bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Denizde güvenliği arttırıcı özel önlemler
 • 5 Mevcut 4. madde iptal edilmiş olup, yerine aşağıdaki madde koyulmuştur
 • 5.1 Bu sabit markalama açık bir şekilde görülür olacak, tekne üzerindeki herhangi bir markalamadan açıkta ve zıt bir renkte boyanacaktır.
 • 5.4 Çelik dışı veya metal dışı malzeme ile inşa edilmiş gemiler için İdare, gemi kimlik numarasının markalama yöntemini onaylayacaktır. • Sayfa17/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

  EK
  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974 Ek’ine yapılan değişiklikler  BÖLÜM V

  Seyir Güvenliği  Kural 19

  Gemilerin seyir sistem ve ekipmanlarını taşıma şartları

  1 Mevcut madde 2.4.2’nin, .4, .5 ve .6 No’lu alt maddeleri aşağıdakilerle değiştirilecektir:


  .4 ilk güvenlik cihazı sörveyini* 1 Temmuz 2004 tarihinden sonra veya 31 Aralık 2004 tarihine kadar, hangisi önce gelir ise yaptıran 300 GRT’dan yukarı ve 50,000 GRT’dan az olan, yolcu gemileri ve tankerler dışındaki gemiler ve”
  2. Aşağıdaki yeni cümle, mevcut madde 2.4’ün, .7 no’lu alt maddesinin sonuna eklenecektir:
  “AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) olan gemiler, eğer seyir bilgilerinin korunmasını gerektiren uluslararası sözleşme, kurallar ve standartlar yoksa, AIS’lerini devamlı çalışır durumda tutacaklardır.”

  BÖLÜM XI
  Denizde güvenliği arttırıcı özel önlemler

  3. Mevcut bölüm XI, bölüm XI-I olarak yeniden numaralandırılmıştır.


  Kural 3

  Gemi kimlik numarası

   

  4 Aşağıdaki metin kural başlığından sonra eklenmiştir:

  “4 ve 5 no’lu maddelar bu kuralın uygulandığı bütün gemilere uygulanacaktır. 1 Temmuz 2004’ten önce inşa edilen gemiler 4. ve 5. maddeların gereklerine, 1 Temmuz 2004 tarihinden sonraki ilk havuzlama tarihine kadara uyum sağlayacaklardır.”

  5 Mevcut 4. madde iptal edilmiş olup, yerine aşağıdaki madde koyulmuştur:

  “4 Gemi kimlik numarası aşağıda belirtilen yerlere daimi olarak markalanacaktır:

  .1 yüklü su hattının üzerine gelmek üzere ya geminin kıçına ya da sancak ve iskele borda vasat kısmı olmak üzere her iki yanında veya üstbinanın, iskele ve sancak tarafında olmak üzere her iki tarafında veya üstbinanın ön tarafında görülebilir bir yere veya eğer yolcu gemisi olma durumunda ise, havadan görülebilecek şekilde yatay bir yüzeye ve

  .2 ya içine kolayca girilebilir şekilde olan ve II-2/3.30 no’lu kuralda belirtilen makine dairesindeki enine perdelere, ya da mezarnalardan birinin üzerine veya tanker olması durumunda pompa dairesine veya ro-ro gemilerinde II-2/3.41 no’lı kuralda belirtilen ro-ro bölmelerindeki son enine perdelerin birisinin üzerine.

  5.1 Bu sabit markalama açık bir şekilde görülür olacak, tekne üzerindeki herhangi bir markalamadan açıkta ve zıt bir renkte boyanacaktır.

  5.2 Madde 4.1’d belirtilen sabit markalamanın boyu 200 mm.’den küçük olmayacaktır. Madde 4.2’de belirtilen markalamanın boyu ise 100 mm.’den küçük olmayacaktır. Markaların genişliği ise boyu boyu ile orantılı olacaktır.

  5.3 Sabit markalama, markalamanın kolayca silinmemesi için, gemi kimlik numarasının, kabartma olarak veya kesme veya delgi ile veya eşdeğer herhangi bir yöntem ile markalanması ile yapılabilir.

  5.4 Çelik dışı veya metal dışı malzeme ile inşa edilmiş gemiler için İdare, gemi kimlik numarasının markalama yöntemini onaylayacaktır.

  6 Aşağıdaki 5 no’lu kural, mevcut 4 no’lu kuraldan sonra eklenecektir.
  Kural 5

  Sürekli Özet Kayıt  1 Bölüm I’in uygulandığı tüm gemiler bir Sürekli Özet Kayıt tutacaklardır.


   1. Sürekli Özet Kayıt, geminin geçmişi ile ilgili kayıt edilen bilgilerin bulunduğu ve gemide tutulan bir kayıttır.  2.2 1 Temmuz 2004 tarihinden önce inşa edilen gemiler de bu geçmiş bilgilerini 1 Temmuz 2004’den itibaren tutacaklardır.


  1. Sürekli Özet Kayıt, her gemi için, bayrağını taşıdığı İdare tarafından yayımlanacak ve en azından aşağıda belirtilen bilgilere sahip olacaktır:

  .1 geminin bayrağını taşıdığı Devletin adı;


  .2 bu Devlet tarafından geminin tescil tarihi;
  .3 kural 3’e uygun olarak geminin kimlik numarası;
  .4 geminin adı;
  .5 geminin tescil limanı;
  .6 tescil edilmiş sahibi/sahiplerinin adı ve adresleri;
  .7 eğer var ise, gemiyi kiralayanların adı ve adresi;
  .8 kural IX/1’de belirtildiği üzere, Şirketin adı tescil adresi ve güvenlik yönetimi faaliyetlerini yönettiği adres(ler);
  .9 geminin klaslandığı klaslama kuruluşunun (kuruluşlarının) adı;
  .10 kural IX/1’de tanımlandığı gibi, ISM Kod’da belirtilen Uygunluk Dökümanını (veya Geçici Uygunluk Dökümanını) gemiyi işleten Şirkete veren İdare’nin veya Taraf Devlet’in veya tanınmış kuruluşun adı ve eğer Dökümanı veren kuruluştan farklı ise, Dökümanın hazırlanışında temel alınan denetimi yapan kuruluşun adı;

  .11 kural IX/1’de tanımlandığı gibi, ISM Kod’da belirtilen Güvenlik Yönetim Sertifikasını (veya Geçici Güvenlik Yönetim Sertifikasını) gemiye veren İdare’nin veya Taraf Devlet’in veya tanınmış kuruluşun adı ve eğer Sertifikayı veren kuruluştan farklı ise, Sertifikanın hazırlanışında temel alınan denetimi yapan kuruluşun adı;


  .12 kural XI-2/1’de tanımlandığı gibi, ISPS Kod bölüm A’da belirtilen Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikasını (veya Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikasını) gemiye veren İdare’nin veya Taraf Devlet’in veya tanınmış kuruluşun adı ve eğer Sertifikayı veren kuruluştan farklı ise, Sertifikanın hazırlanışında temel alınan doğrulamayı yapan kuruluşun adı;
  .13 bu Devlet ile tescilinin durdurulduğu tarih.
  4.1 3.4 ile 3.12 arası maddelarda belirtilen kayıtlarda meydana gelen herhangi değişiklikler, bilgilerin güncel tutulması amacı ile, değişiklik tarihleri ile birlikte Sürekli Özet Kayıtlarda tutulacaktır.
  4.2 Madde 4.1’de belirtilen kayıtlarda herhangi bir değişiklikler olması durumunda, İdare, mümkün olan en kısa sürede, fakat değişiklik tarihinden itibaren en geç üç ay içinde olmak üzere, bayrağını taşıyan gemilere Sürekli Özet Kayıt’ın değiştirilmiş ve güncelleştirilmiş şeklini veya onunla ilgili değişiklikleri verecektir.
  4.3 Madde 4.1’de belirtilen kayıtlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda, Sürekli Özet Kayıtın değiştirilmiş ve güncelleştirilmiş şeklinin hazırlanmasını askıda tutan İdare, kural IX/1’de tanımlandığı üzere, Sürekli Özet Kayıta değişiklikler yapma konmusunda Şirkete veya gemi kaptanına yetki verecek ve onları bu işlemleri yapmaları konusunda zorunlı kılacaktır. Bu durumlarda, Sürekli Özet Kayıt değiştirildiğinde Şirket, gecikme olmaksızın İdare’yi uygun şekilde bilgilendirecektir.
  5.1 Sürekli Özet Kayıt, İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birisinde olacaktır. Ek olarak, Sürekli Özet Kayıtın, İdare’nin resmi dili veya dillerine tercümesi sağlanabilir.
  5.2 Sürekli Özet Kayıt, Örgüt tarafından geliştirilen formatta olacak ve Örgüt tarafından geliştirilen kurallara göre sürdürülecektir. Sürekli Özet Kayıta ait daha önceki kayıtlar, değiştirilmeyecek, çıkarılmayacak veya herhangi bir yolla silinmeyecek ve tahrif edilmeyecektir.
  6 Gemi başka bir Devletin bayrağına geçtiği veya başka birisine satıldığı (veya başka birisine kiralandığı) veya başka bir Şirketin geminin işletim sorumluluğunu üzerine aldığı her durumda, Sürekli Özet Kayıt gemide kalacaktır.
  7 Gemi başka bir Devletin bayrağına geçtiğinde, Şirket, geminin bayrağına geçtiği Devletin adını İdare’ye bildirerek, İdare’nin , kendi yetkisi altında iken tutulan Sürekli Özet Kayıtları bu Devlet’e vermesini sağlayacaktır.
  8 Gemi başka bir Taraf Devlet’in bayrağına geçtiğinde, o zamana kadar bayrağı altında olan Taraf Devlet, geçiş olduktan sonraki en kısa sürede, gemi kendi yetkisi altında iken tutulan ilgili Sürekli Özet Kayıtın bir kopyasını ve daha önce başka Devletler tarafından gemiye düzenlenmiş Sürekli Özet Kayıtları İdare’ye verecektir.
  9 Gemi başka bir Devletin bayrağına geçtiğinde, İdare, daha önceki Sürekli Özet Kayıtlarını, bu kural ile belirlenen sürekli geçmiş kayıtları sağlamak için , İdare’nin hazırlayacağı Sürekli Özet Kayıta ekleyecektir.
  10 Sürekli Özet Kayıt her zaman gemide bulundurulacak ve denetim için hazır olacaktır.
  7 Aşağıdaki yeni XI-2 bölüm yeniden numaralanmış XI-1 bölüme eklenmiştir:

  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.