bilgiz.org

Ses ve hece
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü110.68 Kb.

Indir 110.68 Kb.

SES VE HECE

1 )Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır ?

A) Dayım bize geldi. B) Kapısı açıktı.

C) İkişer elma yedik. D) Suyu içtim.

2 )"Bütün bilim adamları ilmi araştırma yaparlar." tümcesinde hangi sözcükte ses düşmesi vardır?

A) Bilim B) Adamları

C) Bütün D) İlmi

3 )Büyük ses uyumuna uymayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tomar B) Tahtalar

C) Tarlalar D) Televizyon

4 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır?

A) Kapı B) Kahraman

C) Kaçak D) Kadın

5 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünlü harfle başlayan bir ek aldığında sözcüğün sonundaki ünsüz harf yumuşar?

A) Gümüş B) Süt C) Yoğurt D) Tüp

6 )"Bağrına taş basarak bekledi." tümcesinde hangi sözcükte hece düşmesi vardır?

A) Basarak B) Bağrına

C) Bekledi D) Taş

7 )Bilginin, bilginin, ocağı okul

Annenin, sevginin kucağı okul

Askerin, inancın sancağı okul

Okul yapmaya koş, yaptırmaya koş

Yukarıdaki dörtlükte kaç tane sözcükte ünsüz yumuşaması vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

8 )"Gözlerim iyice bozuldu, cumartesi günü doktora gitmeliyim." tümcesinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük hangisidir?

A) Gözlerim B) Cumartesi

C) Doktora D) Bozuldu

9 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonuna "-ken" eki getirildiğinde, sözcük büyük ünlü uyumuna uymaz ?

A) Uçar B) Gider

C) Dönmüş D) Söner

10 )"Düşünceler" sözcüğünün doğru hecelenişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşün - ce - ler B) Düş - ün - ce - ler

C) Dü - şün - ce - ler D) Dü - şün - cel - er

11 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz ?

A) Vatandaşlık B) Telefon

C) İyilik D) Defter

12 )"yoğurt-ağaç-ateş-çorap-direk" sözcüklerine, ünlü ile başlayan bir ek

getirildiğinde kaç tane yumuşama olur?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 3

13 )Aşağıdaki sözcükler, sözlük sırasına göre dizildiğinde hangisi sondan ikinci olur?

A) Terlik B) Somun

C) Yular D) Kumsal

14 )Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, büyük ünlü kuralına uymayan sözcük vardır?

A) Öğretmenimiz bizi çok severdi.

B) Akşam olunca kuşlar yuvalarına dönerler.

C) Çocuğa iyi bakıyorlar.

D) Komşularımız yarın tatile çıkıyorlar.

15 )Türkçe sözcüklerin sonunda hangi dört harf bulunmaz ?

A) p, s, ş, t B) k, l, m, n

C) b, c, d, g D) a, i, ö, u

16 )Türk alfabesinde on birinci harf aşağıdakilerden hangisidir?

A) F B) K C) Ö D) I

17 )"Her kütüphane bir ceza evi kapatır." sözünde kaç tane ince ünlü harf vardır?

A) 8 B) 11 C) 12 D) 14

18 )"Anasının bastığı yavru incinmez" sözünde kaç tane kalın ünsüz vardır?

A) 6 B) 9 C) 10 D) 12

19 )"Ak akçe kara gün içindir" atasözünde kaç tane kalın ünsüz vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

20 )Örtün üstüme, ay yıldızlı bayrağı,

Sarsın beni, sarmalasın baştan başa.

Rengini şehit kanından alan sancağı,

İstiklâl uğruna, varım her zaman korumaya.

Yukarıdaki dörtlükte, büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

21 )Aşağıdaki harflerden hangisi alfabede diğerlerinden sonra gelir?

A) N B) D C) S D) K

22 )Aşağıdaki harflerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?

A) S B) Ç C) I D) M

23 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüzlerin benzeşmesi vardır?

A) Gitti B) Toprağı

C) Çorabı D) Hesabı

24 )Hangisinde sert ünsüzlerin benzeşmesi yoktur?

A) Sokaktan B) Evden

C) Kitaptan D) Kağıttan

25 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde benzeşme vardır?

A) Çorabı B) Çoraplar

C) Çorabın D) Çorapçı

26 )Aşağıdakilerden hangisi hem bir hece hem de sözcüktür?

A) Oya B) İki

C) Ders D) Masa

27 )"Son okuduğum kitap, çevreden bahsediyordu." tümcesinde kaç hece vardır?

A) 17 B) 16 C) 15 D) 14


28 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sözlükte en önde gelir?

A) Bant B) Banka

C) Bencil D) Baş

29 )Kalın ünlü harfler hangi seçenekte bulunmaktadır?

A) o, ö, u, ü B) ı, i, y, ü

C) a, ı, o, u D) i, e, ü, a

30 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna kuralına uymaz ?

A) Mahallemiz B) Sokağımız

C) Sınıflarımız D) Okulumuz

31 )"Bütün bilim adamları ilmi araştırma yaparlar." tümcesindeki hangi sözcükte ses düşmesi vardır?

A) Bilim B) Adamları

C) Bütün D) İlmi

32 )" Adını duyuyordu, yüreğinde ateşçe, soluk alırken , ekmek yerken." tümcesinde altı çizili sözcüklerde sırasıyla hangi ses olayları gerçekleşmiştir?

A) Sessiz benzeşmesi- kaynaşma

B) Sessiz benzeşmesi- sessiz yumuşaması

C) Sessiz yumuşaması- sessiz benzeşmesi

D) Kaynaşma- sessiz benzeşmesi

33 ) Biz hepimiz kardeşiz,

Hep dünya çocukları,

Kuracağız birlikte,

Yaşanası dünyayı.

Dörtlükte, yumuşamaya uğrayan sözcük hangisidir?

A) Kuracağız B) Dünya

C) Biz D) Yaşanası

34 )Yukarıdaki dörtlükte sertleşmeye uğrayan sözcük hangisidir?

A) Kuracağız B) Birlikte

C) Dünyayı D) Yaşanası

35 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe'dir?

A) Şiir B) Flüt

C) Şiddet D) Küçükler

36 )Aşağıdaki mısraların hangisinde ulama vardır?

A) Anne iki heceli,

B) Dünyanın en güzeli,

C) Sevimli mi sevimli,

D) Şefkat dolu anneler.

37 )Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem sözcüktür?

A) gil B) ter C) gin D) se

38 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en son sırada gelir?

A) Zahmetli B) Zahmetsiz

C) Ziynet D) Zincir

39 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ses uyumuna uymaz ?

A) Tomar B) Tahtalar

C) Tarlalar D) Televizyon

40 )Aşağıdakilerden hangisi Türkçe ses kurallarına uygundur?

A) Gram B) Diyalog

C) Kafi D) Kulaklık

41 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesli bir harfle başlayan bir ek aldığında sonundaki sesi yumuşamaz ?

A) Hukuk B) Gömlek

C) Topaç D) Kanat

42 )Hece ve sözcükleri oluşturan seslerin yazıdaki işaretlerine ne denir?

A) Alfabe B) Harf

C) Ses D) Tümce

43 )Aşağıdakilerden hangisinde ses düşmesi olmuştur?

A) Kolunu B) Koynu

C) Kağıt D) Koyun

44 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımında sert sessizlerin yumuşaması kuralına uyulmamıştır ?

A) Dolabı B) Amacı

C) Kanatı D) Tarağı

45 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses düşmesi vardır?

A) İzin B) İzinli

C) İzine D) İzni

46 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı fazladır?

A) İnsana

B) Sevimli

C) Arkadaşı

D) Orada

47 )Aşağıdakilerden hangisinde ince ünlüler kullanılmıştır?

A) Erzurum

B) Çanakkale

C) Kastamonu

D) Denizli

48 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?

A) Baklavayı

B) Kayışı

C) Sokağı

D) Fırçayı

49 )Aşağıdakilerin hangisinde sert sessiz yumuşaması vardır?

A) Parasını

B) Zararını

C) Faydasını

D) Hesabını

50 )Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz ?

A) Sevgi

B) Soru


C) Kitap

D) Defter

51 )Beyaz-büyük-balina-balık sözcüklerinden hangisi sözlük sıralamasında

en son gelir?


A) Balık

B) Beyaz

C) Balina

D) Büyük

52 )"Irmağın kıyısında çay bahçeleri yapılmıştı" tümcesinde kaç tane

kaynaştırma harfi vardır?


A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


53 )Aşağıdakilerin hangisinde ulama vardır?
A) Güzel bir bahçeleri var

B) Güzel bir araba almış

C) Güzel güzel geçinip gidiyoruz

D) Güzel sözler söylemişsin

54 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi alfabetik sıralamada en önce gelir?
A) Kemer

B) Keskin

C) Keman

D) Keser

55 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
A) Hep-im-iz-in

B) O-ku-lu-muz

C) Çan-ta-lar-ım-ız

D) İs-tan-bu-lda-ki

56 )Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumu aranmaz ?
A) Kara

B) Kar


C) Bahar

D) Ara


57 )"Veren el , alan elden üstündür" özdeyişinde kaç yerde ulama yapılır?
A) 4

B) 3


C) 2

D) 1


58 )Hangisinde hece düşmesi yoktur?
A) Gerekliyi gereksizken saklamalı

B) Aklı kıt olan dilini tutamaz

C) Sabreyle işine hayır gelsin başına

D) Yırtıcı kuşun ömrü az olur

59 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde "-in" eki getirilirse gövdede ses

değişikliği olmaz ?


A) Şiddet

B) Ağaç


C) Sokak

D) Bıçak,

60 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sessiz benzeşmesi kuralına aykırıdır?
A) Açıkgöz

B) Sütçü

C) Hafifçe

D) Bekçi

61 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
A) Mahalle

B) Makara

C) Makarna

D) Maliyet

62 )Türkçe'deki sesli harf (ünlü) sayısı kaçtır?
A) 8

B) 9


C) 7

D) 6


63 )Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kullanılan bütün sözcükler büyük ünlü uyumuna uyar?

A) Annesi içeriye gelmesini söylüyordu

B) Derin bir iç geçirip,kardan adamın burnunu öptü

C) Polis caddenin bir ucundan diğerine gidiyordu

D) Bir arkadaşımı bekliyordum

64 )Aşağıdaki il isimlerinden hangisindeki ünlü harfler ince ünlüdür?

A) Yalova

B) Isparta

C) Ankara

D) Denizli

65 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünlü harfle başlayan bir ek aldığında sözcük sonundaki ünsüz harfler yumuşar?

A) Gümüş

B) Süt

C) YoğurtD) Tüp

66 )Aşağıdaki sözcükler sözlükte sıralandığında en sonda yer alan sözcük hangisidir?


A) Masa

B) Maşa


C) Maaş

D) Marş


67 )"Kişi arkadaşından bellidir" atasözünde kaç hece vardır?
A) 9

B) 10


C) 13

D) 3


68 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz ?
A) Ezan

B) Sözcük

C) Komşu

D) Balık

69 )Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir

sözcük vardır?


A) İki el bir baş için

B) İyi insan sözünün eridir.

C) İki dinle bir söyle

D) İki karpuz bir koltuğa sığmaz

70 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisine sesli harfle başlayan bir ek

getirilirse yumuşama görülmez ?


A) Çiçek

B) Ağaç


C) Petek

D) Millet

71 )"Kitapçı - sepetten - kalabalık" sözcüklerinde hangi ses olayı

gerçekleşmiştir?


A) Yumuşama

B) Ünlü düşmesi

C) Ünsüz düşmesi

D) Kaynaşma

72 )" Türk milleti bağımsızlığına düşkün bir millettir " tümcesinde kaç

tane hece vardır?


A) 18

B) 17


C) 15

D) 16


73 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz ?
A) Çağırıyor

B) Sabahleyin

C) Kulaktan

D) Odunluk

74 )Hangi sözcük ünlü harfle başlayan bir ek aldığında yumuşamaz ?
A) Cilt

B) Mektup

C) Uzak

D) Ataş


75 )Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına göre dizildiğinde hangisi en sonda

yer alır?


A) Çöp

B) Çit


C) Çan

D) Çığ


76 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
A) Kapı

B) Kahraman

C) Kaçak

D) Kadın

77 )Aşağıdaki tümcelerden hangisinde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan

sözcük vardır?


A) Aldığını geri sattı

B) Bunların görüşlerine başvur

C) Onu gönlüme koydum

D) Ne ağlarsın benim zülfü siyahım

78 )Aşağıdaki tümcelerin hangisinde büyük ses uyumuna uymayan sözcük

vardır?
A) Sağır işitmez uydurur.

B) Sanat altın bileziktir.

C) Boynuz kulağı geçer.

D) Otomobil ile geldik

79 )Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin tüm sesleri kalındır?


A) Ayağını yorganına göre uzat.

B) Ateş düştüğü yeri yakar.

C) Son pişmanlık fayda vermez.

D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

80 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ince ünlülerin tamamı yer almıştır?

A) Güzellik

B) Örgücüleri

C) Kardeşlik

D) Ötüşü

81 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış bölünmüştür?


A) A-ra-ba-mı-zın

B) Ge-çen-ler-de

C) Bı-rak-mı-yorlar

D) Harf-le-ri-ne

82 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ismin "-i" haline girerken araya "-y"

kaynaştırma harfini almıştır?


A) Suyu

B) Dayı


C) Kuyu

D) Çayı


83 )"Fren, tren, spor" sözcüklerinde kaçar hece vardır?
A) Birer

B) İkişer

C) Üçer

D) Dörder

84 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uyar?
A) Kitap

B) Kalem

C) Okul

D) Matematik

85 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir ?
A) Saz

B) Kaz


C) Yaz

D) Söz


86 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?
A) Oyun

B) Oyuncak

C) Oyuncu

D) Oyunlu

87 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna aykırıdır?
A) Kadife

B) Kanarya

C) Gülümseme

D) Yumurta

88 )Aşağıdakilerden hangisinde sert sessiz harfler bir arada verilmiştir?
A) a, e, ı, i, o, ö

B) p, ç, t, k, s, ş, h, f

C) y, m, n, ş, t, d

D) k, l, m, n, o

89 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır ?
A) Beşer

B) Altışar

C) Örtüyü

D) Bahçenin

90 )Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşamasına örnek

yoktur?
A) Ağacın yaprakları sararmıştı.

B) Taşlarınız bir birliğe inanır.

C) Hep çiçekler bağrınızda gönenir.

D) Yas ile sevincim yıkışır dağlar.

91 )Aşağıdaki tümcelerin hangisi ses düşmesine örnek gösterilemez ?


A) Arkadaşım elini omzuma koydu.

B) Çalışkan insanları herkes sever.

C) Çocuk karnını güzelce doyurdu.

D) Annesinin gönlünü aldı.

92 )Aşağıdaki mısraların hangisinde ünlü düşmesine uğrayan bir sözcük

yoktur?
A) Bu vatan toprağın kara bağrında.

B) Sıradağlar gibi duranlarındır.

C) Bir tarih boyunca onun uğrunda.

D) Alnına ışıklar vuranlarındır.

93 )Aşağıdaki mısralardan hangisinde ulama yoktur?


A) Gözlerin var öğretmenim.

B) Aydın ufuklara çevrili.

C) Hep güzel yarınları müjdeler.

D) Boğar ışığında kötülükleri.

94 )Aşağıdakilerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında sözcüğün

sonundaki ünsüz harfte yumuşama olmaz ?


A) Dolap

B) Çilek

C) Edebiyat

D) Süzgeç

95 )Aşağıdaki tümcelerin hangisinde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir

sözcük vardır?


A) Öğretmenimiz bizi çok severdi.

B) Komşularımız yarın tatile çıkıyorlardı.

C) Akşam olunca kuşlar yuvalarına dönerler.

D) Ana okulunda çocuğa çok iyi bakıyorlar.

96 )Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ince ünlü harf yoktur?
A) Kardeşim yarın size gelecek.

B) Bu kalemi bin liraya aldım.

C) Dayım ayakkabı satıcısıdır.

D) Karlı yollarda yürümeyi severim.

97 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur?
A) Mahalle

B) Gezerken

C) Arkadaşlarımı

D) Görmüşler.

98 )Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?

A) Maç oldukça çekişmeli geçti.

B) Yaş ağaca balta vuran olmaz.

C) Gençlik çağı hayatımızın en güzel dönemidir.

D) Yalan söylemekten her zaman kaçınmalıyız.

99 )Aşağıdaki sözcüklere sesli harf ile başlayan bir ek getirildiğinde

hangisinde ses düşmesi görülmez ?
A) Ağız

B) Burun

C) Kulak

D) Alın


100 )" Yolun ortasına devrilen arabayı kenara çektik."

tümcesinde numaralandırılmış

1 2 3 4

sözcüklerin hangisinde hece düşmesi vardır?


A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


101 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesli ile başlayan bir ek aldığında

hece düşmesi olur?


A) Sicim

B) Derin

C) Şekil

D) Çelik

102 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır ?

A) Örtüsü

B) Elmayı

C) Kapının

D) Başkanı

103 )Aşağıdakilerden hangisi hem hece, hem de sözcüktür?


A) ler

B) den


C) o

D) mek


104 )Hecede aşağıdakilerden hangisinin mutlaka bulunması gerekir?
A) Bir sesli harf

B) İki sesli harf

C) Bir sesli, bir sessiz

D) Bir sesli, iki sessiz harf

105 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde sert sessiz harfler bulunmaktadır?
A) Odası

B) Ahenkli

C) Gözcü

D) Yağmur

106 )"Türkçe de hecelerin temeli ünlülerdir." tümcesinde kaç hece vardır?
A) 14

B) 15


C) 16

D) 17


107 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer

alır?
A) Güneş

B) Güncel

C) Gündüz

D) Gündem

108 )"Deniz mavisi gözleri insanın içini yakıyordu." tümcesinde hangi

sözcük kaynaştırma ünsüzü almıştır?
A) Mavisi

B) İnsanın

C) İçini

D) Gözleri

109 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hece düşmesi ( ses düşmesi )

olmamıştır ?


A) Karnım

B) Ağzım

C) Gözüm

D) Ömrüm

110 )"Arkadaşımın ismi Ali'dir." tümcesinde hangi sözcükte hece düşmesi

olmuştur?


A) Arkadaşımın

B) Ali


C) İsmi

D) Ali'dir.

111 )"Suya baktım pırıl pırıldı." tümcesindeki sözcüklerin hangisinde

kaynaştırma harfi kullanılmıştır?


A) Suya(y)

B) Baktım(k)

C) Pırıl(r)

D) Pırıldı(d)

112 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır?

A) Efendi

B) Eğlence

C) Ege


D) Egemen

113 )"Kaptığı" sözcüğünde kaç ünlü vardır?


A) 6

B) 5


C) 4

D) 3


114 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz ?
A) Yemin

B) Hasta

C) Öbür

D) Tekrar

115 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uygundur?
A) İmdat

B) Merak

C) Niçin

D) İnsan

116 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlülerin tümü kalındır?
A) Kütüphane

B) Ahil


C) Dondurma

D) Kitaplık

117 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sözlük sırasında baştan üçüncü sırada

yer alır?


A) Tohum

B) Torba

C) Tozlu

D) Topal

118 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüzlerin yumuşaması bulunur?

A) Çırak

B) Çorap

C) Seç


D) Murat

119 )Aşağıdaki ek almış sözcüklerden hangisinin yazılışı yanlıştır ?


A) Kalemlik

B) Toprakdan

C) Renksiz

D) Ağaçtan

120 )Aşağıdakilerden hangisine (-yor) eki geldiğinde büyük ünlü uyumuna

aykırı olur?


A) Sor

B) Otur


C) Gel

D) Say


121 )"O, bahçeden oğluna çiçek getirdi." tümcesinde, aşağıdaki ses

olaylarından hangisi yoktur?


A) Sertleşme

B) Kaynaşma

C) Ulama

D) Hece düşmesi

122 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte baştan üçüncü sırada yer

alır?


A) Alış

B) Alım


C) Alık

D) Alem


123 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ince ve kalın sesliler bir arada

bulunmaktadır?


A) Topkapı

B) Dedikodu

C) Körebe

D) Akarsu

124 )Hangi tümcede ses (hece) düşmesine uğrayan bir sözcük vardır?

A) Küçük oğluna seslendi.

B) Okuduklarını babasına anlattı.

C) Yaptığı ilk güreşi kazandı.

D) Yeni işine bu sabah başladı.

125 )Aşağıdaki tamlamaların hangisinde ulama yoktur?


A) Masanın örtüsü

B) Kapı kilidi

C) Güneş ısısı

D) Uzun ip

126 )Aşağıdaki sözcük,sözlükte en sonda yer alır?
A) Pürüzlü

B) Pusula

C) Püskül

D) Puro


127 )"Traktörün koltuğuna oturup arkasındaki pulluğu ile toprağı sürdü."

tümcesinde kaç sözcükte yumuşama vardır?


A) 2

B) 3


C) 4

D) 5


128 )"Bu atölyede yapılan kaliteli mobilyalar taksitle de satılıyor."

tümcesinde, büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?


A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


129 )Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına konulduğunda hangisi üçüncü

sırada yer alır?


A) Sevgi

B) Senet

C) Sergi

D) Sebze

130 )1- kerpiçten → benzeşme olmuş

2- sağından → yumuşama olmuş

3- geziyor → ünlü uyumuna aykırı

4- isminiz → hece düşmesi olmuş

Yukarıda verilen sözcüklerle ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) 1 ve 2

B) 1, 3, ve 4

C) 1, 2 ve 3

D) 3 ve 4

131 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe ses kurallarına uygundur ?
A) Gram

B) Kart


C) Hiddet

D) Jandarma

132 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kalın ünlülerin tümü vardır?
A) Soruyordu

B) Geliyordu

C) Bakıyordu

D) Koşuyordu

133 )Hangi tümcede ses (hece) düşmesi yanlış uygulanmıştır?
A) Gönlümüz sevgi dolu

B) Alınımız açık

C) Göğsümüz kabardı

D) Omzumuz güçlü

134 )Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yumuşama olmamıştır ?

A) Toprakta

B) Rengine

C) Kılıcında

D) Gücüne

135 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisine sesli harfle başlayan bir ek

getirilirse yumuşama görülmez ?
A) Çiçek

B) Ağaç


C) Petek

D) Millet

136 )"Tüccar tavsiyesiz gelen çocuğu içeri aldı." tümcesindeki hangi

sözcükte ünsüz yumuşaması olmuştur?


A) Tüccar

B) İçeri

C) Gelen

D) Çocuğu

137 )Aşağıdaki mısraların hangisinde ulama vardır?

A) Yalnız senin tatlı esen havanda,

B) Kendi milli gururumu sezerim.

C) Yalnız senin dağında, ya da ovanda,

D) Başım gökte, alnım açık gezerim.

138 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte baştan üçüncü sırada yer

alır?
A) Horoz

B) Kumsal

C) Şans

D) Bilye

139 )"İhtiyarlara ve sakatlara yardımcı olalım." tümcesindeki hangi sözcük

büyük ünlü uyumu kuralına uymuyor ?


A) İhtiyarlara

B) SakatlaraC) Yardımcı

D) Olalım


    Ana sayfa


Ses ve hece

Indir 110.68 Kb.