bilgiz.org

Satinalma rehberi

 • EK 11: Seçilmeyen İstekliye Mektup
 • SR EK 12: Sözleşmeye Davet Mektubu • Sayfa8/8
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü0.95 Mb.

  Indir 0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

  SR EK 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği
  Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği


  Aşağıdaki tablo teknik tekliflerin Değerlendirme Komitesi üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilip puanlandıktan sonra, ortalama teknik puanların bulunması ve eşik değeri geçen tekliflerin mali puanlarının hesaplanması için açıklayıcı bir örnektir.

  En yüksek

  Teklif 1

  Teklif 2

  Teklif 3

  Bölüm 1: Teknik Değerlendirme

  Değerlendirici A

  100

  55

  88

  84

  Değerlendirici B

  100

  60

  84

  82

  Değerlendirici C

  100

  59

  82

  90

  Toplam

  300

  174

  254

  256

  Ortalama puan (aritmetik ortalama)
  174/3=

  58.00

  254/3=

  84.67

  256/3=

  85.33

  Teknik puan (teklif puanı/ en yüksek teklifin puanı)
  Diskalifiye*

  (84.67/85.33)x100= 99.22


  100.00

  Bölüm 2: Mali Değerlendirme

  Toplam bedel
  Teknik değerlendirme sonucu diskalifiye edildi

  27000 YTL

  28500 YTL

  Mali puan

  (en düşük fiyat / teklif fiyatı x 100)  100

  27000 /

  28500


  x 100 =

  94.74

  Bölüm 3: Genel Değerlendirme

  Teknik puan x 0.80
  Teknik değerlendirme sonucu diskalifiye edildi

  99,22 x 0.80 = 79.38

  100.00 x 0.80 = 80.00

  Mali puan x 0.20
  100.00 x 0.20= 20.00

  94.74 x 0.20= 18.95

  Genel puan
  79.38 + 20.00= 99.38

  80.00 + 18.95= 98.95

  Son sıralama
  1

  2


  * Sadece 80 puanın üzerindeki teklifler mali değerlendirmeye alınır.

  Tarih
  (Değerlendirme Komitesi) imzaları:

  EK 11: Seçilmeyen İstekliye Mektup
  Seçilmeyen İstekliye Mektup

  < >

  < Tarih >

  < İsteklinin Adresi >

  Sözleşme başlığı : Muş-Merkez Jeotermal Alan Fizibilite Çalışması

  Yayın referansı :

  Sayın < İlgilinin İsmi >

  Yukarıda belirtilen ihale sürecine katılımınız için teşekkür ederiz. Ancak, gönderdiğiniz teklif aşağıdaki sebeplerden dolayı seçilmemiştir.

  [Geçerli olmayan satırları siliniz]


  Teklifiniz son teslim tarihinden önce elimize ulaşmamıştır.


  Teklifiniz idari uygunluk şartlarını karşılamamaktadır.


  Teknik teklifiniz şartnamede belirtilen özellikleri taşımamaktadır.


  Mali teklifiniz, sözleşme için mevcut azami bütçeyi aşmaktadır.


  Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ekonomik teklif değildir.


  Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ucuz teklif değildir.


  … … … … … … … … …

  İhalenin … … … … … … .-TL tutarında teklif veren <seçilen isteklinin adı> üzerine kaldığı bilginize sunulur.

  Bundan sonraki projelerimizdeki girişimlerimize aktif olarak ilgi göstermeye devam etmenizi temenni ederiz.

  Saygılarımla,

  Sözleşme Makamı Adına


  < isim >

  < imza >
  SR EK 12: Sözleşmeye Davet Mektubu
  Sözleşmeye Davet Mektubu  SAYI

  :

  KONU

  : Sözleşmeye davet

  İhale kararının onaylandığı tarih

  : _ _/_ _/_ _ _ _  Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / faks ile iletilmiştir].


  [isteklinin adresi]
  Sayın

  [isteklinin adı veya ticaret unvanı],  İLGİ

  : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz.

  Muş-Merkez Jeotermal Alan Fizibilite Çalışması işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi itibarıyla idari şartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler [ ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek] ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi en geç (......) gün6 içerisinde imzalamanız gerekmektedir.


  Saygılarımızla.

  Sözleşme Makamı Yetkilisi
  Bulut SAVAŞ
  Proje Sorumlusu
  İmza  1 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

  2 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

  3Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin değerlendirme komitesinin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dahil olmak üzere)

  4 Geçmişte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir ilişkinin var olup olmadığının dikkate alınması

  5 İhaleye / İhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri veya bunlar tarafından teklif edilen taşeronlar.

  6 İşin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre tanımlanacaktır.


  1   2   3   4   5   6   7   8


      Ana sayfa


  Satinalma rehberi

  Indir 0.95 Mb.