bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi
Sayfa14/23
Tarih03.07.2017
Büyüklüğü0.89 Mb.

Indir 0.89 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

16 Liman tesisi güvenlik planı
Genel


16.1 Liman tesisi güvenlik planının hazırlanması (LTGP), liman tesisi güvenlik görevlisinin (LTGG) sorumluluğundadır. LTGG’nin konumu ile ilgili tüm görevleri şahsen yürütmek zorunda olmasa da, bütün bu görevlerin gerektiği şekilde yerine getirilmesini sağlamak tamamen LTGG’nin sorumluluğundadır.
16.2 Her bir LTGP’nın içeriği, kapsadığı liman tesisi veya tesislerindeki özel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi (LTGD), liman tesisinin belirli özelliklerini ve, bir LTGG atanması ve bir LTGP hazırlanması ihtiyacını doğuran, potansiyel güvenlik risklerini tanımlamış olacaktır. LTGP’nın hazırlanması, bu özelliklerin ve diğer yerel ve ulusal güvenlik konularının LTGP’da yer almasını, ve potansiyel risk sonuçlarını ve güvenlik ihlallerinin olabilirliklerini minimize etmek için uygun güvenlik önlemlerinin oluşturulmasını gerekli kılacaktır. Taraf Devletler, LTGP’nın hazırlanması ve içeriği ile ilgili tavsiyede bulunabilirler.
16.3 Bütün liman tesisi güvenlik planları:
.1 liman tesisinin güvenlik kuruluşunu detaylandıracak;
.2 kuruluşun diğer ilgili otoriteler ile bağlantılarını, ve limandaki gemiler dahil diğerleri ile bağlantılarını ve kuruluşun sürekli etkin çalışmasını sağlayacak gerekli iletişim sistemini, detaylandıracak;
.3 yürürlükte olacak, operasyonel ve fiziksel, temel güvenlik seviyesi 1 önlemlerini detaylandıracak;
.4 liman tesisinin, güvenlik seviyesi 2 ve gerektiğinde güvenlik seviyesi 3 durumuna, gecikme olmadan geçebilmesini sağlayacak ek güvenlik önlemlerini detaylandıracak;
.5 LTGP ve ona ait değişikliklerin, kazanılan deneyime ve değişen şartlara göre, düzenli olarak gözden geçirilmesini veya denetiminin yapılmasını sağlayacak; ve
.6 Taraf Devlet’in uygun irtibat noktalarına raporlama işlemlerini detaylandıracaktır.
16.4 Etkili bir LTGP’nın hazırlanması, özellikle her bir liman tesisinin fiziksel ve operasyonel özelliklerinin eksiksiz değerlendirmesinin dahil olduğu, liman tesisinin güvenliği ile ilgili tüm konuların eksiksiz değerlendirmesinde yatmaktadır.
16.5 Taraf Devletler, kendi yetki alanındaki liman tesislerinin LTGP’larını onaylamalıdır. Taraf Devletler, her bir LTGP’nın sürekli etkinliğini değerlendirmek için işlemler geliştirmelidir ve, ilk onayından önce veya onaylanmasını takiben LTGP’na düzeltmelere ihtiyaç duyabilirler. LTGP; gerekliliklere uygunluğun kanıtı olarak, güvenlik olayları ve tehditleri, gözden geçirmeler, denetimler, eğitim, talim ve tatbikatların kayıtlarının tutulması için düzenlemeler yapmalıdır.
16.6 LTGP’nın içinde yer alan güvenlik önlemleri, LTGP’nın onaylanması ile uygun bir süre içinde uygulanmaya koyulmalı ve LTGP, her bir önlemin ne zaman uygulamaya koyulacağını belirlemelidir. Eğer bunların sağlanmasında muhtemel bir gecikme olur ise, bu konu LTGP’nın onaylanmasından sorumlu Taraf Devlet ile tartışılmalı ve geçici bir süreyi kapsayan eşdeğer seviyede bir güvenlik sağlayacak tatminkar, alternatif geçici güvenlik önlemleri üzerinde anlaşılmalıdır.
16.7 Gemilerde veya yakınlarında ve liman tesislerinde ateşli silahların kullanımı, özellikle belirli tehlikeli veya zararlı maddelerle birlikte kullanıldığında belirgin ve önemli güvenlik riskleri ortaya çıkarabilir ve çok dikkatli olarak gözönüne alınmalıdır. Bir Taraf Devletin, bu alanlarda silahlı personelin kullanılması

gerektiğine karar verdiği durumlarda, o Taraf Devlet, bu personelin silahlarının kullanımına tam yetkili olduklarını ve bu konuda eğitildiklerini ve bu bölgelerdeki güvenliğe yönelik özel risklerin bilincinde olmalarını sağlayacaktır.Eğer, bir Taraf Devlet, ateşli silahların kullanımı için yetki verirse, bu silahların kullanımıyla ilgili özel güvenlik kılavuzları düzenlemelidir. LTGP, bu konu ile ilgili, özellikle tehlikeli veya zararlı maddeler taşıyan gemiler için uygulanmasına yönelik, özel kılavuz içermelidir.
Liman tesisi güvenlik görevlerinin organizasyonu ve performansı
16.8 LTGP, 16.3 no’lu maddede verilen klavuza ek olarak, tüm güvenlik seviyeleri ile ilgili aşağıda belirtilen konuları da oluşturmalıdır:
.1 liman tesisi güvenlik kuruluşunun rolü ve yapısı;
.2 güvenlik rolü olan tüm liman tesisi personelinin, görevleri, sorumlulukları ve eğitim ihtiyaçları ile kişisel etkinliklerinin değerlendirilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan performans ölçümleri;
.3 liman tesisi güvenlik kuruluşunun, güvenlik sorumluluğuna sahip diğer ulusal ve yerel otoritereler ile bağlantıları;
.4 liman tesisi güvenlik personeli , limandaki gemi ve, gerekli olduğunda, güvenlik sorumluluğuna sahip ulusal ve yerel otoritereler arasındaki etkin ve sürekli iletişimi sağlayan iletişim sistemi;
.5 bu sürekli iletişimin her zaman sürdürülmesini sağlamak için gerekli işlem ve koruyucu hususlar;
.6 yazılı veya elektronik formatta tutulan güvenliğe duyarlı bilgilerin korunması için işlemler ve uygulamalar;
.7 ekipman yetersizliği veya arızasının tanımı ve onlara verilecek cevap da dahil, güvenlik önlemlerinin, işlemlerin ve ekipmanın sürekli etkinliğinin değerlendirilmesi için işlemler;
.8 muhtemel güvenlik ihlalleri veya güvenlik sorunları ile ilgili raporların sunulması ve değerlendirilmesi ile ilgili işlemler;
.9 yük elleçlemesi ile ilgili işlemler;
.10 gemi kumanyasının teslimatını kapsayan işlemler;
.11 tehlikeli yük ve zararlı maddelerin ve onların liman tesisinde bulundukları yerlere ait kayıtların muhafazası ve güncellenmesine ilişkin işlemler;
.12 bomba arama ve sualtı arama dahil, alarm verme ve deniz tarafı devriyeleri ve özel arama timleri ile ilgili yöntemler;
.13 talep edildiğinde, gemiye binmek isteyenlerin kimliklerinin belirlenmesinde gemi güvenlik görevlisine yardımcı olmak için işlemler;
.14 işçi kuruluşları ve gemi adamlarının sağlık kuruluş temsilcileri de dahil, gemiye ziyaretçilerin erişimini, gemi personelinin karaya çıkışını veya personel değişimlerini kolaylaştıran işlemler.
16.9 Kısım 16’nın geri kalan bölümü, özellikle her bir güvenlik seviyesi için alınabilecek ve aşağıda sıralanan hususları kapsayan güvenlik önlemlerini tanımlamaktadır:
.1 liman tesisine giriş;
.2 liman tesisi içindeki kısıtlı alanlar;
.3 yük elleçlenmesi;
.4 gemi kumanyasının teslimatı;
.5 sahipsiz bagajların elleçlenmesi;
.6 liman tesisi güvenliğinin gözlemlenmesi.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


    Ana sayfa


Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

Indir 0.89 Mb.