bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Gemideki sınırlı alanlar
 • Güvenlik seviyesi 1
 • Güvenlik seviyesi 2
 • Güvenlik seviyesi 3
 • Yük Elleçleme • Sayfa11/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

  Güvenlik seviyesi 3  9.17 Güvenlik seviyesi 3’de, gemi, güvenlik olay ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. GGP, cevap verenler ve liman tesisi ile işbirliği içinde olarak, gemi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir::
  .1 girişi tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma;
  .2 sadece güvenlik olayı veya tehditlerine karşılık vereceklere giriş izni verme;
  .3 gemideki personelini yönlendirme;
  .4 gemiye iniş çıkışları geçici olarak durdurma;
  .5 yük elleçleme işlemlerini ve teslimatları geçici olarak durdurma;
  .6 geminin terk edilmesi;
  .7 geminin yer değiştirmesi;
  .8 geminin tümünün veya belirli alanlarının aranmak için hazırlanması.

  Gemideki sınırlı alanlar  9.18 GGP, gemide oluşturulacak sınırlı alanları tanımlayarak; onların kapsamlarını,uygulama zamanlarını, onlara girişi kontrol etmek ve onların içindeki faaliyetleri kontrol etmek için alınacak güvenlik önlemlerini belirtmelidir. Gemideki sınırlı alanların amacı:
  .1 yetkilendirilmemiş erişimi engellemek;
  .2 yolcuları, gemi personelini, liman tesisi personelini veya gemide bulunmaya

  yetkili diğer personeli korumak;


  .3 gemideki güvenlikle ilgili hassas alanları korunmak; ve

  .4 yükün ve gemi kumanyasının karıştırılmasını önlemek.


  9.19 GGP, tüm sınırlı alanlara erişimi kontrol etmek için açıkça oluşturulmuş politika ve uygulamaların olmasını sağlamalıdır.
  9.20 GGP, tüm sınırlı alanların, bu alana girişin sınırlandırıldığı ve izinsiz girişlerin güvenlik ihlali oluşturduğunu belirten işaretlerle, açık bir şekilde markalanmasını sağlamalıdır.
  9.21 Sınırlı alanlar aşağıdakileri içerebilir:
  .1 köprüüstü, Kategori A’daki makina daireleri ve bölüm II-2 de belirtilen diğer kontrol istasyonları;
  .2 güvenlik ve gözetim araç ve sistemlerini bulunduran bölümler ve bunların kontrol ve aydınlatma sistem kontrolleri;
  .3 havalandırma ve air-condition sistemleri ve diğer benzer alanlar;
  .4 içme suyu tankları, pompalar veya manifoldlara erişimi olan alanlar;
  .5 tehlikeli malzeme ve zararlı maddeler içeren alanlar;
  .6 yük pompaları ve kontrollerini içeren alanlar;
  .7 yük bölmeleri ve gemi kumanysının bulunduğu alanlar;
  .8 mürettebat yaşam yerleri;
  .9 GGD yolu ile, ŞGG tarafından belirlenen, ve geminin güvenliğini sağlamak için erişimi sınırlandırılmış tüm diğer alanlar.

  Güvenlik seviyesi 1  9.22 Güvenlik seviyesi 1’de, GGP, sınırlı alanlara uygulanacak ve aşağıda verilenleri içerebilecek güvenlik önlemlerini belirlemelidir:
  .1 erişim noktalarını kilitlemek veya güvenliğini sağlamak;
  .2 alanları izlemek için gözetim araçları kullanmak;
  .3 koruma veya devriyeler kullanmak; ve
  .4 yetkilendirilmemiş erişimlere karşı gemi personelini uyarmak için otomatik izinsiz giriş tespit cihazı kullanmak.

  Güvenlik seviyesi 2  9.23 Güvenlik seviyesi 2’de, sınırlı alanların izlenmesi ve erişim kontrolunun sıklığı ve yoğunluğu, sadece yetkili kişilerin girebilmesini sağlamak için arttırılmalıdır. GGP, uygulanacak ve aşağıdakileri de içerebilecek ek güvenlik önlemlerini belirlemelidir:
  .1 erişim noktalarına bitişik, sınırlı alanlar belirlemek;
  .2 gözetim araçlarını sürekli izlemek; ve,
  .3 sınırlı alanları korumak ve devriye için ek personel tahsis etme.


  Güvenlik seviyesi 3  9.24 Güvenlik seviyesi 3’de, gemi, güvenlik olay ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. GGP, cevap verenler ve liman tesisi ile işbirliği içinde olarak, gemi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir::
  .1 güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanların, gemide belirlenmesi;
  .2 geminin aranmasının bir parçası olarak, sınırlı alanların aranması.

  Yük Elleçleme

   1. Yük elleçleme ile güvenlik önlemleri:

  .1 karıştırılmayı önlemeli;


  .2 gemiye ait olmayan yükün kabul edilip gemiye alınmasını önlemelidir.
  9.26 Bazılarının, liman tesisleri ile irtibat kurularak uygulanması gereken, güvenlik önlemleri, gemiye erişim noktalarında envanter kontrol işlemlerini içermelidir. Yük, gemiye yüklendiğinde, gemiye yüklenmek için onaylanmış olduğuna dair bilgiler içermelidir. Ayrıca, gemiye yüklendikten sonra, yükün karıştırılmaması için güvenlik önlemleri geliştirilmelidir.

  Güvenlik seviyesi 1


  9.27 Güvenlik Seviyesi 1’de, GGP, yük elleçleme sırasında uygulanacak ve aşağıdakileri içerebilecek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:
  .1 yükün elleçlenmesinden önce veya elleçleme sırasında, yükün, yük taşıma ünitelerinin ve yük alanlarının düzenli kontrolü;
  .2 yüklenen yükün, yük belgesine uygunluğunun kontrolları,

  .3 liman tesisleri ile irtibata geçerek, araba taşıyan gemilere, ro-ro ve diğer yolcu gemilerine yüklenmek üzere belirlenmiş taşıtların, GGP’nda istenilen sıklığa göre, yüklenmeden önce, aranmaya tabi tutulmalarının sağlanması;


  .4 karışıklığı önlemek için, mühür kontrolu veya başka metodlar.
  9.28 Yükün kontrolu aşağıdaki yöntemlerle başarılabilir:
  .1 görsel ve fiziksel yoklama; ve
  .2 tarama/saptama cihazları, mekanik cihazlar veya köpekler kullanılarak.
  9.29 Düzenli veya tekrar eden kargo hareketleri var ise, ŞGG veya GGG, liman tesisine danışarak, nakliyeciler veya yükten sorumlu diğer kişiler ile, alandışı kontrolleri, mühürleme, listeleme ya da destekleyici dökümantasyon v.s. konularını kapsayan düzenlemeler için anlaşma yapabilir. Bu düzenlemeler ilgili LTGG’ne bildirilmeli ve onunla üzerinde anlaşılmalıdır.
  Güvenlik seviyesi 2
  9.30 Güvenlik seviyesi 2’de, GGP, yük elleçlemesi sırasında uygulanacak ve aşağıdakileri kapsayabilecek ek güvenlik önlemleri oluşturmalıdır:
  .1 yükün, yük taşıma üniteleri ve kargo alanlarının detaylı kontrolları;
  .2 sadece gemiye ait yükün yüklenmesini sağlayan yoğun kontroller;
  .3 araba taşıyan gemilere, ro-ro ve diğer yolcu gemilerine yüklenecek taşıtların yoğun olarak aranması;
  .4 karıştırılmayı önlemek için kullanılan, mühür kontrolları ve diğer metodların sıklığının ve detaylarının arttırılması.
  9.31 Yükün ayrıntılı kontrolü aşağıdaki yöntemler ile başarılabilir:
  .1 görsel ve fiziksel yoklamanın sıklık ve detayını arttırarak,
  .2 tarama/saptama cihazları, mekanik cihazlar veya köpeklerin kullanımının sıklığını arttırarak,
  .3 nakliyeciler ve ya diğer sorumlu kişiler ile, oluşturulmuş anlaşma ve işlemlere uygun olarak geliştirilmiş güvenlik önlemlerinin koordinasyonunu sağlayarak.
  Güvenlik seviyesi 3
  9.32 Güvenlik seviyesi 3’de, gemi, güvenlik olay ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. GGP, cevap verenler ve liman tesisi ile işbirliği içinde olarak, gemi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:
  .1 yükleme ve boşaltma işlerini geçici olarak durdurma, ve
  .2 gemide taşınan her türlü tehlikeli ürünler ve zararlı maddelerin envanterinin doğrulanması ve eğer mevcut ise gemi bulunduğu yerler.
  Gemi kumanyasının teslimi
  9.33 Gemi kumanyasının teslimi ile ilgili güvenlik önlemleri aşağıdadır:
  .1 gemi kumanyasının kontrolunun ve paketlerin bütünlüğünden emin olma;
  .2 gemi kumanyasının kontrol yapılmadan kabul edilmesini önleme;
  .3 karıştırılmayı önleme; ve
  .4 gemi kumanyasının sipariş verilmedikçe kabulünü önleme.

  9.34 Liman tesisini düzenli olarak kullanan gemiler için; gemi, tedarikçiler ve liman tesisleri arasında, teslimatın bildirimi, zamanlaması ve belgelendirilmesini kapsayan işlemler belirlemek, uygun olabilir. Teslimat için getirilen kumanya, onun gemi tarafından sipariş edildiğini gösteren bir kanıt ile birlikte her zaman teyid edilmelidir.
  Güvenlik seviyesi 1
  9.35 Güvenlik seviyesi 1’de, gemi güvenlik planı, gemi kumanyasının teslimatı sırasında uygulanacak ve aşağıdakileri de kapsayabilecek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:
  .1 gemiye yüklenmeden önce, kumanyanın önceden verilen siparişe uygunluğunun kontrolu; ve
  .2 gemi kumanyasının güvenli istiflenmesini sağlamak.
  Güvenlik seviyesi 2
  9.36 Güvenlik seviyesi 2’de, gemi güvenlik planı, gemi kumanyasının teslimatı sırasında uygulanacak, kumanyayı teslim almadan önce gemide kontrollar uygulamak ve aramaları yoğunlaştırmak gibi, ek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır.
  Güvenlik seviyesi 3
  9.37 Güvenlik seviyesi 3’de, gemi, güvenlik olay ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. GGP, cevap verenler ve liman tesisi ile işbirliği içinde olarak, gemi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:
  .1 gemi kumanyasının daha kapsamlı kontrollere tabi tutulması;
  .2 gemi kumanyası elleçlenmesinin sınırlanması veya ertelenmesi için hazırlık; ve
  .3 gemi kumanyasının gemiye alınmasının red edilmesi.

  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.