bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Genel • Sayfa7/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

  Liman tesisleri için benzer düzenlemeler

  4.27 Sınırlı veya özel faaliyetlerde bulunan ama belirli bir miktarın üzerinde bir trafiği olan, bazı özel liman tesisleri için, Kod bölüm A ve bölüm XI-2’de açıklananlara eşdeğer güvenlik önlemlerinin sağlanması uygun olabilir. Bu, özellikle, fabrikalara bitişik terminaller, veya sık faaliyetin olmadığı rıhtımlar için geçerli bir durum olabilir.


  Gemiadamı donatım seviyesi


   1. İdare, geminin asgari gemiadamı ile donatılmasında, Kural V/14* de bulunan asgari gemiadamı ile donatım koşullarının yalnızca geminin güvenli seyri için düzenlendiğini dikkate almalıdır. İdareler, gemi güvenlik planının uygulanmasının getireceği ek iş yükünü de göz önüne alarak, geminin yeterli ve etkin bir şekilde gemiadamı ile donatılmasını sağlamalıdır. Bunu yaparken İdareler, geminin değişik personeline verilen gemi ile ilgili görevleri genel olarak dikkate alarak, ulusal yasaları tarafından yürürlüğe konmuş olan aşırı yorgunluk konusu ile ilgili, gemilerin, dinlenme saatleri ve diğer önlemleri uygulayabilir olduğunu doğrulayacaklardır.


  Kontrol ve Uygunluk Önlemleri*

  Genel

  4.29 Kural XI-2/9, bölüm XI-2 altında gemilere uygulanabilir kontrol ve uygunluk önlemlerini açıklamaktadır. Bu, üç farklı kısma ayrılmaktadır; limanda olan gemilerin kontrolü, başka bir Taraf Devletin bir limanına girmeye niyetlenen gemilerin kontrolü ve her iki durum için uygulanabilir ek hükümler.


  4.30 Limandaki gemilerin kontrolü ile ilgili Kural XI-2/9.1, gemilerin gerekli sertifikalarının uygun şekilde olduklarını doğrulamak için, gemiye çıkıp kontrol etmeye tam yetkili Taraf Devlet görevlilerinin (“tam yetkili görevliler”) olduğu , gemilerin yabancı bir limanda bulunduğu sırada uygulanan bir kontrol sistemini oluşturur. Eğer geminin uygun olmadığına inanılacak açık nedenler var ise, ek denetimler veya geminin tutuklanması gibi önlemler alınabilir. Bu mevcut kontrol sistemlerini göstermektedir**. Kural XI-2/9.1 bu gibi sistemler üzerine kuruludur, ve tam yetkili kontrol görevlilerinin Kod bölüm A ve bölüm XI-2 gereklerine göre uygunsuzluk olduğuna inandıkları açık nedenler olması durumunda, ek önlemlere izin vermektedir ( bir kontrol önlemi olarak bir geminin bir limandan çıkarılmasının da dahil olduğu). Kural XI-2/9.3, bu ek önlemlerin adil ve uygun bir biçimde uygulanmasını sağlayan, koruyucu düzenlemeleri tanımlar.
  4.31 Kural XI-2/9.2, başka bir Taraf Devletin limanına girmeye niyetlenen gemilerin uygunluğunun sağlanması için kontrol önlemlerini uygular ve Bölüm XI-2 içinde, sadece güvenlik ile ilgili tamamen farklı bir kontrol anlayışı ortaya koyar. Bu kural gereğince, güvenliğin daha garantiye alınması için, önlemler geminin limana girişinden önce alınabilmektedir. Kural XI-2/9.1 de olduğu gibi, bu ilave kontrol sistemi de, gemide Kod bölüm A ve bölüm XI-2 gereklerine göre uygunsuzluk olduğuna inanılanılan açık nedenler kavramına dayanmakta ve Kural XI-2/9.3 de olduğu kadar, XI-2/9.2.2 ve XI-2/9.2.5 kurallarında da yer alan belirgin koruyucu düzenlemeler içermektedir.
  4.32 Geminin uygunsuzluğuna dair açık nedenler, Kod’un bu bölümünde verilen klavuz da dikkate alınarak, geminin, Kod bölüm A ve bölüm XI-2 gerekleri ile uyum içinde olmadığını gösteren kanıt veya
  güvenilir bilginin var olduğunu anlamındadır. Bu tür kanıt veya güvenilir bilgi; tam yetkili görevlilerin, geminin Kod bölüm A’ya uyumlu olarak düzenlenen Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası veya Geçici Gemi Güvenlik Sertifikasını (Sertifika) doğrulamaları sırasında elde ettikleri profesyonel yargı veya gözlemlere, veya diğer kaynaklara dayanıyor olabilir. Gemide geçerli bir Sertifika bulunsa bile, tam yetkili görevlilerin, yine de profesyonel yargılarına dayanarak, geminin uygunsuz olduğuna inanacakları açık nedenler olabilir.
  4.33 Kural XI-2/9.1 ve XI-2/9.2’ye göre, muhtemel açık nedenlere ait örnekler, konu ile ilgili olarak aşağıdakileri kapsayabilir:
  .1 Sertifikanın gözden geçirilmesi esnasında, geçerli olmadığı veya tarihinin geçtiğinin kanıtı;
  .2 Kod bölüm A ve bölüm XI-2’ye göre gerekli olan güvenlik cihaz, dökümantasyon veya düzenlemelerindeki ciddi eksikliklerin bulunduğuna ait kanıt veya güvenilir bilgi;
  .3 tam yetkili görevlinin profesyonel yargısına göre, gemide Kod bölüm A ve bölüm XI-2 gereklerine uygunsuzluk olduğunu açıkça gösteren güvenilir bilgiye sahip bir rapor veya şikayet dilekçesi alınması;
  .4 profesyonel yargısını kullanan tam yetkili görevlinin; kaptan veya gemi personelinin zorunlu gemi güvenlik işlemlerine alışık olmadıkları veya geminin güvenliği ile ilgili talimleri yapamadığını veya bu tür prosedürlerin veya talimlerin uygulanmadığına dair kanıt veya gözlemi;
  .5 profesyonel yargısını kullanan tam yetkili görevlinin; gemideki kilit peronelin, gemideki güvenlik sorumlulukları ile ilgili olarak, geminin diğer kilit personeli ile uygun iletişimi kuramadığına dair kanıt veya gözlemi;
  .6 geminin, Kod bölüm A ve bölüm XI-2 kurallarını çiğneyen liman tesisi veya diğer bir gemiden personel, yük veya erzak aldığına, ve bahse konu geminin bir Güvenlik Deklarasyonu tamamlamadığı, ne uygun, özel ne de ek güvenlik önlemleri almadığına ve uygun güvenlik işlemlerini sürdürmediğine dair kanıt veya güvenilir bilgi;
  .7 geminin, Kod bölüm A ve bölüm XI-2 gereklerine uymakla yükümlü olmayan bir liman tesisi veya diğer bir kaynaktan (örneğin, başka bir gemi veya helikopterden transfer) personel, yük veya erzak aldığına, ve geminin uygun, özel ve ilave güvenlik önlemleri almadığına ve uygun güvenlik işlemlerini yerine getirmediğine dair kanıt veya güvenilir bilgi;
  .8 eğer gemi, sonradan düzenlenen, ardarda aldığı, kısım A/19.4 de tanımlanan bir Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası taşıyor, veya tam yetkili görevlinin profesyonel yargısına göre; gemi veya şirketin Kısım A/19.4.4 de tanımlanan İlk Geçici Sertifikanın süresinin dışında, bu şekilde Sertifika talebinde bulunmasının arkasındaki sebeplerden birisi, Kod bölüm A ve bölüm XI-2’ye tam uygunluktan kaçınmak ise.

  4.34 Kural XI-2/9’un uluslararası hukuk açısından anlamı, özellikle konu ile ilgilidir, ve bu kural; ya bölüm XI-2’nin kapsamı dışına çıkan alınacak önlemler, veya bölüm XI-2 dışında etkilenen gemilerin hakları düşünüldüğünde her iki önlemin alınacağı durumların ortaya çıkma potansiyelinin mevcut olduğu zamanlarda, kural XI-2/2.4 akılda tutularak uygulanmalıdır. Böylece, kural XI-2/9; geminin, Kod bölüm A ve bölüm XI-2’ye uygunluk içinde olmasına rağmen, yine de bir güvenlik riski oluşturduğunun düşünüldüğü durumlarda, gemi, liman tesisi veya diğer mülkiyetin güvenliğinin garantiye alınması için,Taraf Devletin, tutarlı ve dayanaklı bir şekilde uluslararası hukuka göre önlemler alma hakkına zarar vermez.


  4.35 Bir Taraf Devlet, bir gemiye güvenlik önlemleri koyduğu zaman; İdare’nin, Taraf Devlet ile tam bir işbirliği içinde çalışabilmesini sağlamak için, İdare’ye gecikmeksizin yeterli bilgi iletilmelidir.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.