bilgiz.org

Satrancin çocuk eğİTİMİndeki rolü ve önemi

 • Önce düşün sonra oyna.
 • Plan yap.
 • Satranca Başlama Yaşı
 • Aşağıda ünlü oyuncular satranç öğrenme yaşları: Kaynaklar: Wikipedia, ChessVille
 • Dr. Olgun Kulaç • Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü46.67 Kb.

  Indir 46.67 Kb.

  SATRANCIN ÇOCUK EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
  Her anne ve baba çocuğunun bedensel, zihinsel ve duygusal olarak gelişmesini ister. Bu

  nedenle pek çok anne baba çocuğunu sportif bir aktiviteye veya sosyal bir etkinliğe gönderir.

  Bunda amaç çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi yanında, çevresini daha iyi tanıması, daha iyi

  iletişim kurması ve sosyal yönünü daha fazla geliştirmesidir. Sportif faaliyetler ve sosyal

  etkinlikler bunun bir aracıdır. Satranç sporunun da bu alanda farklı ve özel bir önemi vardır.

  Satranç sporunun bu konudaki yeri farklıdır. Bunun böyle olması da doğaldır. Çünkü

  satranç ile yaşam arasında hiçbir oyuna nasip olmayan bir benzerlik vardır. Diğer sporlar ile

  yaşam arasında da benzerlikler kurulmaya çalışılmış, bu konuda kitaplar hatta filmler de

  çekilmiştir. Ama hiç birinin yaşamla benzerliği satranç kadar olamamıştır. Çünkü satranç, pek

  çok spor gibi hayattan kopuk, yapay bir oyun olmayıp, bizzat hayatın gerçeklerinden esinlenerek

  ortaya çıkmış bir oyundur. Yaşamda var olan ve hep var olacak mücadelenin tahta üzerinde

  anlatımıdır. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından Benjamin Franklin “Satranç bir

  tür yaşam, yaşam bir tür satrançtır.” diyerek bu benzerliği dile getirmiş. Satranç milli

  takımımızın eski çalıştırıcısı Vasukov ise bu benzerliği “Büyük hayatın küçük bir modeli”

  olarak tanımlamıştır.

  Akla şu soru gelebilir. Satranç ile yaşam arasında benzerlik olmasının satranç

  oyuncularına, çocuklarımıza faydası nedir? Satrancın çocuk eğitiminde katkısının önemi burada

  yatmaktadır. Madem ki yaşam ile satranç arasında bu kadar benzerlik vardır; madem ki satranç

  hayatın küçük bir modelidir, bu modeli iyi kavramak, hayatı tanımaktır. O halde gerçek

  yaşamda uygulamak istediklerimiz için bu modelden yararlanabiliriz; öğrenmeyi öğretme aracı

  olarak kullanabiliriz.

  Çocuk eğitiminde satrancı bir araç olarak kullanıp, hayata yönelik mesajlarımızı satranç

  modeli üzerinden verebiliriz.

  Önce düşün sonra oyna.

  Bu satranç derslerinde öğrencilere yaptığımız bir uyarıdır. Ama bunun hayata dönük bir mesaj

  olabileceğini de bilmeliyiz.

  Piyonlar geri gitmez.

  Satranç dersinde verdiğimiz bir bilgi, ancak içinde hayata dönük pek çok mesajı sakladığını da

  bilmeliyiz.

  Zamanı iyi kullan.

  Satrançta sık kullandığımız diğer bir uyarı sadece satranç için değil hayatın her alanı için geçerli

  bir uyarı.

  Plan yap.

  Öğrencilere yaptığımız bu uyarıda hayata yönelik çok önemli mesaj var.

  Bunlara benzer şekilde :
  Durumu değerlendir.

  Kurallara uy.

  Rakibine karşı saygılı ol.
  Satranç derslerinde yapılan bu uyarılar sadece satranca yönelik değil içinde hayata

  dönük önemli mesajlar var. Biz bunu yapmasak bile bu mesaj oyunun yapısında zaten var.

  İstemesek te bu mesaj bir ölçüde alınacaktır. Ama öğretmenlerin derinlerde duran amaçları

  açığa çıkarmak, onları daha anlaşılır bir şekilde çocuklara sunmak, satrançtaki uyarıları hayata

  yansıtmak gibi görevleri vardır. Biz bunu yapmasak bile oyunun felsefesini kavramaya başlayan

  çocuk, satranç için değerli olanın hayat için de geçerli olacağını anlayacaktır.


  Bu konuda satranç öğretmenlerine de büyük görev düşmektedir. Satranç sadece bir oyun

  olarak düşünülmemeli, ardındaki düşünce birikimi, felsefesi uygun dozlarda çocuğa

  verilmelidir. Bu şekilde bu oyundan arzu ettiğimiz maksimum faydayı sağlamış oluruz. Satranç

  düzgün insan yetiştirmeye katkı sağlamayı amaçlıyorsa; satranç öğretmenleri bu uyarıları

  duyuşsal kazanımların sağlanmasının bir yolu olarak değerlendirilmesi gerekir.
  Çocuklarımıza iyiyi kötüyü, neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini didaktik bir

  anlayış içinde öğretmeye çalıştığımızda bunun pek yarar sağlamadığı gibi, itici de geldiği bir

  gerçektir. Oysa satranç, oyun içinde yapılacak bir hamlenin oyunu nasıl şekillendireceğini,

  oluşan yeni durumun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini bir neden-sonuç ilişkisi içinde ortaya

  koyar. Bunun sonucunda çocuk günlük hayatta yapacağı davranışların satrançta olduğu gibi bazı

  sonuçları olduğu gerçeğini kavrar. Onları çevrelerine karşı daha sorumlu olmaya yöneltir.


  Yaşamda da satranç oyununda da esas olan mücadeledir. Satranç bir mücadele

  yönetimidir; yönetim becerisidir; yönetim sanatıdır. Hatta bazen bir kriz yönetimidir. Satranç

  bizlere oyunda olduğu gibi yaşamda da kısa ve uzun vadeli hedeflerin olması gerektiğini, amacı

  olmayan oyunun da yaşamın da bir şey ifade etmeyeceğini anlatır. Hedefe ulaşmak için bir plan

  yapılması bu plan doğrultusunda eldeki olanakların en akılcı, en ekonomik kullanımını öğretir.

  Hedefe ulaşan yolda, gelebilecek tüm olumsuzluklara karşın tedbirli olmayı ayrıntılar

  hesaplansa bile yapılan tüm hamlelerin asıl amaca hizmet etmesi gerektiğini ortaya koyar.
  Çocuklarımıza anlatmamız gereken bir olgu da başarıdır. Başarı kavramını anlatmaya

  çalışırken yine satrançtan yararlanabiliriz. Başarı hemen herkesin ulaşmak istediği bir hedeftir.

  Çocuklar da başarıya hemen ve kolay yoldan ulaşmak isterler; oysa başarı insanlara sunulan bir

  lütuf değildir. Ardında azim, fedakarlık, sabır, planlı çalışma ve tüm bunların yapıldığı bir süreç

  vardır. Kısacası bir bedel vardır. Adeta bir bedel karşılığında alınmıştır. Başarının bedeli

  önceden ödenmiştir. Başarısızlığın bedeli ise sonradan ödenir. Başarısızlığı bazıları için cazip

  kılan da budur. Yaşamın cilveleri denebilen şansın, rastlantıların önemli etkilerine rağmen bedel

  ile başarı arasında doğru orantı olduğunu söylemek mümkündür. Bu satrançta da böyledir.


  Hiçbir oyun satrançta olduğu gibi başarıyı dünya ölçeğinde kıyaslamalı olarak rakamlarla ifade

  edemez. Çocuk çalışıp oyunculuğunu ilerlettikçe gerek ulusal(UKD) gerek uluslararası(ELO)

  kuvvet dereceleri artar. Çocuk bedelini ödediği sürece başarı merdivenlerine tırmandığını

  görecek ve tüm başarı öykülerinin ardında bir bedel olduğu gerçeğini öğrenecektir.


  Hayatın bir izdüşümü, bir simülasyonu olarak düşünülen satranç sporunun çocuk

  eğitiminde olumlu ve kalıcı etkileri olduğu yaygın kabul görmüştür. Dünya eski satranç

  şampiyonlarından Alekhin “Ben satranç sayesinde kendimi eğittim.” diyerek bunun önemini

  vurgulamıştır.


  Çocuklarımızın bir konu üzerinde konsantre olamamaları en fazla şikayet ettiğimiz

  sorunlardan biridir. Sanılanın aksine, çocukların dikkatlerini bir konu üzerinde toplamasıyla

  konsantrasyon artmaz. Konsantrasyonu sağlayan en önemli unsur motivasyondur. Çocuk

  gerçekten sevdiği, istediği şeylere karşı konsantre olur. Satranç bir oyun havası içinde çocuğu

  zorlamadan, kendi arzusuyla düşüncesini bir konu üzerinde yoğunlaştırmasını sağlar.

  Konsantrasyon öğrenilebilir bir özelliğe sahiptir. Satranç sayesinde konsantre olmayı öğrenen

  çocuk burada kazandığı bu özelliği diğer alanlara da taşır. Bu çocukların daha sonra derslerine

  ve diğer konulara konsantre olmaları daha kolay olur. Satranç oynayan çocuklarda dikkat

  dağılması sorununun önemli ölçüde azaldığı zamanla görülecektir.
  Satranç oyununda değişik varyantlar sonucunda oluşacak pek çok konum önce zihinde canlanır.

  Tahtada olmayan ama zihinde beliren bu konumlardan hangisinin daha iyi olacağına karar

  verildikten sonra bunu tahta üzerinde gerçekleştirmeye yönelik hamleler yapılır. Çocukların

  gerçekleştirmek istediklerini önceden zihinlerinde yaşatmaları onlarda yaratıcı düşüncenin

  filizlenmesine zemin hazırladığı gibi düşündüklerinin gerçekleştiğini görmek kendilerine olan

  güveni artırır.


  Bir satranç oyuncusunun oynadığı oyunu üzerinden bir süre geçmiş olsa bile, hiçbir yere

  bakmadan tahta üzerinde yeniden oynayabildiği, satranç oyuncularının sık sık şahit oldukları bir

  olaydır. Bu, yeni başlayan oyuncularda görülmeyen, oyun pratiğinin ilerlemesine paralel olarak

  gelişen bir özelliktir. Hafıza bilginin depo edilmesi ve gerektiği anda kullanılabilir hale

  getirilmesidir. Bilginin depo edilip gerektiğinde bilinç seviyesine çıkartılma mekanizması ne

  kadar iyi çalışıyorsa o denli güçlü hafızadan bahsedilebilir. Bilindiği gibi hafızanın pek çok dalı

  vardır. Satranç özellikle fotografik (konumsal) hafıza üzerine etkilidir.
  Oyuncunun onlarca hamleyi sırasıyla aklında tutabilmesi gelişmiş bir hafızanın sonucudur.

  Hafızayı artıran temel unsur belleği zorlamaktır. Satranç hafızayı sürekli zinde tutarak, unutma

  problemini önemli ölçüde azaltır. Gelişmiş bir hafızanın sadece satranç oyunu ile sınırlı

  kalmayıp, diğer alanlarda da etkisini göstereceğini söylemek mümkündür.


  Satrancın çocuklarımıza kazandırdığı önemli bir özellikte zamanı kullanma becerisidir.

  Modern insanın tanımının zamanı ve mekanı en iyi kullanan insan olarak yapıldığı bir dünyada

  çocuklarımıza öğretmek zorunda olduğumuz diğer bir kavram da zamandır. Yaşamın hızlanması

  zamanın önemini artırmıştır. Yaşamın daha da hızlanacağını düşünürsek gelecekte zaman

  kavramının öneminin daha da artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaman sadece bir kavram

  olmanın ötesinde, artık pek çok kavramın da belirleyicisidir. Doğru bile ancak kendi zamanında

  yapılırsa doğrudur.
  Satranç zamana karşı oynanan bir sürat oyunu değildir. Ama belirli bir zaman dilimi

  içinde oynanması gereken bir düşünce sporudur. Dolayısıyla sadece hızlı oynamak ya da sadece

  doğru oynamak yeterli değildir. Esas olan her ikisini de birlikte yapabilmektir. Yani doğru kararı

  belirli süre içinde verebilmektir. Hayatın da bizden istediği budur.


  Günlük yaşamın pek çok anında zamanın baskısı vardır. Yapılan hataların önemli bir nedeni

  zamanın üzerimize yaptığı baskının oluşturduğu gerilimden kaynaklanmaktadır. Okula geç

  kalan çocuk zaman baskısıyla gerilim altındadır. Böyle bir çocuk hata yapma eğilimindedir.

  Derslerini zamanında yetiştiremeyen çocuk huzursuzdur. Çevresine karşı kırıcıdır. Satranç

  zamanın önemini en iyi vurgulayan ve zamanı kullanma becerisini artıran bir oyundur.
  Çocukların ilk defa saat kullanarak oynadıkları oyunlar ilginçtir. Örneğin, çocuğun bir

  saat vakti olmasına rağmen zaman baskısı ile panik içinde hızlı ve yanlış hamleler yaptığı

  gözlenir. Aynı çocuk saatle oynamaya alışırsa bir süre sonra bir dakikası kaldığı halde sakince

  doğru hamleleri bulup oynayan biri haline gelir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi çocuğun

  zamanı daha iyi algılaması diğeri ise kendi yeteneklerini keşfetmesidir. Çocuk kendi

  kapasitesini tanıdıkça belli bir süre içinde neleri yapıp neleri yapamayacağını bilir. Örneğin

  tahtaya şah kaleye karşı, şah konumunu dizin ve 30 saniye süre verin. Çocuğun sakin bir

  şekilde verilen süre içinde matı gerçekleştirdiği görülecektir. Çünkü çocuk bu matı yapmayı

  bildiği gibi sürenin de yeterli olacağını bilmektedir. Bir saat süresi olmasına karşılık panik

  içinde hatalı oynayan çocuk bir dakika kalmasına rağmen sakin ve doğru oynayan çocuk haline

  dönüşmüştür. Başka hiçbir oyunda bu kazanımı görmek olası değildir. Zamanı kullanma becerisi

  arttıkça insanın biyolojik saati ile zamanın periyodları daha fazla örtüşür. Dolayısıyla biyolojik

  saatin gerçek zamandan daha hızlı olduğu tez canlılık ve biyolojik saatin daha yavaş kaldığı

  ağırkanlılık ve bunun sonucunda ortaya çıkan panik ataklara pek rastlanmaz.


  Satranç, çocuklarımızı daha iyi tanımamızın da bir aracı olabilir. Pek çok anne baba

  satranç sayesinde çocuklarını daha iyi tanıdıklarını, onların bilinmeyen özelliklerini

  keşfettiklerini belirtmişlerdir.
  Satranç bir beyin sporu olması nedeniyle, satranç oyuncusu kişiliğini oluşturan pek çok

  özelliğini satranç tahtasına yansıtır. Bu nedenle kişiliğini bildiğimiz birinin oyun anlayışı

  hakkında bazı ipuçları elde etmek mümkündür. Bunun tersi de doğrudur. Oyun anlayışına

  bakarak kişilik yapısı hakkında bazı ipuçları elde edebiliriz.


  Kişilik olarak temkinli, kuşkucu, risk almaktan kaçınan, düzenli kurallara aşırı bağlı

  çocuklarla; atak, risk almaktan çekinmeyen çocukların bu özelliklerini oyunlarında da görmek

  olasıdır. Sadece oyun anlayışları değil, oynayış biçimleri de onların kişilikleri hakkında bilgi

  verir. Kendinden emin bir çocuğun taşı hareket ettirmesi ile şüpheci bir çocuğun taşı oynatması

  farklıdır.
  Onlar çocuklarımız bile olsa acaba yeterince tanıyor muyuz? Çocuklarımızın standart

  tepkilerini belki çok iyi biliyor olabiliriz. Ama önemli olan duygularını en üst seviyede yaşayan

  çocuğun tepkilerinin ne olduğudur. Sevincini, mutluluğunu, kızgınlığını, öfkesini yaşayan

  çocuğumuzun tepkisini biliyor muyuz? Böyle anlarda çocuğumuzu tanımakta zorlandığımız

  oluyor mu? Çocuklarımızın normal koşullarda nasıl davrandıklarından daha önemlisi zor

  anlarda neler yaptığıdır.


  Çocuklarımızın psikolojik sorunlar yaşamasında, istenmeyen alışkanlıklara

  kapılmasında, suça eğilimli olmasında en önemli etkenin onların içine düştükleri ruhsal boşluk

  olduğu bilinmektedir. Ruhsal boşluk içinde bulunan bir insanda umutsuzluk, karamsarlık,

  değersizlik, yalnızlık, kural tanımamazlık gibi duygu ve düşünceler egemendir. Bu tür olumsuz

  duygu ve düşünceler içindeki bir çocuğun bu boşluğu doldurmak amacıyla toplum tarafından

  pek kabul görmeyen davranışlarda bulunması ve bağımlılık yapan maddelerden yardım

  beklemesi sık rastlanan sosyal bir sorundur.
  Çocuklarımızın ruhsal gelişimine ne kadar özen göstersek de, ne kadar ruhsal

  dünyalarını doldurduğumuzu sanıyor olsak da zaman zaman ruhsal boşluğa düştüklerine tanık

  olmaktayız.
  Satranç insanların ruhsal dünyasında oluşan boşlukları doldurabilecek eşsiz bir oyundur.

  Çünkü tek başına bile çalışılabilen, problemleri çözülebilen, analizleri yapılabilen,

  monotonluktan uzak, içinde pek çok güzelliği barındıran ve hayranlık ve saygı duygusu

  uyandıran bir oyundur.

  Çocuklarımızın zaman zaman yaşadıkları yalnızlıklarını paylaşabilecekleri iyi bir arkadaştır. Satranç çocuklarımızı suçtan, suç ortamından uzak tutar. Onlar için güvenilir, hayata bağlayıcı sıcak bir ortam sunar. Pek çok anne baba satranç sayesinde rahat uyuyabildiklerini ifade etmişlerdir.
  Satranç bilgisinin ötesinde, satranç kültürü yaşama zenginlik kattığı gibi sorunları çözme

  becerisini de artırır. Günlük yaşamda karşılaşılan sorunları çözmekle satranç tahtasındaki

  sorunları çözmek arasında en azından metot açısından bir benzerlik vardır.
  Satranç tahtasında öyle konumlar olabilir ki yapılacak bir hamle, oyunun kaderini değiştirebilir. Hayatta da öyle anlar olabilir ki atılacak bir adım yaşamı değiştirebilir. Tahtada da yaşamda da başarı, bir plan doğrultusunda hareket edip uygun zamanda etkili bir atakla sonuca gitmektir.
  Satranç ile yaşam arasında bire bir ilişki kurup, satrançta başarılı olmak yaşamda da

  başarılı olmak anlamı çıkarılmamalıdır. Satranç başarının yöntemini öğreten, analitik düşünme

  yetisini kazandıran öğrenmenin öğretilmesini sağlayan bir oyundur.
  Günümüzün yaşam felsefesinde spor, kaliteli yaşamın bir parçası ve en yararlı sosyal

  etkinliktir. Çocuğun hayatı kavramasında dengeli ve sağlıklı gelişimi için son derece önemlidir.

  Entelektüel bir uğraş olan satranç sayesinde çocuğun çevresini tanıması ve iletişim kurması daha

  kolaylaşır. Ayrıca çocuğun duygusal olarak daha iyi gelişmesine yardımcı olur.


  Bu güne kadar çocuğu satranç oynadığı için pişman olan hiçbir anne babaya rastlamadım.

  Ama çocuğu satranç oynadığı için mutluluk duyan pek çok anne babayla karşılaştım. Satranç

  dünyasında beni en rahatsız eden olay aileler arasındaki çekişmenin çocuklara yansımasıdır.
  Başarıyı sadece sayılarla ifade etme, başarıyı sadece derecelerle ölçme alışkanlığı,

  insanoğlunun kendini yanlış koşullandırmasının bir sonucudur. Oysa satranç iyi bir tercihtir. Bu

  tercihi yapıp satranç oynayan her çocuk başarılıdır. Tüm bunlar göz önüne alındığında

  satrancın çocuklarımız için son derece yararlı bir aktivite olduğunu söyleyebiliriz.


  Satranca Başlama Yaşı :

  Satranç her yaştaki oyuncunun oynayabileceği bir oyun olduğu gibi her yaşta da

  öğrenilebilen bir oyundur. Ancak çocukların zihinsel gelişimi düşünüldüğünde, satranca erken

  yaşlarda başlamanın önemi açıktır.


  Küçük çocuklarda öğrenme yetisi en az büyükler kadardır. Bu nedenle satranç çocuklara

  kolayca öğretilebilir. Bilimsel çalışmalar çocuklarda yetenek gelişiminin 2 ile 6 yaşlar arasında

  daha hızlı olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrenmenin öğrenilmesi çocuğun o yaşlarda alacağı

  eğitimle ilgilidir Yani bir çocuğun bir sanat veya bir spor dalına olan yatkınlığı bu dönemde

  alacağı eğitimle ilgilidir. Bir spora yatkınlığın gelecekteki başarı için önemi göz önünde

  bulundurulduğunda, satranca başlama yaşının 4 ile 6 yaş arasında olması gerektiğini

  söyleyebiliriz.
  Burada amaç, satranç figürlerinin ve satranç temasının çocuk gözündeki cazibesinden de

  yararlanarak, çocuğu satranç ile tanıştırmaktır. Oyun anlayışı içinde başlayan eğitim, verilenler

  alındıkça, yenilerinin verilmesiyle devam eder. Ancak hiçbir zaman çocukta aşırı yükten bir

  bezginlik veya aynı şeylerin tekrarından dolayı bir bıkkınlık oluşturmamalı, dersler her zaman

  monotonluktan uzak, heyecan verici bir tempoda sürdürülmelidir.
  Aşağıda ünlü oyuncular satranç öğrenme yaşları: Kaynaklar: Wikipedia, ChessVille
  Alekhine 7 yaşındayken ağabeyinden öğrendi.

  Anand 6 yaşında annesinden öğrendi.

  Adolf Anderssen 9 yaşında babasından öğrendi.

  Blackburne satranç öğrendiğinde 19 yaşındaydı.

  Humphrey Bogart 13 de satranç öğrendi.

  Boleslavsky 9 yaşında satranç öğrendi.

  Botvinnik 12 yaşında öğrendi.

  Capablanca 4 yaşındayken babasının arkadaşlarına karşı satranç oyunlarını izleyerek

  satranç öğrendi.

  Mihail Chigorin 16 yaşında Rusya'da bir okulda öğretmeninden öğrendi.

  Max Euwe 9 yaşındayken ailesinden öğrendi.

  Larry Evans 12 yaşında kardeşleri ve babasından öğrendi.

  Reuben Fine 8 yaşında satranç öğrendi.

  Bobby Fischer 8 yaşında satranç öğrendi.

  Nona Gaprindashvili 5 yaşındayken ağabeyinden öğrendi.

  Gligoriç 12 yaşında anne ve babasından öğrendi.

  Karpov 4 yaşında satranç öğrendi.

  Kasparov 5 yaşında babasından öğrendi.

  Paul Keres 4 yaşındayken, ailesinden öğrendi.

  Bent Larsen 6 yaşında ailesinden öğrendi.

  Edward Lasker 6 yaşında babasından öğrendi.

  Emanuel Lasker yaş 11 olarak abisinden öğrendi.

  Frank Marshall 10 yaşında babasından satranç öğrendi.

  Paul Morphy 8 yaşındayken babasından öğrendi.

  Nimzovich 8 yaşında satranç öğrendi.

  Louis Paulsen 5 yaşında babasından öğrendi.

  Petrosian onun ebeveynden 8 yaşındayken satranç öğrendi.

  Philidor 10 yaşında müzisyen arkadaşlarından öğrendi.

  Pillsbury 15 yaşında öğrendi.

  Susan Polgár 4 yaşındayken anne ve babasından satranç öğrendi.

  Reshevesky 4 de satranç oynadı ve 5 yaşında simultane verdi.

  SmysIov 6 yaşındayken babasından satranç öğrendi,

  Spassky 5 yaşında satranç öğrendi.

  Steinitz 12 yaşında arkadaşlarından satranç öğrendi.

  Mikhail Tal 8 yaşında öğrendi.

  Tarrasch 15 yaşında bir satranç kitaplarından satranç öğrendi.  Topalov 9 yaşında öğrendi.
  Dr. Olgun Kulaç


      Ana sayfa


  Satrancin çocuk eğİTİMİndeki rolü ve önemi

  Indir 46.67 Kb.