bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Genel
 • Eğitim • Sayfa12/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

  Sahipsiz bagajların elleçlenmesi  9.38 GGP, sahipsiz bagajların (denetim veya arama noktasındaki, şahsi eşyalar dahil yolcu veya gemi personeli ile birlikte olmayan herhangi bir bagaj) gemiye kabul edilmeden önce tanımlanması, ve aranması da dahil uygun taramaya tabi tutulmasını sağlamak için uygulanacak güvenlik önlemlerini belirlemelidir. Bu bagajların gemi ve liman tesisinin her ikisi tarafından taramaya tabi tutulacağı gözönüne alınamaz ve her ikisininde uygun cihazlara sahip olması durumunda bile, tarama için sorumluluk liman tesisinde olmalıdır.
  Liman tesisi ile yakın işbirliği esastır ve sahipsiz bagajların tarama işleminden sonra güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.
  Güvenlik seviyesi 1
  9.39 Güvenlik seviyesi 1’de, GGP, sahipsiz bagajların yüzde yüzünün x-ray taraması da dahil, tarama ve aranmadan geçip geçmediğini kontrol amacıyla uygulanacak güvenlik önlemlerini belirlemelidir.
  Güvenlik seviyesi 2
  9.40 Güvenlik seviyesi 2’de, GGP, sahipsiz bagajların elleçlenmesi sırasında uygulanacak, sahipsiz bagajların %100’nün x-ray taraması da dahil , ek güvenlik önlemleri belirlemelidir.
  Güvenlik seviyesi 3
  9.41 Güvenlik seviyesi 3’de, gemi, güvenlik olay ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. GGP, cevap verenler ve liman tesisi ile işbirliği içinde olarak, gemi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:
  .1 bu bagajların, örneğin en az iki değişik açıdan x-ray’ den geçirmek gibi, daha kapsamlı taramaya tabi tutulması;
  .2 sahipsiz bagajların elleçlenmesinin sınırlanması veya ertelenmesi için hazırlık; ve
  .3 sahipsiz bagajların gemiye alınmasının red edilmesi.
  Gemi güvenliğinin kontrolu
  9.42 Gemi, gemiyi, sınırlı alanları ve gemiyi çevreleyen bölgeleri kontrol etmek için yeteneğe sahip olmalıdır. Bu kontrol yetenekleri aşağıdakileri içerebilir:
  .1 ışıklandırma;
  .2 nöbetçiler, güvenlik korumalar, devriyeler dahil güverte kontrolları; ve
  .3 otomatik dedektör cihazları ve gözetim araçları.
  9.43 Kullanıldığında, otomatik dedektör cihazı, sesli ve/veya sürekli bulunulan veya gözlemlenen bir yerdeki görsel bir alarmı harekete geçirmelidir.
  9.44 GGP, her güvenlik seviyesinde gerekli olan işlem ve ekipmanı ve kontrol ekipmanının, hava koşullarının etkisi ve güç kesintisini de dikkate alarak sürekli çalışır durumda olmasını temin eden araçları, belirlemelidir

  Güvenlik Seviyesi 1
  9.45 Güvenlik seviyesi 1’de Gemi Güvenlik Planı, gemi güvenlik personelinin genelde gemiyi, ve özellikle de engelleri ve sınırlı alanları izlemesine olanak sağlayan; ışıklandırma, nöbetçiler, güvenlik görevlileri veya güvenlik ve gözetim araçlarının kullanımının bileşiminden oluşan, uygulanacak güvenlik önlemleri belirlemelidir.


   1. Gemi güvertesi ve erişim noktaları, karanlık saatlarda ve düşük görüş zamanlarında gemi/liman arayüzü faaliyetlerini yönetirken, bir liman tesisinde veya demirde iken gerekli görüldüğü zamanlarda aydınlatılmalıdır. Gemiler, denizde iken, gerekli olduğunda, güvenli seyire uygun ve Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü hükümlerini dikkate alarak, azami şekilde ışıklandırılmalıdır. Işıklandırmanın uygun düzey ve konumunun belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

  .1 gemi personeli, geminin ilerisindeki, kıyı ve deniz yönündeki faaliyetleri belirleyebilmelidir;


  .2 kapsama, gemi üzeri ve etrafındaki alanı da içermelidir;
  .3 kapsama, erişim noktalarında gemi personelinin tanınmasını kolaylaştırmalı; ve
  .4 kapsama; liman tesisleri ile koordinasyon ile sağlanabilir.
  Güvenlik Seviyesi 2


   1. Güvenlik seviyesi 2’de, GGP, kontrol ve gözetim yeteneklerini geliştirmek için uygulanacak ve aşağıdakileri içerebilecek, ek güvenlik önlemleri belirlemelidir:

  .1 güvenlik devriyelerinin sıklığını ve detaylarını arttırma;


  .2 ışıklandırmanın yoğunluğunu ve kapsamını arttırma veya güvenlik ve gözetim araçlarının kullanımını arttırma;
  .3 güvenlik gözcüsü olarak ek personel görevlendirme; ve

  .4 sağlandığında, denizdeki bot devriyeleri ve sahildeki yaya veya araçlı devriyeler ile koordinasyonu sağlama.


  9.48 Yüksek güvenlik olayı riskine karşı korunma için ek ışıklandırma gerekebilir. Gerektiği zaman, ek aydınlatma ihtiyacı, liman tesisi ile koordine ederek rıhtım tarafının ek olarak aydınlatılması ile sağlanabilir.
  Güvenlik Seviyesi 3


   1. Güvenlik seviyesi 3’de, gemi, güvenlik olay ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. GGP, cevap verenler ve liman tesisi ile işbirliği içinde olarak, gemi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:

  .1 bütün ışıkların yakılması veya gemi çevresinin aydınlatılması;


  .2 gemideki ve civarında faaliyetlerin kayıtını yapan, gemideki bütün gözetim ekipmanının çalışır durumda tutulması;
  .3 bu gözetim ekipmanının kayıt süresinin azami seviyede tutulması;
  .4 gemi teknesinin sualtı denetiminin hazırlığı;
  .5 eğer uygun ise, gemi pervanesinin düşük devirle çalıştırılması gibi, gemi teknesine sualtından erişimi engelleyecek önlemlerin başlatılması.
  Güvenlik seviyeleri farklılığı
  9.50 GGP, geminin, giriş yapacağı liman tesisinin uyguladığı güvenlik seviyesinden daha yüksek seviyeye sahip olması durumunda, geminin uygulayacağı güvenlik işlem ve önlemlerine ait detayları belirlemelidir.
  Kod kapsamında olmayan faaliyetler
  9.51 GGP, gemi aşağıdaki durumlarla karşılaştığında uygulanacak işlem ve güvenlik önlemleri belirlemelidir:
  .1 gemi, Taraf Devlet olmayan bir devletin limanında ise;
  .2 bu Kod’un* uygulanmadığı bir gemi ile karşılaştığında;
  .3 sabit veya yüzer platformlarla veya bölgesinde bulunan seyyar sondaj üniteleri ile karşılaştığında;
  .4 bölüm XI-2 ve bu Kod’un A bölümü ile uyum sağlaması zorunlu olmayan liman veya liman tesisleri ile işlem yaptığında.
  Güvenlik Deklarasyonları
  9.52 GGP, bir liman tesisinden gelecek Güvenlik Deklarasyonu isteklerine nasıl cevap verileceğini ve geminin kendisinin hangi koşullar altında GD isteyeceğini belirlemelidir.
  Denetleme ve gözden geçirme
  9.53 GGP, ŞGG ve GGG’nin, GGP’nın sürekli etkinliğini nasıl denetleyeceğini ve uygulanacak gözden geçirme, güncelleme ve değişiklik yapma işlemlerini belirlemelidir.

  10 Kayıtlar

     Genel  10.1 Kayıtlar, Gemi Güvenlik Planlarının hükümlerinin yerine getirildiğini doğrulamak için, tam yetkili Taraf Devlet görevlilerine sunulmak üzere hazır bulundurulmalıdır.
  10.2 Kayıtlar herhangi bir formatta saklanabilir, fakat, izinsiz erişim veya açığa çıkarılmaya karşı korunmalıdır.

  11 Şirket güvenlik görevlisi
  İlgili klavuz bölüm 8, 9 ve 13’de verilmektedir.

  12 Gemi güvenlik görevlisi
  İlgili klavuz bölüm 8, 9 ve 13’de verilmektedir.

  13 Gemi güvenliği ile ilgili eğitim, talim ve tatbikatlar

     Eğitim  13.1 Şirket güvenlik görevlisi (ŞGG), kıyıda çalışan uygun Şirket personeli ve gemi güvenlik görevlisi (GGG), aşağıdaki konuların bazılarında veya tümünde bilgiye sahip olmalı veya eğitim almalıdırlar:

  .1 güvenlik yönetimi;


  .2 ilgili uluslararası anlaşmalar, kodlar ve tavsiyeler;
  .3 ilgili Devlet yasa ve yönetmelikleri;
  .4 diğer güvenlik kuruluşlarının sorumluluk ve fonksiyonları;
  .5 gemi güvenlik değerlendirmesinin metodolojisi;
  .6 gemi güvenlik sörvey ve denetimlerinin metodları;
  .7 gemi ve liman operasyonları ve koşulları;
  .8 gemi ve liman tesisi güvenlik önlemleri;
  .9 acil durum hazırlıkları ve cevapları ve olasılık planları;
  .10 güvenlik önlem ve işlemlerini içeren güvenlik talim ve eğitim talimat teknikleri;
  .11 güvenlikle ilgili hassas bilgilerin ve güvenlikle ilgili iletişimlerin idaresi;
  .12 mevcut güvenlik tehditleri ve paternlerinin bilgileri;
  .13 silahların, tehlikeli madde ve cihazların tanınması ve ortaya çıkarılması;
  .14 güvenliği tehdit eden kişilerin, ayrım gözetmeksizin, tipik ve davranışsal özelliklerinin tanınması;
  .15 güvenlik önlemlerini engellemek için kullanılan teknikler;
  .16 güvenlik ekipman ve sistemleri ve onların çalıştırma limitleri;
  .17 denetleme, yoklama, kontrol ve gözlemlemeye dayalı metodlar;
  .18 fiziksel arama metodları ve izinsiz yapılmayan denetimler;
  .19 liman tesisleri ile birlikte yapılanlar da dahil güvenlik talim ve tatbikatları; ve,
  .20 güvenlik talim ve tatbikatları değerlendirmesi.
  13.2 Ayrıca GGG aşağıdaki gerekli konuların bazısında veya gerekli durumda hepsinde yeterli bilgi sahibi olmalı veya eğitim almalıdır:
  .1 geminin planı;
  .2 gemi güvenlik planı (GGP) ve ilgili prosedürler (nasıl cevap verileceğine ilişkin senaryoya dayalı eğitim de dahil);
  .3 topluluk yönetim ve kontrol teknikleri;
  .4 güvenlik ekipman ve sistemlerinin yönetimi; ve
  .5 güvenlik ekipman ve sistemlerinin deneme, ayarlama ve denizde bakımı.


   1. Belirli güvenlik görevleri olan gemi personelinin, görevlerini yerine getirmek için, uygun olduğunda, aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili belirli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir:

  .1 mevcut güvenlik tehditleri ve paterniyle ilgili bilgi;


  .2 silahların, tehlikeli madde ve cihazların tanınması ve ortaya çıkarılması;
  .3 güvenliği tehdit eden kişilerin tipik ve davranışsal özelliklerinin tanınması;
  .4 güvenlik önlemlerini engellemek için kullanılan teknikler;
  .5 topluluk yönetim ve kontrol teknikleri;
  .6 güvenlikle ilgili iletişim;
  .7 acil durum yöntemleri ve olasılık planları ile ilgili bilgi;
  .8 güvenlik ekipman ve sistemlerinin yönetimi;
  .9 güvenlik ekipman ve sistemlerinin deneme, ayarlama ve denizde bakımı;
  .10 yoklama, kontrol ve gözlemlemeye dayalı metodlar;
  .11 kişilerin, kişisel eşyaların, bagajların, yükün ve gemi kumanyasının fiziksel arama metodları;


   1. Tüm diğer gemi personeli, aşağıdakilerinde dahil olduğu GGP ile ilgili hükümlere aşina

  olmalı ve bu konularda yeterli bilgi sahibi olmalıdır:
  .1 değişik güvenlik seviyelerinin anlamı ve birbirini takip eden gereklilikleri;
  .2 acil durum yöntemleri ve olasılık planları ile ilgili bilgi;
  .3 silahların, tehlikeli madde ve cihazların tanınması ve ortaya çıkarılması;
  .4 güvenliği tehdit eden kişilerin, ayrım gözetmeksizin, tipik ve davranışsal özelliklerinin tanınması;
  .5 güvenlik önlemlerini engellemek için kullanılan teknikler;
  Talimler ve tatbikatlar
  13.5 Talim ve tatbikatların amacı, gemi personelinin, tüm güvenlik seviyelerinde belirlenmiş bütün güvenlik görevleri ve belirlenmek zorunda olan, güvenliğe ilişkin yetersizliklerin tanımlanması ile ilgili uzmanlıklarını sağlamak.
  13.6 GGP’nındaki şartların etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak için, talimler, en az üç ayda bir yapılmalıdır. Ek olarak, herhangi bir zamanda gemi personelinin % 25’inden daha fazlası, son üç ayda bu gemide daha önce hiç talime katılmamış personel ile değiştirilirse, değişikliğin yapıldığı bir hafta içinde talim uygulanmalıdır. Bu talimler, 8.9 no’lu maddede belirtilen, güvenlik tehditleri gibi planın her bir elemanını test etmelidir.
  13.7 Şirket güvenlik görevlileri, liman tesisi güvenlik görevlileri, Taraf Devletlerin ilgili otoriteleri ve gemi güvenlik görevlilerinin katılımı ile değişik tipte tatbikatlar; eğer mümkün ise, her takvim yılında en az bir kere ve tatbikatlar arasında da 18 aydan daha uzun ara olmadan, yapılmalıdır. Bu tatbikatlar, iletişimi, koordinasyonu, kaynak elverişliliğini ve verilecek cevapları test etmelidir. Bu tatbikatlar aşağıda belirtilenler şeklinde olabilir:
  .1 tam kapsamlı veya canlı olarak;
  .2 masaüstü similasyonu veya seminer şeklinde; veya
  .3 arama kurtarma veya acil karşılık tatbikatları gibi diğer tatbikatlarla birleştirilmiş.
  13.8 Şirketin, bir başka Taraf Devlet ile tatbikata katılımı, İdare tarafından onaylanmış olmalıdır.


  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.