bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • 2 Diğer bir Taraf Devletin limanına girmeye niyetlenen gemiler • Sayfa20/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

  Kural 9

  Kontrol ve uygunluk önlemleri


  1 Limandaki gemilerin kontrolu
  1.1 Bu bölümün amacı için, bu bölümün uygulandığı her gemi diğer bir Taraf Devletin bir limanında bulunduğu sırada, bu Devlet tarafından tam yetkilendirilmiş, kural I/19 fonksiyonlarını yerine getirenlerle aynı olabilecek, görevliler tarafından kontrole tabidirler. Bu kontrol, gemide bulunan, ISPS Kod bölüm A (“Sertifika”) hükümlerine göre düzenlenmiş, geçerli bir Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası veya Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası’nın doğrulanması ile sınırlıdır. Bu sertifikalar, eğer geminin bu bölümün veya ISPS Kod bölüm A’nın gereklerine uymadığının varsayılması için açık nedenler olmadıkça, geçerli kabul edileceklerdir.
  1.2 Eğer bu tip açık nedenler varsa veya gerektiği halde geçerli Sertifika ortaya koyulamazsa, Taraf Devletin tam yetkili görevlileri, madde 1.3’de belirtilen herhangi bir veya birden fazla kontrol önlemlerini bu gemiye uygulayacaktır. Uygulanan bu tip önlemler ISPS Kod bölüm B’deki klavuzu dikkate alacak şekilde uygun olmalıdır.

  1.3 Bu kontrol önlemleri; geminin denetlenmesi, geminin geciktirilmesi, geminin tutuklanması,geminin liman dışına çıkarılması ve liman içinde hareketinin kısıtlanması dahil operasyonunda kısıtlamayı içerebilir. Bu kontrol önlemleri, ek olarak veya alternatif olarak daha küçük idari ve düzeltici önlemler olabilir.

  2 Diğer bir Taraf Devletin limanına girmeye niyetlenen gemiler  2.1 Bu bölümün amacı için, bir Taraf Devlet limnlarına girmek isteyen gemilerden aşağıdaki bilgileri, konrtol önlemlerini veya girişimlerini gerekli kılmayı önlemek amacı ile limana girmeden önce, bu bölüm ile uygunluklarını sağlamak için bu Devlet tarafından tam yetkilendirilmiş görevlilere sağlamalarını zorunlu kılabilir:
  .1 geminin geçerli bir Sertifikaya sahip olduğu ve bunu veren otoritenin adı;
  .2 geminin o anda bulunduğu güvenlik seviyesi;
  .3 geminin, madde 2.3’deki belirlenen zaman dilimi içinde bir gemi/liman etkileşiminde bulunduğu bir önceki limanda çalıştığı güvenlik seviyesi;
  .4 geminin, madde 2.3’deki belirlenen zaman dilimi içinde bir gemi/liman etkileşiminde bulunduğu bir önceki limanda aldığı herhangi özel ve ek güvenlik önlemleri;
  .5 madde 2.3’deki belirlenen zaman dilimi içinde bir gemi-gemi faaliyeti sırasında uygulanan uygun gemi güvenlik işlemleri;
  .6 ISPS Kod bölüm B’deki klavuzu dikkate alarak diğer pratik güvenlikle ilgili bilgiler (gemi güvenlik planının detayları olmamak üzere).
  Eğer Taraf Devlet tarafından talep edilirse, gemi veya Şirket bu Taraf Devlet’e yukarıda şart koşulan bilgilerin kabul edilir teyidini sağlayacaktır.
  2.2 Bir başka Taraf Devletin limanına girmek isteyen ve bu bölümün uygulandığı her gemi, bu Devlet tarafından tam yetkilendirilmiş görevlilerin istekleri üzerine, madde 2.1’de belirtilen bilgileri sağlayacaktır.

  Kaptan, liman tesisine girişin engellenebileceği sonucunu kabul ederek, bu bilgileri vermeyi kabul etmeyebilir.


  2.3 Gemi, madde 2.1’de belirtilen bilgilerin, uğradığı son 10 liman için tutulan kayıtlarını muhafaza edecektir.


   1. Eğer madde 2.1’de belirtilen bilgilerin alınmasından sonra, geminin girmeye istekli olduğu limanın Taraf Devletinin tam yetkilendirilmiş görevlileri, geminin ISPS Kod Bölüm A ve bu bölümün gereklerine uygun olmadığına inanmak için açık nedenlere sahip olurlarsa, bu görevliler uygunsuzluğu düzeltmek amacı ile gemi ile kendi aralarında ve gemi ile İdare arasında iletişimin kurulması için çaba göstereceklerdir. Eğer bu iletişim düzeltme ile sonuçlanmazsa veya bu görevlilerin geminin ISPS Kod bölüm A ile bu bölümün gerekliliklerine uygunsuzluk içinde olduğuna inanmak için açık nedenlere sahip olması durumunda, bu görevliler bu gemi ile ilgili olarak madde 2.5’de belirtilen önlemleri alabilirler.


  2.5 Bu önlemler şunlardır:
  .1 uygunsuzluğun düzeltilmesi zorunluluğu;
  .2 geminin Taraf Devletin karasularında veya iç sularında belirlenen bir yere ilerlemesi zorunluluğu;
  .3 eğer gemi, girmek istediği limanın Taraf Devletinin karasularında ise, geminin denetlenmesi;
  .4 geminin liman girişinin engellenmesi;
  Bu gibi önlemler uygulanmadan önce, gemi Taraf Devlet tarafından konu ile ilgili olarak bilgilendirilecektir. Bu bilgi üzerine, kaptan limana girmekten vazgeçebilir. Bu durumlarda bu kural uygulanmayacaktır.

  3 Ek hükümler
  3.1 Aşağıdaki durumlarda Taraf Devletin tam yetkili görevlisi zaman geçirmeden İdare’ye, hangi kontrol önlemlerinin veya uygulamalarının alındığını ve bunların alınma nedenlerini yazılı olarak bildirecektir. Bu önlemleri alan Taraf Devlet, bu önlemler alındıktan veya uygulatıldıktan sonra, konu ile ilgili gemiye ait Sertifikayı veren tanınmış güvenlik kuruluşunu ve Örgüt’ü bilgilendirilecektir:
  .1 madde 1.3’de belirtilen, daha az idari ve düzeltici önlemden başka bir kontrol önleminin alınması durumunda; veya
  .2 madde 2.5’de belirtilen önlemlerin herhangi birinin alınması durumunda.
  3.2 Geminin limana girişi reddedildiği veya gemi limandan çıkarıldığı zaman, liman Devleti yetkilileri konu ile ilgili bilgileri, eğer biliniyorsa, geminin uğrayacağı bir sonraki limanın Devlet yetkililerine ve diğer sahil Devletlerine, Örgüt tarafından geliştirilecek klavuzu dikkate alarak bildireceklerdir. Bu bildirimin gizliliği ve güvenliği sağlanacaktır.
  3.3 Madde 2.4 ve 2.5’e uygun olarak limana girişin reddedilmesi veya madde 1.1’den 1.3’e kadar olan kısma uygun olarak limandan çıkarılma, sadece, Taraf Devletin tam yetkili görevlileri bu geminin, kişilerin, gemilerin veya diğer mülkiyetin güvenliği için mevcut bir tehdit oluşturduğuna ve bu tehdidi ortadan kaldırmanın başka uygun yöntemin olmadığına inanmak için açık nedenleri varsa, uygulatılacaktır.
  3.4 Madde 1.3’de belirtilen kontrol önlemleri ve madde 2.5’de belirtilen önlemler, sadece, bu kurala uygun olarak, İdare veya gemi tarafından önerilen faaliyetler de dikkate alınarak, kontrol önlemlerinin veya girişimlerin alınmasına neden olan uygunsuzlukların, Taraf Devleti tatmin edecek şekilde düzeltilene kadar, uygulamaya koyulacaktır.
  3.5 Taraf Devletler madde 1’e uygun olarak kontrol uyguladığı ve madde 2’ye uygun olarak önlemler aldığı zaman:
  .1 bir geminin haksız yere tutuklanmasına veya geciktirilmesine mani olmak için mümkün olan bütün çaba gösterilecktir. Eğer, gemi haksız olarak tutuklanır veya geciktirilirse, uğradığı zarar veya kayıp karşılanacaktır; ve
  .2 acil veya insani nedenlerle gerekli olan giriş güvenlik amacıyla engellenmeyecektir.


  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.