bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Tanımlar
 • Uygulama
 • Taraf Devletlerin Sorumlulukları
 • Güvenlik deklarasyonu
 • Şirketin yükümlülükleri
 • Gemi güvenliği
 • Gemi güvenlik değerlendirmesi
 • Gemi güvenlik planı
 • Kayıtlar
 • Şirket güvenlik görevlisi • Sayfa2/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  Ek
  Gemi ve Liman Tesislerinin Güvenliği için Uluslararası Kod
  Önsöz
  1 2001 Aralık ayında Londra’da gerçekleştirilen Deniz Güvenliği konulu Diplomatik Konferans’ta, denizde güvenliği arttırmak için Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’te yeni hükümler ve bu Kod kabul edilmiştir. Bu yeni gereklilikler, deniz taşımacılığı sektöründe güvenliği tehdit eden eylemleri tespit etmek ve caydırmak için gemi ve liman tesislerinin bünyesinde işbirliği yapabileceği uluslararası bir yapı tesis etmektedir.
  2 11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen trajik olayların ardından, Kasım 2001’de yapılan IMO’nun 22. Genel Kurul Toplantısında, Aralık 2002’de gerçekleştirilecek Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması 1974’e Taraf Olan Devletler Konferansı’nda (Deniz Güvenliği konulu Diplomatik Konferans olarak bilinmektedir) kabul edilmek üzere gemi ve liman tesislerinin güvenliği ile ilgili yeni önlemlerin geliştirilmesi konusunda oybirliği ile anlaşmaya varılmıştır. Diplomatik Konferans hazırlığı; Örgütün danışmanlığında Üye Devletler, Hükümetlerarası Örgütler ve Sivil Toplum Kuruluşları (NGOs) tarafından ibraz edilecek sunumlar temel alınarak Örgüt’ün Deniz Güvenliği Komitesine (MSC) havale edilmiştir.
  3 Deniz Güvenliği Komitesi (MSC), uygun güvenlik önlemlerinin geliştirilmesini hızlandırmak ve bunları kabul etmek üzere yine Kasım 2001’de yapılan ilk olağanüstü oturumunda, Deniz Güvenliği konusunda bir Oturumlarararası Çalışma Grubu (MSC Intersessional Working Group on Maritime Security) tesis etmiştir. MSC Oturumlararası Çalışma Grubunun ilk toplantısı Şubat 2002’de yapılmıştır ve bu toplantının sonuçları Mart 2002’deki MSC’nin yetmiş beşinci oturumuna rapor edilmiş ve burada değerlendirilmiştir (ki bu tarihte yapılan teklifleri geliştirmek üzere ad hoc bir Çalışma Grubu kurulmuştur). MSC, yetmiş beşinci oturumunda bu Çalışma Grubunun raporunu incelemiş ve bu raporun Eylül 2002’de yapılan daha ileri düzeyde bir MSC Oturumlararası Çalışma Grubunca ele alınmasını tavsiye etmiştir. MSC’nin yetmiş altıncı oturumunda, MSC Oturumlararası Çalışma Grubunun Eylül 2002’de gerçekleştirilen toplantısının sonuçları ve de Komitenin, Diplomatik Konferans’ın hemen öncesinde yapılan Aralık 2002’deki yetmiş altıncı oturumuyla bir arada tertiplenen MSC Çalışma Grubunun daha ileri düzeydeki çalışmaları değerlendirilmiştir ve teklif edilen metinlere ait nihai nüshaların, Diplomatik Konferans’ta değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
  4 Diplomatik Konferans’ta (9-13 Aralık 2002) aynı zamanda, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması 1974’ün (SOLAS 1974) mevcut hükümlerinde yapılan, bu gereğin uygulamasını Otomatik Tanımlama Sistemleri’ne (Automatic Identification Systems) uyması için hızlandıracak değişiklikler ve SOLAS 74 Bölüm XI-2’de Gemi Kimlik Numarası’nın (Ship Identification Number) verilmesi ve Sürekli Özet Kayıt’ın (Continuous Synopsis Record) taşınmasını kapsayan yeni kurallar kabul edilmiştir. Diplomatik Konferans’ta ayrıca; bu Kod’un uygulanması ve gözden geçirilmesi ve Teknik İşbirliği ile IMO ve WCO ile yapılacak işbirliği çalışmasını da kapsayan bazı Konferans Önergeleri kabul edilmiştir. Deniz güvenliği ile ilgili belirli yeni hükümlerin yeniden tetkik edilmesi ve üzerinde değişiklik yapılmasının, bu iki Örgüte ait çalışmaların sonuçlanması için gerekli olabileceği onaylanmıştır.

  5 SOLAS 74 Bölüm XI-2 ve bu Kod’un hükümleri, gemi ve liman tesisleri ile ilişkilidir. SOLAS 74’ün liman tesislerini kapsayacak şekilde genişletilmesi; SOLAS 74’ün gerekli güvenlik önlemlerinin yürürlüğe girmesi ve işlerlik kazanmasını temin edecek en hızlı araç olma özelliği sunması ekseninde kabul edilmiştir. Buna rağmen; liman tesisleri ile ilgili hükümlerin, sadece gemi/liman arabirimi ile ilişkili olmaları üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Liman bölgeleri güvenliği ile ilişkili kapsamlı sorun, IMO ve ILO arasında ileri düzeyde yapılacak bir müşterek çalışmanın konusu olacaktır. Bununla birlikte hükümlerin, saldırı sonrasında yapılacak fiili tepkileri veya herhangi bir saldırı sonrasındaki her türlü olayı aydınlatıcı eylemleri kapsayacak kadar genişletilmemesi hakkında anlaşmaya varılmıştır.
  6 Taslak çalışması yapılırken; Uluslararası STCW Anlaşması 1978 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978), ISM Kodu ve uyumlu sörvey ve belgelendirme sistemi hükümlerine uygunluğunu sağlamak için gerekli dikkat sarfedilmiştir.
  7 Hükümler, uluslararası denizcilik endüstrisinin, deniz taşımacılığı sektöründeki güvenlik sorununa yönelik yaklaşımında önemli bir değişiklik olduğunu göstermektedir. Hükümlerin, Anlaşmaya Taraf Devletler üzerine belirli ek sorumluluklar yükleyebileceği kabul edilmiştir. Anlaşmaya Taraf Devletlerin hükümleri uygulayabilmesine yardım etmek için gerekli teknik işbirliğinin önemi tamamen onaylanmıştır.
  8 Hükümlerin uygulanması; gemi personeli, liman personeli, yolcular, ilgili yük, gemi ve liman yönetimi ve güvenlikle ilgili sorumluluklara sahip Ulusal ve Yerel Makamlara ait kişiler de dahil olmak üzere, gemileri ve liman tesislerini kapsayan ve bunları kullanan her türlü birim arasında sürekli, etkin işbirliğini ve anlayışı gerektirecektir. Mevcut uygulamalar ve işlemler, yeterli bir güvenlik seviyesi sağlamadığı takdirde, yeniden gözden geçirilecek ve değiştirilecektir. Arttırılmış deniz güvenliği ile ilgili konularda, taşımacılık ve liman endüstrileri ile Ulusal ve Yerel Makamların ilave sorumluluklara sahip olması gerekecektir.
  9 Bu Kodun B Bölümünde verilen klavuz, SOLAS 74 Bölüm XI-2’de ve bu Kodun A Bölümünde yer alan güvenlik hükümlerini uygularken dikkate alınmalıdır. Ancak, klavuzun uygulanacağı alanların kapsamının; liman tesisi ve geminin, geminin dahil olduğu ticaret şeklinin ya da taşıdığı yükün cinsine göre değişkenlik gösterebileceği de kabul edilmiştir.
  10 Bu Kod’da bulunan hiçbir şey; ILO’nun İşyerindeki Temel Hak ve Özgürlükler Bildirgesi dahil, uluslararası belgelerde ve aynı zamanda deniz ve liman işçileriyle ilgili uluslararası standartlarda belirlenen, özellikle deniz işçileri ve mültecilerle ilgili temel hak ve özgürlüklere aykırı bir şekilde yorumlanamayacak ya da uygulanamayacaktır.
  11 Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Anlaşması 1965’in; yabancı gemi personelinin, geldikleri gemi limandayken, geminin limana gelişiyle ilgili işlemler eksiksiz yerine getirildiği takdirde ve kamu sağlığı, kamu güvenliği veya kamu düzeni sebeplerinden ötürü personelin karaya çıkmasına müsaade edilmemesi için kamu mercilerinin elinde hiçbir gerekçe olmaması halinde; kamu mercileri tarafından karaya çıkmalarına müsaade edileceğine ilişkin kararları dikkate alınarak, Anlaşmaya Taraf Devletlerin, gemi ve liman tesisi güvenlik planlarını onaylarken, gemi personelinin gemide yaşadığı ve çalıştığına ve personelin -tıbbi bakımı da kapsayan- gemiadamları kıyı sosyal tesislerine ulaşması için kıyıya çıkmaları gerektiği esasına anlayışla dikkat etmesi gereklidir.

  Bölüm A
  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’e Ek Bölüm XI-2 hükümleri ile ilgili zorunlu gereklilikler


  1 Genel


   1. Giriş

  Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği için Uluslararası Kodun bu bölümü, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’teki Bölüm XI-2’te ilgi olarak gösterilen zorunlu hükümleri kapsamaktadır.


  1.2 Hedefler
  Bu Kodun hedefleri :
  .1 Güvenlik tehditlerini tespit etmek ve uluslararası ticarette kulanılan gemileri ve liman tesislerini etkileyen güvenlik tehditlerini önleyici önlemler almak amacıyla Anlaşmaya Taraf Devletler, Devlet kuruluşları, yerel makamlar ve denizcilik ve liman endüstrileri arasındaki işbirliğini kapsayan uluslararası bir yapı tesis etmek;
  .2 Denizde güvenliği temin etmek için; Anlaşmaya Taraf Devletler, Devlet kuruluşları, yerel makamlar ve denizcilik ve liman endüstrilerine ait görev ve sorumlulukları ulusal ve uluslararası seviyede belirlemek.
  .3 Güvenlikle ilgili bilgilerin erken ve etkin bir şekilde toplanmasını ve alışverişini temin etmek;
  .4 Değişen güvenlik seviyelerine uygun hareket edebilmeyi sağlayan plan ve işlemlere sahip olabilmek amacı ile, güvenlik değerlendirmeleri için bir metodoloji sağlamak;
  .5 Uygun ve yeterli deniz güvenlik önlemlerinin yerinde olduğunun güvencesini vermek.

  1.3 İşlevsel Gereklilikler
  Hedefleri gerçekleştirebilmek amacı ile, bu Kod’da bazı işlevsel gereklilikler yer almaktadır. Bunlar, aşağıda belirtilenleri kapsamakta olup, ancak bunlarla sınırlı değildir:
  .1 Güvenlik tehditleri ile ilgili bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi ve ilgili Taraf Devletler ile bu bilgilerin alışverişi;
  .2 Gemiler ve liman tesisleri için iletişim protokollerinin hazırlanmasının zorunlu kılınması;
  .3 Gemilere, liman tesislerine ve bunlara ait yasak bölgelere izinsiz girişlerin önlenmesi;
  .4 İzinsiz silahların, yanıcı malzemelerin ya da patlayıcıların gemilere ve liman tesislerine sokulmasının önlenmesi;
  .5 Güvenlik tehditleri ya da güvenlik olaylarına karşılık alarm vermeyi sağlayan araçların sağlanması;
  .6 Gemi ve liman tesisi güvenlik planlarının, güvenlik değerlendirmeleri esas alınarak hazırlanmasını zorunlu kılmak; ve
  .7 Güvenlik planları ve işlemlerine aşinalığı sağlamak için eğitim, talim ve tatbikatların zorunlu kılınması.

    1. Tanımlar

   1. Bu bölümün amacı için, aksi açıkça belirtilmediği sürece:

  .1 Anlaşma, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974 anlamına gelmektedir.


  .2 Kural, Anlaşmaya ait bir kural anlamına gelmektedir.
  .3 Bölüm, Anlaşmanın bir bölümü anlamına gelmektedir.
  .4 Gemi güvenlik planı; gemideki kişileri, yükü, yük taşıma birimlerini, gemi kumanyasını veya gemiyi, bir güvenlik olayı riskinden korumak için alınacak önlemlerin, gemide uygulanmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş plan anlamına gelmektedir.
  .5 Liman tesisi güvenlik planı; liman tesisi ve gemileri, kişileri, kargoyu, yük taşıma birimlerini ve gemi kumanyasını, bir güvenlik olayı riskinden korumak için alınacak önlemlerin uygulanmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş plan anlamına gelmektedir.
  .6 Gemi güvenlik görevlisı, gemide Kaptana karşı sorumlu olan; gemi güvenlik planının sürdürülmesi ve uygulanması da dahil olmak üzere gemi güvenliğinden, ve şirket güvenlik görevlisi ve liman tesisi güvenlik görevlisi ile olan ilişkilerden sorumlu olmak üzere Şirket tarafından atanan kişi anlamına gelmektedir.
  .7 Şirket güvenlik görevlisi, gemi güvenlik değerlendirmesinin yerine getirilmesini sağlayan; gemi güvenlik planının geliştirilmesini, onaylanmak üzere sunulmasını ve sonra da uygulanıp sürdürülmesini ve liman tesisi güvenlik görevlisi ve gemi güvenlik görevlisi ile olan ilişkileri sağlayan Şirket tarafından yetkilendirilen kişi anlamına gelmektedir.
  .8 Liman tesisi güvenlik görevlisi, liman tesisi güvenlik planının geliştirilmesinden, uygulanmasından, tetkikinden ve sürdürülmesinden ve gemi güvenlik görevlileri ve şirket güvenlik görevlileri ile olan ilişkilerden sorumlu olmak üzere yetkilendirilen kişi anlamına gelmektedir.
  .9 Güvenlik seviyesi 1, uygun asgari koruyucu güvenlik önlemlerinin her zaman için sürdürüleceği seviye anlamına gelmektedir.
  .10 Güvenlik seviyesi 2, artan bir güvenlik olayı riski sebebi ile belirli bir süre boyunca uygun ilave koruyucu güvenlik önlemlerinin sürdürüleceği seviye anlamına gelmektedir.
  .11 Güvenlik seviyesi 3, kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi, bir güvenlik olayının muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olması halinde, kısıtlı bir süre için, daha ileri düzeyde, belirli koruyucu güvenlik önlemlerinin sürdürülmesi anlamına gelmektedir.
  2.2 “Gemi” terimi, bu Kod’da kullanıldığı zaman, kural XI-2’de de tanımlanan seyyar açık deniz sondaj üniteleri ve yüksek-hızlı tekneleri de kapsamaktadır.
  2.3 Bir liman tesisi ile bağlantılı olarak, 14 ve 18. kısımlarda kullanıldığında; Taraf Devletler” terimi, “Görevlendirilmiş Otorite” anlamına gelmektedir.
  2.4 Bu bölümde yer alan terimler, aksi tanımlanmadığı sürece bölüm I ve XI-2’de kendilerine atfedilen anlamla aynı anlama gelecektir.

    1. Uygulama

   1. Bu Kod, aşağıdakilere uygulanır:

  .1 Uluslararası sefer yapan aşağıdaki tipteki gemilere:


  .1 yüksek-hızlı yolcu tekneleri dahil yolcu gemileri;
  .2 500 grosston ve üstü yüksek-hızlı tekneler dahil yük gemileri; ve
  .3 seyyar açık deniz sondaj üniteleri; ve
  .2 uluslararası sefer yapan bu tipteki gemilere hizmet veren liman tesisleri.
  3.2 Kısım 3.1.2 hükümlerine rağmen, Taraf Devletler; Kod’un bu bölümünde geçen, öncelikli olarak uluslararası seferler yapmayan, ancak uluslararası bir seferden dönen ya da uluslararası sefere çıkan gemilere bazen hizmet etmesi gereken kendi sınırları içinde yer alan bu tür liman tesislerine yapılacak uygulamanın derecesine karar vereceklerdir.
  3.2.1 Taraf Devletler; kısım 3.2 altında geçen kararlarını, Kod’un bu bölümü ile uyumlu olarak yapılacak bir liman tesisi güvenlik değerlendirmesini temel alarak vereceklerdir.
  3.2.2 Bir Taraf Devlet tarafından bölüm 3.2 altında verilecek herhangi bir karar, bölüm XI-2 ya da Kod’un bu bölümüyle elde edilmesi tasarlanan güvenlik seviyesini tehlikeye atmayacaktır.
  3.3 Bu Kod; savaş gemilerine, yardımcı destek gemilerine ya da Anlaşmaya Taraf bir Devlet tarafından sahip olunan veya işletilen ve sadece ticari olmayan Kamu hizmetlerinde kullanılan diğer gemilere uygulanamaz.
  3.4 Bu bölümdeki 5-13 arası ve 19. kısımlar, kural XI-2/4’te belirtilen Şirketlere ve gemilere uygulanır.
  3.5 Bu bölümdeki 5-14 arası ve 18. kısımlar, kural XI-2/10’da belirtilen liman tesislerine uygulanır.


   1. Bu Kod’daki hiçbir hüküm, Devletlerin uluslararası hukuk ile sahip oldukları hak ve

  yükümlülüklere zarar vermez.

    1. Taraf Devletlerin Sorumlulukları

  4.1 Taraf Devletler, kural XI-2/3 ve XI-2/7 hükümlerine bağlı olarak, güvenlik seviyelerini belirleyecek ve güvenlik olaylarına karşı korunmak için klavuz temin edeceklerdir. Daha yüksek düzeydeki güvenlik seviyeleri, bir güvenlik olayının meydana gelmesinin daha kuvvetli bir ihtimali olduğunu gösterir. Uygun güvenlik seviyesinin belirlenmesinde göz önüne alınacak faktörler aşağıdakileri kapsamaktadır:


  .1 tehdit bilgisinin güvenilir olma derecesi;
  .2 tehdit bilgisinin doğrulanmış olma derecesi;
  .3 tehdit bilgisinin belirli ya da yakın olma derecesi; ve
  .4 bu güvenlik olayının potansiyel sonuçları.
  4.2 Taraf Devletler, güvenlik seviyesi 3’e geçtikleri zaman, uygun talimatlar yayınlayacaklar ve etkilenebilecek gemiler ve liman tesisleri için güvenlikle ilgili bilgileri temin edeceklerdir.
  4.3 Taraf Devletler, aşağıdaki konuların dışında kalanlar için, bölüm XI-2 ve Kod’un bu bölümünce belirlenmiş güvenlikle ilgili belirli görevlerini tanınmış bir güvenlik kuruluşuna havale edebilirler:
  .1 uygulanabilir güvenlik seviyesinin belirlenmesi;
  .2 liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin onayı ve onaylı değerlendirmeye yapılacak değişiklikler,
  .3 liman tesisi güvenlik görevlisi atamaya gerek duyulacak liman tesislerinin belirlenmesi;
  .4 liman tesisi güvenlik planının onaylanması ve onaylı plan üzerinde yapılacak değişiklikler;
  .5 kural XI-2/9’u takip eden kontrol ve uygunluk önlemlerinin tatbik edilmesi; ve
  .6 güvenlik görevlendirilmiş için gerekliliklerin tesis edilmesi..
  4.4 Taraf Devletler; uygun gördükleri derecede, gemi güvenlik planlarının veya liman tesisi güvenlik planlarının ya da bu tür planlarda yapılan onayladıkları değişikliklerin, ya da gemiler söz konusu olduğu zaman planlarda kendileri adına onaylanan değişikliklerin etkinliğini test edeceklerdir.

    1. Güvenlik deklarasyonu

  5.1 Taraf Devletler, gemi/liman arabirimi ya da bir gemi-gemi faaliyetinin kişilere, mülklere ya da çevreye verebileceği riski değerlendirerek, Güvenlik Deklarasyonu’nun ne zaman gerekli olduğunu belirleyeceklerdir.
   1. Bir gemi, Güvenlik Deklarasyonu’nun tamamlanmasını aşağıdaki hallerde talep edebilir:

  .1 gemi, işlem yaptığı liman tesisinden ya da diğer bir gemiden daha yüksek düzeyde bir güvenlik seviyesinde seyrediyorsa;


  .2 Taraf Devletler arasında belirli uluslararası seferleri ya da bu seferleri yapan gemileri kapsayan Güvenlik Deklarasyonu konusunda bir anlaşma varsa;
  .3 geminin ya da liman tesisinin içinde bulunduğu bir güvenlik tehdidi ya da güvenlik olayının meydana gelmiş olması durumunda;
  .4 gemi, onaylı bir liman tesisi güvenlik planına sahip olması ya da uygulaması zorunlu olmayan bir limanda bulunuyor ise;
  .5 gemi, onaylı bir gemi güvenlik planına sahip olması ya da uygulaması zorunlu olmayan diğer bir gemi ile gemi-gemi faaliyeti gerçekleştiriyor ise.


   1. Bu bölümdeki, Güvenlik Deklarasyonu’nun tamamlanması ile ilgili talepler, uygulanabilir liman tesisi ya da gemi tarafından kabul edilecektir.
   1. Güvenlik Deklarasyonu, şu kişiler tarafından tamamlanacaktır:

  .1 gemi(ler) adına kaptan ya da gemi güvenlik görevlisi; ve, eğer uygunsa,


  .2 liman tesisi adına liman tesisi güvenlik görevlisi, ya da Taraf Devlet aksini belirlemediği sürece, kıyı güvenliğiden sorumlu olan herhangi bir kuruluş.
  5.5 Güvenlik Deklarasyonu, liman tesisi ve gemi (ya da gemiler) arasında paylaşılacak güvenlik gerekliliklerini tespit edecek ve her biri için belirlenecek sorumlulukları tayin edecektir.
  5.6 Taraf Devletler, kural XI-2/9.2.2’ü göz önünde bulundurarak, kendi sınırları içinde bulunan liman tesislerince, Güvenlik Deklarasyonları kurallarının uygulaması gereken asgari süreyi belirleyeceklerdir.
  5.7 İdare’ler, kural XI-2/9.2.3’ü göz önünde bulundurarak, kendi bayraklarını taşımakla yetkili gemilerce, Güvenlik Deklarasyonları kurallarının uygulaması gereken asgari süreyi belirleyeceklerdir.

  1. Şirketin yükümlülükleri

  6.1 Şirket, gemi güvenlik planında Kaptan’ın yetkisini açıkça vurgulayan bir hükmün yer almasını temin edecektir. Şirket; gemi güvenlik planında Kaptan’ın, gemi güvenliğiyle ilgili kararları verme konusunda ve gerekli olan hallerde, Şirketten ya da Taraf Devletten yardım talep etmesiyle ilgili ağır basan yetki ve sorumluluğa sahip olmasını sağlayacaktır.


  6.2 Şirket; Bölüm XI-2 ve Kod’un bu bölümü ile uyumlu olarak, görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için şirket güvenlik görevlisi, gemi kaptanı ve gemi güvenlik görevlisine gereken desteğin verilmesini temin edecektir.

  1. Gemi güvenliği

  7.1 Geminin, Taraf Devletler tarafından aşağıdaki şekilde belirlenen güvenlik seviyelerine göre hareket etmesi gerekmektedir.


  7.2 Güvenlik seviyesi 1’de; güvenlik olaylarını tespit etmek ve bunlara karşı önleyici önlemleri almak amacıyla bu Kodun B Bölümünde verilen klavuz dikkate alınarak, uygun önlemler vasıtasıyla aşağıda yer alan eylemler uygulanacaktır:
  .1 tüm gemi güvenliğiyle ilgili görevlerin performansını temin etmek,
  .2 gemiye erişimi denetlemek;
  .3 kişilerin gemiye binişlerinin denetlenmesi ve bunların etkileri;
  .4 sadece yetkili kişilerin erişimini temin etmek amacıyla yasak bölgeleri gözlemek;
  .5 güverte alanlarını ve gemiyi çevreleyen alanları gözlemek;
  .6 yük ve gemi kumanya elleçleme işlemlerine nezaret etmek, ve
  .7 güvenlik iletişiminin kullanıma hazır olmasını temin etmek.
  7.3 Güvenlik seviyesi 2’de; bu Kodun B bölümünde yer alan klavuz dikkate alınarak, bölüm 7.2’de detaylı olarak açıklanan her bir eylem için, gemi güvenlik planında belirlenen ek koruyucu önlemler uygulanacaktır.
  7.4 Güvenlik seviyesi 3’te; bu Kodun B bölümünde yer alan klavuz dikkate alınarak, bölüm 7.2’de detaylı olarak açıklanan her bir eylem için gemi güvenlik planında belirlenen daha ileri düzeyde koruyucu önlemler uygulanacaktır.
  7.5 İdare; güvenlik seviyesi 2 ya da 3’ü uyguladığı zaman gemi, güvenlik seviyesinde yapılan değişiklikle ilgili talimatların alındığını doğrulayacaktır.
  7.6 Güvenlik seviyesi 2 ya da 3’ü uygulayan bir limana girmeden önce, ya da bu seviyelerden birini uygulayan Taraf Devletin sınırları dahilinde olan bir limanın içinde iken; gemi, bu talimatın alındığını doğrulayacak ve gemi güvenlik planında detaylı olarak açıklanan uygun önlem ve işlemlerin uygulamasının başlatıldığını, ve güvenlik seviyesi 3 söz konusu olduğunda, güvenlik seviyesi 3’ü belirleyen Taraf Devletin talimatlarının alındığını, liman tesisi güvenlik görevlisine teyit edecektir. Gemi, uygulamada karşılaşılan her türlü zorluğu bildirecektir. Bu tür durumlarda, liman tesisi güvenlik görevlisi ve gemi güvenlik görevlisi uygun eylemler konusunda irtibata geçecek ve bunların koordinesini yapacaklardır.
  7.7 Geminin, giriş yapmak istediği, ya da halen içinde bulunduğu liman tarafından uygulanan güvenlik seviyesinden daha yüksek düzeydeki bir güvenlik seviyesine geçmesi İdare tarafından talep ediliyor ya da gemi halen bu güvenlik seviyesini uyguluyorsa; gemi, Taraf Devlete (liman tesisinin sınırları içinde bulunduğu) ait Yetkili Makama ve liman tesisi güvenlik görevlisine içinde bulunulan durum hakkında gecikmeksizin bilgi verecektir.
  7.7.1 Bu tür durumlarda, gemi güvenlik görevlisi liman tesisi güvenlik görevlisi ile irtibata geçecek ve gerekli olan hallerde uygun eylemlerin koordinasyonunu yapacaktır.
  7.8 Bir İdare, diğer bir Taraf Devlete ait limanda bulunan ve bayrağını taşıyan gemilere güvenlik seviyesi 2 ya da 3’e geçmelerini istediğinde, İdare, o Taraf Devleti gecikmeksizin bilgilendirecektir.
  7.9 Taraf Devletler güvenlik seviyelerini belirledikleri zaman, ve kendi karasularında seyreden veya kendi karasularına girmeye niyetlendiklerine ait bilgi aldıkları gemilere güvenlik seviyesi bilgisini bildirdikleri zaman; bu tür gemilere ihtiyatlı olmaları ve bölgedeki deniz güvenliğini etkileyebilecek herhangi olayla ilgili bir bilgi ellerine geçtiğinde, bunu derhal kendi İdarelerine ya da yakında bulunan bir kıyı Devletine bildirmelerini tavsiye edeceklerdir.
  7.9.1 Uygulanabilir güvenlik seviyesi ile ilgili, bu tip gemilere tavsiyede bulunurken, Taraf Devlet bu gemilere, bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuzu da gözönüne alarak; almaları gereken ya da, uygun olduğu takdirde, tehdide karşı korunmayı sağlamak için bu Taraf Devlet tarafından alınan her türlü güvenlik önlemi konusunda tavsiyede bulunacaktır.

  1. Gemi güvenlik değerlendirmesi

  8.1 Gemi güvenlik değerlendirmesi, gemi güvenlik planının geliştirilmesi ve güncellenmesi işleminin esas ve tamamlayıcı bir bölümüdür.


  8.2 Şirket güvenlik görevlisi; gemi güvenlik değerlendirmesinin, gemi güvenliğini değerlendirmek için uygun niteliklere sahip kişiler tarafından, bu bölüme bağlı olarak, bu Kodun B bölümünde yer alan klavuzu dikkate alarak, uygulanmasını sağlayacaktır.
  8.3 Kısım 9.2.1 hükümlerine bağlı olarak; bir tanınmış güvenlik kuruluşu, belirli bir geminin gemi güvenlik değerlendirmesini uygulayabilir.
  8.4 Gemi güvenlik değerlendirmesi, herhangi bir zamanlama olmaksızın yapılabilecek güvenlik sörveyini ve asgari olarak aşağıdaki unsurları kapsayacaktır:
  .1 mevcut güvenlik önlemleri, işlemleri ve çalışmalarının belirlenmesi;
  .2 korunması önemli olan gemideki ana işlemlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi;
  .3 güvenlik önlemlerini tesis etmek ve önceliklerini belirlemek amacı ile, gemideki ana işlemlere yönelik muhtemel tehditlerin ve bunların oluşması ihtimalinin saptanması; ve
  .4 altyapı, politikalar ve işlemlerde bulunan, insan faktörü de dahil zayıf noktaların saptanması.
  8.5 Gemi güvenlik değerlendirmesi; Şirket tarafından belgelendirilmeli, gözden geçirilmeli, onaylanmalı ve muhafaza edilmelidir.

  1. Gemi güvenlik planı

  9.1 Her gemi, İdare tarafından onaylı bir gemi güvenlik planını gemide bulunduracaktır. Plan, Kod’un bu bölümünde tanımlanan üç güvenlik seviyesi için hükümleri kapsayacaktır.


  9.1.1 Bölüm 9.2.1 hükümlerine bağlı olarak, tanınmış bir güvenlik kuruluşu, belirli bir geminin gemi güvenlik planını hazırlayabilir.
  9.2 İdare, gemi güvenlik planlarının gözden geçirilmesi ve onaylanması, ya da önceden onaylı bir planda yapılacak değişikliklerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için, tanınmış bir güvenlik kuruluşunu görevlendirebilir.
  9.2.1 Bu tür durumlarda, belirli bir gemi için gemi güvenlik planının gözden geçirilmesini ve onaylanmasını, ya da planda yapılacak değişikliklerin gözden geçirilmesi ve onaylanmasını üstlenen tanınmış güvenlik kuruluşu; gemi güvenlik değerlendirmesi ya da gemi güvenlik planının hazırlanması aşamalarına, ya da bunlarda yapılan incelemedeki değişiklere dahil olmayacaktır.
  9.3 Gemi güvenlik planının ya da önceden onaylı bir planda yapılan değişikliklerin onay için sunulması sırasında, planın veya değişikliklerinin geliştirilmesinde temel alınan güvenlik değerlendirmesi de beraber sunulacaktır.
  9.4 Bu tür bir plan, bu Kod’unun B bölümünde yer alan klavuz dikkate alınarak geliştirilecek ve geminin çalışma dili ya da dillerinde yazılacaktır. Kullanılan dil ya da diller İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca değil ise, bu dillerden birinde yapılacak tercüme plana dahil edilecektir. Plan, asgari olarak aşağıdaki hususları kapsayacaktır:
  .1 kişilere, gemilere veya limanlara karşı kullanılmak üzere niyetlenilen ve gemi bordasında taşınmasında izin verilmemiş silahları, tehlikeli maddeleri ve cihazları önlemek için tasarlanmış önlemler;
  .2 yasak bölgelerin belirlenmesi ve buralara izinsiz girişleri önlemek için alınması gereken önlemler;
  .3 gemiye izinsiz girişi önlemek için gerekli önlemler;
  .4 gemi veya gemi/liman arabirimindeki kritik işlemleri sürdürmekle ilgili hükümleri de kapsayan, güvenlik tehditlerine veya güvenlik ihlallerine karşılık vermek için gerekli işlemler;

  .5 Taraf Devletlerin, güvenlik seviyesi 3’de verebilecekleri her türlü güvenlik talimatına cevap vermek vermek için gerekli işlemler;


  .6 güvenlik tehditleri ya da güvenlik ihlalleri söz konusu olduğu zaman yapılacak tahliyelerle ilgili işlemler;
  .7 güvenlikle ilgili sorumluluklar yüklenen gemi personelinin ve diğer gemi personelinin güvenlik konusu ile ilgili görevleri;
  .8 güvenlikle ilgili çalışmaların denetlemesi ile ilgili işlemler;
  .9 plan ile ilgili eğitim, talim ve tatbikatlar için işlemler;
  .10 liman tesisi güvenlik çalışmaları ile etkileşimde bulunmak için işlemler;
  .11 planın periyodik olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işlemler;
  .12 güvenlik olaylarının rapor edilmesi için işlemler;
  .13 gemi güvenlik görevlisinın belirlenmesi;
  .14 24 saat irtibat detayları da dahil, şirket güvenlik görevlisinin belirlenmesi;
  .15 gemide bulunan her türlü güvenlik cihazının, denetlenmesi, test edilmesi, ayarlanması ve bakımını temin etmekle ilgili işlemler;
  .16 gemide bulunan her türlü güvenlik cihazının test edilme veya ayarının yapılma sıklığı;
  .17 gemi güvenlik alarm sistemi çalıştırma noktalarının bulunduğu yerlerin belirlenmesi; * ve
  .18 test edilme, etkinleştirme, devre dışı bırakma ve ilk hale getirme ve yanlış alarmları sınırlamayı da kapsayan gemi güvenlik alarm sisteminin kullanımı ile ilgili işlemler, talimatlar ve klavuz.
  9.4.1 Planda belirtilen güvenlik çalışmalarının iç denetimini yürüten veya bunların uygulamasını değerlendiren personel; Şirket veya geminin boyutu ve yapısı nedeni ile, bunu uygulamanın mümkün olmadığı durumlar dışında, denetlenen çalışmalardan bağımsız olacaktır.
  9.5 İdare; onaylı bir gemi güvenlik planında veya onaylı bir planda belirtilen herhangi bir güvenlik cihazında yapılacak değişikliklerin, plana yapılacak ilgili değişiklikler İdare tarafından onaylanmadıkça, hangilerinin uygulanmayacağını tespit edecektir. Bu tür yapılacak her türlü değişiklik, en az bölüm XI-2’de ve Kod’un bu bölümünde tavsiye edilen önlemler kadar etkin olacaktır.
  9.5.1 Gemi güvenlik planında veya güvenlik cihazında yapılacak, İdare tarafından özel olarak onaylanmış değişikliklerin yapısı; Kısım 9.5’e uygun olarak, bu onayın açıkca belirtileceği şekilde belgelenecektir. Bu onay, gemide kullanıma hazır olacak ve Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası-International Ship Security Certificate (ya da Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası-Interim Inernational Ship Security Certificate) ile birlikte sunulacaktır. Eğer bu değişiklikler geçici ise, asıl onaylı önlemler veya cihaz ilk konumuna getirildiği anda, artık bu belgenin gemide bulundurulmasına gerek olmayacaktır.
  9.6 Plan elektronik formatta muhafaza edilebilir. Bu gibi durumda, plan; izinsiz olarak silinmesi, tahrip edilmesi ya da değiştirilmesini önlemeyi amaçlayan işlemler ile korunacaktır.


   1. Plan, izinsiz erişime veya açığa çıkarılmaya karşı korunacaktır.

  9.8 Gemi güvenlik planları, bölüm 9.8.1’de belirtilen durumların dışında, Taraf Devlet tarafından, kural XI-2/9’a göre yapılacak kontrol ve uygunluk önlemlerini uygulamakla yetkilendirilen görevlilerin denetimine tabi değildir.


  9.8.1 Taraf Devlet tarafından uygun olarak yetkilendirilen görevlilerin, geminin bölüm XI-2’de ve bu Kod’un A bölümünde yer alan gerekliliklere uyumlu olmadığına inanmak için açık gerekçeleri bulunuyorsa ve uyumsuzluğu doğrulamanın veya düzeltmenin tek yolu gemi güvenlik planındaki ilgili gerekliliklerin yeniden gözden geçirilmesi ise; ancak ilgili geminin bağlı olduğu Taraf Devlet veya geminin kaptanının onayı ile, planda geçen uyumsuzlukla ilgili belirli bölümlere sınırlı bir biçimde erişimine istisnai olarak izin verilecektir. Bununla beraber, Kodun bu bölümüne ait kısım 9.4’ün .2, .4, .5, .7, .15, .17 ve .18’inci altkısımları ile ilgili planda bulunan hükümler, gizli bilgi olarak değerlendirilecektir ve ilgili Taraf Devletler tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece, denetime tabi olmayacaktır.

  1. Kayıtlar

  10.1 Gemi güvenlik planında belirlenen aşağıdaki faaliyetlerin kayıtları; kural XI-2/9.2.3 hükümlerini dikkate alarak, en azından İdare tarafından tespit edilen minimum süre boyunca gemide muhafaza edilecektir:


  .1 eğitim, talimler ve tatbikatlar;
  .2 güvenlik tehditleri ve güvenlik olayları;
  .3 güvenlik ihlalleri;
  .4 güvenlik seviyesindeki değişiklikler;
  .5 gemiye ya da geminin bulunduğu veya bulunmuş olduğu liman tesislerine yönelik belirli tehditler gibi gemi güvenliği ile doğrudan ilgili haberleşmeler;
  .6 güvenlik faaliyetlerinin iç denetimleri ve gözden geçirilmesi;

  .7 gemi güvenlik değerlendirmesinin dönemsel gözden geçirilmesi;


  .8 gemi güvenlik planının dönemsel gözden geçirilmesi;
  .9 plana yapılacak herhangi bir değişikliğin uygulanması; ve
  .10 gemi güvenliği alarm sisteminin test edilmesi de dahil olmak üzere, gemideki herbir güvenlik cihazının bakımı, ayarının yapılması ve test edilmesi.
  10.2 Kayıtlar, geminin çalışma dili ya da dillerinde tutulacaktır. Kullanılan dil ya da diller İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca değilse, bu dillerden birine yapılacak bir tercüme kayıtlara dahil edilecektir.
  10.3 Kayıtlar, elektronik ortamda muhafaza edilebilir. Kayıtlar, bu tür bir durumda; izinsiz olarak silinmesi, tahrip edilmesi ya da değiştirilmesini önlemeyi amaçlayan işlemler tarafından korunacaktır.
  10.4 Kayıtlar, izinsiz erişim ya da açığa çıkarılmaktan korunacaktır.

  1. Şirket güvenlik görevlisi

  11.1 Şirket, bir şirket güvenlik görevlisi atayacaktır. Şirket güvenlik görevlisi olarak atanmış bir kişi; Şirketin işlettiği gemilerin sayı ya da tiplerine bağlı olarak, bu kişinin hangi gemilerden sorumlu olduğunun açıkça belirtilmesi ile, bir veya birden fazla gemi için şirket güvenlik görevlisi olarak hareket edebilir. Şirket, çalıştırdığı gemilerin sayı ya da tiplerine bağlı olarak, her bir kişinin hangi gemiden sorumlu olduğunu açıkça belirleyerek, birkaç kişiyi şirket güvenlik görevlisi olarak atayabilir.


  11.2 Bu Kod’un başka yerlerinde belirtilenlere ek olarak, şirket güvenlik görevlisinin görev ve sorumlulukları, sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda yer almaktadır:
  .1 uygun güvenlik değerlendirmelerini ve diğer ilgili bilgileri kullanarak, geminin karşılaşabileceği tehdit seviyeleri ile ilgili tavsiyede bulunulması;
  .2 gemi güvenlik değerlendirmelerinin yerine getirilmesinin sağlanması;
  .3 gemi güvenlik planının geliştirilmesi, onay için sunulması ve bundan sonra da uygulanması ve muhafaza edilmesinin sağlanması;
  .4 eksiklikleri gidermek ve geminin kendisine ait güvenlik gerekliliklerini sağlamak amacı ile, gemi güvenlik planında gerekli değişikliklerin yapılmasının sağlanması;
  .5 güvenlik faaliyetlerinin iç denetimleri ve gözden geçirilmesi için düzenlemelerin yapılması;
  .6 İdare veya tanınmış güvenlik kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek, geminin başlangıç ve daha sonraki doğrulamaları için düzenlemelerin yapılması;
  .7 iç denetimler, dönemsel gözden geçirmeler, güvenlik denetimleri ve uygunluk doğrulamaları sırasında belirlenen eksiklik ve uygunsuzlukların zamanında tespit edilip onlarla ilgilenilmesini temini;
  .8 güvenlik bilincinin ve ihtiyatının geliştirilmesi;
  .9 gemi güvenliğinden sorumlu olan personel için uygun eğitimin sağlanması;
  .10 gemi güvenlik görevlisi ve ilgili liman tesisi güvenlik görevlileri arasında etkin iletişim ve işbirliğinin sağlanması;
  .11 güvenlik gereklilikleri ile güvenlik gereklilikleri arasında tutarlılığın sağlanması;
  .12 kardeş gemi veya filo güvenlik planlarının kullanılması halinde, her bir gemi planının, o gemiye ait bilgileri doğru olarak yansıtmasının sağlanması; ve
  .13 belirli bir gemi ya da gemi grubu için onaylanmış herhangi bir alternatif veya eşit düzenlemelerin uygulanmasının ve sürdürülmesini sağlanması.


  1. Gemi güvenlik görevlisi
   1. Her gemiye, bir gemi güvenlik görevlisi atanacaktır.

  .

   1. Bu Kod’un başka yerlerinde belirtilenlere ek olarak, gemi güvenlik görevlisinin görev ve sorumlulukları, sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda yer almaktadır:

  .1 güvenlik önlemlerinin devam ettirilmesini sağlamak için, düzenli gemi güvenlik denetimlerinin gerçekleştirilmesi;


  .2 planda yapılacak değişiklikler de dahil olmak üzere, gemi güvenlik planının muhafazası ve yönetimi,
  .3 diğer gemi personeli ve ilgili liman tesisi güvenlik görevlileri ile, gemi yükünün ve kumanyasının elleçlenmesi ile ilgili güvenlik konularının koordine edilmesi;
  .4 gemi güvenlik planına yapılacak değişikliklerin önerilmesi;
  .5 şirket güvenlik görevlisine, eksikliklerin, iç kontrol sırasında saptanan uygunsuzlukların, dönemsel gözden geçirmelerin, güvenlik denetimlerinin ve uygunluk doğrulanmasının ve düzeltme hareketlerinin rapor edilmesi;
  .6 gemideki.güvenlik bilincinin ve ihtiyatının geliştirilmesi;
  .7 gemi personeline yeterli düzeyde bir eğitim verilmesinin sağlanması;
  .8 tüm güvenlik olaylarının rapor edilmesi,
  .9 gemi güvenlik planının uygulanmasında, şirket güvenlik görevlisi ve ilgili liman tesisi güvenlik görevlisi ile koordinasyonun sağlanması; ve
  .10 eğer mevcut ise, güvenlik cihazlarının uygun bir şekilde çalıştırılması, denenmesi, ayarlanması ve muhafazasının sağlanması.


  1. Gemi güvenliğine ait eğitim, talim ve tatbikatlar

  13.1 Şirket güvenlik görevlisi ve ilgili kıyı personeli, bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuzu dikkate alarak, gerekli bilgiye sahip olmalı ve eğitim almış olmalıdır.


  13.2 Gemi güvenlik görevlisi, bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuza göre, bilgiye sahip olmalı ve eğitim almış olmalıdır.


   1. Bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuzu dikkate alarak, belirli güvenlik görevlerine ve sorumluluklarına sahip gemi personeli, gemi güvenlik planında belirtilen gemi güvenliği ile ilgili sorumluluklarını anlamalı ve kendilerine verilmiş görevleri yerine getirebilmek için yeterli bilgiye ve yeteneğe sahip olmalıdırlar.

  13.4 Gemi güvenlik planının etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için; gemi tipine , gemi personel değişimine, ziyaret edilen liman tesisleri ve ilgili diğer durumlara bağlı olarak hazırlanacak gemi talimleri, uygun aralıklarla, bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuzu dikkate alarak, yaptırılmalıdır.


  13.5 Bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuzu dikkate alarak , şirket güvenlik görevlisi, uygun aralıklarda yapılan tatbikatlara katılarak, gemi güvenlik planının etkili koordinasyonu ve uygulamasını sağlayacaktır.

  1. Liman tesisi güvenliği
   1. Bir liman tesisi, sorumluluk sahasında bulunduğu Taraf Devlet tarafından uygulamaya koyulan güvenlik seviyelerine göre hareket etmek zorundadır. Liman tesisindeki güvenlik önlemleri ve işlemleri; yolcular, gemi, gemi personeli ve ziyaretçiler, mallar ve hizmetler için, en az müdahale gerektirecek veya onlarda en az gecikmeye neden olacak şekilde uygulanacaktır.
   1. Güvenlik seviyesi 1’de, güvenlik olaylarını tanımak ve onlara karşı önleyici önlemler almak için, bu kodun B bölümünde yer alan klavuzu dikkate alarak, bütün liman tesislerinde, uygun önlemlerle beraber, aşağıda sıralanan çalışmalar yapılacaktır:

  .1 tüm liman tesisi güvenlik görevlerinin performansının sağlanması;


  .2 liman tesisine girişin kontrolu;
  .3 demirleme ve yanaşma yerleri dahil, tüm liman tesisinin kontrolu;
  .4 sadece yetkili personelin girişini sağlamak için, girişe yasaklanmış bölgelerin kontrolu;
  .5 yük elleçlemesinin denetimi;
  .6 gemi kumanyasının elleçlemesinin denetimi;
  .7 halen mevcut güvenlik iletişiminin sağlanması.
  14.3 Güvenlik seviyesi 2’de, liman tesisi güvenlik planında belirtilmiş olan, ek koruyucu önlemler, bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuzu dikkate alarak, kısım 14.2’de belirtilen her bir çalışma için uygulanacaktır.
  14.4 Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi güvenlik planında belirtilmiş olan, daha ileri düzeyde

  özel koruyucu önlemler, bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuz dikkate alınarak, kısım 14.2’de belirtilen her bir çalışma için uygulanacaktır.


  14.4.1 Ek olarak, güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisleri, bölgesinde bulundukları Taraf Devlet tarafından verilen güvenlik talimatlarına cevap verecek ve uygulayacaklardır.
  14.5 Bir liman tesisi güvenlik görevlisine; bir geminin, bölüm XI-2 ve bu bölümün gereklerini karşılamada veya gemi güvenlik planında belirtilen uygun önlemleri ve işlemleri uygulamada ve güvenlik seviyesi 3 durumunda iken, liman tesisinin bölgesinde bulunduğu Taraf Devlet tarafından verilen talimatları uygulamada, zorlukla karşılaştığı bildirilirse, liman tesisi güvenlik görevlisi ve gemi güvenlik görevlisi birlikte çalışacak ve uygun çalışmaları koordine edecektir.
  14.6 Liman tesisi güvenlik görevlisine, bir geminin güvenlik seviyesinin, bulunduğu limanın güvenlik seviyesinden yüksek olduğu bildirilirse, liman tesisi güvenlik görevlisi durumu yetkili otoriteye bildirecek ve eğer gerekirse, gemi güvenlik görevlisi ile birlikte çalışacak ve uygun çalışmaları koordine edecektir.
  15. Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi


   1. Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi, liman tesisi güvenlik planını geliştirme ve güncelleme işleminin zorunlu ve ayrılmaz bir parçasıdır.
   1. Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi, liman tesisinin bulunduğu bölgenin Taraf Devleti tarafından yapılacaktır. Bir Taraf Devlet, yetki bölgesi içinde bulunan belirli liman tesisinin liman tesisi güvenlik değerlendirmesini yapmak için, tanınmış bir güvenlik kuruluşuna yetki verebilir.
    1. Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi, eğer tanınmış bir güvenlik kuruluşu tarafından gerçekleştirilmiş ise, güvenlik değerlendirmesi, liman tesisinin bölgesi içinde bulunduğu Taraf Devlet tarafından gözden geçirilmeli ve bu kısım ile uygunluğu onaylanmalıdır.
   1. Değerlendirmeyi gerçekleştiren personel, Kod’un B bölümünde yer alan klavuzu dikkate alarak, liman tesisi güvenliğini, bu kısıma uygun olarak değerlendirmek için gerekli beceriye sahip olmalıdır.

  15.4 Liman tesisi güvenlik değerlendirmeleri, liman tesisinde yapılan küçük değişiklikler ve değişen tehditler dikate alınarak, periyodik olarak gözden geçirilecek ve güncellenecek, daha büyük değişikliklerde ise her zaman gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
   1. Liman tesisi güvenlik değerlendirmeleri en azından aşağıdaki ögeleri içermelidir:

  .1 önemli değerlerin ve korunması önemli altyapının tanımı ve değerlendirilmesi;


  .2 güvenlik önlemlerinin alınması ve öncelik verilmesi için, değerlere ve altyapıya karşı olası tehditlerin ve onların olabilirliğinin tanımlanması;
  .3 karşı önlemler ve işlemsel değişikliklerin tanımı, seçimi ve önceliği ve zayıf yönlerin azaltılması için bunların etkinlik seviyeleri;
  .4 insan faktörü de dahil olmak üzere; altyapıda, politikalar ve işlemlerde bulunacak zayıflıkların tanımlanması;


   1. Taraf Devlet bir liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin, eğer liman tesislerinin operatör, mevki, operasyon, ekipman ve dizayn şekilleri benzer ise, birden fazla liman tesisini kapsamasına izin verebilir. Böyle bir düzenlemeye izin veren Taraf Devlet Örgüt’e bilgi verecektir.
   1. Liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin tamamlanmasından sonra, değerlendirmenin yapılma yönteminin özetini, değerlendirme boyunca bulunan bütün zayıf yönlerin tanımı ve bu zayıf yönleri giderici karşı önlemlerin tanımlanmasını içeren bir rapor hazırlanacaktır. Bu rapora yetkisiz kişilerce erişim ve kullanım engellenecektir.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.