bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Liman tesisi içindeki sınırlı alanlar • Sayfa15/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23
  Liman tesisine giriş


  16.10 LTGP, LTGD’de tanımlanan liman tesisine girişin tüm yollarını kapsayan güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır.
  16.11 Bunlardan her biri için, LTGP, her bir güvenlik seviyesinde uygulanacak, giriş kısıtlamaları ve yasaklamalarının olduğu uygun yerleri tanımlamalıdır. Her bir güvenlik seviyesi için LTGP, uygulanacak kısıtlama ve yasaklamanın tipini ve uygulama araçlarını belirlemelidir.
  16.12 LTGP, her bir güvenlik seviyesi için, kişilerin liman tesisinde sorgulanmadan kalmaları için ve liman tesisine giriş yapmalarına izin verecek, gerekli kimlik araçlarını oluşturmalıdır. Bu, liman tesisi personeli için sürekli ve ziyaretçiler için geçici kimlik oluşturan uygun bir kimlik sistemi geliştirmeyi içerebilir. Bir liman tesisi kimlik sistemi, yapılması pratik olduğunda, liman tesisini düzenli olarak kullanan gemilere uygulanacak sistem ile koordine edilmelidir. Yolcular kimliklerini biniş kartları, biletler, v.s. ile kanıtlayabilmelidir, fakat, refakat edilmedikçe sınırlı alanlara girişlerine izin verilmemelidir. LTGP, kimlik sistemlerinin düzenli olarak güncelleştirilmelerini ve işlemleri uygulamayanların disiplin cezalarına tabi olmalarını sağlayan hükümler oluşturmalıdır.
  16.13 Sorulduğunda kimliklerini kanıtlamaya istekli olmayan veya kanıtlayamayanların ve/veya ziyaret sebeplerini doğrulayamayanların liman tesislerine girişleri geri çevrilecek ve giriş çabaları LTGG ve güvenlik sorumluluğuna sahip ulusal ve yerel otoritelere rapor edilecektir.
  16.14 LTGP, kişilerin, kişisel eşyalarının ve araçların aranmalarının yapılacağı alanları belirlemelidir. Bu alanlar, hava koşullarından etkilenmeyecek ve LTGP’nda belirtilen sıklıkta olmak üzere sürekli operasyona izin verecek şekilde korunmalıdır. Aranmaya tabi tutulduktan sonra, kişiler, kişisel eşyalar ve araçlar doğruca kısıtlanmışların tutulduğu bölgeye, biniş ve araba yükleme alanına ilerlemelidir.
  16.15 LTGP, kontrol edilen ve edilmeyen kişiler ve onların eşyaları için ayrı yerler oluşturmalı ve eğer mümkün ise, kontrol edilmeyen kişiler ile kontrol edilen kişilerin birbirleri ile irtibat kurmaları önlemek için, gemiye giren/çıkan yolcular , geminin personeli ve onların eşyaları için ayrı alanlar oluşturmalıdır.
  16.16 LTGP, herhangi bir giriş kontrolünün, özellikle bunlar rastlantısal veya arada sırada olacak şekilde uygulanacak ise, uygulama sıklığını belirlemelidir.
  Güvenlik seviyesi 1
  16.17 Güvenlik seviyesi 1’de, LTGP, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerinin uygulanabilir olduğu yerlerde, kontrol noktalarını kurmalıdır:
  .1 Taraf Devletçe onaylanması gereken bir standartta çit veya diğer bariyerler ile çevrilmesi gereken kısıtlı alanlar;
  .2 yolcular, gemi personeli ve ziyaretçiler dahil, gemi ile ilgili olarak liman tesisine girmek isteyen bütün kişilerin kimliklerinin kontrolu, ve katılım talimatları, yolcu biletleri, biniş kartları, iş emirleri, v.s. belgelerin kontrolu ile girişlerinin onaylanması;

  .3 gemi ile ilgili olarak liman tesisine girmek isteyen araçların kontrolü;


  .4 liman tesisi personelin ve liman tesisinde çalıştırılanların ve bunlara ait araçlarının kimlik doğrulamaları;.
  .5 kimliklerini doğrulayamayan ve liman tesisine ait olmayan veya orada çalıştırılmayan personelin uzaklaştırılması için girişi kısıtlama;

  .6 kişilerin, kişisel eşyaların , araçların ve içeriklerinin aranmalarını gerçekleştirme ve


  .7 düzenli olarak kullanılmayan ve sürekli olarak kapalı ve kilitli bulundurulmak zorunda olunan giriş noktalarının tanımlanması.
  16.18 Güvenlik seviyesi 1’de, liman tesisine girmek isteyen tüm kişiler aranmaya tabi tutulmalıdır. Rastlantısal aramalar dahil, bu aramaların sıklığı, onaylı LTGP’nda belirtilmelidir ve özellikle Taraf Devlet tarafından onaylanmalıdır. Eğer yapılması için açık güvenlik nedenleri yok ise, gemi personeline ait kişilerin, kendi arkadaşlarını veya onların şahsi eşyalarını aramaları zorunlu kılınamaz. Bu şekilde herhangi bir arama, ancak kişinin insan haklarını dikkate alacak ve temel kişi saygınlığını koruyacak şekilde gerçekleştirilecektir.
  Güvenlik seviyesi 2
  16.19 Güvenlik seviyesi 2’de, LTGP uygulanmak üzere aşağıdakileri de içerebilecek ek güvenlik önlemleri oluşturmalıdır:
  .1 giriş noktalarını korumak ve çevre bariyerleri devriyesi için ek personel görevlendirme;
  .2 liman tesisine giriş noktalarının sayısının sınırlanması, ve kapalı tutulacakların ve bunların yeterli güvenliğini sağlamak için gerekli araçların belirlenmesi;
  .3 mevcut giriş noktalarına doğru hareketi sağlamak için engeller oluşturma, örneğin güvenlik bariyerleri;
  .4 kişilerin, kişisel eşyaların ve araçların aranmasının sıklığını arttırma;
  .5 liman tesisine girmek için gerekli doğrulamayı sağlayamayan ziyaretçilerin girişlerinin geri çevrilmesi; ve
  .6 deniz tarafı güvenliğini sağlamak için devriye tekneleri kullanma.
  Güvenlik seviyesi 3
  16.20 Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi, güvenlik olay ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. LTGP, karşılık verenler ve liman tesisinde bulunan gemiler ile işbirliği içinde olarak, liman tesisi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:
  .1 liman tesisinin tümüne ve bir bölümüne girişlerin askıya alınması;
  .2 sadece güvenlik olayı ve tehditine karşılık verenlere giriş izni verilmesi;
  .3 liman tesisinin tümünde veya bir bölümünde yaya ve araç trafiğinin askıya alınması;
  .4 eğer uygun ise, liman tesisi içerisinde arttırılmış güvenlik devriyeleri;
  .5 liman tesisinin tümünde veya bir bölümünde liman operasyonlarının askıya alınması;
  .6 liman tesisinin tümü veya bir bölümü ile ilgili tekne trafiğinin yönlendirilmesi;
  .7 liman tesisinin tümünün veya bir bölümünün boşaltılması.

  Liman tesisi içindeki sınırlı alanlar


  16.21 LTGP, liman tesisi içinde oluşturulacak sınırlandırılmış alanları tanımlamalı ve onların kapsamlarını, uygulama zamanlarını, girişi kontrol etmek için alınacak güvenlik önlemlerini, ve içindeki faaliyetleri kontrol etmek için alınacak önlemleri belirtmelidir. Bu aynı zamanda, uygun koşullarda, geçiçi sınırlandırılmış alanların oluşturulmadan önce ve sonra güvenlik taramasından geçtiğini sağlayacak önlemleri kapsamalıdır. Sınırlı alanların amacı:

  .1 yolcuları, gemi personelini, liman tesisi personelini , gemiyle bağlantılı olarak yapılan ziyaretler de dahil, ziyaretçileri korumak;


  .2 liman tesisini korumak;
  .3 liman tesisini kullanan veya hizmet veren gemileri korumak;
  .4 liman tesisi içindeki güvenlik hassasiyeti olan bölgeleri korumak;
  .5 güvenlik ve gözetim ekipman ve sistemlerini korumak; ve
  .6 yük ve gemi kumanyasını karıştırılmaya karşı korumak.
  16.22 LTGP, aşağıdakileri sağlamak için, bütün sınırlı alanların açık bir şekilde güvenlik kontrollarını oluşturduklarını sağlamalıdır:.
  .1 kişilerin geçişleri;
  .2 araçların; giriş, park, yükleme ve boşaltmaları;
  .3 yük ve gemi kumanyasının yer değiştirmesi ve depolanması; ve
  .4 sahipsiz bagaj veya kişisel eşyalar.
  16.23 LTGP, tüm sınırlı alanların, alana girişin sınırlı olduğunu ve bu alanda yetkisiz şekilde bulunmanın bir güvenlik ihlali oluşturacağını gösterecek şekilde, açık bir şekilde işaretlenmesini sağlamalıdır.
  16.24 Otomatik dedektör cihazı kurulu olduğunda, cihazlar, bir alarmı tetikleyen bir kontrol merkezine alarm vermelidir.
  16.25 Sınırlı alanlar aşağıdakileri içerebilir:
  .1 gemiye bitişik konumdaki kıyı ve deniz alanları;
  .2 giriş, çıkış alanları, arama noktalarını da kapsayan yolcu ve gemi personelini tutma ve işlem yapma alanları;
  .3 yük ve kumanyanın yükleme, boşaltma veya depolamasının yapıldığı alanlar;
  .4 yük belgeleri dahil, hassas güvenlik bilgilerinin bulunduğu bölgeler;
  .5 tehlikeli yük ve zararlı maddelerin tutulduğu alanlar;
  .6 gemi trafik yönetim sistemi kontrol odaları, seyir yardımcıları ve güvenlik ve gözetim kontrol odaları da dahil liman kontrol binaları;
  .7 güvenlik ve gözetim ekipmanlarının depolandığı veya bulunduğu yerler;
  .8 başlıca elektrik, radyo, telekomünikasyon, su ve diğer yardımcı donanımlar; ve
  .9 gemiler, araçlar, ve kişiler tarafından girişin sınırlı olması gereken liman tesisi içindeki diğer alanlar.
  16.26 Güvenlik önlemlerinin kapsamı, ilgili otoritelerin anlaşmasıyla, liman tesisinin gözlenebildiği yapılara yetkisiz girişin sınırlandırılabilmesi için genişletilebilir.
  Güvenlik seviyesi 1
  16.27 Güvenlik seviyesi 1’de, LTGP, sınırlı alanlara uygulanacak ve aşağıdakilerin dahil olduğu, güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:
  .1 standartının Taraf Devlet tarafından kabul edileceği sınırlı alanı çevrelemekte kulanılan daimi ve geçici bariyerlerin sağlanması;
  .2 kullanımda olduğunda etkili olarak kilitlenebilen veya kapatılabilen ve faaliyette olduğunda güvenlik korumaları tarafından girişin kontrol edildiği, giriş noktalarının sağlanması;
  .3 sınırlı alanlarda kişilerin kimliklerini tanıma için gösterilmek zorunda olan geçiş kartlarının sağlanması;

  .4 sınırlı alanlara girişine izin verilmiş araçların açıkça işaretlenmesi;


  .5 koruma ve devriyelerin sağlanması;
  .6 sınırlı alana yetkisiz girişi veya içindeki hareketleri belirleyecek otomatik izinsiz girişi algılama cihazları ve gözetim ekipman ve sistemlerinin sağlanması; ve
  .7 liman tesisini kullanan gemilerin yakınında buluna teknelerin hareketlerinin kontrolu.
  Güvenlik seviyesi 2
  16.28 Güvenlik seviyesi 2’de, LTGP, sınırlı alanlara girişin kontrolu ve o bölgelerin gözlemlenmesi yoğunluğunun ve sıklığının arttırılmasını sağlamalıdır. LTGP, aşağıdakilerin dahil olabileceği ek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:
  .1 devriyelerin ve otomatik izinsiz giriş algılama cihazlarının kullanımı dahil sınırlı alanları çevreleyen bariyer veya parmaklıkların etkinliğini arttırma;
  .2 sınırlı alanlara giriş noktalarının sayısını azaltma ve diğer girişlere uygulanan kontrolları arttırma;
  .3 limanda yanaşık durumda bulunan gemilerin yakınında park yapmayı sınırlama;
  .4 sınırlı alanlara ve bunların içindeki hareketlere ve depolamaya daha ileri düzeyde sınırlamalar getirme;
  .5 sürekli gözlemlenen ve kayıt yapan gözetim ekipmanının kullanımı;
  .6 sınırlı alanların çevreleri boyunca ve alanların içinde yapılan deniz devriyeleri de dahil devriyelerin sayısını ve sıklığını arttırma;

  .7 sınırlı alanlara bitişik konumdaki alanlara girişin belirlenip sınırlanması;


  .8 liman tesisini kullanan gemilere bitişik sulara yetkisiz teknelerin girişine sınırlamaların uygulanması.
  Güvenlik seviyesi 3
  16.29 Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi, güvenlik olayı ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. LTGP, cevap verenler ve liman tesisindeki gemiler ile işbirliği içinde olarak, liman tesisi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:
  .1 liman tesisi içinde ve güvenlik olayına yakın olan veya güvenlik tehditinin olduğuna inanılan yerlerde, girişin yasak olduğu ek sınırlı alanların oluşturulması;ve
  .2 liman tesisinin tamamının veya bir kısmının aranmasının bir parçası olarak sınırlı alanların aranmak için hazırlanması.

  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.