bilgiz.org

Satinalma rehberi

 • SR EK 4: Değerlendirme Komitesi Tayini
 • SR EK 5: Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı
 • SR EK 6: Teklif Alındı Belgesi Örneği
 • SR EK: 7 Teklif Açılış Kontrol Listesi
 • SR EK:8 Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı
 • SR EK 9: Teklif Değerlendirme Raporu • Sayfa7/8
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü0.95 Mb.

  Indir 0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8  YAyın referansı:____________________


  Aşağıda imzası olan ben, yukarıda belirtilen hizmet ihalesinde yer almak üzere isteklinin adı ile katılmayı kabul ettiğimi beyan ediyorum. Bu teklif seçildiği takdirde, özgeçmişimin sunulduğu konum için öngörülen aşağıda belirtilen süre ya da sürelerde çalışmak istediğimi ve çalışabileceğimi beyan ediyorum:

  Başlangıç

  Bitiş

  < 1.sürecin başlangıcı >

  < 1. sürecin bitişi >

  < 2.sürecin başlangıcı >

  < 2. sürecin bitişi >

  < vb. >  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve yukarıdaki sürelerde benim hizmetimi gerektirecek başka bir projede yer almadığımı teyit ederim.


  Bu bildirimi yaparak, bu ihale sürecine teklif veren başka bir istekliye kendimi aday olarak göstermeyeceğimi kabul ediyorum. Eğer bunu yaparsam, ihale sürecinden dışlanacağımın ve tekliflerin reddedilebileceğinin farkındayım. Ayrıca, Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer teklif ve sözleşme süreçlerinden ihale dışı bırakılmaya maruz kalabileceğimi de biliyorum.
  Bunlara ek olarak, bu teklifin başarılı olması halinde, hastalık ya da benzeri önemli bir sebep haricinde, görevimin ve hizmetlerimin başlaması beklenen tarihte olmam gereken yerde mevcut olmamam durumunda, Kalkınma Ajansları tarafından mali destek sağlanan diğer teklif ve sözleşme süreçlerinden dışlanacağımın ve ayrıca ihale kararının geçersiz ve hükümsüz sayılacağının tam olarak bilincinde olduğumu onaylarım.


  Adı Soyadı
  İmza
  Tarih


  SR EK 4: Değerlendirme Komitesi Tayini
  Değerlendirme Komitesi Tayini

  (Proje Adı)


  Muş-Merkez Jeotermal Alan Fizibilite Çalışması


  İHALE NO : DFD.13.R0014/010/HA01

  TEKLİFE DAVET TARİHİ: …/…/2013

  İHALE KAPSAMI : < Hizmet Alımının gerçekleştirilmesi>

  UYGULANAN PROSEDÜR: < Açık İhale Usulü>

  Yukarıda bahsi geçen ihale kapsamında sunulacak teklifleri değerlendirmek üzere, aşağıda; ad, soy ad ve görevleri belirtilen kişilerden oluşan Değerlendirme Komitesi tayin edilmiştir:  Adı Soyadı

  Görevi / Mesleği

  Başkan Üye

  Bulut SAVAŞ

  İşletmeci

  Üye

  A.Fehmi ONGANER

  Mali Müşavir

  Üye

  İsrafil Demirci

  Genel Sekreter

  Üye  Üye


  Gözlemci olarak katılımları için uzman(lar)ı davet edilmiştir.
  Tarih: ____________________
  Sözleşme Makamı

  Yetkilisi
  Bulut SAVAŞ

  _________________________  İmza

  SR EK 5: Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı
  Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı3


  İhale referansı:____________________
  Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge ile yukarıda bahsi geçen ihale prosedürünün değerlendirmesine katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedürü ile ilgili olarak bugüne kadar, değerlendirme süreci ile ilgili harici eylemler için ihale değerlendirme ve sözleşme prosedürlerine yönelik, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamındaki satın almalarda uygulanacak ilgili rehberler ve mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere mevcut bilgileri edinmiş olduğumu doğrularım.
  Sorumluluklarımı tarafsız ve adil bir şekilde yerine getireceğimi beyan ederim.
  Değerlendirme sürecinin sonucundan kazanç sağlaması olası tüm taraflardan bağımsızım4,5. Bildiğim ve inandığım kadarıyla, herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığım konusunda soru işareti yaratabilecek olan ve geçmişte veya bugün var olan veya öngörülebilir gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan hiçbir gerçek veya koşul mevcut değildir. Bu tür bir durumun değerlendirme süreci içerisinde ortaya çıkması, bu tür bir ilişkinin var olması veya kurulmuş olduğu yolunda ortaya çıkması halinde, bunu derhal beyan edeceğim ve değerlendirme sürecine katılımıma derhal son vereceğim.
  Geçmiş 3 yıl içinde isteklinin, onların konsorsiyum üyeleri ya da alt yüklenicileri tarafından çalıştırılmadığımı beyan ederim. Ayrıca bildiğim kadarıyla, isteklileri değerlendirmedeki yeteneğim konusunda şüphe uyandıracak durumum olmadığını beyan ederim.
  Değerlendirmenin bir sonucu olarak veya değerlendirme sırasında bana ifşa edilen veya tarafımdan keşfedilen veya hazırlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi (“gizli bilgiler”) güvende ve gizli tutmayı ve bu tür bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul ediyorum. Aynı zamanda, temin edilen herhangi bir yazılı bilgi veya standart formun kopyalarını tutmamayı da kabul ediyorum.
  Gizli bilgiler, işbu Beyanı imzalamayı ve bu Beyanın şartları ile bağlı olmayı kabul etmedikleri sürece hiçbir çalışana veya uzmana ifşa edilmeyecektir.


  İsim
  İmza
  Tarih


  SR EK 6: Teklif Alındı Belgesi Örneği
  Teklif Alındı Belgesi Örneği  < Muş-Merkez Jeotermal Alan Fizibilite Çalışması > konulu hizmet alımı ihalesi kapsamında < teklif verenin unvanı > tarafından verilen teklif, <tarih> tarihinde ve saat <saat> ‘ de teslim alınmış ve < teklif numarası > no.lu teklif olarak teklif listesine kaydedilmiştir.

  Sözleşme Makamı adına

  Teslim alanın adı soyadı

  İmzası


  Bulut SAVAŞ


  Not: Sözleşme Makamı ihalesi kapsamında istekliler tarafından teslim edilen teklifleri kayıt altına alacak ve teklif sahiplerine tekliflerini teslim ettiklerine dair bu belgeyi imzalayarak vereceklerdir.


  SR EK: 7 Teklif Açılış Kontrol Listesi
  Teklif Açılış Kontrol Listesi

  Adımlar  1. Tüm teklif zarfları Başkana teslim edilmiştir.


  1. Tüm teklif zarfları teslim alınma sırasına göre numaralandırılmıştır.


  1. Başkan alınan tüm teklif zarflarının ihale açma oturumu sırasında mevcut bulunduğunu doğrulamıştır.

  1. Başkan tüm teklif zarflarının kapalı ve iyi durumda olduğunu doğrulamıştır.


  1. Başkan ve üyeler dış teklif zarflarını açarak aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmiştir:

  • Teklif zarfı numarasının, tüm teknik teklif nüshalarının ve mali teklif zarfının üzerine yazılması.

  • Tüm belge asıllarının ilk sayfalarının ve mali teklifi içeren zarfın parafe edilmesi


  1. Her teklif zarfı için, Değerlendirme Komitesi, alınan tekliflerin aşağıdaki hususları içerip içermediğini:

  • Zarf üzerindeki kayıt numarası

  • İsteklinin adı

  • Tarih (ve saat, teklifler için verilen son tarihte teslim alınan teklifler için)

  • Dış zarfın durumu

  • Teknik ve mali tekliflerin ayrı ayrı zarflarda teslim alınıp alınmadığı

  • İsteklinin, beyanını da içeren teklif başvuru formunu ekleyip eklemediği

  • Talep edilmiş ise, geçici teminatın sağlanıp sağlanmadığı

  • Teklifin açılış safhasına ilişkin idari kurallara uygun olup olmadığı

  kontrol etmiştir.


  1. Tarafsızlılık ve gizlilik beyanı değerlendirme komitesinin tüm üyeleri ve gözlemciler tarafından imzalanmıştır.


  1. Başkan teslim alınan teklif sunuş mektuplarını imzalamıştır.


  1. Başkan, mali tekliflerin güvenli bir yerde muhafazasını sağlamıştır (hizmet alımları için).


  1. Teklif açılış tutanağı, değerlendirme komitesinin tüm üyeleri tarafından imzalanmıştır.

  Değerlendirme Komitesi Başkanı / Üyesi

  Bulut SAVAŞ

  İmza
  Tarih  SR EK:8 Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı
  Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı

  1. Zaman çizelgesi
  TARİH

  SAAT

  YER

  Teklif Davet mektubunun gönderilme tarihi


  Başvuru için son tarih


  Teklif açma oturumu


  2. Teklif veren istekliler ve mali teklifleri

  Teklif zarfı numarası

  İsteklinin adı

  Mali teklif tutarları


  3. Geri çekilen teklifler

  Aşağıda belirtilen istekliler teklif tekliflerini geri çekmişlerdir(herhangi bir teklifin geri çekilmiş olması halinde):  Teklif zarfı numarası

  İsteklinin adı

  Nedeni (biliniyorsa)  4. Gözlemci(ler)

  Adı

  Temsil ettiği Kurum  5. İmzalar

  Değerlendirme Komitesi

  Adı Soyadı

  İmzası

  Başkan

  Bulut SAVAŞ
  Üye

  A.Fehmi ONGANER
  Üye

  İsrafil Demirci

  SR EK 9: Teklif Değerlendirme Raporu
  Teklif Değerlendirme Raporu


  İhale No : DFD.13.R0014/010/HA01

  İhale Adı : Muş-Merkez Jeotermal Alan Fizibilite Çalışması

  İhale Bedeli : __________________

  Uygulanan Usul : Açık İhale Usulü

  Yukarıda adı geçen ihale için aşağıdaki firmalar davet edilmiştir / müracaat etmiştir.

  No.

  Firma adı

  İlçe/İL

  1  2  3  4
  Aşağıdaki firmalar tekliflerini zamanında tarafımıza teslim etmiştir:


  No.

  Firma adı

  İlçe/İL

  1  2  3  4
  Değerlendirme Komitesi bu belgeye ekli değerlendirme tablosunu kullanarak tüm teklifleri incelemiştir.

  Aşağıdaki teklifler şartları karşılayamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır:

  No.

  Firma adı

  Gerekçe <Örnekler*>

  1  2  3  * , , ,
  Değerlendirmeyi geçen teklifler aritmetik hata kontrolü yapıldıktan ve bulunan hatalar resen düzeltildikten sonra aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

  No.

  Firma

  Önerilen fiyat

  1  2  3

  Sonuç

  Değerlendirme Komitesi ihalenin aşağıdaki gibi verilmesini önermektedir:

  Firma adı

  Toplam bedel
  .-TL  Değerlendirme Komitesi

  Adı Soyadı

  İmzası

  Başkan

  Bulut SAVAŞ
  Üye

  A.Fehmi ONGANER
  Üye

  İsrafil Demirci  1   2   3   4   5   6   7   8


      Ana sayfa


  Satinalma rehberi

  Indir 0.95 Mb.