bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Güvenlik Seviyesini Tespit Etme
 • Şirket ve Gemi • Sayfa4/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  Taraf Devletlerin Sorumlulukları

  1.6 Taraf Devletlerin, Kod bölüm A ve bölüm XI-2 hükümleri altında, diğerlerinin yanısıra, aşağıdakileri de içeren çeşitli sorumlulukları vardır:  • gemi güvenlik planını (GGP) onaylamak veya daha önce onaylanmış bir plan ile ilgili değişiklikleri onaylamak;
  • Kod bölüm A ve bölüm XI-2 hükümlerine göre geminin uygunluğunu doğrulamak ve gemilere Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası düzenlemek;
  • kendi yetki alanlarındaki hangi liman tesislerinde, liman tesisi güvenlik planı hazırlamakla sorumlu olacak bir liman tesisi güvenlik görevlisi (LTGG) atanması gerektiğine karar vermek;
  • liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin (LTGD) tamamlanmasını ve onaylanmasını, ve daha önce onaylanmış bir değerlendirmeye sonradan yapılan değişikliklerin onaylanmasını sağlamak;
  • liman tesisi güvenlik planını (LTGP) ve daha önce onaylanan bir plana yapılan sonraki değişiklikleri onaylamak;
  • kontrol ve uygunluk önlemlerini tatbik etmek;
  • onaylanmış planları test etmek; ve
  • Uluslararası Denizcilik Örgütü ve denizcilik ve liman endüstrilerine bilgi iletmek.

  1.7 Taraf Devletler; Kod bölüm A ve bölüm XI-2’de tanımlanan, liman tesisleri ile ilgili güvenlik görevlerine ait işleri yürütmek üzere Devlet içinde Görevlendirilmiş Otoriteleri görevlendirebilir veya kurabilirler ve liman tesisleri ile ilgili belirli işleri yürütmek üzere tanınmış güvenlik kuruluşlarına izin verebilir, fakat bu işlerin kabul edilmesi veya onaylanmasıyla ilgili son karar Taraf Devlet veya Görevlendirilmiş Otorite tarafından verilecektir. İdareler, gemilerle ilgili belirli güvenlik görevlerinin sorumluluğunu tanınmış güvenlik kuruluşlarına devredebilirler. Ancak, aşağıda tanımlanan görev ve faaliyetler, bir tanınmış güvenlik kuruluşuna devredilemez:
  • uygulanabilir güvenlik seviyesini belirlemek;
  • bir Taraf Devletin yetki alanında bulunan liman tesislerinden hangilerinin, liman tesisi güvenlik görevlisi atamak ve liman tesisi güvenlik planı hazırlamak zorunda olduklarını belirlemek;
  • bir liman tesisi güvenlik değerlendirmesini veya daha önce onaylanmış bir değerlendirmeye sonradan yapılan değişiklikleri onaylamak;
  • bir liman tesisi güvenlik planını veya daha önce onaylanmış bir plana yapılan sonraki değişiklikleri onaylamak;
  • kontrol ve uygunluk önlemlerini tatbik etmek;

  • Güvenlik Deklarasyonu için gereklilikleri tesis etmek.  Güvenlik Seviyesini Tespit Etme

  1.8 Belirli herhangi bir zamanda güvenlik seviyesini belirlemek Taraf Devletin sorumluluğundadır ve bu gemilere ve liman tesislerine uygulanabilir. Kod bölüm A, uluslararası kullanım için 3 güvenlik seviyesi tanımlamaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
  • Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesidir;
  • Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye; ve
  • Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.  Şirket ve Gemi

  1.9 Bu Kodun Bölüm XI-2 ve bölüm A kurallarının uygulandığı gemileri işleten her Şirket, Şirket için bir Şirket Güvenlik Görevlisi (ŞGG) ve her bir gemisi için de bir Gemi Güvenlik Görevlisi (GGG) atamak zorundadır. Bu görevlilerin, görevleri, sorumlulukları ve eğitim gereklilikleri ile talimler ve tatbikatlar için gereklilikler, Kod Bölüm A da tanımlanmaktadır.


  1.10 Şirket güvenlik görevlisinin sorumlulukları, diğerlerinin yanısıra kısaca, gemi güvenlik değerlendirmesinin gerekli şekilde yürütülmesini, gemi güvenlik planının (GGP) hazırlanıp İdare tarafından veya onun adına onaylanması için sunulmasını, ve bu planların Kod bölüm A’nın uygulandığı ve kendisinin ŞGG olarak atandığı gemilere yerleştirilmesini sağlamaktır.
  1.11 Gemi Güvenlik Planı, geminin her zaman güvenlik seviyesi 1’e göre işletilmesini garanti etmek için, geminin alacağı işletme ile ilgili ve fiziksel güvenlik önlemlerini göstermelidir. Plan aynı zamanda, talimat verildiğinde, geminin, güvenlik seviyesi 2 durumuna geçebilmesi ve o seviyede çalışabilmesi için, alacağı ek veya arttırılmış önlemleri göstermelidir. Bundan başka, plan, geminin; güvenlik seviyesi 3’de güvenlik olayı ve tehditlerine cevap verenler tarafından verilebilecek talimatlara çabuk cevap verebilmesi için alacağı olası hazırlık eylemlerini göstermelidir.
  1.12 Kod bölüm A ve bölüm XI-2 gereklerinin uygulandığı gemilerin; İdare tarafından veya onun adına onaylanmış bir Gemi Güvenlik Planına (GGP) sahip olması ve buna uygun şekilde işletilmesi gerekir. ŞGG ve GGG, dahili denetimleri de içermek üzere, planın sürekli etkinliği ve uygunluğunu denetlemelidir. İdare tarafından onaylanması gerektiğine karar verilmiş, onaylanmış bir planın herhangi bir ögesine yapılacak değişiklikler, onaylanmış plana dahil edilmeden ve gemi tarafından uygulanmadan önce, gözden geçirme ve onay için sunulmalıdır.
  1.13 Gemi, Kod bölüm A bölüm XI-2 gereklerine uyduğunu gösteren bir Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası taşımak zorundadır. Kod bölüm A, ilk, yenileme ve ara doğrulama esaslarına dayanan gerekliliklere geminin uygunluğu için, doğrulama ve sertifikalandırma ile ilgili kuralları içermektedir.
  1.14 Eğer bir gemi, bir Taraf Devletin limanında, veya limanına doğru ilerlemekte ise, o Taraf Devletin, XI – 2/9 kuralı hükümlerine göre, geminin çeşitli kontrol ve uygunluk önlemlerinin tatbikatını yaptırma yetkisi vardır. Gemi, Liman Devleti kontrollerine tabidir. Fakat özel durumlar haricinde, bu denetimler, normalde GGP’nın kendisini sorgulamaya kadar gitmeyecektir. Eğer, kontrol ve uygunluk önlemlerini uygulatan Taraf Devletin, geminin veya hizmet gördüğü limanların güvenliğinin tehlikeye atıldığına inanması için geçerli sebepleri varsa, gemi , ek kontrol önlemlerine tabi tutulabilir.
  1.15 Aynı zamanda, gemi personelinin çalıştırılması ile ilgili kimin sorumlu olduğunu ve gemiyi ilgilendiren çeşitli işlerle ilgili görevlendirmelere kimin karar verdiğine dair bilgiyi, Taraf Devletlerin isteği üzerine verilmek üzere, gemi hazır bulundurmak zorundadır.
  Liman tesisi
  1.16 Her Taraf Devlet, kendi yetki bölgesi içinde bulunan ve uluslararası sefer yapan gemilere hizmet veren her liman tesisi için, Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesinin tamamlanmasını sağlamalıdır. Bu değerlendirmeyi, Taraf Hükümet, Görevlendirilmiş Otorite veya tanınmış güvenlik kuruluşu yapabilir. Tamamlanmış Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi, Taraf Devlet veya ilgili Görevlendirilmiş Otorite tarafından onaylanmalıdır. Bu onay, başka bir kuruluşa devredilemez.. Liman tesisi güvenlik değerlendirmeleri, periyodik olarak gözden geçirilmelidir.
  1.17 Esasen LTGD, bir liman tesisi işletiminin tüm konuları ile ilgili olarak, hangi bölümlerinin daha hassas yada bir saldırıya maruz kalabilecek nitelikte olduğuna karar vermek için yapılan bir risk analizidir. Güvenlik riski, hedefin zarar görebilirliği ve saldırının sonuçları ile ikiye katlanan bir saldırı tehdidi fonksiyonudur.
  Değerlendirme, aşağıdaki unsurları içermelidir:

  • potansiyel zarar görebilirliğin tanımlanması; ve
  • olabilecek olayların sonuçlarının hesaplanması.

  Analizin tamamlanmasından sonra, risk seviyesinin bütün bir değerlendirmesini yapmak mümkün olabilecektir. LTGD, hangi liman tesislerinde bir LTGG atanması ve bir LTGP hazırlanması gerektiğini belirlemek için yardımcı olacaktır.


  1.18 Kod bölüm A ve bölüm XI-2 gereklerine uymakla yükümlü olan liman tesislerinde, bir LTGG atanması gerekmektedir. Bu görevlilerin, görevleri, sorumlulukları ve eğitim gereklilikleri ile talim ve tatbikatlar için gereklilikler, Kod bölüm A’da tanımlanmaktadır.


   1. LTGP, liman tesisinin her zaman güvenlik seviyesi 1’e göre işletilmesini garanti etmek için, liman tesisinin alacağı işletme ile ilgili ve fiziksel güvenlik önlemlerini göstermelidir. Plan aynı zamanda, talimat verildiğinde, liman tesisinin, güvenlik seviyesi 2 durumuna geçebilmesi ve o seviyede çalışabilmesi için, alacağı ek veya arttırılmış önlemleri göstermelidir. Bundan başka, plan, liman tesisinin; güvenlik seviyesi 3’de güvenlik olayı ve tehditlerine cevap verenler tarafından verilebilecek talimatlara çabuk cevap verebilmesi için alacağı olası hazırlık eylemlerini göstermelidir

  1.20 Kod bölüm A ve bölüm XI-2 gereklerine uymak zorunda olan liman tesislerinin; Taraf Devlet veya ilgili Görevlendirilmiş Otorite tarafından onaylanan bir LTGP’na sahip olması ve buna uygun şekilde işletilmesi gerekir. LTGG, planın uygulanmasına ait iç denetimlerin yürürlüğe sokulmasını da içeren, kendi kurallarını uygulamalı ve planın etkinlik ve uygunluk sürekliliğini denetlemelidir. Taraf Devlet veya Görevlendirilmiş Otorite tarafından onaylanması gerektiğine karar verilmiş, onaylanmış bir planın herhangi bir ögesine yapılacak değişiklikler, onaylanmış plana dahil edilmeden ve liman tesisi tarafından uygulanmadan önce, gözden geçirme ve onay için sunulmalıdır. Taraf Devlet veya ilgili Görevlendirilmiş Otorite, planın etkinliğini test edebilir. Liman tesisini kapsayan veya planın geliştirilmesi kendisine bağlı olan LTGD, düzenli şekilde gözden geçirilmelidir. Bütün bu faaliyetler, onaylanan planda değişikliğe yol açabilir. Onaylanmış planın belirli unsurlarında yapılacak değişiklikler, Taraf Devlet veya Görevlendirilmiş Otorite’nin onayına sunulmalıdır.

  1.21 Liman tesislerini kullanan gemiler, Kural XI-2/9 da belirtildiği üzere, Liman Devleti kontrollerine ve ilave kontrol önlemlerine tabi olabilir. İlgili otoriteler, geminin limana girişi öncesinde; gemi, yükü, yolcuları veya gemi personeli ile ilgili bilgilerin sağlanmasını isteyebilir. Limana girişinin reddedilebileceği durumlar olabilir.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.