bilgiz.org

Satinalma rehberi

 • Bölüm C: Diğer Bilgiler
 • SR Ek 3:Teklif Dosyası • Sayfa6/8
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü0.95 Mb.

  Indir 0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8  TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)

  ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR

  TÜRÜ
  STK (Sivil Toplum Kuruluşu)

  EVET  HAYIR


  İSİM(LER)  KISALTMA


  GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ
  POSTA KODU


  POSTA KUTUSU


  ŞEHİR


  ÜLKE


  VERGİ NUMARASI
  KAYIT YERİ
  KAYIT TARİHİ


  G

  G
  A

  Y
  Y

  Y

  Y

  Y
  KAYIT NUMARASI


  TELEFON

  FAKS

  E-POSTA
  BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

  • SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)

  • YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

  TARİH VE İMZA  KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ Söz. Ek-5c

  ÖZGEÇMİŞ

  (Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)

  Sözleşmede önerilen pozisyon:

  1. Soyadı:

  2. Adı:

  3. Doğum yeri ve tarihi:

  4. Tabiyeti:

  5. Medeni durumu:

  Adres (telefon/faks/e-posta):

  6. Eğitim:  Eğitim Kurumları:
  Tarih:

  (ay/yıl) tarihinden

  (ay/yıl) tarihine kadar
  Derece:  7. Yabancı Dil

  (1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

  Dil

  Okuma

  Konuşma

  Yazma
  8. Mesleki kurumlara üyeliği:

  9. Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):

  10. Mevcut pozisyon:

  11. Mesleki deneyim süresi:

  12. Kilit özellikleri:

  13. Bölgesel deneyimi:


  Ülke/Bölge/Şehir

  Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar)

  Projenin adı ve kısa tanımı


  14. Mesleki deneyim:
  Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar
  Yer
  Şirket/kurum
  Pozisyon
  İş tanımı  15. Diğerleri:

  15a. Yayınlar ve seminerler:


   15b. Referanslar:

  İmza ....................................................

  (istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
  Tarih ............................................

  TESİS, ARAÇ ve EKİPMAN Söz. Ek-5d
  (Yapım işi alımlarında ihale kapsamında talep edilmiş ise)

  Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar:

  AÇIKLAMA (tip/marka/model)

  Güç/ kapasite

  Ünite sayısı

  Yaş (yıl)

  Kendi mülkiyeti (KM) veya kira (K)/ ve mülkiyet yüzdesi

  Menşei (ülke)

  Cari yaklaşık değeri

  (TL)


  A)

  İNŞAAT TESİSİ / EKİPMANLAR


  /


  /


  /


  /  B)

  ARAÇLAR VE KAMYONLAR


  /


  /


  /


  /  C)

  DİĞER TESİSLER


  /


  /


  /


  /


  İmza ....................................................

  (istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
  Tarih ............................................


  ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ Söz. Ek-5e

  (İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)

  1 Adı ......................................................................................

  2 Yönetim kurulunun adresi ..................................................

  ..................................................................................................

  Teleks ..........................................................

  Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....  3 Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için)

  Ofis adresi ...........................................................................

  ..................................................................................................

  Teleks ..........................................................

  Telefon ..............................Faks .........................................


  4 Ortakların isimleri

  i) ..............................................................................................

  ii) ..............................................................................................

  iii) ..............................................................................................

  vb. ............................................................................................


  5 Lider ortağın adı

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................


  6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma

  i) İmza tarihi: ................................................................

  ii) Yeri: ...................................................................................

  iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi  7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak)

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................  İmza ....................................................

  (istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
  Tarih ............................................

  Bölüm C: Diğer Bilgiler


  SR Ek 3:Teklif Dosyası Bölüm C: Diğer Bilgiler Kısa Liste
  Kısa Liste


  <İhale konusu>, <İlçe/İl>, Türkiye
  <“Pazarlık Usulü” uygulanacak ihalelerde Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda, teklif sunmak üzere davet edilecek adayların yer aldığı listedir. Davet mektubuna eklenerek adayların kimlerle yarışacağını bilmeleri sağlanacaktır.>

  Kısa listede yer alan adayların adları: < Alfabetik, sıralanmış liste >
  Sıra No

  Adayın Ticari Ünvanı

  İletişim Bilgileri

  1  2  3  4  5


  (Not: İhalenin geçerli olması için en az 5 adayın belirlenmesi gerekmektedir)
  Kısa liste, Sözleşme Makamının onayına istinaden Komitemiz tarafından adayların; teknik yeterlikleri ve satın alma konusu iş sektöründe ticari geçmişi ve itibarları, faaliyet alanı itibariyle ihale konusu benzer işlerde teknik yeterliği, iş bitirme belgeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

  Değerlendirme Komitesi

  Başkan Üye Üye

  İmza İmza İmza  SR Ek 3:Teklif Dosyası Bölüm C: Diğer Bilgiler İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu


  İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu


  < Muş-Merkez Jeotermal Alan Fizibilite Çalışması >

  Teklif No. _____________________

  Adı: ______________________________________________
  İdari Uygunluk Tablosu


  Teklif zarfı No.

  Teklif sahibinin adı

  Teklif süresi içinde teslim edilmiş. (E/H)

  Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş

  (E/H)  Teklif formu doldurulmuş.

  (E/H)


  Teklif sahibinin beyanı imzalı

  (E/H)


  Teknik Teklif mevcut (E/H)

  Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş

  (E/H)  Karar

  (Kabul/Ret)  Teklif alındı belgesi verildi (E/H)

  1
  2
  3
  4
  5  Başkanın adı soyadı

  Bulut SAVAŞ

  Başkanın imzası
  Tarih

  (Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları ekleyebilir.)

  SR Ek 3:Teklif Dosyası Bölüm C: Diğer Bilgiler Teknik Değerlendirme Tabloları


  1. Hizmet Alımı İhaleleri İçin

  Önerilen teknik kriterler ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir. Bu kriter ve ağırlıklar alınacak olan hizmetin koşullarına göre değiştirilebilir.

  En çok

  Teklif 1

  Teklif 2

  Teklif 3

  …….

  Organizasyon ve metodoloji
  Temel/Gerekçelendirme

  15

  Çözüm Yaklaşımı

  15

  Faaliyet Planı

  10

  Organizasyon ve metodoloji için

  toplam puan

  40

  Kilit uzman(lar)
  Bilgi ve beceri

  15

  Genel profesyonel deneyim

  15

  İhale konusuna özel profesyonel deneyim

  30

  Kilit uzman(lar) toplam puanı

  60

  Genel Toplam Puan

  100
  Değerlendirici:

  Ad-Soyad

  İmza


  (Değerlendirme Komitesinin başkan ve üyeleri yukarıdaki tabloyu ayrı ayrı dolduracaktır.)  1. Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin

  TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

  İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.

  Sözleşme başlığı : … … … … … … … … …

  Yayın Referansı : … … … … … … … … …

  Teklif zarfı No

  İsteklinin

  Adı


  Teklif Teknik Şartnameye Uygun mu?

  (E/H)  İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi?

  (E/H)


  İsteklinin İş Tecrübesi

  yeterli mi?

  (E/H)


  Faaliyet Planı / Teslim Süresi Uygun mu?

  (E/H)


  Tali hizmetler istenilen

  şekilde mi?

  (E/H/ Geçerli değil)


  Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler?

  (E/H/ Geçerli değil)  Karar

  (Kabul / Ret)  Açıklamalar

  (varsa)


  1
  2
  3
  Başkan Üye Üye

  İmza İmza İmza


  SR Ek 3:Teklif Dosyası Bölüm D: Teklif Sunum Formu

  Bölüm D. Teklif Sunum Formu

  frame4

  < İsteklinin Anteti>

  Referans: < her bir ihale davet mektubu için>

  Sözleşme adı: < Sözleşme başlığı > Lot başlığı: < Lot başlığı, ihale lotlara bölünmüş ise>

  Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) <rakam> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.  1. İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
  Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i
  1. İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

   Adı Soyadı
   Firma Adı
   Adres
   Telefon
   Faks
   e-mail
  2. BEYANNAME(LER)

  Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

  1. TAAHHÜTNAME

  Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen <hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım işini üstlenmeyi>, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

  • Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

  • Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

  • Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

  • Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

  • Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

  • İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

  • Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

  • İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

  • Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

  Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.
  İstekli adına.


  Adı Soyadı
  İmza
  Tarih

  SR Ek 3:Teklif Dosyası Bölüm D: Beyanname Formatı


  Beyanname Formatı


  (Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

  Referansınız: < Davet tarihi>

  Sayın Yetkili,  TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

  Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, olarak,  • İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

  • İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

  • İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

  • Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

  • Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

  • Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

  beyan ederiz.

  Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

  İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

  İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

  Saygılarımla

  SR Ek 3:Teklif Dosyası Bölüm D: Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü


  Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü


  <Bu beyanın metni değiştirilemez. Yalnızca ihale duyurusu referans numaranızı ekleyiniz. Süre başlangıç bitiş tablosu uzman tarafından doldurulup form imzalanacaktır.>

  1   2   3   4   5   6   7   8


      Ana sayfa


  Satinalma rehberi

  Indir 0.95 Mb.