bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi
Sayfa13/23
Tarih03.07.2017
Büyüklüğü0.89 Mb.

Indir 0.89 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

14 Liman tesisi güvenliği

İlgili klavuz kısım 15, 16 ve 18’de sağlanmıştır.15 Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi

    Genel

  1. Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi (LTGD), bir tanınmış güvenlik kuruluşu (TGK)

tarafından yönetilebilir. Ancak, tamamlanmış LTGD’nin onayı sadece Taraf Devlet tarafından verilecektir.


  1. Eğer bir Taraf Devlet, LTGD’nin gözden geçirilmesi veya uygunluğunun doğrulanması için bir TGK kullanırsa, bu TGK, bu değerlendirmeyi hazırlamış veya hazırlanmasında yardımcı olmuş diğer bir TGK ile ortak çalışma yapmayacaktır.
  1. LTGD, bir liman tesisindeki aşağıda belirtilen unsurları bulundurmalıdır:

.1 fiziki güvenlik;


.2 yapısal güvenilirlik;
.3 personel koruma sistemleri;
.4 işlemsel politikalar;
.5 bilgisayar sistemleri ve ağlarını da içeren radyo ve telekomünikasyon sistemleri,
.6 ilgili ulaşım altyapısı;
.7 kolaylıklar; ve
.8 zarar görmesi veya yasa dışı amaçlar için kullanılması durumunda; personel, mülkiyet veya gemi ve liman tesislerindeki çalışma için risk oluşturabilecek diğer alanlar.


  1. LTGD’ne katılanlar aşağıdaki durumlarla ilgili olarak uzman yardımı alabileceklerdir:

.1 mevcut güvenlik tehditleri ve paterniyle ilgili bilgi;


.2 silahların, tehlikeli madde ve cihazların tanınması ve ortaya çıkarılması;
.3 güvenliği tehdit eden kişilerin ayrım gözetmeksizin tipik ve davranışsal özelliklerinin tanınması;
.4 güvenlik önlemlerini bozmak için kullanılan teknikler;
.5 güvenlik olayına neden olmada kullanılan metodlar;
.6 patlayıcıların yapılarda ve liman tesislerindeki etkisi;
.7 liman tesisi güvenliği;
.8 liman iş uygulamaları;
.9 olasılık planları, acil durum hazırlıkları ve cevapları;
.10 tel örgüler gibi, fiziksel güvenlik önlemleri;
.11 bilgisayar sistemleri ve ağlarını da içeren radyo ve telekomünikasyon sistemleri;
.12 ulaşım ve inşaat mühendisliği; ve
.13 gemi ve liman işletimi.
Korunması önemli olan varlıkların ve altyapının tanımlanması ve değerlendirilmesi


  1. Önemli varlıkların ve altyapının tanımlanması ve değerlendirilmesi, liman tesisinin çalışmasında önemli katkısı olan yapı ve donanımın belirlendiği bir süreçtir. Bu tanımlama ve değerlendirme süreci, bir güvenlik olayından korunması daha önemli olan varlık ve yapılarda etkileri hafifletici stratejilere odaklanmada bir temel oluşturduğu için önemlidir.Bu süreç; potansiyel can kayıplarını, limanın ekonomik önemini, sembolik değerini ve devlete ait tesisleri dikkate almalıdır.
  1. Önemli varlıkların ve altyapının tanımlanması ve değerlendirilmesi, korumaya yönelik önlemlerinin önceliklerini belirlemede kullanılmalıdır. Ana konu, ölüm ve yaralanmayı önlemek olmalıdır. Ayrıca, liman tesisinin, yapı veya donanımın varlıklar olmadan da faaliyetlerine devam edip edemeyeceğini ve normal faaliyetin hızla yeniden yapılandırılmasının hangi aşamaya kadar sağlanabileceğini dikkate almak önemlidir.
  1. Korunmalarının önemli olduğu düşünülen varlık ve altyapılar aşağıdakileri içerebilir:

.1 erişimler, girişler, yaklaşım, demirleme, manevra ve yanaşma alanları,


.2 yük tesisleri, terminaller, depolama alanları, yük elleçleme araçları;
.3 elektrik dağıtım sistemleri, radyo ve telekomunikasyon sistemleri, bilgisayar sistemleri ve ağları gibi sistemler;
.4 liman araçları trafik yönetim sistemleri, seyir yardımcıları;
.5 güç üniteleri, yük transfer hatları, su ikmal tesisleri;
.6 köprüler, tren istasyonları, yollar;
.7 pilot botları, romörkörler, mavnalar vs. dahil liman hizmet araçları;
.8 güvenlik ve gözetim ekipman ve sistemleri; ve
.9 liman tesisine bitişik sular.


  1. Varlıkların ve altyapının açık bir şekilde tanımlanması; liman tesisinin güvenlik gerekliliklerinin değerlendirilmesi, koruyucu önlemlerin önceliklerinin belirlenmesi ve liman tesisinin daha iyi korunması için kaynakların sağlanması için temel oluşturmaktadır. Bu süreç, tesis içinde zarara yol açabilecek veya tesise zarara vermek için veya tesisin yasadışı gözlenmesi için veya dikkati başka yöne çekmek için kullanılabilecek, liman tesisine bitişik yapılarla ilgili olarak bunlardan sorumlu otoritereler ile danışmada bulunmayı içerebilir.


Güvenlik önlemlerini oluşturmak ve önceliklerini saptamak için, varlıklara ve altyapıya gelebilecek olası tehditler ve bunların olabilme olasılığının tanımlanması
15.9 Varlıkların ve altyapının güvenliğini tehdit eden olası eylemler ve bu eylemleri gerçekleştirme metodları; verilen değerin veya yerin bir güvenlik olayı ile yaralanabilirliğini değerlendirmek ve, planlamayı ve kaynak tahsisini yapmak için güvenlik değerlendirmelerini oluşturmak ve önceliklerini belirlemek amacı
ile, tanımlanmalıdır. Her bir potansiyel eylem ve onun metodunun tanımlanması ve değerlendirilmesi, resmi kuruluşlar tarafından yapılan güvenlik değerlendirmeleri de dahil olmak üzere, değişik faktörlere bağlı olmalıdır. Değerlendirmeyi yapanlar, tehditleri tanımlayarak ve değerlendirerek , planlama ve kaynak tahsisine klavuzluk etmek için, en kötü senaryoyu dikkate almak zorunda değillerdir.
15.10 LTGD, kendisine karşı güvenlik önlemlerinin geliştirilmek zorunda olunduğu risk seviyesinin geniş kapsamlı bir değerlendirmesini oluşturarak, aşağıdaki hususları belirlemek için, ilgili ulusal güvenlik kuruluşlarının danışmanlığında hazırlanmış bir değerlendirmeye sahip olmalıdır:

.1 tesisi kullanan gemi trafiği gibi onu saldırı hedefi yapabilecek, liman tesisin herhangi bir özel yanı;

.2 insan kaybı, mülkiyete zarar ve ulaşım sistemlerinin yıkımı dahil ekonomik yıkım

gibi liman tesisine yapılacak bir saldırının olabilecek sonuçları;


.3 böyle bir saldırı yapabileceklerin kapasite ve niyetleri;
.4 saldırının olası tip veya tipleri.


  1. LTGD, aşağıda verilen güvenlik olaylarını da kapsayabilecek tüm muhtemel tehditleri

dikkate almalıdır:
.1 patlayıcı maddeler, kundakçılık, sabotaj veya tahribat yolu ile, liman tesisine veya gemiye ile zarar verilmesi veya yok edilmesi;
.2 geminin veya personelinin kaçırılması veya ele geçirilmesi;
.3 yükün, temel gemi ekipman ve sistemlerinin veya gemi kumanyasının karıştırılması;
.4 kaçak yolcular gibi yetkisiz giriş veya kullanım;
.5 toplu imha silahları da dahil olmak üzere silah veya ekipman kaçakçılığı;
.6 geminin; güvenlik olayına sebep olmak isteyenlerin ve bunların cihazlarının taşınması için kullanılması;
.7 geminin kendisinin, zarar vermek veya yok etmek amacı ile silah olarak kullanılması;
.8 liman girişinin, kanalların ve yaklaşım hatlarının kapatılması;
.9 nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırı;
15.12 Bu süreç, tesis içinde zarara yol açabilecek veya tesise zarara vermek için veya tesisin yasadışı gözlenmesi için veya dikkati başka yöne çekmek için kullanılabilecek, liman tesisine bitişik konumdaki yapılarla ilgili olarak, bunlardan sorumlu otoritereler ile danışmada bulunmayı içermelidir.
Karşı önlemlerin ve prosedür değişikliklerinin tanımı, seçimi ve önceliklerinin belirlenmesi ve onların yaralanabilirliği azaltmadaki etkinlik seviyesi
15.13 Karşı önlemlerin ve önceliklerinin tanımlanması; muhtemel tehditlere karşı liman tesisinin veya gemi/liman arayüzünün yaralanabilirliğini azaltmak için en etkin güvenlik önlemlerinin uygulandığına emin olmak için tasarlanmaktadır.

15.14 Güvenlik önlemleri, bir saldırı olasılığını azaltıp azaltmayacağı gibi faktörler temel alınarak seçilmelidir ve aşağıdakileri içeren bilgiler kullanılarak değerlendirilmelidir:
.1 güvenlik sörveyleri, kontrol ve denetimleri;
.2 liman tesisi sahipleri ve çalıştırıcıları ile ve eğer uygun ise bitişik tesislerin sahip ve çalıştırıcıları ile danışmada bulunma;
.3 güvenlik olayları ile ilgili geçmiş bilgiler;
.4 liman tesisi içindeki operasyonlar.

Zayıf noktaların tanımlanması
15.15 Zayıf noktaların tanımlanması; fiziksel yapılarda, personel koruma sistemlerinde, işlemlerde veya güvenlik olayına yol açabilecek diğer alanlarda bulunan zayıf noktaların ortadan kaldırılması veya azaltılması amacı ile seçenekleri oluşturmakta kullanılabilir. Örneğin, bir analiz, bir liman tesisinin güvenlik sistemlerindeki veya su kaynakları, köprüler v.s. gibi sürekli bariyerler, alarmlar, gözetim ekipmanları v.s. gibi fiziksel önlemler yardımı ile çözülmesi mümkün, korunmasız altyapı sistemlerine ait zayıf noktaları ortaya çıkarabilir.
15.16 Zayıf noktaların tanımlanması, aşağıdaki hususları içermelidir:
.1 liman tesisine denizden ve kıyıdan erişim ve tesisteki bağlı gemiler;
.2 iskelelerin, tesislerin ve ortak yapıların yapısal bütünlüğü;
.3 tanımlama sistemleri dahil, mevcut güvenlik önlem ve işlemleri;
.4 liman servisleri ve kolaylıkları ile ilgili mevcut güvenlik önlemleri ve işlemleri;
.5 radyo ve telekomünikasyon ekipmanlarını , liman servislerini ve bilgisayar sistemleri ve ağları dahil kolaylıkları koruyacak önlemler;
.6 bir saldırı için veya saldırı boyunca kullanılacak bitişik alanlar;
.7 deniz/kıyı tarafı güvenlik servisini sağlayan özel güvenlik şirketleri ile olan mevcut anlaşmalar;
.8 güvenlik ve limanın selametine ait önlem ve işlemler arasındaki çelişkili politikalar;
.9 liman tesisi ve güvenlik görevi tahsisleri ile ilgili herhangi bir çelişki;
.10 herhangi bir zorlama ve personel baskıları;
.11 eğitim ve talimler sırasında ortaya çıkan eksiklikler; ve
.12 günlük faaliyetler sırasında, olaylar veya alarmlardan sonra, güvenlik sorunları ile ilgili raporlarda, kontrol önlemlerinin tatbikinde, denetimlerde, v.b. ortaya çıkan eksiklikler.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23


    Ana sayfa


Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

Indir 0.89 Mb.