bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • 17 Liman tesisi güvenlik görevlisi
 • Bölüm B • Sayfa3/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  Liman tesisi güvenlik planı

  16.1 Liman tesisi güvenlik planı, her liman tesisi için, gemi/liman arabirimi için uygun olarak, liman tesisi güvenliği değerlendirmesine göre geliştirilmeli ve sürdürülmelidir. Plan, Kod’un bu bölümünde tanımlandığı üzere, 3 güvenlik seviyesi için kurallar koymalıdır.


  16.1.1 Bir tanınmış güvenlik kuruluşu, Kısım 16.2’deki kurallara tabi olarak, belirli bir liman tesisinin liman tesisi güvenlik planını hazırlayabilir.
  16.2 Liman tesisi güvenlik planı , liman tesisinin yetki bölgesi içinde bulunduğu Taraf Devlet tarafından onaylanacaktır.
  16.3 Böyle bir plan, bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuz dikkate alınarak geliştirilecek

  ve liman tesisinin çalışma lisanında olacaktır. Plan, en azından, aşağıdakileri içerecektir:


  .1 kişilere, gemilere veya limanlara karşı kullanılmak üzere niyetlenilen ve gemide taşınmasına izin verilmemiş silahları, tehlikeli maddeleri ve cihazları önlemek için tasarlanmış önlemler;
  .2 liman tesislerine, limanda bağlı gemilere ve tesisin yasaklanmış bölgelerine yetkisiz girişleri önlemek için alınan önlemler;
  .3 liman tesisi veya gemi/liman arabirimindeki kritik işlemleri sürdürmekle ilgili hükümleri de kapsayan, güvenlik tehditlerine veya güvenlik ihlallerine karşılık vermek için gerekli işlemler;
  .4 liman tesisinin, yetki bölgesi içinde bulunduğu Taraf Devletin, güvenlik seviyesi 3 ‘de vereceği güvenlik talimatlarına cevap verecek işlemler;
  .5 güvenlik tehditleri ya da güvenlik ihlalleri söz konusu olduğu zaman yapılacak tahliyelerle ilgili işlemler;
  .6 güvenlikle ilgili sorumluluklar yüklenen liman tesisi personelinin ve diğer tesis personelinin güvenlik konusu ile ilgili görevleri;
  .7 gemi güvenlik çalışmaları ile etkileşimde bulunmak için işlemler;
  .8 planın periyodik olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi için işlemler;
  .9 güvenlik olaylarını raporlamak için işlemler;

  .10 24 saat irtibat detayları da dahil, liman güvenlik görevlisinin belirlenmesi;


  .11 plana ait bilgilerin güvenliğini sağlayan önlemler;
  .12 liman tesisindeki yükün ve yük elleçleme ekipmanının etkin güvenliğinin sağlanması için tasarlanmış önlemler;
  .13 liman tesisi planının denetimi için işlemler;
  .14 liman tesisinde bulunan gemideki, gemi güvenlik alarm sisteminin devreye girmesi durumunda verilecek cevaplarla ilgili işlemler;
  15. gemi personelinin kıyıya çıkışını veya personel değişikliğini, işçi örgüt ve gemiadamları temsilcileri gibi gemi ziyaretçilerin girişlerini kolaylaştırıcı işlemler;
  16.4 Planda belirtilmiş olan güvenlik faaliyetlerinin iç denetimlerini yapan veya onun uygulanmasını değerlendiren personel, liman tesisinin yapısı ve büyüklüğü nedeni ile uygulanmasının pratik olmadığı durumlar dışında, denetlenen faaliyetlerden bağımsız olmalıdır.
  16.5 Liman tesisi güvenlik planı, liman güvenlik planı veya herhangi bir liman acil planı yada planlarının bir parçası olabilir veya bunlar ile birleştirilebilir.
  16.6 Yetki alanında liman tesisinin bulnduğu Taraf Devlet, planla ilgili değişiklikler kendileri tarafından onaylanmadıkça, liman tesisi güvenlik planına ait hangi değişikliklerin uygulanmayacağını belirleyecektir.
  16.7 Plan elektronik formatta saklanabilir. Böyle bir durumda, yetkisiz silme, imha etme ve değişikliği önlemek için gerekli işlemlerle korunacaktır.
  16.8 Plan yetkisiz erişim ve açıklamaya karşı korunmalıdır.
  16.9 Taraf Devlet bir liman tesisi güvenlik planının, eğer liman tesislerinin operatör, mevki, operasyon, ekipman ve dizayn şekilleri benzer ise, birden fazla liman tesisini kapsamasına izin verebilir. Böyle bir düzenlemeye izin veren Taraf Devlet Örgüt’e bilgi verccektir.

  17 Liman tesisi güvenlik görevlisi

  17.1 Her bir liman tesisi için bir liman tesisi güvenlik görevlisi atanacaktır. İlgili kişi, bir veya birden fazla liman tesisleri için, liman tesisi güvenlik görevlisi olarak atanabilir.


  17.2 Kod’un bu bölümünde belirtilenlere ek olarak, liman tesisi güvenlik görevlisinin görev ve sorumlulukları sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda yer almaktadır:
  .1 ilgili liman tesisi güvenlik değerlendirmesini dikkate alarak, liman

  tesisinin ilk kapsamlı güvenlik sörveyinin yönetimi;


  .2 liman tesisi güvenlik planın geliştirilmesi ve bakımının sağlanması;
  .3 liman tesisi güvenlik planın uygulanması ve tatbikatı;
  .4 uygun güvenlik önlemlerinin devamlılığını sağlamak için, düzenli gemi güvenlik

  denetimlerinin yapılması;


  .5 yetersizliklerin giderilmesi amacı ile, gerektiğinde, liman tesisi güvenlik planına

  değişiklikleri tavsiye etmek ve bunları plana katmak, ve liman tesisindeki

  değişiklikleri dikkate alarak planı güncelleştirmek;
  .6 liman tesisi personelinin güvenlik bilincinin ve ihtiyatının geliştirilmesi;
  .7 personele, liman tesisi güvenliği ile ilgili yeterli düzeyde eğitim verilmesinin

  sağlanması;


  .8 liman tesisi güvenliği için tehdit oluşturan olayların kayıtlarının tutularak, ilgili

  yetkililere bildirilmesi;


  .9 liman tesisi güvenlik planının, uygun Şirket ve gemi güvenlik görevlisi (görevlileri) ile uygulanmasının koordinasyonu;
  .10 uygun olduğunda, güvenlik servisleri ile işbirliğini sağlama;
  .11 liman tesisi güvenliğinden sorumlu personel standartlarına uyulduğunun

  sağlanması;


  .12 eğer mevcut ise, güvenlik cihazlarının uygun bir şekilde çalıştırılması, denenmesi, ayarlanması ve muhafazasının sağlanması.
  .13 talep edildiğinde, gemiye binmek isteyenlerin kimliklerinin doğrulanması

  için gemi güvenlik görevlilerine yardım edilmesi;


  17.3 Liman tesisi güvenlik görevlisine, Kod’un bu bölümünde ve bölüm XI-2’de bölümünde verilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmesi için gerekli destek verilecektir..
  18 Liman tesisi güvenliğine ait eğitim, talim ve tatbikatlar
  18.1 Liman tesisi güvenlik görevlisi ve ilgili liman tesisi güvenlik personeli, bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuzu dikkate alarak, gerekli bilgiye sahip olmalı ve ilgili eğitimi almış olmalıdır.


   1. Bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuzu dikkate alarak, belirli güvenlik görevlerine ve

  sorumluluklarına sahip liman tesisi personeli, liman güvenlik planında belirtilen liman güvenliği ile ilgili sorumluluklarını anlamalı ve kendilerine verilmiş görevleri yerine getirebilmek için yeterli bilgiye ve yeteneğe sahip olmalıdırlar.
  18.3 Liman güvenlik planının etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için; liman tesisinin faaliyet tipine , liman tesisi personel değişimlerine, liman tesisinin hizmet verdiği gemi tipine ve ilgili diğer durumlara bağlı olarak hazırlanacak talimler, uygun aralıklarla, bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuzu dikkate alarak, yaptırılmalıdır.
  18.4 Bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuzu dikkate alarak , liman tesisi güvenlik görevlisi, uygun aralıklarda yapılan tatbikatlara katılarak, liman tesisi güvenlik planının etkili koordinasyonunu ve uygulamasını sağlayacaktır.


  1. Gemilerin doğrulanması ve sertifikasyonu
   1. Doğrulamalar
    1. Kod’un bu bölümünün uygulandığı her gemi, aşağıda belirtilen doğrulamalar kapsamındadır:

  .1 gemi hizmete girmeden önceki veya 19.2 no’lu kısıma göre gerekli olan, onaylı gemi güvenlik planı veya Kod’un XI-2 bölümündeki ilgili kararlarda belirlenmiş, ilgili güvenlik ekipmanı ve güvenlik planının eksiksiz doğrulanmasını kapsayan sertifika ilk kez yayınlanmadan önceki ilk doğrulama. Bu doğrulama, geminin güvenlik sisteminin ve ilgili güvenlik ekipmanının, Kod’un XI-.2 bölümündeki uygulanabilir zorunluluklara uygunluğunu ve geminin hizmet amacına uygun ve yeterli düzeyde olduğunu garanti eder.


  .2 19.3 no’lu kısımın uygulanacağı durumlar dışında, 5 yılı geçmemek şartı ile İdare’ce belirlenmiş aralıklarda yenileme doğrulamaları. Bu doğrulama, geminin güvenlik sisteminin ve ilgili güvenlik ekipmanının, Kod’un XI-.2 bölümündeki uygulanabilir zorunluluklara uygunluğunu ve geminin hizmet amacına uygun ve yeterli düzeyde olduğunu garanti eder.
  .3 en azından bir ara doğrulama. Eğer sadece bir ara doğrulama yapılacaksa; bu, kural I/2(n)’de tanımlandığı gibi sertifikanın ikinci ve üçüncü yılı arasında gerçekleştirilmelidir. Bu doğrulama, geminin güvenlik sisteminin ve ilgili güvenlik ekipmanının, geminin hizmet amacına uygunluğunu garanti edecek denetlemeyi içerecektir. Böyle bir ara doğrulama sertifika üzerinde belirtilecektir.
  .4 İdare tarafından belirlenen herhangi ek doğrulamalar.


    1. Gemilerin doğrulamaları İdare görevlilerince gerçekleştirilir. İdare, aynı zamanda bu doğrulamaları, XI-2/1 kurallarında belirtilen, tanınmış güvenlik kuruluşlarına verebilir.
    1. Her durumda, İdare, doğrulamanın bütünlüğünü ve etkinliğini garanti altına alacak ve bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacaktır.
    1. Doğrulama sonrasında, gemi güvenlik ekipmanları ve güvenlik sisteminin, Kod’un XI-2/4.2 ve XI-2/6 nolu kurallarına ve onaylı gemi güvenlik planına uygunluğunu sağlamak için, bakımları yapılacaktır. Kısım 19.1.1’deki herhangi bir doğrulama tamamlandıktan sonra, gemi güvenlik sisteminde, ilgili güvenlik ekipmanında ya da onaylı gemi güvenlik planında İdare’nin onayı dışında değişiklik yapılamaz.
   1. Sertifikanın yayınlanması veya onayı
    1. 19.1 nolu kısımda tanımlanan ilk veya yenileme doğrulamasından sonra, Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası yayınlanacaktır.
    1. Bu sertifika, ya İdare yada İdare tarafından tanınmış ve İdare adına karar vermeye yetkili güvenlik kuruluşu tarafından onaylanacak veya yayınlanacaktır.
    1. Diğer bir Taraf Devlet, İdare’nin isteği doğrultusunda, geminin doğrulamasını yapabilir ve kısım 19.1.1’deki hükümlere uygunluğundan emin olması durumunda da , Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikasını yayınlayacak veya yayınlanmasını yetkilendirecek, uygun durumda, gemideki Sertifikayı, Kod’un gereklerine göre onaylayacak veya onaylanmasını yetkilendirecektir.

  19.2.3.1 Bu Sertifikanın veya doğrulama raporunun bir kopyası en kısa sürede istekte bulunan İdare’ye iletilecektir.


  19.2.3.2 Bu şekilde hazırlanan Sertifika, İdare’nin isteği doğrultusunda hazırlandığı ve kısım 19.2.2’de belirtilen Sertifika ile aynı yetki ve tanınmaya sahip olduğuna ilişkin bir ifadeyi içerecektir.
  19.2.4 Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası, bu Kod’un ekinde verilen modele uygun formda hazırlanacaktır. Eğer kullanılan dil İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dışında bir dil ise metin bu dillerden birinin tercümesini içerecektir.


   1. Sertifikanın süre ve geçerliliği
    1. Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası, İdare tarafından belirlenen ve 5 yılı aşmayacak süreler için yayınlanacaktır.
    1. Yenileme doğrulaması, geçerli Sertifikanın bitim tarihinden önceki 3 ay içinde tamamlanmışsa, yeni Sertifika, yenileme doğrulaması tamamlanma tarihinden, mevcut Sertifikanın bitiş tarihinin 5 yıl sonrasını aşmayacak süreye kadar geçerlidir.

  19.3.2.1Yenileme doğrulaması mevcut geçerli Sertifikanın bitim tarihinden sonra tamamlanmışsa, yeni Sertifika, yenileme doğrulaması tamamlanma tarihinden, mevcut Sertifikanın bitiş tarihinin 5 yıl sonrasını aşmayacak süreye kadar geçerlidir.


  19.3.2.2 Yenileme doğrulaması mevcut geçerli Sertifikanın bitim tarihinden 3 ay önce tamamlanmışsa, yeni Sertifika yenileme doğrulamasının tamamlanma tarihinden, yenileme doğrulaması tamamlanma tarihinin 5 yıl sonrasını aşmayacak süreye kadar geçerlidir.
  19.3.3 Eğer Sertifika 5 yıldan az süre için yayınlanırsa, İdare, Sertifika geçerlilik süresini; Sertifikanın 5 yıl süre için yayınlanması ile ilgili kısım 19.1.1’de belirtilen doğrulamaların uygun şekilde yerine getirilmesinin sağlanması durumunda, kısım 19.3.1’de açıklanan maksimum sürenin üzerinde uzatabilir.
  19.3.4 Eğer yenileme doğrulaması tamamlanmış ancak yeni Sertifika, mevcut geçerli Sertifikanın son tarihinden önce yayınlanamamış veya gemiye teslim edilememiş ise, İdare veya İdare adına hareket eden tanımış güvenlik kuruluşu mevcut Sertifikayı onaylayabilir ve bu Sertifika, bitim tarihininden itibaren 5 ayı geçmeyecek süre boyunca geçerli kabul edilecektir.


    1. Sertifika geçerliliği sona erdiğinde doğrulama yapılacak gemi limanda değil ise, İdare sertifikanın geçerlilik süresini uzatabilir. Ancak, bu süre uzatma işlemi geminin doğrulamasının yapılacağı limana olan seferini tamamlayacağı süre kadar ve İdare tarafından uygun ve kabul edilebilir durumlarda geçerlidir. Bu gibi durumlarda sertifika süresi 3 aydan daha fazla uzatılamaz ve sertifika süresi uzatılan gemi limana geri döndüğünde yeni Sertifika almadan limandan ayrılamaz. Yenileme doğrulaması tamamlandığında, yeni Sertifika, mevcut Sertifikanın uzatılma yapılmadan önceki bitiş tarihinden itibaren 5 yıl sonraki bir süreyi geçmeyecek şekilde geçerlidir.
    1. Kısa sefer yapan bir gemiye ait Sertifika, bu kısımın ilgili hükümleri gereği geçerlilik

  tarihleri uzatılmamış ise, İdare mevcut sertifikanın geçerlilik tarihini 1 ay kadar uzatabilir. Yenileme doğrulaması tamamlandığında yeni Sertifika, uzatma işleminden önce mevcut sertifikanın uzatılma yapılmadan önceki bitiş tarihinden itibaren 5 yıl sonrasına kadar geçerlidir.


    1. Eğer kısım 19.1.1’de tanımlı süreden önce ara bir doğrulama tamamlanır ise:

  .1 Sertifikada yazılı geçerlilik tarihi, ara doğrulamanın tamamlanma tarihinden 3 yıl sonrasını geçmeyecek şekilde yeniden düzenlenecektir.


  .2 son geçerlilik tarihi bir veya birkaç ek doğrulama yürütülmek suretiyle değiştirilmez, böylelikle kısım 19.1.1’de tanımlanan doğrulamalar arasındaki maksimum aralıklar aşılmamış olur.


    1. Aşağıda belirtilen şartlarda 19.2 no’lu kısıma göre yayınlanmış Sertifika geçersiz sayılır.

  .1 eğer konu ile ilgili doğrulamalar kısım 19.1.1’de belirtilen sürelerde tamamlanmamış ise;


  .2 eğer Sertifika kısım 19.1.1.3 ve 19.3.7.1’e göre onaylı değilse;
  .3 eğer Şirket, daha önce kendisi tarafından işletilmeyen bir geminin işletim sorumluluğunu yükleniyor ise;
  .4 geminin başka bir ülke bayrağına geçtiği durumlarda .
  19.3.9

  .1 geminin başka bir Taraf Devletin bayrağına geçmesi durumunda, geminin önceki bayrağına sahip Taraf Devlet, mümkün olan en kısa süre içerisinde geminin transfer öncesinde sahip olduğu Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikasının kopyalarını ve ilgili tüm bilgileri, ve mevcut doğrulama raporlarının kopyalarını iletecektir.


  .2 eğer gemi sahibi Şirket daha önce geminin işletiminden sorumlu değil ise, önceki Şirket en kısa süre içerisinde sahip olduğu Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası ile ilgili ve kısım 19.4.2’de belirtilen doğrulamaları kolaylaştırıcı bilgilerinın kopyalarını iletecektir.


   1. Geçici belgelendirme
    1. 19.2 no’lu kısımda belirtilen Sertifikalar yalnızca, Sertifikayı düzenleyen İdare’nin, geminin 19.1 no’lu kısımda belirtilen zorunlulukları sağladığına ilişkin kanaatından sonra düzenlenecektir. Ancak, 1 Temmuz 2004’ten itibaren, kısım 19.2’de belirtilen Sertifika yayınlanana kadar, aşağıda belirtilen durumlarda, İdare, Kod’un bu bölümünün ekinde verilen model forma uygun olarak Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertfikası yayınlayabilir:

  .1 hizmete girmekte olan, veya hizmete girmeden önce, veya yeniden hizmete girmeden önce, Sertifikaya sahip olmayan bir gemi;


  .2 geminin bir Taraf Devlet bayrağından diğer bir Taraf Devlet bayrağına girmesi;
  .3 geminin bir Taraf Devlet bayrağından, Taraf Devlet olmayan bir devlet bayrağına girmesi;
  .4 gemi işletiminin sorumluluğünu alan Şirketin, daha önce bu geminin işleticiliğini yapmamış olması.


    1. Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası, İdare veya İdare adına karar vermeye yetkili tanınmış güvenlik kuruluşu tarafından sadece aşağıdaki durumlar doğrulandıktan sonra yayınlanabilir:

  .1 Kod’un bu bölümüne göre zorunlu olan gemi güvenlik değerlendirmesinin tamamlanmış olması;


  .2 bölüm XI-2 ve Kod’un A bölümünde belirtilen zorunlulukları karşılayan gemi güvenlik planının bir kopyasının gemide bulunması, gözden geçirme ve onay işlemleri için iletilmiş ve gemide uygulanmakta olması;
  .3 eğer gerekiyorsa, XI-2/6 no’lu kural zorunluluklarını karşılayan gemi güvenlik alarm sisteminin gemiye sağlanması;
  .4 şirket güvenlik görevlisinin
  .1 aşağıdaki hususları sağlaması:

  .1 gemi güvenlik planının Kod’un bu bölümüne uygunluğu için gözden geçirilmesi;

  .2 planın onay için sunulması;

  .3 planın gemide uygulanması;


  .2 talim, alıştırma ve iç denetim düzenlemeleri de dahil, gemi güvenlik görevlisinin, kısım 19.1.1.1.’daki zorunlu doğrulamaları, 6 ay içinde geminin karşıladığına emin olmasını sağlayan gerekli düzenlemeleri yapmış olması;
  .5 19.1.1.1. no’lu kısımda belirtilen gerekli doğrulamaların yürütülmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmış olması;
  .6 kaptan, gemi güvenlik görevlisi ve özel güvenlik görevine sahip diğer gemi personelinin Kod’un bu bölümünde tanımlı sorumluluk ve görevlerini bildikleri; gemide bulunan gemi güvenlik planı ile ilgili konuları bildikleri; ve bu bilgilerin gemi personelinin çalışma dilinde veya anlayacakları dilde sağlandığı;
  .7 gemi güvenlik görevlisinin Kod’un bu bölümünde belirtilen gereklilikleri karşıladığı.
  19.4.3 Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası, İdare veya onun adına hareket etmeye yetkili tanınmış güvenlik kuruluşu tarafından yayınlanabilir.


    1. Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası, 6 ay süre ile veya kısım 19.2’de belirtilen

  gerekli sertifika yayınlanana kadar, hangisi önce gelirse ve bir daha uzatılmamak kaydı ile geçerlidir.
  19.4.5 İdare veya tanınmış güvenlik kuruluşunun kararı doğrultusunda, Sertifikayı talep eden Şirket veya geminin amaçlarından birisi, bölüm XI-2 ve Kod’un bu bölümüne, kısım 19.4.4’de belirtilen ilk Geçici Sertifika süresinin aşılması sureti ile, tam olarak uygunluktan kaçınmak ise, hiçbir Taraf Devlet, müteakip, ardışık Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası yayınlayamaz.


    1. XI-2/9 kural amaçları için, Taraf Devletler, Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikasının geçerli bir Sertifika olduğunu kabul etmeden önce, 19.4.2.4 den 19.4.2.6 ya kadar kısımlarda belirtilen gerekliliklerin sağlandığını garanti altına alabilir.

  BÖLÜM A’YA EK


  EK 1
  Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası Formu
  Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası

  (Resmi mühür) (Devlet)

  Sertifika No:...................


  ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSLERİ GÜVENLİK KODU

  (ISPS KOD)
  kuralları altında düzenlenmiştir.

  (ülke adı)

  ---------------------------------------------

  hükümetinin yetkisi ile


  (yetkili kişiler veya kuruluş)

  -----------------------------------------------------------
  Geminin ismi :----------------------------------------------------------------
  Tanınma İşareti :----------------------------------------------------------------
  Tescil limanı :----------------------------------------------------------------
  Geminin tipi :----------------------------------------------------------------
  Gross tonajı :----------------------------------------------------------------
  IMO numarası :----------------------------------------------------------------
  Şirket isim ve adresi :----------------------------------------------------------------

  BU BELGE İLE:

  1 ISPS Kod’un A bölümünün 19.1 kısmının uygunluğuna göre, geminin güvenlik sistemi ve

  ilgili güvenlik ekipmanının doğrulandığını,
  1. bu doğrulamanın, gemi güvenlik sistemi ve ilgili güvenlik ekipmanları, ISPS Kod’un A bölümünün ve Anlaşmanın XI-2 bölümündeki uygulanabilir gereklere uygun olarak bütün yönleri ile yeterli durumda olduğunu gösterdiğini,  1. Geminin, onaylanmış bir gemi güvenlik planına sahip olduğunu,

  ONAYLARIZ.

  Bu Sertifikanın hazırlanmasında esas alınan ilk/yenilenme doğrulaması tarihi-----------------------

  Bu Sertifika --------------------tarihine kadar geçerli olup, ISPS Kod’un A bölümü 19.1.1 kısmındaki doğrulamalara bağlıdır.


  --------------------------------------------------------------------de/da düzenlenmiştir

  (Sertifikanın düzenlenme yeri)

  Düzenlenme tarihi----------------- ----------------------------------------- (Sertifikayı düzenleyen tam yetkili görevlinin imzası)

  (Uygun olarak, düzenleyen yetkilinin mührü veya pulu)

  Ara doğrulama onayı
  BU BELGE ISPS Kod’un A bölümü 19.1.1 kısımına göre gerekli ara doğrulamada, geminin ISPS Kod’un A bölümü ve Anlaşmanın XI-2 bölümündeki ilgili kurallara uygun olduğunun saptandığını ONAYLAR.
  Ara Doğrulama İmza............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer...............................................
  Tarih............................................
  (Uygun olarak, düzenleyen yetkilinin mührü veya pulu)
  Ek doğrulamalar için onay

  Ek doğrulama İmza............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer...............................................


  Tarih............................................
  (Uygun olarak, düzenleyen yetkilinin mührü veya pulu)

  Ek doğrulama İmza............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer...............................................


  Tarih............................................
  (Uygun olarak, düzenleyen yetkilinin mührü veya pulu)

  Ek doğrulama İmza............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer...............................................


  Tarih............................................

  (Uygun olarak, düzenleyen yetkilinin mührü veya pulu)  ISPS Kod A/19.3.7.2 kısımına uyumlu ek doğrulama
  BU BELGE ISPS Kod A bölümü 19.3.7.2 kısımına göre gerekli ek doğrulamada, geminin ISPS Kod’un A bölümü ve Anlaşmanın XI-2 bölümündeki ilgili kurallara uygun olduğunun saptandığını ONAYLAR.

  İmza............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer...............................................


  Tarih............................................
  (Uygun olarak, düzenleyen yetkilinin mührü veya pulu)

  ISPS Kod A/19.3.3 kısımının uygulandığı ve 5 yıldan daha az süre geçerli olan sertifikanın uzatılma onayı
  Gemi, ISPS Kod’un A bölümündeki ilgili kurallara uygundur ve ISPS Kod’un A bölümü 19.3.3 kısımına göre düzenlenmiş olan Sertifika ................................. tarihine kadar geçerli kabul edilecektir.

  İmza............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer...............................................


  Tarih............................................
  (Uygun olarak, düzenleyen yetkilinin mührü veya pulu)

  ISPS Kod A/19.3.4 kısımının uygulandığı ve yeniden doğrulamanın tamamlandığının onayı
  Gemi, ISPS Kod’un A bölümündeki ilgili kurallara uygundur ve ISPS Kod’un A bölümü 19.3.4 kısımına göre düzenlenmiş olan Sertifika....................................... tarihine kadar geçerli kabul edilecektir.
  İmza............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer...............................................

  Tarih............................................


  (Uygun olarak, düzenleyen yetkilinin mührü veya pulu)


  ISPS Kod A/19.3.5 kısımının uygulandığı doğrulama limanına ulaşana kadar veya ISPS Kod A/19.3.6 kısımının uygulandığı ek süre için sertifikanın geçerliliğinin uzatılma onayı
  ISPS Kod’un 19.3.5/19.3.6 bölümüne göre düzenlenmiş sertifika..................................tarihine kadar geçerli kabul edilecektir.

  İmza............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer...............................................

  Tarih............................................
  (Uygun olarak, düzenleyen yetkilinin mührü veya pulu)
  ISPS Kod A/19.3.7.1 kısımının uygulandığı geçerlilik tarihinin ileriye alınması için onay
  ISPS Kod’un A bölümü 19.3.7.1 kısımına göre düzenlenmiş yeni geçerlilik tarihi .......................................dir.

  İmza............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer...............................................


  Tarih............................................
  (Uygun olarak, düzenleyen yetkilinin mührü veya pulu)

  EK 2
  Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası Formu  Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası

  (Resmi mühür) (Devlet)
  Sertifika No:.................

  ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSLERİ GÜVENLİK KODU

  (ISPS KOD)
  kuralları altında düzenlenmiştir.
  (ülke adı)

  ---------------------------------------------

  hükümetinin yetkisi ile

  (yetkili kişiler veya kuruluş)

  -----------------------------------------------------------
  Geminin ismi :----------------------------------------------------------------
  Tanınma İşareti :----------------------------------------------------------------
  Tescil limanı :----------------------------------------------------------------
  Geminin tipi :----------------------------------------------------------------
  Gross tonajı :----------------------------------------------------------------
  IMO numarası :----------------------------------------------------------------
  Şirket isim ve adresi :----------------------------------------------------------------
  Bu bir müteakip, ardışık geçici sertifika mıdır? Evet/Hayır*
  Eğer Evet ise ilk geçici sertifikanın düzenlenme tarihi ...........................................
  BU BELGE ISPS Kod’un A/19.4.2 kısımının gerekliliklerinin karşılandığını ONAYLAR.
  Bu Sertifika ISPS Kod’un A/19.4 kısımına uygun olarak düzenlenmiştir.

  Bu Sertifika ...........................................tarihine kadar geçerli olup,


  ...............................................................de/da düzenlenmiştir

  (Sertifikanın düzenlenme yeri)

  Düzenlenme tarihi................................ .................................................. (Sertifikayı düzenleyen tam yetkili görevlinin imzası)

  (Uygun olarak, düzenleyen yetkilinin mührü veya pulu)

  Düzenlenme tarihi--------------------------- -------------------------------------


  (Uygun olarak, düzenleyen otoritenin mühürü yada imzası)

     Bölüm B


  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’e Ek Bölüm XI-2 ve bu Kod’un A bölümü hükümleri ile ilgili klavuz

  1 Giriş
  Genel
  1.1 Bu Kod’un giriş kısmı, Kod bölüm A ve bölüm XI-2’ nin; deniz güvenliğini arttırmak ve gemi ve liman tesislerinin, deniz ulaştırma sektörünün güvenliğini tehdit eden eylemleri saptayıp caydırmak amacı ile işbirliği yapabilmeleri için yeni uluslararası önlemlerin çerçevesini belirlediğini göstermektedir.
  1.2 Bu giriş, özlü bir şekilde; Kod bölüm A ve bölüm XI-2’nin kurallarına uygunluğun sağlanıp muhafaza edilmesi için alınacak önlem ve düzenlemelerin, oluşturulup uygulanması için göz önüne alınacak süreçlerin ana hatlarını çizmekte ve klavuzun sunulduğu ana unsurları tanımlamaktadır. Klavuz, madde 2 ile 19 arasında verilmektedir. Aynı zamanda, gemi ve liman tesisleri ile ilgili klavuzun uygulanması düşünüldüğünde, gözönüne alınacak esasları da belirlemektedir.
  1.3 Eğer Kod’u okuyan kişi sadece gemiler ile ilgileniyorsa bile, özellikle liman tesisleri ile ilgili kısımların da ele alınıp, Kod’un bu bölümünün bir bütün olarak okunması önemle tavsiye edilmektedir. Aynı tavsiye, sadece liman tesisleri ile ilgilenenler için de geçerlidir; onlar da gemilerle ilgili kısımları okumalıdır.
  1.4 Takip eden maddelerde verilen klavuz, esas olarak geminin bir liman tesisi içinde bulunduğu zamandaki korunması ile ilgilidir. Bununla birlikte geminin de, liman tesisi için bir tehdit oluşturduğu durumlar olabilmektedir; örneğin, bir liman tesisinde bulunduğunda, gemi bir saldırının başlatılacağı üs gibi kullanılabilir. Gemiden kaynaklanan güvenlik tehditlerine cevap vermek amacı ile alınacak uygun güvenlik önlemleri düşünüldüğünde, liman tesisi güvenlik değerlendirmesini tamamlayan veya liman tesisi güvenlik planını hazırlayanlar, takip eden maddelerde önerilen klavuza gerekli uyarlamaları yapmayı dikkate alacaklardır.
  1.5 Okuyucuya, Kod’un bu bölümünde yer alan hiçbir konunun, hem Kod bölüm A hem de bölüm XI-2 hükümlerine aykırılık oluşturmayacak şekilde okunup yorumlanması, ve yukarıda adı geçen hükümlerin her zaman; Kod’un bu bölümünde istemeyerek vurgulanmış olabilecek, kasıtsız olarak oluşan tutarsızlıkların üstünde olacağı ve bunları geçersiz kılacağı tavsiye edilmektedir. Kod’un bu bölümünde verilen klavuz, her zaman Kod bölüm A ve bölüm XI-2’ de bulunan amaç, hedef ve prensiplerle tutarlılık oluşturacak şekilde okunup yorumlanmalıdır.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.