bilgiz.org

Son hali 15/4/2014
Sayfa3/7
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü344.49 Kb.

Indir 344.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Her bir ürünün tip, parti veya seri numarası ile tanımlanmış olduğunu teyit etmek,

(3)

Depolama ve nakliye koşullarının ürünün ilgili teknik düzenlemede belirlenen temel gereklere uygunluğunun olumsuz bir şekilde etkilemesini önlemek, ve

(4)

Gerektiğinde ürünlerinin arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden geri çağırmak veya geri çekmek gibi konularda Yetkili Otorite ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak

zorundadır.

Onaylanmış Kuruluşlara İlişkin Esaslar

14.

(1)

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tahsis edilen kimlik kayıt numarası Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya Avrupa Birliğinin kabul ettiği diğer resmi yollarla yayımlanan ve gerekli tüm onaylanma süreci tamamlanan uygunluk değerlendirme kuruluşu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de onaylanmış kuruluş olarak kabul edilir.

(2)

Türk Akreditasyon Kurumu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Türk Akreditasyon Kurumunun faaliyeti ile eş faaliyette bulunmak için kurulacak yetkili kurum ile Avrupa Akreditasyon Kuruluşlarının aralarında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla, oluşturduğu örgütlenme çerçevesinde ilgili bir alanda karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kuruluşları tarafından, onaylanmış kuruluş olarak faaliyette bulunacağı teknik düzenlemede öngörülen faaliyetlerle ilgili olarak akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, bir onaylanmış kuruluşta aranan ve uyumlaştırılmış ulusal standartlarda öngörülmüş kriterlere uygun oldukları varsayılır.

(3)

Onaylanmış kuruluşlar ve şubelerinin çalışma usul ve esasları ile yetkilendirilmeleri ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.

Yerli

15.

(1)

Yerli Onaylanmış Kuruluşlar;Onaylanmış

Kuruluşların

Görev ve Sorumlulukları
(A)

Bu Yasada ve bu Yasa altında çıkarılan tüzüklerde ve ilgili teknik düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak, ayrım gözetmeden, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde ve müşterilerine gereksiz ekonomik külfet yaratmaksızın uygunluk değerlendirmesi hizmeti vermekle,
(B)

Kendisini görevlendiren ve/veya piyasa gözetimi ve denetimi yapan Yetkili Otoriteye, talep edilen bilgileri sağlamak ve ilgili teknik düzenlemede öngörülen uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapabilmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip yeterli sayıda personel istihdam etmekle,
(C)

Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin belirtilmediği durumlarda ise Yetkili Otorite tarafından kendilerine tanınan süre boyunca muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Yetkili Otoriteye ibraz etmekle,
(Ç)

Yürüttükleri mesleki faaliyetleri kapsayacak şekilde sigortalanmakla,

Ancak, sigorta yaptırma konusunda ilgili mevzuatın kamu kuruluşlarına getirdiği muafiyetler, kamu kuruluşları niteliğindeki onaylanmış kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


(D)

Belge vermiş olduğu üreticinin, ilgili teknik düzenlemede belirtilen koşullara uymadığını tespit ettiği takdirde; üreticiye verdiği belgeleri, onayları ve diğer ilgili uygunluk değerlendirmesi sonuçlarını, bu uygunsuzluk hali üretici tarafından gerekli düzeltici önlemler uygulanarak giderilinceye kadar ve uygunsuzluk haliyle orantılı bir şekilde sınırlandırmakla, askıya almakla veya geri çekmekle,
(E)

Verdikleri, askıya aldıkları, geri çektikleri veya vermeyi

reddettikleri belgeleri, görevlendirildikleri alan kapsamında yürüttükleri uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, faaliyet kapsamı ve koşullarında meydana gelen değişiklikleri, yurtdışı faaliyetleri, şubeleri ve sözleşme yaptıkları yüklenici firmalar hakkındaki gerekli bilgileri talep etmesi halinde, Yetkili Otoriteye sunmakla, ve


(F)

İlgili teknik düzenlemenin kapsamına giren aynı ürün grubuna ilişkin aynı tür faaliyetleri sürdüren diğer onaylanmış kuruluşlara, talep etmeleri halinde, verdikleri, sınırladıkları, askıya aldıkları veya geri çektikleri belge, onay ve diğer ilgili uygunluk değerlendirmesi sonuçları hakkında bilgi sağlamakla
sorumludurlar.

(2)

Yerli Onaylanmış Kuruluşların, yurtiçinde veya yurtdışında açacakları şube veya temsilciliklerinin faaliyetleri sonucunda verecekleri belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir.

(3)

Yerli Onaylanmış Kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin bir kısmını, sözleşme yaparak bir yüklenici kuruluşa yaptırabilirler.

Ancak, yapılan tüm işlemlerden Onaylanmış Kuruluş sorumludur ve yüklenici kuruluşların faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir.Yerli Onaylanmış Kuruluşların Denetimi ve Statülerinde

16.

(1)

Bu Yasanın 14’üncü maddesi uyarınca bir akreditasyonu olan Ulusal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun bu akreditasyonu, akreditasyonu veren kuruluş tarafından askıya alınması veya geri çekilmesi halinde, bu kuruluşun bir onaylanmış kuruluşta aranan koşulları taşımadığı kabul edilir.

Meydana Gelen Değişiklikler
(2)

Yerli bir onaylanmış kuruluşun taşıması gereken şartları kaybettiğinin ve/veya sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, Yetkili Otorite tarafından, bu kuruluşun uygunsuzluk hali ile orantılı olarak faaliyetleri kısıtlanabilir, şarta bağlanabilir ve/veya onaylanmış kuruluşun statüsü askıya alınabilir.(3)

Yerli bir onaylanmış kuruluşun statüsünün askıya alındığı, kısıtlandığı, şarta bağlandığı veya kaldırıldığı durumlarda veya onaylanmış kuruluşun bir şekilde faaliyetini durdurduğu hallerde, Yetkili Otorite, bu onaylanmış kuruluşun müşterilerine ilişkin dosyalarını, gerekli işlemlerin sürdürülmesi amacıyla bir başka onaylanmış kuruluşa devrini veya gerektiğinde Yetkili Otoritenin ulaşabileceği bir durumda muhafaza edilmesini sağlar.(4)

Yukarıdaki fıkralara uygun olarak alınan kararlar, Bakanlığa bildirilir ve Resmi Gazete’de de yayımlanır.
Yabancı Onaylanmış Kuruluşlar

17.

(1)

Avrupa Birliğinin kendi resmi yolları ile özellikle Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan ve gerekli tüm onaylanma süreci tamamlanan;


(A)

Avrupa Birliğinde yerleşik onaylanmış kuruluşların vermiş olduğu uygunluk değerlendirmesi belgeleri her durumda ve


(B)

Avrupa Birliği ile yapılmış olan karşılıklı tanıma veya benzeri anlaşmalar çerçevesinde üçüncü ülkelerin atadığı onaylanmış kuruluşların vermiş olduğu uygunluk değerlendirmesi belgeleri, karşılıklılık esası gözetilerek


ulusal onaylanmış kuruluşlarca verilen uygunluk değerlendirmesi belgeleriyle eşdeğer kabul edilir.(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin, bu işlemler uygun bir şekilde belgelendiği müddetçe, tekrarlanması Yetkili Otorite tarafından istenmez.(3)

Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen belgelerin usulüne uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, bu belgeler Yetkili Otorite tarafından kabul edilmez.(4)

Diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak ve Yetkili Otoriteden izin almak şartıyla, bu maddede belirtilen onaylanmış kuruluşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şube veya temsilcilik açabilir ve uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin bir kısmını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir yüklenici kuruluşa yaptırabilirler.


Ancak, yabancı bir onaylanmış kuruluş tarafından yetkilendirilen şube, temsilcilik ve yüklenici firmaların faaliyetleri sonucu vereceği belgeler, kendilerini yetkilendiren onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir. Aksi takdirde, bu şekilde yetkilendirilen şube, temsilcilik ve yüklenici firmalar için bu Yasanın 15’inci ve 16’ncı maddelerinde belirtilen kurallar uygulanır.(5)

Yukarıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen şube, temsilcilik ve yüklenici firmaların uygun faaliyette bulunmadıklarının tespit edilmesi halinde, Yetkili Otorite tarafından faaliyetleri geçici olarak veya tamamen durdurulur.

CE İşareti18.

(1)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretilen veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithal edilen ürün gruplarının hangilerinde CE işareti aranacağı, CE belgelendirmesi, sorumluluk, logo standardı, uygunluk beyanına ve teknik düzenlemelerine ilişkin konular, Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.(2)

Bir ürünün CE işareti taşıması, bu Yasaya göre aranılan teknik düzenlemelere ve gerekli tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunun üretici veya onun yetkili temsilcisi tarafından beyan edildiğini gösterir. Ürünlerin teknik düzenlemeleri bu Yasa altında veya ilgili oldukları yasalar altında, ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle düzenlenir.(3)

İlgili teknik düzenlemesinde aksi belirtilmedikçe, CE işareti ürüne, ürünün boyutu veya niteliği gereği bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ambalajına ve/veya beraberindeki belgelere konulur.(4)

CE işaretlemesi yapılması gereken bir ürün, piyasaya arz edilmeden veya hizmete sunulmadan önce üreticisi veya onun yetkili temsilcisi tarafından görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde CE işareti ile damgalanmalı veya damgalatılmalıdır.(5)

CE işaretlemesi sadece yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen tüzükteki listede yer alan ürün grupları üzerine konulur.
1   2   3   4   5   6   7


    Ana sayfa


Son hali 15/4/2014

Indir 344.49 Kb.