bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • 6 Şirketin Yükümlülükleri
 • 8 Gemi güvenlik değerlendirmesi
 • Genel • Sayfa9/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

  Genel

  5.1 Liman tesisinin Taraf Devleti veya gemi gerekli gördüğünde, bir Güvenlik Deklarasyonu (GD) tamamlanacaktır.


  5.1.1 Bir GD’na olan ihtiyaç, liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin (LTGD) sonuçları tarafından belirtilebilir, ve liman tesisi güvenlik değerlendirmesinde (LTGD), hangi durumlarda ve hangi sebeplerle bir GD’na ihtiyaç olacağı belirtilmelidir.
  5.1.2 Bir GD için ihtiyaç, gemilerin bayrağını taşıdıkları bir İdare tarafından belirtilebilir veya bu bir gemi güvenlik değerlendirmesinin (GGD) sonucu olabilir, ve bu gemi güvenlik planında (GGP) açıklanmalıdır.
  5.2 GD, genel olarak, yüksek güvenlik seviyelerinde, veya bir gemi liman tesisinden veya etkileşimde olduğu diğer bir gemiden daha yüksek güvenlik seviyesinde ise, ve yükünü veya yolcularını veya liman tesisinde oluşan durumları veya bunların kombinasyonunu içeren kendine özel nedenlerle, kişilere, mülkiyete veya çevreye zarar verici gemi/liman arayüzü veya gemiden gemiye faaliyetlerde bulunduğu durumlarda, istenecektir.
  5.2.1 Bir geminin veya bayrağını taşıyan gemilerin adına, bir İdare’nin, bir GD’nun tamamlanmasını istedikleri durumlarda, liman tesisi güvenlik görevlisi (LTGG) veya gemi güvenlik görevlisi (GGG) bu isteği teyit edip, uygun güvenlik önlemlerini tartışacaklardır.
  5.3 Bir LTGG, LTGD’nde özellikle önemli olarak gösterilen gemi/liman arabirimlerinden önce bir GD başlatabilir. Örnekler; gemiden yolcu indirme/bindirme, tehlikeli yüklerin veya zararlı maddelerin yükleme/boşaltma veya transferini içerebilir. LTGD, aynı zamanda, GD’ni haklı gösteren, nüfusu yoğun olan bölgelerde veya yakınlarında bulunan tesisleri veya ekonomik olarak önemli işletmeleri tanımlayabilir.
  5.4 Bir GD’nun asıl amacı; her birinin kendi onaylanmış güvenlik planlarının koşullarıyla uyumlu olacak şekilde alacakları güvenlik önlemleri ile ilgili olarak, gemi ile liman tesisi veya etkileşimde olduğu diğer gemiler arasında anlaşmanın sağlanmasını garanti altına almaktır.
  5.4.1 Üzerinde anlaşılan GD, uygulanabilir olduğunda, Kod bölüm A ve bölüm XI-2’ye uygunluk göstermesi için, liman tesisi ve gemi(ler) tarafından tarihi yazılıp imzalanacak, ve süresini, ilgili güvenlik seviyesi veya seviyelerini ve ilgili irtibat noktaları bilgisini içerecektir.
  5.4.2 Güvenlik seviyesindeki bir değişiklik, yeni veya değiştirilmiş bir GD’nun tamamlanmasını gerektirebilir.
  5.5 Uygulanabilir olduğunda, GD; İngilizce, Fransızca veya İspanyolca, veya liman tesisinin ve gemi veya gemilerin ortak dilinde tamamlanmalıdır.
  5.6 Kodun bu bölümündeki Ek 1’e örnek bir GD eklenmiştir. Bu örnek bir gemi ve bir liman tesisi arasındaki bir GD’dur. Eğer GD iki gemi arasında olacak ise, buna göre değiştirilmelidir.


  6 Şirketin Yükümlülükleri  Genel


    1. Kural XI-2/5, Şirketi; Şirketin bu kuralın hükümleri doğrultusundaki zorunluluklarına uyması için, gemi kaptanına gerekli bilgileri sağlamasını zorunlu kılar. Bu bilgiler aşağıdaki gibi konuları kapsamalıdır:

  .1 gemi yönetim şirketleri, personel acenteleri, müteahhitler ile perakende satış yerleri, gazinolar gibi ruhsatlı imtiyaz sahiplerinin de olduğu, gemi personelini atamadan sorumlu taraflar;


  .2 zaman esasına veya sefer başına gemi kiralama kuruluşları da kapsayan, geminin istihdamına karar vermekle sorumlu taraflar veya benzer kapasitede faaliyet gösteren diğer oluşumlar; ve
  .3 gemi, kiralandığında, zaman esasına veya sefer başına kiralayanları da içine alan kontrat detayları.
  6.2 Kural XI-2/5’e bağlı olarak Şirket, herhangi bir değişiklik olduğunda bilgileri güncel tutmak ve saklamakla yükümlüdür.
  6.3 Bilgiler, İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dilinde olmalıdır.
  6.4 1 Temmuz 2004 ‘den önce yapılan gemiler ile ilgili olarak, bu bilgi o tarihte gerçek durumu yansıtmalıdır.


   1. 1 Temmuz 2004 tarihinde ya da o tarihten sonra ve 1 Temmuz 2004 tarihi itibariyle

  hizmet dışı kalmış, o tarihten önce yapılan gemiler konusunda, bilgiler geminin hizmete başladığı tarih itibariyle sağlanmış olmalı ve o tarihdeki gerçek durumu yansıtmalıdır.


   1. 1 Temmuz 2004 tarihinden sonra gemi hizmetten çıkarıldığında, bilgiler geminin tekrar

  hizmete girdiği tarih itibariyle sağlanmış olmalı ve o tarihdeki gerçek durumu yansıtmalıdır.


   1. Daha önce sağlanmış, o tarihdeki gerçek durumu yansıtmayan bilgilerin gemide

  saklanmasına gerek yoktur.


   1. Geminin işletim sorumluluğu başka bir Şirket tarafından üstlenildiğinde, gemiyi

  işleten şirket ile ilgili bilginin gemide saklanmasına gerek yoktur.
  Ek olarak, ilgili diğer klavuz 8, 9 ve 13. bölümlerde verilmektedir.

  7 Gemi güvenliği
  İlgili klavuz 8, 9 ve 13. bölümlerde verilmektedir.

  8 Gemi güvenlik değerlendirmesi
     Güvenlik değerlendirmesi  8.1 Şirket Güvenlik Görevlisi (ŞGG), Şirket’in filosunda bulunan her bir gemi için, bölüm XI-2 ve Kod’un A bölümündeki hükümlere göre uymaya zorunlu olunan ve ŞGG’nin sorumluluğunda olan, gemi güvenlik değerlendirmesinin (GGD) hazırlanmasını sağlamaktan sorumludur. Şirket Güvenlik Görevlisi, konumu ile ilgili bütün görevleri kişisel olarak üzerine almak zorunda olmamakla beraber, onların gerektiği şekilde yerine getirilmesinin sorumluluğu kişi olarak ŞGG’dedir.


   1. GGD’ne başlamadan önce ŞGG, geminin uğrayacağı veya yolcuların gemiye giriş veya

  çıkış yapacağı limanlarla ilgili tehdit değerlendirmesine ait ve liman tesislerine ve onların koruyucu önlemleri hakkında mevcut bilgilerin, temin edilmesini sağlayacaktır. ŞGG, benzer güvenlik ihtiyaçları ile ilgili daha önceki raporları inceleyecektir. Eğer olanaklı ise, ŞGG, değerlendirmenin amacını ve metodolojisini tartışmak amacı ile gemi ve liman tesislerindeki uygun personel ile görüşmelidir. ŞGG, Taraf Devletin teklif ettiği herhangi bir özel klavuzu takip etmelidir.
  8.3 Bir GGD, gemi üzerinde veya geminin içinde aşağıdaki unsurları bulundurmalıdır:
  .1 fiziki güvenlik;
  .2 yapısal güvenilirlik;
  .3 personel koruma sistemleri;
  .4 işlemsel politikalar;
  .5 bilgisayar sistemleri ve ağlarını da içeren radyo ve telekomünikasyon sistemleri; ve,
  .6 zarar görmesi veya yasa dışı amaçlar için kullanılması durumunda; personel, mülkiyet veya gemi ve liman tesislerindeki çalışma için risk oluşturabilecek diğer alanlar.


   1. GGD’nin yönetimine katılanlar aşağıdaki durumlarla ilgili olarak uzman yardımı alabileceklerdir:

  .1 mevcut güvenlik tehditleri ve paterniyle ilgili bilgi;


  .2 silahların, tehlikeli madde ve cihazların tanınması ve ortaya çıkarılması;
  .3 güvenliği tehdit eden kişilerin ayrım gözetmeksizin tipik ve davranışsal özelliklerinin tanınması;
  .4 güvenlik önlemlerini bozmak için kullanılan teknikler;
  .5 güvenlik olayına neden olmada kullanılan metodlar;
  .6 patlayıcıların geminin yapısı ve techizatındaki etkisi;
  .7 gemi güvenliği;
  .8 gemi-liman arayüzü iş uygulamaları;
  .9 olasılık planları, acil durum hazırlıkları ve cevapları;
  .10 fiziksel güvenlik;
  .11 bilgisayar sistemleri ve ağlarını da içeren radyo ve telekomünikasyon sistemleri;
  .12 gemi makineları mühendisliği; ve
  .13 gemi ve liman işletimi.
  8.5 ŞGG, değerlendirmeyi yönetmek için gerekli aşağıdaki bilgileri elde etmeli ve kaydetmelidir:
  .1 geminin genel planı;
  .2 köprüüstü, A kategorisindeki makine dairesi ve kısım II-2’de tanımlanan diğer kontrol istasyonları gibi sınırlı erişime sahip alanların konumu;
  .3 geminin mevcut ve potansiyel erişim noktalarının konumu ve işlevleri;
  .4 geminin yaralanabilirliği veya güvenliğine etki yaratabilecek gelgit değişiklikleri;
  .5 kargo alanları ve istifleme düzenlemeleri;
  .6 geminin kumanya ve temel bakım araçlarının depolandığı yerler;
  .7 sahipsiz bagajların saklandığı yerler;
  .8 temel hizmetleri sürdürmek için mevcut, acil durum ve yedek malzemeler;

  .9 gemi personel sayısı, mevcut her bir güvenlik görevleri ve Şirketin mevcut eğitim ihtiyaçları uygulamaları;


  .10 yolcuları ve gemi personelini korumak için mevcut güvenlik araçları;
  .11 geminin düzenli ve güvenli acil durum çıkışlarını sağlamak için muhafaza edilmek zorunda olunan, kaçış ve tahliye yolları ve toplantı noktalarını;
  .12 gemi ve kıyı güvenlik hizmetleri sağlayan özel güvenlik şirketleri ile mevcut

  anlaşmalar;


  .13 denetim ve kontrol işlemleri, kimlik sistemleri, gözetim ve denetim ekipmanı, personel kimlik dokümanları ve iletişim, alarmlar, ışıklandırma, giriş kontrol ev diğer uygun sistemler gibi uygulanan mevcut güvenlik önlemleri ve işlemleri..
  8.6 Gemi güvenlik değerlendirmesi, açık hava güvertelerini de içine alan bütün tanımlı giriş noktalarını gözden geçirmeli ve güvenliği çiğnemek için çabalayabilecek kişiler tarafından kullanılma potansiyelini değerlendirmelidir. Bu giriş noktaları, yasal erişime sahip kişilere açık olanlar olduğu kadar, yetkilendirilmemiş giriş arayanlara uygun erişim noktalarını da içerir.
  8.7 GGD, rutin ve acil durumlarda mevcut güvenlik önlemleri ve klavuzun, prosedürler ve yapılan işlemler ile ilgili süregelen ilişkiyi dikkate almalı ve aşağıda belirtilen güvenlik önerilerini saptamalı:
  .1 sınırlı alanlar;
  .2 yangın veya diğer acil durumlara karşılık verme işlemleri;
  .3 gemi personelini, yolcuları, ziyaretçileri, satıcıları, onarım teknisyenlerini ve liman çalışanlarını vb.. denetleme düzeyi;
  .4 güvenlik devriyelerinin sıklığı ve etkinliği;
  .5 kimlik saptama sistemlerini de içeren erişim kontrol sistemleri;
  .6 güvenlik iletişim sistemleri ve işlemleri;
  .7 güvenlik kapıları, bariyerler ve ışıklandırma; ve
  .8 eğer, var ise, güvenlik ve gözetim araçları ve sistemleri.
  8.8 GGD, korunması önemli insanlar, etkinlikler, hizmetler ve işlemleri dikkate almalıdıdır. Bu, aşağıdakileri içerir:

  .1 gemi personeli;


  .2 yolcular, ziyaretçiler,satıcılar, onarım teknisyenleri, liman tesisi personeli,vb.;

  .3 güvenli seferler ve acil durum cevaplarını sürdürme kapasitesi;


  .4 özellikle tehlikeli ürünler ve zararlı maddeler olmak üzere gemi yükü;
  .5 gemi kumanyası;
  .6 eğer var ise, gemi güvenlik iletişim cihazı ve sistemleri; ve
  .7 eğer var ise, geminin güvenlik ve gözetim araçları ve sistemleri.
  8.9 GGD, aşağıdaki güvenlik olaylarını da kapsayan mümkün olan bütün tehditleri dikkate almalıdır:
  .1 patlayıcı cihazlar, kundakçılık, sabotaj, barbarlık gibi, gemi veya limana zarar verecek ya da tahrip edecek olaylar;
  .2 gemiyi veya gemi personelini kaçırma veya ele geçirme;
  .3 ana gemi ekipmanı veya sistemlerine, gemi kumanyasına veya yüke tahribat verme;
  .4 kaçak yolcuların varlığı da dahil, yetkilendirilmemiş erişim veya kullanım;
  .5 kitle imha silahlarını da kapsayan, silah veya malzeme kaçakçılığı;
  .6 güvenlik olayına sebep olmaya niyetli olanları ve/veya onların ekipmanını taşımak için geminin kullanılması;
  .7 gemiyi silah olarak ya da zarar veya yıkım aracı olarak kullanma;
  .8 gemi rıhtımda veya demirde iken, deniz yönünden saldırılar;
  .9 denizde iken saldırılar.
  8.10 GGD, aşağıdaki maddeleri de içerebilecek, tüm muhtemel zayıf noktaları dikkate almalıdır:
  .1 güvenlik ve geminin seyir güvenliği ile ilgili önlemler arasındaki zıtlıklar;
  .2 gemi görevleri ve güvenlik görevlendirmeleri arasındaki zıtlıklar;
  .3 özellikle mürettebatın yorgunluğu, dikkatliliği ve performansı üzerindeki etkisi ile, vardiya görevleri, gemi personel sayısı;
  .4 herhangi bir tanımlanmış güvenlik eğitimi yetersizliği; ve
  .5 iletişim sistemlerini de kapsayan güvenlik ekipmanı ve sistemleri.
  8.11 ŞGG ve GGG, uzun süre gemide kalacak olan gemi personeli üzerinde, güvenlik önlemlerinin etkisini daima önemseyecektir. Güvenlik önlemlerini geliştirirken, uygunluk, rahatlık ve gemi personelinin mahremiyeti ve onların etkililiklerini uzun süre sürdürmedeki yetenekleri özellikle dikkate alınmalıdır.
  8.12 GGG’nin tamamlanmasından sonra, değerlendirmenin nasıl yönetildiği, değerlendirme sırasında ortaya çıkan her bir yaralanabilirliğin tarifi, ve tespit edilen her bir yaralanabilirliğe karşı alınacak önlemlerin tarifini içeren bir rapor hazırlanacaktır.
  8.13 Eğer, GGD, Şirket tarafından yapılmamış ise, GGD raporu ŞGG tarafından gözden geçirilmeli ve kabul edilmelidir.
  Sahada güvenlik sörveyi
  8.14 Sahada güvenlik sörveyi, GGD’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Saha güvenlik sörveyi, mevcut gemi koruma önlemlerini, prosedürleri ve işlemleri, aşağıdaki konular için incelemeli ve değerlendirmelidir:
  .1 tüm gemi güvenlik görevlerinin performansını sağlamak;

  .2 sadece yetkili kişilerin erişimini sağlamak için sınırlı alanların denetlenmesi;

  .3 herhangi bir kimlik tanıma sistemini de içeren, gemiye erişimlerin kontrolü;

  .4 güverte ve tüm gemi çevre alanlarınının denetlenmesi;

  .5 personelin gemiye binişlerinin ve eşyalarının kontrolu (sahipli ve sahipsiz bagajlar ve personelin şahsi eşyaları);

  .6 yük elleçlenmesi ve gemi kumanya tesliminin yönetimi;

  .7 gemi güvenlik iletişimi, bilgi ve ekipmanının kullanıma hazır olduğunun sağlanması.  1. Gemi güvenlik planı  Genel  9.1 Şirket güvenlik görevlisi (ŞGG), gemi güvenlik planının (GGP) hazırlanmasını ve onaya sunulmasını sağlamaktan sorumludur. Her bir GGP’nın içeriği, kapsadığı gemiye bağlı olarak değişecektir. Gemi güvenlik değerlendirmesi (GGD), gemiye has özellikleri, olabilecek potansiyel tehditleri ve gemiye ait zayıf noktaları tanımlamış olacaktır. GGP’nın hazırlanışında, bu özelliklerin detaylı bir şekilde belirtilmesi zorunludur. İdareler, GGP’nın hazırlanması ve içeriği ile ilgili tavsiyeler hazırlayabilirler..
  9.2 Tüm GGP;
  .1 gemi güvenliğinin organizasyonel yapısını ayrıntılı şekilde anlatmalıdır;
  .2 geminin; Şirket, liman tesisleri, diğer gemiler ve güvenlik sorumlulukları olan ilgili otoriteler ile ilişkilerini, ayrıntılı şekilde anlatmalıdır;
  .3 gemi içinde ve gemi ile liman tesisleri de dahil diğerleri arasında, sürekli etkin iletişimi sağlayan iletişim sistemlerini ayrıntılı şekilde anlatmalıdır.
  .4 her zaman yürürlükte olacak, güvenlik seviyesi 1 için, operasyonel ve fiziksel, temel güvenlik önlemlerini ayrıntılı bir şekilde anlatmalıdır;
  .5 geminin, bir gecikme olmadan güvenlik seviyesi 2’ye ve gerek duyulduğunda güvenlik seviyesi 3’e geçmesini sağlayacak ek güvenlik önlemlerini ayrıntılı şekilde anlatmalıdır;
  .6 deneyime ve değişen koşullara karşılık, GGP ve ona ait değişikliklerin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve denetimini sağlamalıdır; ve
  .7 Taraf Devlet’in ilgili irtibat noktalarına rapor işlemlerini ayrıntılı şekilde anlatmalıdır.


   1. Etkin bir GGP’nın hazırlanması, geminin güvenliğine ilişkin, özellikle, geminin seyahat paterninin de belirtildiği, fiziksel ve işletmeye ait özelliklerin bütünü ile değerlendirilmesi de dahil, tüm konuların bütünü ile değerlendirilmesine bağlı olmalıdır.


  9.4 Bütün GGP, İdare tarafından veya onun adına yetkili makamlar tarafından onaylanmalıdır. Eğer İdare, GGP’nı gözden geçirmek ve onaylamak için tanınmış güvenlik kuruluşu (TGK) kullanır ise, bu TGK, planı hazırlayan veya hazırlanmasında yardımcı olan başka bir TGK ile işbirliği yapmamış olması gerekmektedir.
  9.5 ŞGG ve GGG;
  .1 GGP’nın sürekli etkinliğinin değerlendirilmesi; ve
  .2 onayından sonra plana yapılacak değişikliklerin hazırlanması

  için prosedürler oluşturmalıdır.


  9.6 Bölüm XI-2 ve Kod’un A bölümündeki gerekliliklere uyumu sağlamak için yapılan ilk doğrulama gerçekleştirildiğinde, GGP’nda bulunan güvenlik önlemlerinin yerinde olması gerekmektedir. Aksi taktirde, gemiler için zorunlu olan Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası hazırlanması işlemi gerçekleşemez. Eğer güvenlik cihazı veya sistemlerinde yetersizlik var ise, ya da herhangi bir sebepten dolayı güvenlik önlemleri ertelenmiş ise, İdare’ye bildirilmiş ve onlar tarafından onaylanmış eşdeğer geçici güvenlik önlemleri uygulanmalıdır.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.