bilgiz.org

Satinalma rehberi

 • Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin
 • Bölüm D: Teklif Sunum Formu
 • Beyanname Formatı • Sayfa6/6
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü0.74 Mb.

  Indir 0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6
  Bölüm C: Diğer Bilgiler


  İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu


  Küvet Tipi Dorse Damper İmalatını Firmanın Kendi Bünyesinde Yapabilmesi Ve Markalaşma Çalışmalarıyla İhracata Başlaması Projesi
  Teklif No. TRB1/15/ME/0043-MA-01

  Adı: ______________________________________________


  İdari Uygunluk Tablosu


  Teklif zarfı No.

  Teklif sahibinin adı

  Teklif süresi içinde teslim edilmiş. (E/H)

  Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş

  (E/H)  Teklif formu doldurulmuş.

  (E/H)


  Teklif sahibinin beyanı imzalı

  (E/H)


  Teknik Teklif mevcut (E/H)

  Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş

  (E/H)  Karar

  (Kabul/Ret)  Teklif alındı belgesi verildi (E/H)

  1
  2
  3
  4
  5  Başkanın adı soyadı
  Başkanın imzası
  Tarih

  (Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları ekleyebilir.)

  Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin

  TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

  İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.

  Sözleşme başlığı : Küvet Tipi Dorse Damper İmalatını Firmanın Kendi Bünyesinde Yapabilmesi Ve Markalaşma Çalışmalarıyla İhracata Başlaması

  Yayın Referansı : TRB1/15/ME/0043-MA-01

  Teklif zarfı No

  İsteklinin

  adı


  Teklif Teknik Şartnameye Uygun mu?

  (E/H)  İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi?

  (E/H)


  İsteklinin İş Tecrübesi

  yeterli mi?

  (E/H)


  Faaliyet Planı / Teslim Süresi Uygun mu?

  (E/H)


  Tali hizmetler istenilen

  şekilde mi?

  (E/H/ Geçerli değil)


  Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler?

  (E/H/ Geçerli değil)  Karar

  (Kabul / Ret)  Açıklamalar

  (varsa)


  1
  2
  3
  Başkan Üye Üye

  İmza İmza İmza  Bölüm D: Teklif Sunum Formu


  Bölüm D. Teklif Sunum Formu
  frame3

  < İsteklinin Anteti>

  Referans: TRB1/15/ME/0043-MA-01

  Sözleşme adı: Küvet Tipi Dorse Damper İmalatını Firmanın Kendi Bünyesinde Yapabilmesi Ve Markalaşma Çalışmalarıyla İhracata Başlaması Projesi İçin Mal Alımı Ve Yapım İşi

  Lot başlığı: Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4

  Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) bir adet kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.  1. İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
  Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i
  1. İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

   Adı Soyadı
   Firma Adı
   Adres
   Telefon
   Faks
   e-mail
  2. BEYANNAME(LER)

  Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

  1. TAAHHÜTNAME

  Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen , Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

  • Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

  • Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

  • Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

  • Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

  • Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

  • İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

  • Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

  • İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

  • Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

  Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.
  İstekli adına.


  Adı Soyadı
  İmza
  Tarih

  Beyanname Formatı


  (Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)


  Sağlam İş Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve Bingöl Yolu Akçakiraz Yol Ayrımı Karşısı Merkez / ELAZIĞ  Referansınız: TRB1/15/ME/0043-MA-01

  Sayın Yetkili,  TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

  Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, olarak,  • İşbu teklifi bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

  • İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

  • İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

  • Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

  • Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

  • Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

  beyan ederiz.

  Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

  İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

  İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.  Saygılarımla
  1 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

  2 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.
  1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Satinalma rehberi

  Indir 0.74 Mb.