bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • KONFERANS • Sayfa23/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

  KONFERANS

  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’ e ait (bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır), denizde güvenliği arttırmaya yönelik özel önlemlerle ilgili değişiklikleri KABUL EDEREK,


  Kabul edilmiş özel önlemlerin uygulanmasının, kirliliğin önlenmesi ve gemi ve kıyıdakilerin güvenliğinin sağlanması ve gemilerin güvenli işletimine önemli katkı olduğunu DİKKATE ALARAK,
  Anlaşmasın XI-2 bölümünün ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kodu’nun (bundan böyle “Kod” olarak anılacaktır) gerekliliklerinin uygulanması görevinin, Taraf Devletlere, İdarelere ve tanınmış güvenlik kuruluşlarına önemli bir yük getireceğini DİKKATE ALARAK,
  Anlaşmanın XI-2 Bölümüne ve Kod’un A bölümüne ait kararların uygulandığı her geminin, 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren uygun bir güvenlik planına sahip olması gerekliliğini HATIRLAYARAK,
  Aynı zamanda 1 Temmuz 2004 tarihinden daha geç olmamak şartı ile, ilgili her geminin Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası’nın olması gerektiğini HATIRLAYARAK,
  Anlaşmanın XI-2 ve Kod’un A bölümüne ait kararların ve bölüm XI-2 ve Kod’un ilgili gerekliliklerin uygulandığı, geminin uygunluk doğrulama işleminin, gemi güvenlik planı onaylanmadan ve ona ait kararlar gemide uygulanmadan, gerçekleştirilemeyeceğini HATIRLAYARAK,
  Anlaşmanın XI-2 bölümünün ve Kod kararlarının düzgün bir biçimde uygulanmasının teminini İSTEYEREK,
  Uluslararası Güvenlik Yönetimi (ISM) Kod’un uygulanması safhasında karşılaşılan zorlukları GÖZÖNÜNE ALARAK,
  1. Ne Anlaşmanın XI-2 bölümünün ne de Kod’un deniz güvenliğini arttırma ile ilgili özel önlemlerin yürürlüğe giriş tarihinde herhangi bir uzatma yapmayacağına, Anlaşmaya Taraf Devletlerin ve ilgili endüstrinin DİKKATİNİ ÇEKER;
  2. Anlaşmanın (ve de Kod’un) kabul edilmiş değişiklikleri ile ilgili gerekliliklerinin, ulusal düzeyde uygulanması, bayrağını taşıyan gemilerin ve karasularındaki liman tesislerinin sertifikalandırılması ile ilgili işlemleri en kısa sürede sonuçlandırmak için, Taraf Devletleri, yüksek öncelikle, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemeleri gerçekleştirmelerini ZORUNLU KILAR;
  3. 1 Temmuz 2004 tarihinden önce:

  .1 Gemi güvenlik planlarının gözden geçirilip onaylanması;


  .2 Gemilerin doğrulanması ve sertifikalandırılması;
  .3 Liman tesisi güvenlik değerlendirmelerinin ve liman tesisi güvenlik planlarının

  gözden geçirilip onaylanması;


  işlemlerinin, Taraf Devletlerin, İdarelerin ve tanınmış güvenlik kuruluşlarının; gözden geçirme, onaylama ile doğrulama ve sertfikalandırma işlemlerini zamanında yapmalarına olanak tanımak; ve ayrıca da, şirketlerin, gemilerin ve liman tesislerinin, şartlara uymayan konuları düzeltmelerine olanak tanımak için, uygulama tarihi olan 1 Temmuz 2004 tarihinden önce gerçekleştirilmesi için Taraf Devletlere ve İdarelere belirli tarih saptamaları konusunda TAVSİYEDE BULUNUR.
  4. Bağlı oldukları bayrak devleti veya onun temsilcileri tarafından, 1 Temmuz 2004 tarihi itibari ile, bahse konu planlarının onaylandığı ve sertifikalarının düzenlendiği gemilerle ilgili olarak:
  .1 Kod’un A bölümündeki kararlara uygun olarak İdarelerce veya temsilcileri tarafından, 1Temmuz 2004 tarihinden önce onaylanmış gemi güvenlik planlarını,
  .2 Kod’un A bölümü kararlarına uygun olarak İdarelerce veya temsilcilerince hazırlanan uluslararası gemi güvenlik sertifikalarını,
  Taraf Devletleri, Anlaşmanın XI-2 bölüm ve Kod’un A bölümü yükümlülüklerini yerine getirmiş olarak, 1 Temmuz 2004 itibari ile, tanımaya ve geçerli olarak kabul etmeye DAVET EDER.
  5. Kıyıda ve gemide deniz güvenliğini arttırmak için kabul edilmiş önlemlerin, etkin bir biçimde uygulanması için gerekli altyapının, yerinde ve zamanında gerçekleştirilmesi için Taraf Devletlere ve endüstriye, uygun işlemleri önceden yapmaları konusunda TAVSİYEDE BULUNUR.

  Konferans Kararı 7

  (12 Aralık 2002’de kabul edilmiştir)


  SOLAS 1974 Anlaşması bölüm XI-2 tarafından kapsanmayan ve gemilerin, liman tesislerinin, seyyar açık deniz sondaj ünitelerinin, sabit ve yüzer platformların güvenliğini arttırmak için gerekli önlemlerin oluşturulması

  KONFERANS

  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması 1974’ e ait (bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır), denizde güvenliği arttırmaya yönelik özel önlemlerle ilgili değişiklikleri KABUL EDEREK,


  Anlaşmanın XI-2 bölümünün sadece,


  1. uluslararası sefer yapan aşağıdaki tip gemilere:

  .1 hızlı tekneler de dahil olmak üzere yolcu gemileri; ve


  .2 hızlı tekneler de dahil olmak üzere 500 GT ve yukarısı yük gemileri; ve
  .3 seyyar açıkdeniz sondaj üniteleri; ve


  1. uluslararası sefer yapan gemilere hizmet veren liman tesislerine

  uygulanacağını HATIRLAYARAK,


  Kabul edilmiş özel önlemlerin uygulanmasının; denizlerde kirliliği önleme, gemi ve kıyıdakilerin güvenliğine ve gemilerin güvenli çalıştırılmasına önemli katkı olduğunu DİKKATE ALARAK,
  Gemilerin ve liman tesislerinin güvenliğini arttırmak için, Anlaşmanın XI-2 bölümünde yer alanların dışında uygun önlemlerin tesbiti ve uygulanması ihtiyacını DİKKATE ALARAK,
  Alınacak bu önlemlerin, deniz nakliyat sektörü güvenliğini tehdit eden olayları önlemek ve ortadan kaldırmak, ve deniz güvenliğini sağlamak için yapılan uluslararası çalışmaları geliştireceğini ve pozitif katkıda bulunacağını DİKKATE ALARAK,
  1. Anlaşmaya Taraf Devletleri, gerekli gördüklerinde, Anlaşmanın XI-2 bölümünde kapsananların dışında kalan gemilerin ve liman tesislerinin, güvenliğini geliştirmek amacı ile, uygun önlemler almaya ve bunları uygulamaya DAVET EDER;
  2. Anlaşmanın XI-2 bölümünün uygulandığı gemiler ve liman tesisleri ile, Anlaşmanın XI-2 bölümünde kapsanmayan gemilerin birbirleri ile çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli bilgileri, gerekli gördüklerinde, saptamalarını ve bu bilgileri yaymalarını TEŞVİK EDER,
  3. Anlaşmanın XI-2 bölümünce kapsanmayan liman tesislerinin güvenliğinden sorumlu otoriteler ile, şirket ve gemi güvenlik görevlileri arasında irtibat ve ilişkiyi kolaylaştırmak için gerekli bilgileri saptamaları için, Taraf Devletleri TEŞVİK EDER,

  4. Ayrıca, seyyar açıkdeniz sondaj üniteleri ve, kıta sahanlıklarında veya özel ekonomik

  bölgelerinde faaliyet gösteren sabit ve yüzer platformlar ile ilgili sorumlulukları uygularken, bu tip ünite ve platformlara uygulanan ve Anlaşmanın XI-2 bölümünde kapsanan güvenlikle ilgili kararların, bu ünite ve platformlarla beraber çalışan veya onlara hizmet veren gemilere uygulananlarla etkileşimine müsaade etmelerini sağlamak için Taraf Devletleri TEŞVİK EDER,
  5. Bu konu ile ilgili yapılan işlemlerin, Taraf Devletler tarafından Örgüt’e bildirilmesini rica eder.
  Konferans Kararı 8

  (12 Aralık 2002’de kabul edilmiştir)


  Uluslararası İşçi Örgütü ile işbirliğiyle güvenliğin arttırılması
  (Denizadamları Kimlik Dökümanları ve liman güvenliği konularında daha geniş konular)

  KONFERANS

  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması 1974’ e ait (bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır), denizde güvenliği arttırmaya yönelik özel önlemlerle ilgili değişiklikleri KABUL EDEREK,


  Kabul edilmiş özel önlemlerin uygulanmasının; denizlerde kirliliği önleme, gemi ve kıyıdakilerin güvenliği ve gemilerin güvenli çalıştırılmasına önemli katkı olduğunu DİKKATE ALARAK,
  Gemilerin ve liman tesislerinin güvenliğini geliştirmek için, gerektiğinde, daha ileri düzeyde uygun önlemlerin yürürlüğe koyulması ve konuda çalışmaya devam edilmesine olan ihtiyacı DİKKATE ALARAK,
  Doğrulanabilir Gemiadamları Kimlik Dökümanı geliştirilmesi ve kullanımının, deniz nakliyat sektörü güvenliğini tehdit eden olayları önlemek ve ortadan kaldırmak, ve deniz güvenliğini sağlamak için yapılan uluslararası çalışmaları pozitif katkıda bulunacağını DİKKATE ALARAK,
  Uluslararası işçi standartlarının geliştirilmesi ve kabul edilmesi konusunda, Uluslararası İşçi Örgütü’nün (bundan böyle ILO olarak anılacaktır) çalışmalarının yeterliliğini TANIYARAK,
  19 Şubat 1961’de yürürlüğe giren ve 13 Mayıs 1958 Uluslararası İşçi Konferansı’nca kabul edilen 108 no’lu 1958 Gemiadamları Kimlik Dökümanları Anlaşmasını HATIRLAYARAK,
  ILO Yönetim Kurulu’nun Mart 2002’deki 283. oturumunda “Gemiadamlarının kimlikleri için geliştirilmiş güvenlik” konusunun, Uluslararası İşçi Konferansı’nın Haziran 2003’deki 91.oturumunda acil ajanda konusu olarak, 108 no’lu Gemiadamları Kimlik Dökümanları Anlaşması Protokolu’nun kabulu gözönüne alınarak, inceleneceğini HATIRLAYARAK,
  Uluslararası deniz nakliyatı sektöründe, Uluslararası Denizcilik Örgütü (bundan böyle “Örgüt” olarak anılacaktır) ile ILO arasındaki uzun süreden beri devam eden işbirliğini HATIRLAYARAK,
  ILO Yönetim Kurulu ve Uluslararası İşçi Ofisi’nin bügüne kadar yaptığı, gemiadamları kimlik dökümanları ile liman ve tersane işçileri güvenliği konularındaki çalışmaları İŞARET EDEREK,
  1. ILO’yu; profesyonel amaçlar için bir döküman, doğrulanabilir güvenlik dökümanı ve sertifikasyon bilgi dökümanı gibi konuları kapsaması gereken gemiadamlarıı kimlik dökümanı geliştirilmesi çalışmalarına devam etmesine DAVET EDER,
  2. Örgüt’ü, Ulusalararası İşçi Konferansı’nın “Gemiadamlarının kimlikleri için geliştirilmiş güvenlik” konulu 91.oturumu sonuçlarını dikkate almaya ve onunla ilgili gerekli işlemleri yapmaya RİCADA BULUNUR.
  3. Ülkeleri, üçlü delagasyonları ile Haziran 2003’de yapılacak Uluslararası İşçi Konferansı’nın 91.oturumuna katılmaya ve gemiadamlarının kimlik dökümanları konusundaki yeni ILO araçlarının, yürürlüğe girdikten sonra, en kısa sürede onaylanması, kabulu ve uygulanması ile ilgili özel itina göstermelerine DAVET EDER,
  4. Örgüt ve ILO’yu ortak bir ILO/IMO Çalışma Grubu kurarak, ilişik ek’te belirlenen referans kurallar çerçevesinde liman güvenliği konusunda gerekebilecek daha ileri düzeyde çalışmalarda bulunmaya DAVET EDER.
  5. Örgüt Genel Sekreteri’nden , ILO’nun “Gemiadamlarının kimlikleri için geliştirilmiş güvenlik” konusu ile, liman güvenliği ile ilgili konularda önerilen ortak çalışmaya, ilgili uzmanlığı çerçevesinde katkıda bulunmaya RİCADA BULUNUR.
  6. Örgüt Genel Sekreteri’nden bu önerilerin bir kopyasını, Uluslararası İşçi Ofisi Genel Başkanlığı’na gönderilmesini RİCA EDER.
  EK
  Liman Güvenliği konusunda IMO/ILO çalışması
  MÜMKÜN REFERANS ŞARTLAR
  1. Denizde Can Güvenliği Uluslararası Anlaşması, 1974’e ait değişiklikleri ve Aralık 2002’de, Denizde Can Güvenliği Uluslararası Anlaşması, 1974’e Taraf Ülkeler Konferansı’nda, gemilerin ve liman tesislerinin güvenliğini arttırmaya yönelik zorunlu gereklerin ve klavuzun tanıtılması amacı ile, kabul edilen, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kod’unu gözönünde tutarak, IMO/ILO Liman Güvenliği Ortak Çalışma Grubu:

  .1 güvenliğin ve çevre korumanın geliştirilmesi amacı ile, gemi ve liman tesisi güvenliği arasındaki ilişkiyi de kapsayan, liman güvenliği konusundaki daha kapsamlı konuları ve liman bölgeleri ile ilgili , güvenliğin ve çevre korumanın geliştirilmesi, bu alanlarda çalışan veya buralara giriş yapanların doğrulanabilir kimlik konusu da dahil olmak üzere, ilgili klavuzun formunu ve içeriğini dikkate almalı ve tavsiyede bulunmalı;


  .2 yukarıdaki konularla ilgili zorlayıcı gerekliliklere olan ihtiyacı dikkate almalı, ve böyle bir ihtiyaç tanımlandığında, bu gerekliliğin formunu ve içeriğini tavsiye etmeli; ve
  .3 yukarıdaki konu ile ilgili, nedenleri ve doğrulamaları, önerilerin etki değerlendirmeleri, yararları ve maliyeti de dahil olmak üzere, (ara işleri ve ilerleme raporlarını da kapsayan), yukarıdaki konular ait raporu, ilgili nedenleri ve doğrulamaları ile, hazırlayıp IMO ve ILO’nun dikkatine sunmalı.
  2. IMO ve ILO Liman Güvenliği Ortak Çalışma Grubu’nun çalışmalarını gözleyecek ve ihtiyaç duyulduğunda, Çalışma Grubu’na uygun talimat verecek ve klavuzluk edecektir.
  Konferans Kararı 9

  (12 Aralık 2002’de kabul edilmiştir)


  Dünya Gümrük Örgütü ile işbirliğiyle güvenliğin arttırılması

  (Kapalı yük taşıma üniteleri)

  KONFERANS

  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması 1974’ e ait (bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır), denizde güvenliği arttırmaya yönelik özel önlemlerle ilgili değişiklikleri KABUL EDEREK,


  Kabul edilmiş özel önlemlerin uygulanmasının; denizlerde kirliliği önleme, gemi ve kıyıdakilerin ve güvenliği ve gemilerin güvenli çalıştırılmasına önemli katkı olduğunu DİKKATE ALARAK,
  Gemilerin ve liman tesislerinin güvenliğini geliştirmek için, Anlaşmanın XI-2 bölümünde kapsanmayan konularla ilgili, daha ileri düzeyde uygun önlemlerin tesis edilmesi ve bu konuda çalışmaya devam edilmesine olan ihtiyacı TANIYARAK,
  Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Anlaşması 1965’in, denizde yüklerin hareketi ile ilgili ticari bilginin yönetimi kararlarına ait gereklilikleri, halen kapsadığını HATIRLAYARAK,
  Anlaşmasını, kapalı yük nakliye ünitelerinin (bundan böyle CTU olarak anılacaktır) güvenliği ile ilgili uygun gerekliliklerin kapsanması ihtiyacını ve bu gerekliliklerin, deniz güvenliğini sağlama ve deniz nakliye sektöründeki güvenliği tehdit eden olayları önleme ve ortadan kaldırma ilei ilgili uluslararası çabalara olumlu katkıda bulunacağı ve bunları geliştireceğini TANIYARAK,
  CTU’ların uluslararası ve dahili hareketlerinin doğası gereği olarak tüm tedarik zincirinin ve konu dahilindeki tüm rollerin güvenliğinin sağlanmasına olan ihtiyacı TANIYARAK,
  Aynı zamanda, kapalı CTU’ların uluslararası hareketinde Gümrük İdarelerinin ve acentelerin rolünü HATIRLAYARAK,
  Uluslararası deniz nakliyatında Dünya Gümrük Örgütü’nün (bundan böyle “WCO” olarak anılacaktır) çalışmalarını ve yetkisini TANIYARAK,
  Uluslararası deniz nakliyatı sektöründe, Uluslararası Denizcilik Örgütü (bundan böyle “Örgüt” olarak anılacaktır) ile, WCO arasındaki uzun süreden beri devam eden işbirliğini HATIRLAYARAK,
  23 Temmuz 2002’de imzalanan iki örgüt arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik “Memorandum of Understanding” in yeterliliğini İŞARET EDEREK,
  1. Kapalı CTU’ların uluslararası hareketinde güvenliğin arttırılmasına yönelik önlemlerin acilen dikkate alnmasını WCO’yu DAVET EDER;
  2. WCO’daki kapalı CTU’ların denizde taşınması ile ilgili görüşmelerde, Örgüt’ün Genel Sekreteri’den, deniz nakliyatı ile ilgili uzmanlığı ile katkıda bulunmasını RİCA EDER;
  3. WCO tarafından alınan ve Anlaşmaya Taraf Devletlerin onayladığı kapalı CTU’ların denizde taşınması ile ilgili kararların yürürlüğe girmesi durumunda Anlaşmasını değişiklik yapılması konusunda MUTABIK KALIR.
  4. Örgüt’ün Genel Sekreteri’nden, bu kararların bir kopyasını WCO Genel Seketeri’ne iletilmesini RİCA EDER.
  Konferans Kararı 10

  (12 Aralık 2002’de kabul edilmiştir)


  Uzun menzilli gemi kimlik tanıma ve izleme sistemi ilk uygulaması

  KONFERANS

  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması 1974’ e ait (bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır), denizde güvenliği arttırmaya yönelik özel önlemlerle ilgili değişiklikleri KABUL EDEREK,


  Denizdeki gemilerin uzun menzilli kimlik tanımı ve izlemelerinin, deniz ve kıyı devletlerin güvenliğini arttırmaya katkıda bulunan bir araç olduğunu HATIRLAYARAK,

  Inmarsat C polling sisteminin, şu an gemilerin uzun menzilli kimlik tanıma ve izlenmesi için en uygun sistem olduğunu TEYİD EDEREK,


  Gemilerin uzun menzilli kimlik tanıma ve izlenmesinin ilk uygulanmasının önemini DİKKATE ALARAK,
  1. Gemilerin uzun menzilli kimlik tanıma ve izlenmesine başlanması ve uygulanması için ulusal seviyede yüksek öncelikli olarak gereken işlemleri yapmalarına Taraf Devletlerin DİKKATİNİ ÇEKER;
  2. Taraf Devletleri, bayrakları altındaki gemileri, Inmarsat C polling veya diğer sistemlere otomatik olarak cevap vermeye hazırlıklı olmaları için, gerekli önlemleri almaları konusunda cesaretlendirmelerine DAVET EDER;
  3. Gemilerin uzun menzilli kimlik tanıma ve izlenmesinin tanıtımı ile ilgili tüm konuları, geminin hedeflenmesine yardım için potansiyel kötü amaçlı kullanım ve toplanan bilgi ile ilgili gizlilik ihtiyacı da dahil olmak üzere, dikkate almaya, Taraf Devletlerden RİCA EDER.

  Konferans Kararı 11

  (12 Aralık 2002’de kabul edilmiştir)


  İnsan ögesi ile ilgili konular ve gemiadamlarının kısa süreli ayrılışları


  KONFERANS

  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması 1974’ e ait (bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır), denizde güvenliği arttırmaya yönelik özel önlemlerle ilgili değişiklikleri KABUL EDEREK,


  Gemi endüstrisi ve malların düzgün bir biçimde nakliyesinin dünya ticareti için esas olduğunu DİKKATE ALARAK,
  Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Kurulunun (bundan böyle “Örgüt” olarak anılacaktır) aldığı, Örgüt’ün uzun dönem (2008’e kadar) çalışma programına ait kararını ve bundan dolayı insan ögesinin önemli bir konu olduğu, HATIRLAYARAK,
  Yabancı mürettebatın, geldikleri gemi limanda iken, geminin varışında tüm formaliteler yerine getirilmiş ve kamu otoritelerinin, kamu sağlığı, güvenliği ve düzeni için sahile çıkış izini vermeyeceği bir durumun mevcut olmaması durumunda, sahile çıkışı ile ilgili genel haklarının tesis edildiği Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Anlaşması 1965 kararlarını HATIRLAYARAK,
  Gemiadamları dahil tüm çalışanlara uygulanan, genel olarak kabul edilmiş uluslararası insan hakları ilkelerini HATIRLAYARAK,
  Gemi endüstrisinin global doğası nedeni ile, gemiadamlarının özel korunmaya ihtiyacı olduğunu DİKKATE ALARAK,
  Gemi adamlarının, uluslararası ticaret yapan ve sahil tesislerine giriş yapan gemilerde çalışıp yaşadıkları ve sahile çıkmanın gemiadamlarının genel iyilikleri için hayati konu olduğu, ve bu yüzden de güvenli deniz ve temiz okyanusların gerçekleştirilmesinin FARKINDA OLARAK,
  Kıyıya gidiş kolaylığının, kararlaştırılan servis süresi içinde gemiye gidiş ve geliş için esas olduğunun FARKINDA OLARAK,

  1. Anlaşmanın XI-2 bölümünü ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS) (bundan böyle “Kod” olarak anılacaktır) uygularken Taraf Devletlerin, insan ögesini, gemi adamlarının özel korunma gayretleri ihtiyacını ve kıyıya çıkış konusunun kritik önemini dikkate almalarını ZORUNLU KILAR;


  2. Taraf Devletleri, Örgüt’e Üye Ülkeleri ve Örgüt’teki danışman statüsündeki, resmi olmayan kuruluşların Anlaşmanın Bölüm XI-2 ve Kod’un kararlarının uygulanmasında, insan ögesinin aykırı olarak etkilendiği konuları Örgüt’e bildirmelerini TEŞVİK EDER;
  3. Anlaşmanın Bölüm XI-2 ve Kod’un uygulanmasının sonucu olarak Örgüt’e bildirilen herhangi bir insan ögesi problemini, Genel Sekreterin, Denizcilik Güvenlik Komitesi ve Örgüt’ün Kolaylaştırma Komitesi’ne sunmasını RİCA EDER.


   Bu Kodun tam adı Gemi ve Liman Tesislerinin Güvenliği için Uluslararası Kod dur. Bu Kodun kısaltılmış adı ise, Düzeltilmiş haliyle SOLAS 74 Kural XI-2/1 de söz edildiği gibi, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu, kısaca ISPS Kod’dur.


   Gemi güvenlik alarm sisteminin sağlanması amacı ile ilgili herhangi bir problemi önlemek amacı ile, İdare, bu bilginin, gemi kaptanı, gemi güvenlik görevlisi ve Şirket tarafından seçılmiş kıdemli gemi personeli tarafınca bilinen ve gemide bulunan bir döküman içinde muhafaza edilmesine izin verebilir.


   Sertifikanın bu bölümü İdare tarafından, kısım 19.1.1.4 de belirtildiği üzere, ek doğrulamaların yapılıp yapılmadığını belirtmek için uyarlanacaktır.

   Uygun olmayanı siliniz.

  Sertifikanın bu bölümünün tamamlanması durumunda, Sertifikanın ön tarafında belirtilen

  geçerlilik tarihi de uygun şekilde değiştirilmelidir.  * Uygun olmayanı siliniz

  * 1974 SOLAS Anlaşması bölüm XI-2’de (SOLAS 2002 Konferansı, Karar 7 ile kabul edilmiş) kapsanmayan gemiler, liman tesisleri, sabit ve yüzer platformlar ve bölgesinde bulunan seyyar sondaj ünitelerinin güvenliğini arttırıcı uygun önlemlerin tesisi bölümüne danışınız.

  * Bu Kodun kabul ediliş tarihinde yürürlükte olduğu gibi.

  2002 SOLAS Konferansı 3 no’lu kararı ile kabul edilen, diğerlerinin arasından Örgüt’ü, A.890(21) no’lu güvenli denizadamı donatım prensipleri konulu Genel Kurul kararını gözden geçirmeye davet eden, IMO’nun deniz emniyetini arttırmak ile ilgili ileri çalışmasına danışınız. Bu gözden geçirme kural V/14’e değişiklikleri yol açabilir.

  * 2002 SOLAS Konferansı 3 no’lu kararı ile kabul edilen, diğerlerinin arasından Örgüt’ü, A.787(19) ve A.882(21) no’lu liman Devleti kontrol işlemleri konulu Genel Kurul kararlarını gözden geçirmeye davet eden, IMO’nun deniz emniyetini arttırmak ile ilgili ileri çalışmasına danışınız.

  ** Değiştirilmiş SOLAS 74 I/19 ve Kural IX/6.2’ye, 1988 LOADLINE protokolu ile değişen LOADLINE 66’nın 21.maddesi, değiştirildiği şekli ile MARPOL 73/78 Ek 1 Kural 8A madde 5 ve 6. Ek 2 Kural 15, değiştirilmiş şekli ile STCW 78 Madde X ve IMO Genel Kurul önergesi A.787(19) ve A.882(21)’e bakınız.

  * Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974 ile ilgili 1988 Protokolü

  * Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından deniz güvenliğinin arttırılmasına ilişkin yapılan ileri düzeydeki çalışmaya, ve 2002 SOLAS Konferansı 3 ve 7 no kararları ile kabul edilen, 1974 SOLAS Anlaşması Bölüm XI-2 tarafından kapsam altına alınmayan gemilerin, liman tesislerinin, bölgesindeki seyyar sondaj ünitelerinin, yüzer ve sabit platformların güvenliğini arttırmak için uygun güvenlik önlemlerinin tesisi edilmesi çalışmasına danışınız.

  * Bu Güvenlik Deklarasyonu formu bir gemi ve bir liman tesisi arasında kullanmak içindir. Eğer, Güvenlik Deklarasyonu iki gemiyi kapsayacak şekilde olursa, bu model uygun şekilde değiştirilmelidir.

  * İlk güvenlik cihazı sörveyi’nin anlamı, 1 Temmuz 2004 tarihinde sonra hangisi önce gelirse, ilk yıllık sörvey, ilk periyodik sörvey veya güvenlik cihazı için ilk yenileme sörveyidir ve ek olarak, inşa halindeki gemilerde ilk sörveydir.

  * Karar MSC.136(76) ile kabul edilen gemi güvenlik alarm sistemi performans standartlarına danışınız.  ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ

  IMO  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.