bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Gemiye erişim
 • Güvenlik seviyesi 1
 • Güvenlik seviyesi 2 • Sayfa10/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


  Gemi güvenlik görevlerinin organizasyonu ve yerine getirilmesi  9.7 Madde 9.2’de verilen tavsiyelere ek olarak, GGP aşağıda belirtilen ve bütün güvenlik seviyeleri ile ilgili aşağıda belirtilen konuları yerine getirmeli:
  .1 güvenlik rolü olan tüm gemi personelinin görev ve sorumlulukları;
  .2 her zaman sürdürülecek kesintisiz iletişimi sağlayan işlemler veya korumalar;
  .3 teçhizat ve sistem yetersizliği veya arızasını saptama ve cevaplama işlemleri de dahil, güvenlik ve gözetim teçhizat ve sistemlerinin sürekli etkinliğini değerlendirmek için gerekli olan işlemler;
  .4 kağıt üzerinde veya elektronik ortamda saklanan hassas güvenlik bilgilerini korumak için gerekli işlem ve uygulamalar;
  .5 eğer var ise, güvenlik ve gözetim araçları ve sistemlerinin tipi ve onarım ihtiyaçları;
  .6 mümkün olabilecek güvenlik ihlalleri veya güvenlik kaygılarına ait raporların, zamanında sunulması ve değerlendirmesini sağlayan işlemler;
  .7 gemide taşınan her türlü tehlikeli ürünler ve zararlı maddelerin gemideki konumları da dahil, envanterini yapmak, muhafaza etmek ve güncellemek için gerekli işlemler;
  9.8 9.kısımın geri kalan bölümü her güvenlik seviyesinde alınması gereken ve aşağıda belirtilen konuları kapsayan güvenlik önlemlerini belirtir:
  .1 gemi personeli, yolcular, ziyaretçiler v.b’nın gemiye erişimi;
  .2 gemideki sınırlı alanlar;
  .3 yükün elleçlenmesi;
  .4 gemi kumanyasının teslimi;
  .5 sahipsiz bagajların idaresi; ve
  .6 gemi güvenliğinin denetlenmesi.

  Gemiye erişim  9.9 GGP, GGD’nde belirlenmiş, aşağıda verilenlerin de dahil olduğu, tüm gemiye erişim araçlarını kapsayan güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:
  .1 giriş merdivenleri;
  .2 giriş iskeleleri;
  .3 giriş rampaları;
  .4 giriş kapıları, lumbuz, pencere ve kapılar;
  .5 halatlar ve demir zincirleri;
  .6 kreynler ve kaldırma donanımları.
  9.10 Tüm bunlar için GGP, her bir güvenlik seviyesi için uygulanacak erişim sınırlamaları veya yasaklamalarının uygulanacağı uygun yerleri tanımlamalıdır. GGP, her bir güvenlik seviyesi için uygulanacak sınırlama veya yasağın tipini ve onları uygulatma araçlarını belirlemelidir.
  9.11 GGP, her bir güvenlik seviyesi için, gemiye erişim imkanı sağlayacak ya da kişilerin kimlik sorulmadan gemide kalmalarına izin verecek kimlik araçlarını belirlemelidir. Bu da gemi personeli ve ziyaretçiler için sürekli ve geçici kimlik belirlemesini sağlayacak, uygun kimlik sistemi geliştirilmesini gerektirir. Her bir gemi kimlik sistemi, uygulanabilir olduğunda, bulunulan liman tesisi ile koordineli olmalıdır. Yolcular, biniş kartları, biletler v.s. aracılığıyla kimliklerini kanıtlayabilmelidir, fakat, nezaret edilmeksizin sınırlı alanlara erişimlerine müsaade edilmemelidir. GGP, kimlik sistemlerinin düzenli aralıklarla güncellenmesi sağlayan hükümler oluşturmalı ve işlemlerin kötüye kullanımı cezaya konu olmalıdır.
  9.12 Kimliğini bildirme ve/veya istenildiğinde ziyaret nedenini belirtme konusunda isteksiz davrananlar veya bu bilgileri sağlayamayanların gemiye erişimlerine izin verilmeyecek ve erişim çabaları GGG, ŞGG ve LTGG ve güvenlik sorumluluğu olan ulusal veya yerel otoritelere rapor edilecektir.
  9.13 GGP, her bir erişim kontrol uygulamalarının ne kadar sıklıkla yapıldığını; özellikle, rastlantısal mı yoksa arasıra mı uygulandığını belirtmelidir.

  Güvenlik seviyesi 1  9.14 Güvenlik seviyesi 1’de GGP, aşağıdaki maddelerin uygulanabileceği, gemiye erişimi kontrol etmek amacıyla güvenlik önlemleri saptamalıdır:
  .1 gemiye binmeye çalışan bütün personelin kimlik kontrolünün yapılması ve; katılım talimatları, yolcu biletleri, biniş kartları, iş emirleri v.s. gibi kontroller ile gemiye giriş sebeplerinin onaylanması;
  .2 gemi, liman tesisleri ile irtibata geçerek, el bagajları dahil tüm bagajlar, kişisel eşyalar, taşıtlar ve içindekilerin arama ve kontrollerinin yapılacağı belirlenmiş güvenli alanların belirlenmesini sağlamalıdır;
  .3 gemi, liman tesisleri ile irtibata geçerek, araba taşıyan gemilere, ro-ro ve diğer yolcu gemilerine yüklenmek üzere belirlenmiş taşıtların, GGP’nda istenilen sıklığa göre, yüklenmeden önce, aranmaya tabi tutulmalarını sağlamalıdır;
  .4 kontrol edilmiş kişiler ve şahsi eşyalarının, kontrol edilmemiş kişiler ve şahsi eşyalarından ayrı tutulması;
  .5 giriş yapan yolcuların çıkış yapan yolculardan ayrı tutulması;
  .6 yetkilendirilmemiş erişimi engellemek için güvenli ve kontrol altında bulunan erişim noktalarının belirlenmesi;
  .7 kontrol altında olmayan ve yolcu ve ziyaretçilerin erişimine açık alanlara bitişik bölmelerin, kilitleme veya başka yöntemlerle güvenlik altına alınması;
  .8 tüm gemi personeline, mümkün olan tehditler, şüpheli personelin rapor edilmesi için uygulanacak işlemler, konular veya çalışmalar, teyakkuzda olma gerekliliği konularında güvenlik brifinglerinin sağlanması;
  9.15 Güvenlik seviyesi 1’de, gemiye binmeye çalışan tüm kişiler aranmaya tabi tutulmalıdır. Bu aramaların sıklığı, rastgele yapılan aramalarda dahil onaylanmış GGP’nda belirtilmelidir ve özel olarak İdare tarafından onaylanmalıdır. Bu aramalar, belki en iyi şekilde, gemiyle yakın ilişki ve işbirliği içinde bulunan liman tesisi tarafından yapılabilir. Eğer yapılması için açık neden yok ise, gemi personeline ait kişilerin kendi arkadaşlarını veya onların şahsi eşyalarını aramaları zorunlu kılınamaz. Bu şekilde herhangi bir arama, ancak kişinin insan haklarını dikkate alacak ve temel kişi saygınlığını koruyacak şekilde gerçekleştirilecektir.

  Güvenlik seviyesi 2  9.16 Güvenlik seviyesi 2’de, GGP, arttırılmış güvenlik risklerine karşı uygulanacak ve daha yüksek teyakkuz ve daha sıkı kontrol sağlayan ve aşağıdakileri kapsayabilecek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:
  .1 yetkisiz girişi caydırmak için, mesai dışı saatlerde, güverte alanlarına devriye için ek personel tahsis etme;
  .2 kapalı tutulacakları ve onları yeterince güvenli hale getirme araçlarını belirleyerek, gemiye erişim noktalarının sayısının sınırlandırılması;
  .3 gemiye denizden erişimin caydırılması, örneğin, liman tesisi ile işbirliği içinde devriye botlarının sağlanması;
  .4 liman tesisi ile yakın işbirliği içinde olarak, geminin kıyı tarafında bir sınırlı alanın oluşturulması;
  .5 kişilerin, şahsi eşyaların ve gemiye giriş yapan veya yüklenmiş araçların aranma sıklıkları ve detaylarının arttırılması;
  .6 gemideki ziyaretçilere refakat edilmesi;
  .7 teşhis edilmiş tehditlerle ilgili bütün gemi personeline belirli ek güvenlik brifinglerinin verilerek; şüpheli kişilerin, maddelerin, ve faaliyetlerin rapor edilmesi sırasında uygulanacak işlemlerin tekrar üzerinde durulması, ve arttrılmış teyakkuz gerekliliğinin vurgulanması; ve
  .8 geminin tümünün veya belirli alanlarının aranması.

  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.