılmış alanda Avrupa Birliğinde resmi yollarla yayımlanan teknik düzenlemelere uygun olarak, uyumlaştırılmamış alanda ise yerli ve ithal ürünler arasında ayrım gözetmeyecek, üretime ve malların serbest dolaşımına ancak gerektiğinde ve asgari düzeyde müdahale edecek şekilde ilgili Bakanlıklarca hazırlanır.Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Sorumlulukları21.

(1)

Yetkili Otorite tarafından bir teknik düzenlemede öngörülen uygunluk değerlendirmesi işlemlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğine ilişkin asgari kriterler, ilgili Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerde düzenlenir.(2)

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları, bir teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı bu teknik düzenlemeyi yürüten ve/veya kendisini görevlendiren Yetkili Otoriteye karşı sorumludur.(3)

Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun taşıması gereken şartları kaybettiğinin ve/veya sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, Yetkili Otorite tarafından faaliyetleri kısıtlanır, koşula bağlanır ve/veya geçici olarak durdurulur.(4)

Faaliyetleri kısıtlanan, koşula bağlanan ve/veya geçici olarak durdurulan uygunluk değerlendirme kuruluşunun gerekli şartları ve/veya sorumlulukları kendisine tanınan süre içinde yerine getirmemesi halinde ilgili teknik düzenleme kapsamındaki faaliyeti Yetkili Otorite tarafından iptal edilir.(5)

Uygunluk değerlendirme kuruluşları, faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin belirtilmediği durumlarda ise Yetkili Otorite tarafından kendilerine tanınan süre boyunca muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Yetkili Otoriteye ibraz etmekle sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Genel Ürün Güvenliğine İlişkin Kurallar


Genel Ürün Güvenliği ile İlgili Kurallar

22.

(1)

Bu kısım kuralları; bu maddede tanımlanan ve hakkında bir teknik düzenleme bulunmayan ürünler ile bir teknik düzenleme bulunduğu halde, bu düzenlemede hakkında insan sağlığı ve güvenliğinin korunmasına ilişkin özel bir kural bulunmayan ürünlere uygulanır.(2)

Bir ürünün özel teknik mevzuatının insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin koşullarına tabi olması durumunda, bu kısım kuralları, sadece bahsi geçen koşulların kapsamadığı risklere veya risk kategorilerine uygulanır.(3)

Bu madde kuralları, ikinci el ürünler, gerek antika gerek tamir edilmesi gereken ürün olsun bu şekilde temin edilmiş olan ikinci el ürünler için geçerli olmayacaktır.

Ancak, bunun için ürünü sunan kişinin alıcıya bu hususları açıkça bildirmesi gereklidir.

(4)

Üretici ve dağıtıcıların bu kısımda düzenlenen yükümlükleri bu Yasanın 11’inci, 12’nci ve 13’üncü maddelerde tanımlanan sorumlulukları tamamlayıcı olarak anlaşılır.(5)

Olduklarından farklı görünen ürünlerin, üretilmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasada bulunması ve ihracatı yasaktır. Bu ürünlerin, piyasada saptanması halinde, sözkonusu ürünler, Yetkili Otorite tarafından derhal toplatılır ve imha edilir.

Üretici ve Dağıtıcıların

23.

(1)


Üretici, piyasaya sadece güvenli ürün sürmek ve bulundurmakla yükümlüdür.

Genel Ürün Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri
(2)

Kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, tedarik ettikleri ürünün özelliklerine uygun olarak yeterli uyarı olmaksızın anında anlaşılamayacak risklerin sözkonusu olduğu durumlarda, üretici;


(A)

Normal, makul veya öngörülebilir bir kullanım süresi içerisinde ürünün arz edebileceği riskleri değerlendirebilmeleri için tüketicilere gerekli bilgileri sağlamakla,


(B)

Risklerden kaçınmak için tüketicilerin yeterli ve etkili bir şekilde uyarılması, gerektiğinde riskli ürünlerin arzının durdurulması ve engellenmesi, piyasada bulunan ürünlerinin toplatılması ve/veya riskli ürünlerin tüketicilerden geri çağrılması dahil olmak üzere uygun önlemleri almakla, ve


(C)

Üretici, tüketicinin gerekli durumlarda riskler konusunda kendisini bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri almakla,


yükümlüdür.(3)

Yukarıda (2)’inci fıkrada belirtilen uyarıların varlığı üreticiyi bu Yasada belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmekten muaf tutmaz.(4)

Üretici, uygun olan her durumda piyasaya arz ettiği ürünlerin numune testini gerçekleştirir, inceler, gerekirse şikayetlerin kaydını tutar ve bu işlemler hakkında dağıtıcıyı bilgilendirir.(5)

Dağıtıcı, sahip olduğu bilgi ve mesleki birikim çerçevesinde, bu Yasada ve/veya ilgili teknik düzenlemede belirtilen koşullara uygun ve güvenli olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği ürünleri tedarik etmemek ve güvenlik koşullarına uygunluğun sağlanmasına yardım edecek şekilde faaliyette bulunmak zorundadır. Kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, özellikle ürünün taşıdığı risklerle ilgili bilgileri sağlayarak, ürünün tedarik zincirinin izlenmesi için gerekli belgeleri bulundurarak ve sağlayarak, risklerin önlenmesine yönelik üreticiler ve Yetkili Otorite tarafından alınan önlemler konusunda işbirliği yaparak piyasadaki ürünlerin güvenliğinin gözetimine katılır, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak şartıyla, dağıtıcılar etkili bir işbirliğini mümkün kılacak önlemleri alır.(6)

(A)

Üretici ve dağıtıcı, sahip oldukları bilgi ve mesleki birikim çerçevesinde, piyasaya sürdükleri bir ürünün genel güvenlik gerekleri açısından tüketicilere yönelik riskler taşıdığını bildikleri veya bilmelerinin gerektiği durumlarda, bu riskler ve bu riskleri önlemek amacıyla aldıkları tedbirler hakkında Yetkili Otoriteyi ivedilikle ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirir.


(B)

Üretici ve dağıtıcı, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, talebi halinde Yetkili Otorite ile, piyasaya arz ettikleri ürünlerin taşıdığı riskleri önlemeye yönelik tedbirlerde işbirliği yapar.


(C)

Bu işbirliğinin koşul ve kuralları, ilgili üretici ve dağıtıcı irtibatın nasıl sağlanacağına ilişkin tedbirleri de içerecek şekilde, ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacak Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle düzenlenir.(7)

Üretici ve dağıtıcı, ürün denetleyicilerinin görevlerini yapmalarını engelleyemez.

İzlenebilirlik

24.

(1)

Üretici, adını veya ticari markasını veya unvanını ve açık adresini ve ürünün tipi, cinsi, modeli ve seri numarası gibi referans bilgilerini ürüne, ürünün boyutu veya niteliği gereği bunu yapmanın mümkün olmadığı durumlarda ürünün ambalajına veya beraberindeki belgelere koymak zorundadır.(2)

(A)

Üretici ve dağıtıcı, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve bir sonraki üretici, ihracatçı ve dağıtıcıların isim, ticari unvan veya marka, açık adres ve irtibat bilgileri ile tedarik edilen ürünün tipi, partisi, cinsi, modeli, miktarı ve varsa seri numarası gibi ürünün takibini kolaylaştıracak bilgilerin kaydını düzenli bir şekilde tutmak ve bu kayıtları talebi üzerine Yetkili Otoriteye temin etmek zorundadır.


(B)

Üreticisi tespit edilemediği durumlarda, Yetkili Otorite tarafından belirlenecek süre içinde, üreticinin veya ürünü tedarik ettiği kişinin kimliğini, adresini veya irtibat bilgilerini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir ve bu Yasanın 40’ıncı maddesinde belirtilen ilgili idari para cezası bu kişiye de uygulanır..Risklerin ve Alınan Önlemlerin Üretici ve Dağıtıcı Tarafından Duyurulması


25.

(1)

Kendiliğinden veya Yetkili Otoritenin talebi üzerine, bu Yasanın 23’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (B) bendinde belirtilen önlemleri alan üretici, dağıtıcı veya ithalatçı, bu önlemler ve ürünün içerdiği riskler hakkında gerekli bilgileri, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki yerel gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki yerel televizyon kanalında ve tercih edeceği ve amacın yerine getirilmesini kolaylaştıracak diğer yöntemler vasıtasıyla uygun bir şekilde duyurur.(2)

Dağıtıcı, üretici tarafından kendisine bildirilen ürüne ilişkin riskler ve üreticinin riskleri önlemek üzere aldığı tedbirler hakkındaki bilgileri, tedarik zincirindeki bir sonraki dağıtıcıya iletmek ve üretici tarafından hazırlanan duyuruyu müşterilerinin kolaylıkla görebileceği yerlere asmak zorundadır.(3)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen duyuru aşağıdaki bilgileri içerir:


(A)

Ürünü tanıtacak marka, model veya cins ismi ve benzeri diğer ayırt edici özellikleri,


(B)

Mümkün olan durumlarda, ürünün fotoğraf veya resmini,


(C)

Önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifini,


(Ç)

Üretici ve dağıtıcının ve öngörülüyorsa başvurulaca diğer kişilerin isim, adres ve iletişim bilgilerini,


(D)

Riskten kaçınmak ve/veya sorunun giderilmesi için önerilen yöntemi, ve


(E)

Üreticinin kendisinin ve Yetkili Otoritenin gerekli gördüğü diğer bilgileri.(4)

Yetkili Otorite, üretici tarafından yapılan duyuruyu veya duyuru şeklini uygun bulmaz veya yetersiz görürse, duyurunun daha uygun bir şekilde ve yöntemlerle tekrar edilmesini talep edebilir.(5)

Risk altındaki tüm kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin yeterli olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla da yapılabilir.

Ürünün Tüketiciden

Geri Çağrılması
26.

(1)

Ürünün tüketiciden geri çağrılması önlemine, diğer alınan önlemlerin riskleri önlemede yetersiz kaldığı veya kalacağı durumlarda, üreticinin gerekli görmesi halinde veya Yetkili Otoritenin talebi üzerine başvurulur. Önlemler, mevcut olması halinde, ilgili sektördeki iyi uygulama kodları çerçevesinde uygulanabilir.(2)

Kendiliğinden veya Yetkili Otoritenin talebi üzerine, ürününü tüketiciden geri çağrılması kararını alan üretici, bu önlemi aşağıdaki (3)’üncü fıkrada belirtilen seçeneklere ek olarak şu bilgileri de ekleyerek duyurur:


(A)

Ürünün teslim alınacağı adres ve irtibat noktalarını ve


(B)

Teslim ile ilgili tüketiciye sunulan teklif ve seçenekleri.
1   2   3   4   5   6   7


    Ana sayfa


Son hali 15/4/2014

Indir 344.49 Kb.