bilgiz.org

Senato Tarihi : 18/06/2014 Karar No : 07/03 kirikkale üNİversitesi ÖNLİsans ve lisans düzeyinde yabanci uyruklu öĞrenci kabulüne iLİŞKİn yönerge amaç ve Kapsam Madde 1
Tarih27.12.2017
Büyüklüğü81.9 Kb.

Indir 81.9 Kb.


Senato Tarihi : 18/06/2014

Karar No : 07/03
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE
Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu Yönerge; Kırıkkale Üniversitesine bağlı önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, ayrılan kontenjanlar dâhilinde yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları ile kayıt ve kabul şartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesi ile 17 Mart 2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında belirlenen esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Birim: Kırıkkale Üniversitesine bağlı Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarını,

b) İlgili Kurul: Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarını,

c) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni

ç) Öğrenci: Kırıkkale Üniversitesine bağlı birimlere bu yönerge esaslarına göre kabul edilen öğrenciyi,

d) Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını,

e) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

f) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti’ni

g) TÖMER: Kırıkkale Üniversitesine bağlı Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ğ) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

h) Yabancı Öğrenci Kabul Komisyonu: Rektör tarafından görevlendirilen, bir rektör yardımcısı başkanlığında beş kişiden oluşan komisyonu,

ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

Genel İlkeler

Madde 4 – (1) Her akademik yılın bahar yarıyılında, bir sonraki akademik yıl için Üniversiteye bağlı birimlerde açılacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları, ön lisans ve lisansta birinci-ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olmak üzere Senato tarafından belirlenerek YÖK onayına sunulur.

Madde 5 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için ayrılan kontenjanı tercih eden olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, boş kalan kontenjanlar, Üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir.

Madde 6 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversite tarafından önerilen ve YÖK tarafından onaylanan lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde herhangi bir sınırlama yoktur. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan tüm sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır.

Madde 7 – (1) Kabul edilen öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. Üniversitenin internet sayfasında duyurulur.

Madde 8 – (1) Müracaat ve kesin kayıt sırasında ibraz edilecek yabancı dildeki belgelerin onaylı Türkçe çevirisi olmalıdır.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu ve Kabulü

Madde 9- (1) Başvuru şekli, tarihi ve şartları ile ilgili uygulamalar YÖK ve ilgili kurumların belirleyeceği esaslara uygun olarak Üniversite yönetim kurulu ve senato kararları ile belirlenerek, Kırıkkale Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir.

Program Tercihleri, Başvuruların Değerlendirilmesi, Yerleştirme İşlemleri ve Kesin Kayıtlar

Madde 10 - (1) Tercihler için gerekli bilgiler, varsa özel şartlar ve açıklamalar Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(2) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(3) Adaylar en fazla on diploma programına başvurabilirler.

Madde 11 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle üniversitenin yetkisindedir. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez. Yerleştirme listeleri yabancı uyruklu öğrenci kabul komisyonunun kararı ile kesinleşir. İtirazlar komisyon tarafından karara bağlanır.

Madde 12 – (1) Başvuru esnasında aday tarafından varsa ekli listede (Ek 2) belirtilen sınav sonuçlarından herhangi birisi sunulmalıdır.

Madde 13 – (1) Zaman içerisinde meydana gelebilecek değişmeler doğrultusunda sınav tür ve seviyelerinde Senato kararıyla eklemeler ve değişiklikler yapılabilir. İlgili listede (Ek 2) belirtilmeyen ülke vatandaşı adaylar, ülkelerinde yapılan merkezi üniversite sınav sonucuyla veya lise mezuniyet notuyla müracaat edebilirler.

Madde 14 – (1) Gerekli görülmesi halinde Senatonun onayıyla yabancı uyruklu öğrenciler için seviye tespit sınavı / sınavları yapılabilir.

Madde 15 – (1) Yerleştirme sıralamasının belirlenmesinde öncelikle okul (lise) bitirme puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında ise (Ek 2) belirtilen sınav puanı, bu sınavlara ait puanın olmaması veya burada da eşitliğin bozulmaması halinde program tercih sırasına bakılarak gerçekleştirilir.

Madde 16 – (1) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvurmak isteyen yabancı uyruklu adaylar, genel kabul kriterlerine ek olarak özel yetenek sınavlarına da tabi tutulurlar. Başarısız olan adayın kaydı yapılmaz.

Madde 17 – (1) Kayıt hakkı kazanan adayların listesi Üniversitenin internet sitesinden ilan edilir. Kabul mektubu, adayların yabancı uyruklu öğrenci başvuru formunda belirttikleri adrese gönderilir. Bu belge ile adaylar ilgili mercilerden öğrenim vizesi alabilirler.

Madde 18 – (1) Yabancı Öğrenci Kabul Komisyonunun önerisi ve üniversite yönetim kurulu onayıyla programlara öğrenci yerleştirilmesinde her bir ülke için baraj sınırlaması uygulanabilir.

Madde 19 – (1) Üniversite tarafından ilan edilen kesin kayıt tarihlerinde istenen belgelerle birlikte şahsen başvuran asıl adayların kesin kayıtları yapılır. Kesin kaydını süresi içinde yaptırmayan asıl adaylar kayıt haklarını kaybederler.

Madde 20 – (1) Kesin kayıt için gerekli belgeler:

a) Varsa (Ek 2) sınav sonuç belgesinin aslı ve onaylı Türkçe tercümesi,

b) Türkiye’deki liselere denkliği kabul edilmiş olan okul (lise) diplomasının aslı ve onaylı Türkçe tercümesi,

c) Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alınmış lise denklik belgesi (aslı),

ç) Öğrenim vizesinin aslı görülmek koşuluyla fotokopisi,

d) Öğrenim vizesi işlenmiş pasaportun aslı görülmek koşuluyla fotokopisi ve onaylı Türkçe tercümesi,

e) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu,

f) Altı adet fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çektirilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde ve 4.5x6 cm boyutlarında olmalıdır. Fotokopi olmamalıdır),

g) Türk soylu olanların durumlarını belgeleyen ve büyükelçiliklerden veya konsolosluklarından aldıkları belge,

(2) Kayıt belgeleri eksik olan adayların kaydı yapılmaz.Maddi güvence

Madde 21 – (1) Yurt dışından gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilerden, öğretim süresi boyunca Üniversiteye ödeyecekleri katkı payı dışında Türkiye’de yaşamlarını sürdürecek (yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçlar) maddi imkânlarının bulunduğunu kanıtlamaları istenebilir.

Türk Dilinde Yeterlilik

Madde 22 – (1) Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar, ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar hariç TÖMER tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Türkçe Yeterlik Sınavı değerlendirme sonucu A, B, C olarak belirlenir.

(2) Türkçe yeterlilik düzeyleri:

a) C Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir, kaydolduğu programda öğretime başlar.

b) B Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda geliştirilebilir. Tüm masrafları öğrenci tarafından karşılanmak üzere TÖMER’e kayıt yaptırmak şartıyla kaydolduğu programda öğretime başlar. Öğrenci bir sonraki akademik yılda kayıt yenileme sırasında Türkçe bilgisini C düzeyine geliştirdiğini belgelemelidir. Aksi halde program kaydı dondurulur, tüm masrafları öğrenci tarafından karşılanmak üzere TÖMER’e devam eder ve bir sonraki akademik yılın kayıt dönemine kadar izinli sayılır. Takip eden akademik yılın başında Türkçe yeterlik durumunu TÖMER belgesiyle kanıtlayanlar öğrenimlerine devam eder; başarısız olanların ilişiği kesilir.

c) A Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Öğrenci kaydolduğu programda öğretime başlayamaz. Tüm masrafları öğrenci tarafından karşılanmak üzere TÖMER’e kayıt yaptırmak şartıyla öğrenimlerine bir yıl ara izni verilir. Sonraki akademik yılın başında Türkçe yeterlik durumunu TÖMER belgesiyle kanıtlayanlar öğrenime başlar; başarısız olanların ilişiği kesilir.

Yabancı Dilde Yeterlik

Madde 23 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça vb. dillerinde öğretim yapan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan muafiyet sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan aday ilgili birimde eğitimine başlar. Başarısız olan adaylar hazırlık eğitimine tabi tutulur.

(2) Öğrenciler yabancı dil yeterliliğine sahip olsunlar veya olmasınlar 22. Madde hükümlerini yerine getirmek zorundadır.22. ve 23. Maddelerde zikredilen süreler eğitim süresinden sayılmaz.Yönergede hüküm bulunmayan haller

Madde 24 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

Madde 25 – (1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile 12/01/2011 tarih ve 01/4 sayılı senato kararıyla kabul edilen “Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge”si yürürlükten kaldırılmış olur.

Yürürlük

Madde 26 – (1) Bu yönerge Senato’da kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 – (1) Bu yönerge hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
(EK-1)

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

KIRIKKALE UNIVERSITY APPLICATION FORM FOR INTERNATIONALSTUDENTS

AKADEMİK YIL/ACADEMIC YEAR: ………../………….


1. KİŞİSEL BİLGİLER / PERSONAL INFORMATION

Soyadı / Surname
Adı / Name
Uyruğu / Nationality
Doğum Tarihi / Date of Birth
Doğum Yeri / Birth Place
Cinsiyeti / Gender

Kadın / Female Erkek / Male

Yazışma Adresi / Permanent Address


Telefon / Telephone
E-Posta / E-mail

2. LİSE BİLGİLERİ / INFORMATION ABOUT HIGH SCHOOL EDUCATION

Mezun olduğunuz lisenin adı /

Name of the High School :
Mezun olduğunuz lisenin bulunduğu ülke ve şehir / City and Country :
Lise not ortalamanız /

Grade Point Average (GPA) :

3. BAŞVURULAN PROGRAMLAR / PROGRAMS APPLIED
Başvurulan Program / Applied Program

(Başvurmak istediğiniz programları tercih sırasına göre yazınız) /

(List the programs in order of preference)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


AÇIKLAMALAR / EXPLANATIONS

Birden fazla bölüme başvuran adayların, başvurmak istedikleri bölümleri tercih sırasına göre yazmak koşuluyla yalnızca bir başvuru formu doldurmaları yeterlidir.
The applicants who apply more than one department, the departments which you want to apply you should put in order, on condition that filling only one application form will be enough.

4. SINAV SONUÇLARI / EXAM RESULTS

Lütfen almış olduğunuz sınavları, sonuçlarını ve sınav tarihlerini belirtiniz./

Please indicate the exams you have taken, your scores and the dates of those exams.


Yukarıda verdiğim bilgiler eksiksiz ve doğrudur.

I accept that the information given above is correct and complete.
Tarih / Date : ........./........./................ İmza / Signature :......................................................

düz bağlayıcı 1

Ek 2

SINAV

PUAN

Abitur Sınavı

En fazla 4

ACT (American College Test) sınavı

En az 21

Afganistan Baccalauria / Baccalaureate Certificate

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Arnavutluk Dëftesë Pjekurie / Certificate of Maturity

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Azerbeycan Svidetel'stv/o Srednem Obrazovanii / Secondary School Leaving Certificate

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Bahreyn Tawjahiya (School Leaving Certificate)

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Bangladeş Higher Secondary Certificate / Intermediate Certificate

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Bosna Hersek Svedocanstvo Svjeduzha o Zarsenom Obrazovanji / Maturska Svjedodzba

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Bulgaristan Diploma za Zavarsheno Sredno Obrazavonie

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Cezayir Baccalauréat

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Çin Halk Cumhuriyet’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavından (Gaokao)

En az 480/750

Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran):

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Ermenistan Attestat (Certificate of Secondary Education / Certificate of Completed General Secondary Education)

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Fas Diplôme du Baccalauréat

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Fransız Bakalorayası

En az 10

GCE (A Level) Sınavı

Başvurulan programla ilgili konuda A seviyesi

Gürcistan Sashualo Skolis Atestati / Secondary School Leaving Certificate

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Hırvatistan Maturatna Svjedodzba / School Leaving Certificate

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Irak Baccalauréat examination results

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

İsrail Bagrut / Matriculation Examination

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Katar Al-Thanawaya Al-Aama / General Secondary Education Certificate

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi

En az 60/120

Kırgızistan Attestat / Certificate of Secondary Education

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Kosovo - Secondary School Certificate

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama / General Secondary School Certificate

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Libya’da yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Makedonya Secondary School Leaving Diploma / Matura

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Matura Sınavı

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Mısır The Thanaweya A’ama (General Secondary Certificate)

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Özbekistan - Shahodatnoma/ Attestat o Srednem Obrazovanii

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Pakistan Higher Secondary Certificate /

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

SAT I sınavı

En az 1000

Senagal Baccalaureate

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Suudi Arabistan Tawjihiyah / General Secondary Education Certificate

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Tacikistan Attestat / Certificate of Secondary Education

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

TCS (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı)

En az 40

Tunisia Baccalauréat Relevé de notes

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Türkmenistan Attestat / Certificate of Secondary Education

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Uluslararası Bakalorya

En az 24

Umman Thanawiya amma / Secondary School Leaving Certificate

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavları

Başvurulan programlarla ilgili dalda en az 70/100

YÖS (Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı)

En az 40

Yunanistan Apolytirion / Secondary School Leaving Certificate

Sınavın gerektirdiği asgari başarı puanı

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında, altın, gümüş veya bronz madalya almış adaylar

Yabancı uyruklu olup ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayan ve üniversite giriş sınavından yerleşmek istedikleri programın taban puanını alanlar
Sayfa /


    Ana sayfa


Senato Tarihi : 18/06/2014 Karar No : 07/03 kirikkale üNİversitesi ÖNLİsans ve lisans düzeyinde yabanci uyruklu öĞrenci kabulüne iLİŞKİn yönerge amaç ve Kapsam Madde 1

Indir 81.9 Kb.