bilgiz.org

Son hali 15/4/2014
Sayfa1/7
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü344.49 Kb.

Indir 344.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI

İÇ DÜZENİ


Madde 1. Kısa İsim

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar
Madde 2. Tefsir

Madde 3. Amaç

Madde 4. Kapsam

İKİNCİ KISIM

Ürün Güvenliği ve Ürünün Piyasada Bulunmasına İlişkin Kurallar
Madde 5. Teknik Düzenleme ve Ürün Güvenliği

Madde 6. Güvenli Ürün

Madde 7. Güvenli Ürün Varsayımı

Madde 8. Piyasaya Arz ve Piyasada Bulunma

Madde 9. Hizmet Sunma

Madde 10. Kullanılmış Ürünler

ÜÇÜNCÜ KISIM

Üretici, İthalatçı, Dağıtıcı ve Onaylanmış Kuruluşların

Sorumlulukları ile İlgili Kurallar
Madde 11. Üretici, Yetkili Temsilci ve Diğer Kişilerin Sorumulukları

Madde 12. İthalatçının Sorumlulukları

Madde 13. Dağıtıcının Sorumlulukları

Madde 14. Onaylanmış Kuruluşlara İlişkin Esaslar

Madde 15. Yerli Onaylanmış Kuruluşların Görev ve Sorumlulukları

Madde 16. Yerli Onaylanmış Kuruluşların Denetimi ve Statülerinde Meydana Gelen

Değişiklikler

Madde 17. Yabancı Onaylanmış Kuruluşlar

Madde 18. CE İşareti

Madde 19. Belgelerin Tahrif veya Taklit Edilmesi veya Usulüne Uygun Olmayan

Kullanımı

Madde 20. Ulusal Teknik Düzenlemeler

Madde 21. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Sorumlulukları

DÖRDÜNCÜ KISIM

Genel Ürün Güvenliğine İlişkin Kurallar
Madde 22. Genel Ürün Güvenliği ile İlgili Kurallar

Madde 23. Üretici ve Dağıtıcıların Genel Ürün Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

Madde 24. İzlenebilirlik

Madde 25. Risklerin ve Alınan Önlemlerin Üretici ve Dağıtıcı Tarafından Duyurulması

Madde 26. Ürünün Tüketiciden Geri Çağrılması

Madde 27. Şikayet Hattı

BEŞİNCİ KISIM

Yetkili Otoritenin Görev ve Sorumlulukları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Ürün Güvenliği Üst Kurulu ile İlgili Kurallar
Madde 28. Yetkili Otoritenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 29. Yetkili Otoritenin Yetkileri

Madde 30. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Esasları

Madde 31. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Başvuru Hattı

Madde 32. Ürün Denetleyicileri

Madde 33. İthalat Denetimleri

Madde 34. Dış Ticarete Konu Mallarda Uygulama Birliği

Madde 35. Alınan Önlemler Hakkında Üretici, Dağıtıcı ve Diğer İlgili Kişilerin

Bilgilendirilmesi

Madde 36. Ürün Güvenliği Üst Kurulu

Madde 37. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulu

Madde 38. Bilgi Ağı

Madde 39. Raporlama

ALTINCI KISIM

Suç ve Cezalar
Madde 40. İdari Para Cezaları ile Suç ve Cezalar

Madde 41. Üretici ve Dağıtıcının Sorumluluktan Kurtulması, Ceza İndirimi ve Artırımı

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Kurallar


Madde 42. Gizlilik, Ticari Sırlar ve Şeffaflık

Geçici Madde 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Üretilen Ürünlere İlişkin Kural

Madde 43. Yürütme Yetkisi

Madde 44. Yürürlüğe Giriş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 28 Nisan 2014 tarihli Altmışdördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Ürün Güvenliği Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

Sayı:42/2014


ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa İsim

1. Bu Yasa, Ürün Güvenliği Yasası olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM

Genel KurallarTefsir

2. Bu Yasada metin başka türlü gerekmedikçe;“AB”, Avrupa Birliği (European Union)’ni anlatır.

“Akreditasyon”, bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının onayını anlatır.

“Bakanlık”, Ticaret İşleri ile Görevli Bakanlığı anlatır.

“CE İşareti”, Avrupa Birliğinin, bir ürün veya ürün grubu için oluşturmuş olduğu ürün mevzuatı olarak bilinen temel gereklere, ürünün uyumlu olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Bu işaret, kalite güvencesine ilişkin bir işaret değildir. Ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işaret olup, bu işarete sahip ürünlerin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbest dolaşım hakkının varlığını anlatır.

“Ciddi Risk”, etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, Yetkili Otoritenin ivedilikle müdahalesini gerektiren herhangi bir riski anlatır.

“Dağıtıcı”, bir ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri bu ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.

“Geri Çağırma”, üretici veya dağıtıcı tarafından daha önceden tüketicilere sunulmuş olan bir tehlikeli ürünün iade edilmesini temin etmeye yönelik herhangi bir önlemi anlatır.

“Geri Çekme”, tüketici için tehlikeli olan herhangi bir ürünün dağıtımını, sergilenmesini ve piyasaya arzını engellemeye yönelik herhangi bir önlemi anlatır.

“İthalatçı”, ithal edilen mallarla ilgili olarak ithal edildikleri andan başlamak üzere, gümrük kontrolünden tesliminin yapıldığı ana kadar, bu mallarla ilgili herhangi bir mal sahibini anlatır.

“İyi Uygulama Kodları”, ilgili kuruluş ve sektörler tarafından, piyasa gözetimi ve denetimi ile ürün güvenliği alanında oluşturulan kılavuz ilke ve dokümanları anlatır.

“Olduklarından Farklı Görünen Ürünler”, gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları dolayısıyla tüketicilerin, özellikle çocukların gıda ürünleriyle karıştırabilecekleri ve onların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan veya atabilecek ürünleri anlatır.

“Onaylanmış Kuruluş”, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları arasından, bu Yasanın 14’üncü maddesine göre onaylanarak, bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Yetkili Otorite tarafından bu Yasa ve bu Yasa altında çıkarılacak tüzükte belirtilen esaslara göre yetkilendirilen kuruluşu anlatır.

“Piyasa Gözetimi ve Denetimi”, Yetkili Otoritenin, piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, bu Yasanın ilgili kurallarınca, ilgili teknik düzenlemesine ve/veya güvenlik gereklerine uygun olduğunu, zorunlu uygunluk işaretlerini taşıdığını, gerekli tüm uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini tamamladığını, beraberinde gerekli teknik dosya ve belgeleri bulundurduğunu ve gerektiği durumlarda uygunluğun sağlanması için düzeltici işlemlere tabi tutulmuş olduğunu teyit, temin ve kontrol etmek üzere almış olduğu her türlü önlemi, takip ettiği prosedürleri ve yürüttüğü her türlü faaliyetleri anlatır.

“Piyasaya Arz”, montajı da dahil olmak üzere imalat süreci sona ermiş, tüketime veya kullanıma hazır veya gerekiyorsa kurulumunun tamamlanması ile birlikte kullanıma hazır olacak bir ürünün tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması için yapılan faaliyeti anlatır.

“Piyasada Bulunma”, bir ürünün piyasaya arz edildiği andan nihai kullanıcıya veya tüketiciye devrine veya hizmete sunulduğu ana kadar devam eden süreci anlatır.

“Standart”, bir ulusal veya uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerinden bir veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olmayan düzenlemeyi anlatır.
(A)

Ulusal Standart: Ülkenin ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından yayınlanan standardı anlatır.


(B)

Avrupa Standardı: Bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından kabul edilen ve kamunun kullanımına açık olan standardı anlatır.


(C)

Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talebi üzerine, bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya Avrupa Birliğinin kabul ettiği diğer resmi yollarla ismi ve referans numarası yayımlanan standardı anlatır.“Tehlikeli Ürün”, bu Yasanın 6’ncı maddesindeki güvenli ürün tanımına uymayan bir ürünü anlatır.“Teknik Düzenleme”, bir ürünün, ilgili idari kurallar da dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten, uyulması zorunlu her türlü mevzuatı ve düzenleyici işlemi anlatır.“Temel Gerekler”, ilgili teknik düzenlemesinde ürünün taşıdığı risklerin önlenmesi insan sağlığı ve güvenliği gibi ortak kamu yararının korunması amacıyla öngörülen koşulları anlatır. İlgili teknik düzenlemesinde öngörülüyorsa hayvan sağlığı ve güvenliği ile mala zararın önlenmesi amacıyla öngörülen koşulları da anlatır.“Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO- International Organization for Standardization)”, Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla, 1946’da Cenevre’de kurulan uluslararası teşkilatı anlatır.

“Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu”, uygunluk değerlendirmesi faaliyetini gerçekleştiren test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunu anlatır. Teknik Değerlendirme Kuruluşunu da kapsar.

“Uygunluk Değerlendirmesi”, ürünün ilgili teknik düzenlemesine, standardına ve/veya güvenlik gereklerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesi ve uygunluğun değerlendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti anlatır.“Üçüncü Ülke”, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışındaki ülkeleri anlatır.“Üretici”, eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş ise, bir ürünün üreticisi ve ürüne ismini, ticari markasını veya başka belirgin bir işaretini koymak sureti ile kendisini üretici olarak sunan herhangi bir kişiyi veya ürünü ıslah eden kişiyi; üreticinin temsilcisi veya üreticisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş değilse veya kurulmuş olan bir temsilcisi yoksa, ürünün ithalatçısını veya faaliyetleri bir ürünün güvenlik özelliklerini etkileyebilecek olması halinde ise arz zincirindeki diğer profesyonelleri anlatır.“Ürün”, bir hizmetin verilmesi esnasında kullanılan ürünler de dahil olmak üzere, tüketicilerin kullanımı için amaçlanan veya makul ölçülerde öngörülen şartlarda, onlar için düşünülmemiş olsa bile, muhtemelen tüketiciler tarafından kullanılabilecek olan yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş olmasından bağımsız olarak, bir ticari faaliyet sırasında tüketicilere sunulan veya onlar tarafından elde edilebilen, herhangi bir ürünü anlatır.

Ancak, gıda, yem, canlı hayvan, canlı bitkiler ile insan orijinli canlı ürünleri kapsamaz.

“Yetkili Otorite”, bu Yasa veya kendi kuruluş yasaları ve/veya yürütmekle yetkili olduğu yasaları veya Bakanlar Kurulu Kararı ile ürünlere ilişkin bir mevzuatı hazırlamak, yürütmek ve/veya denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu anlatır.“Yetkili Temsilci”, üreticinin bu Yasanın ilgili kurallarında ve/veya ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen sorumlulukları ve prosedürleri kendi adına tamamen veya kısmen yerine getirmek üzere yazılı olarak yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.

Amaç

3. Bu Yasanın amacı, piyasaya sunulacak ürünlerin güvenli olmasını sağlamaktır.

Kapsam

4. Bu Yasa, piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri ve güvenlik gereklerini, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat kontrollerini, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını, uygunsuzluk halinde alınacak önlemleri, bu konularda yapılacak bildirimleri ve Ürün Güvenliği Üst Kurulu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulunun görev ve yetkilerini kapsar.
İKİNCİ KISIM

Ürün Güvenliği ve Ürünün Piyasada Bulunmasına İlişkin KurallarTeknik Düzenleme

5.

(1)

Piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, ilgili teknik düzenlemesine uygun olması zorunludur.
ve Ürün

Güvenliği


(2)

Piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, bir teknik düzenlemesi olsun veya olmasın, güvenli olması zorunludur.Güvenli Ürün

6.

(1)

Güvenli ürün, kullanım ömrü, hizmete sunulması, kurulumu ve bakımına ilişkin gereklilikler dikkate alınmak şartıyla, normal veya makul kullanım koşullarında herhangi bir risk taşımayan veya ürünün kullanımıyla ilgili kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan, kişilerin güvenliği ve sağlığı için yüksek düzeyde bir koruma sağlayan özelikle aşağıdaki (2)’nci fıkrada yer alan hususların dikkate alındığı ürünü ifade eder.


(2)

Bir ürünün güvenli ürün olarak kabul edilmesi için özellikle aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir:


(A)

Bileşimi ve ambalajlanmasına ilişkin özellikleri ile montaj ve gerektiğinde kurulum ve bakım talimatları,


(B)

Başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkileri,


(C)

Sunumu, etiketlenmesi, kullanımı ve ortadan kaldırılması ile ilgili ikaz ve talimat ve/veya ürünle ilgili diğer bilgiler ve açıklamaları, ve


(Ç)

Özellikle çocuk ve yaşlılar olmak üzere ürünü kullanırken riske maruz kalan tüketici kategorileri.


(3)

Daha güvenli bir ürünün üretilmesinin mümkün olması veya piyasada daha az risk taşıyan ürünlerin mevcut olması bir ürünün güvenli olmadığı anlamına gelmez.Güvenli Ürün Varsayımı

7.

(1)

Bir ürün, bu Yasa kurallarına uygun bir şekilde oluşturulan ve ürünün pazarlanabilmesi için uymak zorunda olduğu sağlık ve güvenlik koşullarını düzenleyen ulusal mevzuatta yer alan teknik düzenleme veya bu Yasa altında bir ürünle ilgili teknik düzenleme kurallarına uygun olduğu müddetçe güvenli ürün olarak kabul edilir.


(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen ulusal mevzuatta yer alan ilgili teknik düzenlemesinin bulunmaması halinde bir ürün, genel güvenlik koşullarını karşılamasını teminen tasarlanan Avrupa Birliğinde resmi yollarla yayımlanan teknik düzenlemelere veya Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğu müddetçe güvenli ürün olarak kabul edilir.


(3)

Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen teknik düzenleme ve standartların bulunmadığı durumlarda bir ürünün genel güvenlik koşullarına uygunluğu sırasıyla;

(A)

Avrupa Standartları,

(B)

Uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından kabul edilen standardı,

(C)

Ürün güvenliği değerlendirmesi hakkında ilgili ülkenin ulusal standardı,

(Ç)

İlgili sektörde yürürlükte olan ürün güvenliğine ilişkin iyi uygulama kodları,

(D)

Teknik bilgi ve teknoloji düzeyi, ve

(E)

Tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentileri

gözönüne alınarak değerlendirilir.Piyasaya Arz

ve Piyasada Bulunma8.

(1)

İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe bir ürün imalat, veya ithalat aşamasından dağıtım veya kullanım amacıyla dağıtıcıya, nihai kullanıcıya veya tüketiciye bedelli veya bedelsiz olarak aktarıldığı anda piyasaya arz edilmiş ve piyasada bulunuyor sayılır. Aktarma, ürünün fiziken el değiştirmesiyle, sahipliğin değişmesiyle veya tedarik sözleşmesinin veya mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde de gerçekleşebilir. Bu kural, karşılıklılık ilkesi gözetilmek şartıyla, ürünün başka bir ülkedeki dağıtıcıya, nihai kullanıcıya veya tüketiciye bedelli veya bedelsiz olarak aktarıldığı durumlarda da geçerlidir.


(2)

Aşağıda yer alan ürünler piyasaya arz edilmiş sayılmazlar:

(A)

Uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yerleşik üreticisinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik yetkili temsilcisine veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik üreticisinden yurtdışında yerleşik yetkili temsilcisine gönderilen ürünler,
  1   2   3   4   5   6   7


    Ana sayfa


Son hali 15/4/2014

Indir 344.49 Kb.