bilgiz.org

Son hali 15/4/2014
Sayfa2/7
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü344.49 Kb.

Indir 344.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

(B)

Montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla başka bir üreticiye aktarılan ancak piyasaya sürülmesi için hazır olmayan ürünler,


26/1983


41/1988

31/1996


37/2002

28/2011


(C)

Gümrük ve Rüsumat Dairesince serbest dolaşıma girmesine henüz izin verilmemiş veya transit, depolama veya geçici ithalat gibi diğer bir gümrük prosedürüne tabi olan ürünler ile Serbest Liman ve Bölge Yasası kapsamındaki serbest bölgelerdeki ürünler,

(Ç)

İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, üçüncü ülkelere ihraç edilmek üzere imal edilen ürünler,

(D)

İlgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilmeden piyasaya arz edilmeyeceğine dair açık bir işaret taşıması şartıyla ticaret fuarlarında, sergilerde veya gösterilerde sergilenen ürünler,

(E)

İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, üreticinin veya yetkili temsilcisinin stoklarında bulunan ve henüz kullanıma hazır olmayan ürünler, ve

(F)

İlgili yerlerde ve amaçlar doğrultusunda kullanılacağının belgelendirilmesi ve makul miktarlarda olması koşuluyla inceleme, araştırma ve geliştirme gibi bilimsel amaçlarla kullanılacak ve tüketicilerin kullanmayacağı ürünler.

(3)

Yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya hizmete sunulması halinde, bu Yasa ve ilgili teknik düzenleme kuralları uygulanır.

Hizmet Sunma

9.

(1)

Montajı yapılmadan veya kurulumu veya diğer gerekli ayarlamalar tamamlanmadan kullanılamayacak veya uygunluğu depolama ve nakliyat gibi dağıtım koşullarından etkilenen veya kişisel kullanım amacıyla üretilenler gibi hizmete sunulmadan önce piyasaya arz edilmeyecek ürünlerin ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunun ve gerektiğinde doğru bir şekilde kurulumunun denetimi, bu ürünlerin hizmete sunuldukları yerde gerçekleştirilir.

(2)

Ürünün bir işyerinde hizmete sunulduğu hallerde, nihai kullanıcı işverendir.

Kullanılmış Ürünler

10.

(1)

Bu Yasanın 5’inci, 6’ncı ve 7’nci madde kuralları, üçüncü ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünler ile kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi veya hizmete sunulması hedeflenen yerli ve Avrupa Birliği kaynaklı ürünlere de uygulanır.

(2)

Piyasaya önceden arz edilmiş veya hizmete sunulmuş olan ve özgün performansı, kullanım amacı veya tipi değişikliğe uğramadan tamir edilen kullanılmış ürünler, tekrar piyasaya arz edilirken veya hizmete sunulurken uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmazlar. Değişiklik yapılarak piyasaya tekrardan arz edilecek kullanılmış bir ürünün uygunluk değerlendirmesi gerektirip gerektirmediğinin kararı ve gerekiyorsa bunun yerine getirilmesi sorumluluğu bu Yasanın 11’nci maddesinin (3)’üncü fıkrasının (B) bendinde belirtildiği gibi değişikliği yapan kişiye aittir.ÜÇÜNCÜ KISIM

Üretici, İthalatçı, Dağıtıcı ve Onaylanmış Kuruluşların

Sorumlulukları ile İlgili Kurallar
Üretici,

Yetkili


Temsilci ve

11.

(1)

Ürününün hangi teknik düzenleme veya düzenlemelerin kapsamına girdiğini tespit ve teyit etme sorumluluğu üreticiye aittir.Diğer
(2)

Üretici;Kişilerin

Sorumlulukları

(A)

Ürününü ilgili mevzuatta düzenlenen temel gereklere uygun bir şekilde tasarlamak ve imal etmek veya tasarlatmak ve imal ettirmek,
(B)

Teknik dosyayı tanzim etmek, uygunluk beyanını hazırlamak ve imzalamak ve CE işaretinin konulması da dahil olmak üzere uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
(C)

İlgili teknik düzenlemede belirtilen kurulum, kullanım, bakım kılavuzu ve talimatları, uyarılar ve işaretler gibi tamamlayıcı bilgi ve belgeleri sağlamak,
(Ç)

Her bir ürünü tip, parti veya seri numarası ile tanımlamak veya ürünün boyutu veya niteliği gereği bunu yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bu bilgileri ürünün ambalajında veya beraberindeki belgelerde göstermek,
(D)

İlgili teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmayan ürünleri uygun ve güvenli duruma getirmek, ve
(E)

Gerektiğinde ürünlerinin arzını durdurmak ve engellemek, geri çağırmak, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden/kullanıcıdan geri çekmek, bu konularda Yetkili Otoriteyle işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak
zorundadır.

(3)

(A)

Kendi ismi altında piyasaya arz etmek amacıyla bitmiş halde ve kullanıma hazır ürünleri montaj, paketleme veya etiketleme gibi bir işleme tabi tutan, veya
(B)

Piyasaya arz etmek amacıyla yeni bir ürün haline getirecek doğrultuda, bir ürünü öngörülen kullanım amacından farklı temel gereklere uymasını gerektirecek şekilde değiştiren veya ürünü esaslı bir değişime tabi tutan, ıslah eden veya yenileyen, gerçek veya tüzel kişiler üreticinin bu Yasada düzenlenmiş sorumluluklarını yüklenmiş kabul edilir ve bu Yasadaki ilgili cezalar bu kişilere de uygulanır.

(4)

Üretici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi temsilcisi olarak yetkilendirebilir. Bu yetki devri, yazılı olarak, devredilen yetkinin mahiyeti, varsa koşulları ve sınırları açıkça ve anlaşılır bir şekilde belirlenerek yapılır. Bu yetki çerçevesinde yetkili temsilci kendisini yetkilendiren üreticinin sorumluluklarını üstlenir. İlgili mevzuatta veya yetkiyi düzenleyen sözleşmede aksi belirtilmedikçe, üreticinin, yetkili temsilcisinin kendi adına yapmış olduğu eylemlerden dolayı sorumluluğu devam eder.

(5)

Yetkili temsilci her durumda;
(A)

Talep halinde Yetkili Otoriteye ibraz etmek üzere uygunluk beyanı ile teknik dosyayı muhafaza etmek,
(B)

Gerektiğinde ürünlerin arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden/kullanıcıdan geri çekmek gibi konularda Yetkili Otorite ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak, ve
(C)

Üreticinin kendisine yazılı olarak verdiği yetkilendirmeye bağlı olarak, onun adına;(a)

Uygunluk beyanını hazırlayıp, imzalamak veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemlerle ürünün uygunluğunu beyan etmek,(b)

Uygunluk değerlendirmesi işlemlerine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek, ve(c)

CE işaretini ürüne koymak
zorundadır.

(6)

Montajı yapıldıktan veya kurulumu veya diğer gerekli ayarlamalar tamamlandıktan sonra kullanılabilecek ürünleri hizmete sunan kişi, bu ürünün, ilgili teknik düzenlemesine uygun ve gerekli tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin yerine getirilmiş olduğunu Yetkili Otoritenin talebi halinde kanıtlamak zorundadır. İşlemler, ilgili teknik düzenlemede öngörülen temel gereklere aykırı olmayacak şekilde gerçekleştirilir.

İthalatçının

12.

(1)

İthalatçı;Sorumlulukları(A)

Üreticinin bu Yasanın 11’inci maddesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmiş olduğunu uygun bir şekilde belgelemek,
(B)

Üretici tarafından hazırlanan uygunluk beyanının bir örneğini muhafaza etmek ve talebi halinde Yetkili Otoriteye sunmak,
(C)

Üretici tarafından hazırlanan teknik dosyanın bir örneğini talep halinde Yetkili Otoriteye sunmak,
(Ç)

Depolama ve nakliye koşullarının ürünün ilgili teknik düzenlemede belirlenen temel gereklere uygunluğunun olumsuz bir şekilde etkilemesini önlemek, ve
(D)

Gerektiğinde ürünlerinin arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden geri çağırmak veya geri çekmek, bu konularda Yetkili Otorite ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak
zorundadır.

(2)

İthalatçı aynı zamanda yetkili temsilci ise, yukarıdaki (1)’inci fıkradaki sorumluluklarını yerine getirirken, üreticinin sorumluluklarını yerine getirmemiş veya uygun bir şekilde yerine getirmemiş olduğunu tespit ederse ürünü, ancak üreticinin sorumluklarını üstlenerek arz edebilir. Bu durumda İthalatçı;
(A)

Ürün temel kurallara uygun olduğu halde gerekli uygunluk değerlendirmesi prosedürleri üretici tarafından yerine getirilmemiş veya uygun bir şekilde yerine getirilmemişse, bu prosedürlerden yerine getirilebilir olanları kendisi yerine getirir, teknik dosyayı oluşturur veya üreticiden temin eder, uygunluk beyanını hazırlar, imzalar ve CE işaretini ürüne koyar.
(B)

Ürünün temel kurallara uygun olmadığı durumlarda, ürünü kendisi uygun duruma getirir, gerekli uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini yerine getirir, teknik dosyayı oluşturur veya üreticiden temin eder, uygunluk beyanını hazırlar, imzalar ve CE işaretini ürüne koyar.
Dağıtıcının

13.

Dağıtıcı;Sorumlulukları
(1)

Ürünün CE işareti taşıdığını, gerekiyorsa beraberinde uygunluk beyanının ve diğer ilgili belgelerin bulunduğunu teyit etmek,

(2)

1   2   3   4   5   6   7


    Ana sayfa


Son hali 15/4/2014

Indir 344.49 Kb.